ЕКСКЛЮЗИВНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ

В УКРА­Ї­НІ СТРІМ­КО ЗРО­СТАЄ ІН­ТЕ­РЕС ДО НІ­ШЕ­ВИХ КУЛЬ­ТУР

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: СЕР­ГІЙ РОДІН

Ін­те­рес до ні­ше­вих куль­тур в Укра­ї­ні стрім­ко зро­стає

Сьо­го­дні ви­ро­бни­цтво ні­ше­вих куль­тур — це не ли­ше по­оди­но­кі спро­би ви­ро­сти­ти щось екс­клю­зив­не, а про­ду­ма­на бі­знес-мо­дель та еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­на ди­вер­си­фі­ка­ція ри­зи­ків. Нішеві куль­ту­ри, які вже є стій­ким трен­дом у ро­слин­ни­цтві зі сво­ї­ми про­бле­ма­ми, пер­спе­кти­ва­ми та осо­бли­во­стя­ми, стрім­ко відвойовують зем­лі у традиційних зернових та зернобобових. Осво­є­н­ня но­вих ніш в агро­се­кто­рі під­ви­щує кон­ку­рен­то­спро­мо­жність ви­ро­бни­ків і є для ма­ло­го та се­ре­дньо­го бізнесу своє­рі­дним ви­кли­ком. У той же час ма­со­ве за­хо­пле­н­ня укра­їн­ських ви­ро­бни­ків ви­ро­щу­ва­н­ням ні­ше­вих куль­тур стри­му­є­ться де­фі­ци­том які­сно­го насіннєвого ма­те­рі­а­лу та за­со­бів за­хи­сту ро­слин, а та­кож бра­ком досвіду ро­бо­ти на но­вих рин­ках збу­ту. Мо­жли­вість по­ді­ли­ти­ся сво­їм до­сві­дом ви­хо­ду в рі­зні ні­ші, до­по­мог­ти ко­ле­гам ви­вчи­ти ре­аль­ний по­пит на нішеві куль­ту­ри, а та­кож ро­зі­бра­ти­ся з осо­бли­во­стя­ми їх ви­ро­щу­ва­н­ня і пе­ре­роб­ки ма­ли уча­сни­ки кон­фе­рен­ції «Нішеві куль­ту­ри. Про­бле­ми і пер­спе­кти­ви», яку про­ве­ла ін­фор­ма­цій­на ком­па­нія «Про­а­гро Груп» на­при­кін­ці черв­ня.

НО­ВИЙ ДО­СВІД

Основ­ні те­ми, що під­ні­ма­ли­ся на кон­фе­рен­ції фа­хів­ця­ми агро­ком­па­ній та екс­пер­та­ми, сто­су­ва­ли­ся тен­ден­цій на укра­їн­сько­му рин­ку ні­ше­вих куль­тур, за­хи­сту від шкі­дни­ків і хво­роб, пер­спе­ктив­них се­гмен­тів для дрі­бно­го бізнесу, вза­є­мо­дії ви­ро­бни­ків з тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми та спо­жи­ва­ча­ми то­що. За­сту­пник директора Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки Ми­ко­ла Пу­га­чов, який від­кри­вав пер­шу па­нель кон­фе­рен­ції під на­звою «Ви­ро­бни­цтво та рин­ки збу­ту не­ін­ду­стрі­аль­них куль­тур», роз­по­вів про про­бле­ми роз­ви­тку се­гмен­та, тру­дно­щі у ло­гі­сти­ці, зро­ста­н­ня цін на пе­ре­ве­зе­н­ня, про­бле­ми у про­гно­зу­ван­ні. «Ве­ли­ка про­бле­ма на укра­їн­сько­му про­сто­рі по­ля­гає у від­су­тно­сті досвіду ро­бо­ти з екс­клю­зив­ни­ми куль­ту­ра­ми», — за­ува­жив він.

Ті­єї ж дум­ки бу­ла й ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту з про­да­жів ком­па­нії Harveast Те­тя­на Ала­вер­до­ва, яка по­ді­ли­ла­ся до­сві­дом агро­хол­дин­гу з ви­ро­бни­цтва й експорту го­ро­ху та ін­ших ні­ше­вих куль­тур. За її сло­ва­ми, для ко­жно­го ви­ро­бни­ка ду­же ва­жли­во ви­йти на рі­вень мо­жли­во­сті фор­му­ва­н­ня об­ся­гів, щоб ло­гі­сти­ка і транс­порт­ні ви­да­тки да­ва­ли мо­жли­вість при­бу­тку. «Якщо ви хо­че­те пе­ре­бу­ва­ти в ні­ше­во­сті — не­об­хі­дно бу­ти в по­шу­ку», — пе­ре­ко­на­на Ала­вер­до­ва.

Ди­ре­ктор гру­пи ком­па­ній «Фру­кто­вий світ & Агро­лі­дер» Ва­лен­тин Ме­две­дюк по­ра­див ви­ро­щу­ва­ти те, що пе­ред­ба­чає мі­ні­маль­ні ри­зи­ки. Він акцен­ту­вав ува­гу на мі­ні­мі­за­ції та­ких ри­зи­ків шляхом зо­се­ре­дже­н­ня на не­об­хі­дно­сті по­шу­ку рин­ків збу­ту. Спі­кер по­ру­шив пи­та­н­ня те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня ква­со­лі, та­кож ви­сві­тлив ню­ан­си збе­ре­же­н­ня її то­вар­но­го ви­гля­ду. Для екс­пор­те­рів якість про­ду­кції ва­жли­ві­ша за її об­ся­ги, під­кре­слив він.

На не­об­хі­дно­сті до­три­ма­н­ня стан­дар­тів яко­сті на­го­ло­сив ди­ре­ктор ра­ди з пи­тань експорту про­до­воль­ства Ukrainian Food Export Board (UFEB) Бо­г­дан Ша­по­вал, який роз­по­вів про та­кі перспективні куль­ту­ри, як сор­го, нут, со­че­ви­ця, льон, ко­но­плі, та їх ви­ко­ри­ста­н­ня як за­мін­ни­ків традиційних про­ду­ктів. Спі­кер роз­по­вів про ши­ро­кий спектр ви­ко­ри­ста­н­ня ні­ше­вих куль­тур та ве­ли­кі мо­жли­во­сті для експорту, а та­кож про те, де шу­ка­ти по­ку­пця та чому не­об­хі­дно спо­сте­рі­га­ти за кон­ку­рен­та­ми. Під­твер­див сло­ва Ша­по­ва­ла ін­ший спі­кер, екс-за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки Яро­слав Кра­сно­поль­ський, який та­кож по­ді­лив­ся з уча­сни­ка­ми кон­фе­рен­ції сво­їм га­стро­но­мі­чним до­сві­дом: «Я по­над 10 ро­ків не їм м’ясо і пев­ний час шу­кав які­сні за­мін­ни­ки біл­ка. З ча­сом я зу­пи­нив­ся на чо­ти­рьох куль­ту­рах — це ама­рант, що мі­стить 12% біл­ка, а та­кож кі­ноа, гре­чка та пшо­но. А чай­на лож­ка лля­ної олії що­дня зда­тна по­пов­ни­ти люд­ський ор­га­нізм не­об­хі­дною кіль­кі­стю оме­га-3».

ДЕФІЦИТ ЯКІ­СНО­ГО НАСІННЄВОГО МА­ТЕ­РІ­А­ЛУ СТРИМУЄ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НІ­ШЕ­ВИХ КУЛЬ­ТУР

ПЕРЕВАГИ НІ­ШЕ­ВИХ КУЛЬ­ТУР

Де­таль­но про переваги сор­го роз­по­вів ди­ре­ктор на­у­ко­во-ви­ро­бни­чо­го то­ва­ри­ства «Укр­сор­го» Яро­слав Бар­дин. Він по­яснив переваги цукро­во­го сор­го над цукро­вим бу­ря­ком і ви­сло­вив пе­ре­ко­на­н­ня, що до­ціль­ність ви­ро­щу­ва­н­ня остан­ньо­го для ви­ро­бни­цтва цукру в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му бу­де під ве­ли­ким пи­та­н­ням. Спі­кер по­ді­лив­ся ме­то­да­ми по­сі­ву сор­го, в то­му чи­слі й ін­но­ва­цій­ни­ми.

Про не менш ін­но­ва­цій­не ви­ро­бни­цтво ін­шої ні­ше­вої зер­но­вої куль­ту­ри — гі­бри­дно­го жи­та — до­по­від­ав ди­ре­ктор

від­ді­лу зернових куль­тур ком­па­нії «Квс-укра­ї­на» Єв­ген Стань­ко. Він пре­зен­ту­вав еко­но­мі­ку ви­ро­щу­ва­н­ня гі­бри­дно­го жи­та та ви­сві­тлив актуальні про­бле­ми сто­сов­но на­сі­н­ня, до­бри­ва, орен­дної пла­ти, фі­ксо­ва­но­го по­да­тку, за­со­бів за­хи­сту ро­слин та жнив. Спі­кер на­го­ло­сив на пе­ре­ва­зі жи­та над ін­ши­ми куль­ту­ра­ми: во­но має най­ви­щу мо­ро­зо- та зи­мо­стій­кість у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми. Крім то­го, гі­бри­ди жи­та ма­ють ви­со­ку по­су­хо­стій­кість та мо­жуть ви­ро­щу­ва­ти­ся на пів­дні Укра­ї­ни. «Гі­бри­дне жи­то — це cash crop куль­ту­ра, з якою мо­жна за­ро­бля­ти гроші на пі­ща­них ґрун­тах», — ре­зю­му­вав Стань­ко.

Ре­гіо­наль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Malteurop Ukraine Оле­ксандр Іва­ши­на, який пре­зен­ту­вав до­по­відь на те­му «Пи­во­вар­ний ячмінь: по­гляд пе­ре­ро­бни­ків», та­кож під­твер­див пер­спе­ктив­ність ро­бо­ти з ні­ше­ви­ми зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми. Осо­бли­ву ува­гу спі­кер при­ді­лив існу­ю­чим сор­там за­хі­дної се­ле­кції, а та­кож озву­чив перспективні сор­ти. По­тен­цій­ним ви­ро­бни­кам пи­во­вар­но­го ячме­ню він по­ра­див, як по­дба­ти про па­ра­ме­три йо­го яко­сті, та на­звав ре­гіо­ни, най­більш при­да­тні для йо­го ви­ро­бни­цтва, — пе­ре­ва­жно це цен­траль­на Укра­ї­на. «Се­зон тор­гів­лі пивоварним ячменем ду­же короткий. Тра­ди­цій­но так ста­ло­ся, що йо­го про­да­ють кіль­ка мі­ся­ців на­при­кін­ці лі­та — на по­ча­тку осе­ні. Хо­ча виробники пи­ва бу­ли б за­ці­кав­ле­ні ма­ти мо­жли­вість ку­пу­ва­ти йо­го упро­довж ро­ку, як це прийня­то в усьо­му сві­ті», — за­зна­чив Іва­ши­на.

СЕ­ЗОН ТОР­ГІВ­ЛІ ПИВОВАРНИМ ЯЧМЕНЕМ КОРОТКИЙ, А ПИВОВАРИ ХОТІЛИ Б КУ­ПУ­ВА­ТИ ЙО­ГО УПРО­ДОВЖ РО­КУ

ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ

Ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків ама­ран­ту та ама­ран­то­вих то­ва­рів Оле­ксандр Ду­да зо­се­ре­див­ся на по­тен­ці­а­лі ці­єї куль­ту­ри. Спі­кер роз­по­вів про до­свід сів­би, схо­дів, зби­ра­н­ня вро­жаю, ви­го­тов­ле­н­ня про­ду­кції та роз­ши­ре­н­ня асор­ти­мен­ту. «Ко­ли ми по­ча­ли очи­ща­ти ама­рант і йо­го кру­па з’яви­ла­ся на по­ли­цях ма­га­зи­нів, усві­до­ми­ли, наскільки ця куль­ту­ра мо­же бу­ти ко­ри­сною для здо­ров’я лю­ди­ни. Зго­дом асор­ти­мент про­ду­кції по­чав роз­ши­рю­ва­ти­ся та з’яви­ли­ся ама­ран­то­ві пла­стів­ці, ама­ран­то­вий чай», — за­ува­жив Ду­да.

Від пре­зи­ден­та Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ські те­хні­чні ко­но­плі» Оле­ксан­дра Ігна­тю­ка, який роз­по­вів про пра­кти­чний до­свід отри­ма­н­ня ма­кси­маль­но­го до­хо­ду від су­ча­сно­го ко­но­пляр­ства, уча­сни­ки кон­фе­рен­ції ді­зна­ли­ся, що ко­но­плі ма­ють більш ніж 25 000 най­ме­ну­вань про­ду­кції. Спі­кер на­вів при­клад, що одне на­сі­н­ня ко­но­пель при­но­сить 1 грив­ню при­бу­тку, а одне сте­бло — до 3 гри­вень. За йо­го сло­ва­ми, ко­но­плі — без­від­хо­дна ро­сли­на, з якої ви­ро­бля­є­ться рі­зно­ма­ні­тна про­ду­кція: за­со­би гі­гі­є­ни, про­ми­сло­ві то­ва­ри, текс­тиль та три­ко­таж, хар­чо­ві про­ду­кти. Ігна­тюк роз­по­вів, що укра­їн­ські се­ле­кціо­не­ри ви­во­дять но­ві сор­ти ко­но­пель для ки­тай­сько­го рин­ку, а на ви­ро­ще­ну в Укра­ї­ні про­ду­кцію ве­ли­кий по­пит в усьо­му сві­ті, який з ча­сом тіль­ки зро­стає.

Від вла­сни­ка ком­па­нії «До­о­обра фер­ма» Та­ра­са Ло­жен­ка уча­сни­ки та гості кон­фе­рен­ції ді­зна­ли­ся про те, що та­ке брен­дінг, як йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та по­чу­ли ба­га­то жи­вих при­кла­дів з йо­го вла­сно­го досвіду. Спі­кер пре­зен­ту­вав се­рію лай­фха­ків для по­ча­тків­ців бізнесу, які хо­чуть, але не зна­ють, як про се­бе роз­по­ві­сти Укра­ї­ні та світові.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.