ПОВІЛЬНА ДО­ПО­МО­ГА

У ПЕР­ШО­МУ ПІВРІЧЧІ СІЛЬ­ГО­СПВИ­РО­БНИ­КИ ЗА ПРОГРАМАМИ ДЕР­ЖАВ­НОЇ ПІД­ТРИМ­КИ ОТРИМАЛИ ЛИ­ШЕ ДЕСЯТУ ЧА­СТИ­НУ ЗА­ПЛА­НО­ВА­НИХ НА РІК ДО­ТА­ЦІЙ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ВІТАЛІЙ КРАВЧЕНКО

У пер­шо­му півріччі аграрії отримали ли­ше 10% за­пла­но­ва­них на рік до­та­цій

Цього ро­ку на під­трим­ку аграр­но­го се­кто­ра ви­ді­ле­но 6,4 млрд гри­вень. Це 1% від зге­не­ро­ва­но­го сіль­сько­го­спо­дар­ською га­луз­зю у 2017 ро­ці ВВП. За пер­ше пів­річ­чя сіль­го­спви­ро­бни­ки отримали на ру­ки мен­ше 10% від рі­чно­го аграр­но­го бю­дже­ту. Ста­ном на 6 ли­пня ви­ко­нав­цям бю­дже­тних про­грам на­прав­ле­но 382,7 млн гри­вень.

Та­ка ди­на­мі­ка тим не менш не є за­гроз­ли­вою. По-пер­ше, ми­ну­ло­го ро­ку на цю да­ту аграрії ще на­віть не по­ча­ли отри­му­ва­ти ко­шти. По-дру­ге, пер­ша по­ло­ви­на ро­ку не по­ка­зо­ва, оскіль­ки пер­ші три з по­ло­ви­ною мі­ся­ці пі­шли на під­го­тов­чу ро­бо­ту: кон­суль­та­ції по га­лу­зях, узго­дже­н­ня з дер­жор­га­на­ми, вне­се­н­ня по­пра­вок, за­твер­дже­н­ня, ви­яв­ле­н­ня по­ми­лок та їх ви­прав­ле­н­ня. «До трав­ня до­ку­мен­тар­на ро­бо­та бу­ла за­кін­че­на, і, по­вір­те, з огля­ду на кіль­кість ета­пів, а та­кож ча­сто від­су­тність єди­ної позиції все­ре­ди­ні окре­мих груп агра­рі­їв, це сприн­тер­ська швид­кість», — за­зна­чив пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Ма­ксим Мар­ти­нюк. Та­кож за де­яки­ми програмами 1 ли­пня тіль­ки за­кін­чи­ли­ся терміни подачі до­ку­мен­тів, на­при­клад за про­гра­мою час­тко­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті по­сад­ко­во­го ма­те­рі­а­лу. За про­гра­мою час­тко­во­го від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті за­ку­пле­них для подаль­шо­го від­тво­ре­н­ня пле­мін­них тва­рин пер­ші ви­пла­ти за­пла­но­ва­ні на 25 сер­пня. За про­гра­мою час­тко­во­го від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції тва­рин­ни­цьких ферм і ком­пле­ксів — на 20–25 ли­пня. При цьо­му су­ма за­явок на пер­ше пів­річ­чя до­ся­гла 1 млрд гри­вень, що свід­чить про ін­те­рес до про­грам. За ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го пів­річ­чя без­умов­но вда­ли­ми мо­жна на­зва­ти про­гра­му ком­пен­са­ції вар­то­сті сіль­гос­пте­хні­ки, зде­шев­ле­н­ня утри­ма­н­ня ко­рів у сіль­госп­під­при­єм­ствах і під­трим­ку са­дів­ни­цтва. Най­ниж­ча

ди­на­мі­ка — у про­гра­ми під­трим­ки фер­мер­ства. Що осво­є­но на се­ре­ди­ну ро­ку і які про­бле­ми ви­яви­ли пер­ші мі­ся­ці ре­а­лі­за­ції держ­про­грам під­трим­ки?

НАЙОПЕРАТИВНІШІ

Ле­во­ва час­тка ви­пла­че­них коштів у пер­шо­му півріччі при­па­ла на про­гра­ми під­трим­ки тва­рин­ни­цтва. Це ло­гі­чно, вра­хо­ву­ю­чи, що во­ни за­йма­ють най­біль­шу час­тку в за­галь­ній су­мі держ­під­трим­ки на рік — 4 млрд з 6,4 млрд гри­вень. Із 383 млн гри­вень, пе­ре­ра­хо­ва­них га­лу­зі в пер­шо­му півріччі, 266,5 млн гри­вень, або 70% бу­ли спря­мо­ва­ні за про­гра­мою 2801540 «Дер­жав­на під­трим­ка га­лу­зі тва­рин­ни­цтва».

Якщо роз­гля­ну­ти кон­кре­тні тва­рин­ни­цькі про­гра­ми, 6,741 млн гри­вень бу­ли пе­ре­ра­хо­ва­ні на на­да­н­ня фі­зи­чним осо­бам спе­ці­аль­ної бю­дже­тної до­та­ції за утри­ма­н­ня мо­ло­дня­ку ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, який на­ро­див­ся в їх го­спо­дар­ствах. 257,6 млн гри­вень пі­шли на на­да­н­ня спе­ці­аль­ної бю­дже­тної до­та­ції за утри­ма­н­ня ко­рів мо­ло­чно­го, мо­ло­чном’ясно­го та м’ясно­го на­пря­му суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня, які є юри­ди­чни­ми осо­ба­ми (за ко­жну на­яв­ну на 1 сі­чня по­то­чно­го ро­ку ко­ро­ву).

Тут ви­дно дис­ба­ланс у швид­ко­сті осво­є­н­ня коштів ве­ли­ки­ми ком­па­ні­я­ми і при­ва­тни­ми осо­ба­ми. Але на те є про­сте по­ясне­н­ня. Гро­ма­дя­ни хо­чуть прой­ти чер­го­вий етап ве­ри­фі­ка­ції со­ці­аль­них пільг, суб­си­дій, отри­ма­н­ня яких мо­же ускла­дни­ти на­яв­ність до­да­тко­вої до­по­мо­ги. За сло­ва­ми директора з ана­лі­ти­чної ро­бо­ти Ін­сти­ту­ту су­спіль­но­еко­но­мі­чних до­слі­джень Яро­сла­ва Жа­лі­ла, лю­ди в змо­зі під­ра­ху­ва­ти, який вид до­по­мо­ги їм більш фі­нан­со­во ви­гі­дний, вмі­ють орі­єн­ту­ва­ти­ся у про­гра­мах та опти­мі­зу­ва­ти їх. То­му, швид­ше за все, ви­чі­ку­валь­на по­зи­ція жи­те­лів сіл пов’яза­на з ро­зу­мі­н­ням те­хні­ки роз­ра­хун­ку суб­си­дій, вва­жає еко­но­міст. У Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства офі­цій­но цю вер­сію не ко­мен­ту­ють. Однак су­дя­чи з то­го, що про­гно­зу­ють пік за­пи­тів на до­та­цію з бо­ку фі­зи­чних осіб на осінь, при­чи­ну по­то­чної низь­кої актив­но­сті пре­кра­сно ро­зу­мі­ють. Фа­кти­чний же сплеск ін­те­ре­су до про­грам мо­же ста­ти­ся і ра­ні­ше. За да­ни­ми Landlord, МІНАПК звер­ну­ло­ся до Мін­со­цпо­лі­ти­ки з про­ха­н­ням роз’ясни­ти по­ря­док на­ра­ху­ва­н­ня суб­си­дій у кон­текс­ті отри­ма­н­ня до­та­цій. Ві­дом­ство Ан­дрія Ре­ви ді­йшло ви­снов­ку, що «гроші на те­ля» не вклю­ча­ю­ться до загального до­хо­ду і, та­ким чи­ном, кон­флі­кту між їх отри­ма­н­ням і пра­вом на суб­си­дію не­має. Якщо це бу­де ого­ло­ше­но офі­цій­но, мо­жна очі­ку­ва­ти зна­чної акти­ві­за­ції за­явок на до­та­цію з бо­ку фі­зи­чних осіб. Від­но­сно не­ве­ли­кі су­ми бу­ли ви­пла­че­ні в рам­ках ком­пен­са­ції вар­то­сті кре­ди­тів за про­гра­мою час­тко­вої ком­пен­са­ції від­со­тко­вої став­ки за бан­ків­ськи­ми кре­ди­та­ми, за­лу­че­ни­ми для по­кри­т­тя ви­трат, пов’яза­них із здій­сне­н­ням ді­яль­но­сті в га­лу­зях вів­чар­ства, ко­зів­ни­цтва, бджіль­ни­цтва, зві­рів­ни­цтва, кро­лів­ни­цтва, шов­ків­ни­цтва та аква­куль­ту­ри — по кві­тень 2018 ро­ку на­ра­хо­ва­но всьо­го 21 400 гри­вень. Про­гра­ма на­да­н­ня час­тко­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції тва­рин­ни­цьких ферм і ком­пле­ксів, до­ї­ль­них за­лів, під­при­ємств із пе­ре­роб­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції в ча­сти­ні ви­трат, що фі­нан­су­ю­ться за ра­ху­нок бан­ків­ських кре­ди­тів, ре­а­лі­зо­ва­на на 547 300 гри­вень.

ТЕХНІКА НА ШВИД­КО­СТІ

За про­гра­мою «Фі­нан­со­ва під­трим­ка сіль г ос п то­ва­ро­ви­ро­бни­ків »( час­тко­ва ком­пен­са­ція вар­то­сті те­хні­ки та обла­дна­н­ня) за пер­ше пів­річ­чя ви­ді­ле­но по­над 100 млн гри­вень. За ці­єю про­гра­мою сіль­го­спви­ро­бни­ки мо­жуть отри­ма­ти 25% ком­пен­са­ції вар­то­сті те­хні­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, і ще 15% до ці­єї ци­фри — для фер­мер­ських го­спо­дарств. Щоб по­тра­пи­ти під про­гра­му, укра­їн­ська техніка по­вин­на від­по­від­а­ти ви­мо­зі що­до ло­ка­лі­за­ції ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні на рів­ні не мен­ше 45%. Не­зва­жа­ю­чи на те що за­раз ця про­гра­ма одна з най­більш ефе­ктив­них, уча­сни­ки рин­ку схо­дя­ться на дум­ці, що, швид­ше за все, фі­нан­су­ва­н­ня за нею не бу­де ви­бра­но. При­ро­дним обме­жу­ва­чем є но­мен­кла­тур­ний ряд укра­їн­ських ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки, а та­кож те, що по­пит на те­хні­ку ге­не­ру­ють в основ­но­му виробники не­ве­ли­ко­го мас­шта­бу, яким не­об­хі­дні ма­ло­по­ту­жні зраз­ки. При цьо­му, за оцін­кою екс­пер­тів, у се­гмен­ті тра­кто­рів до 50 к. с., на який ма­кси­маль­ний по­пит з бо­ку дрі­бних фер­ме­рів, укра­їн­ської те­хні­ки пра­кти­чно не­має — цей се­гмент за­йма­ють ки­тай­ські ма­ши­ни.

Ма­кси­маль­но за­лу­че­ний у цю про­гра­му Хар­ків­ський тра­ктор­ний за­вод Оле­ксан­дра Яро­слав­сько­го. Ми­ну­ло­го ро­ку при ви­ро­бни­цтві 800 тра­кто­рів, з яких 300 бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні на

ЦЬОГО РО­КУ НА ПІД­ТРИМ­КУ АГРАР­НО­ГО СЕ­КТО­РА ВИ­ДІ­ЛЕ­НО 6,4 МЛРД ГРИ­ВЕНЬ

вну­трі­шньо­му рин­ку, за про­гра­мою ком­пен­са­ції 20% вар­то­сті ком­па­нія про­да­ла май­же тре­ти­ну — 87 тра­кто­рів на 127,7 млн гри­вень.

За­раз обго­во­рю­є­ться ідея пе­ре­на­пра­ви­ти ча­сти­ну фі­нан­су­ва­н­ня за про­гра­мою ком­пен­са­ції вар­то­сті те­хні­ки на су­мі­жний на­прям— ком­пен­са­цію вар­то­сті ва­го­нів зерновозів. Від­по­від­на нор­ма бу­ла прийня­та де­пу­та­та­ми 5 ли­пня в за­ко­ні «Про вне­се­н­ня змін до Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких ін­ших за­ко­нів Укра­ї­ни що­до впро­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму «єди­но­го ві­кна» та опти­мі­за­ції здій­сне­н­ня кон­троль­них про­це­дур при пе­ре­мі­щен­ні то­ва­рів че­рез ми­тний кор­дон Укра­ї­ни» №7010.

Про­по­зи­ція до­ту­ва­ти по­ку­пку зерновозів обу­ри­ла ви­ко­нав­чо­го директора На­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту з про­ми­сло­во­го роз­ви­тку Ана­то­лія Гір­шфель­да.

Він вва­жає, що з ура­ху­ва­н­ням ви­со­кої вар­то­сті ва­го­нів но­во­вве­де­н­ням змо­жуть ско­ри­ста­ти­ся тіль­ки ве­ли­кі агро­ком­па­нії. «Но­ве­ла, ско­рі­ше, орі­єн­то­ва­на на гі­ган­тів, та­ких як «Кер­нел» або «Ні­бу­лон», які ви­рі­ши­ли при­дба­ти ва­го­ни для пе­ре­ве­зе­н­ня зер­на пі­сля де­ре­гу­ля­ції ва­гон­ної скла­до­вої та­ри­фу «Укр­за­лі­зни­ці», — за­ува­жує він.

«Кер­нел» Ан­дрія Ве­рев­сько­го дій­сно актив­но роз­ши­рює вла­сний парк ва­го­нів. Що сто­су­є­ться «Ні­бу­ло­на» Олексія Вадатурського, яко­го та­кож на­зи­ва­ють се­ред по­тен­цій­них ви­го­до­на­бу­ва­чів, то ком­па­нія спро­сту­ва­ла за­ці­кав­ле­ність в уча­сті у цій про­гра­мі. «Ні­бу­лон» не пла­ну­вав і не планує в май­бу­тньо­му ку­пу­ва­ти ва­го­ни, оскіль­ки вва­жає, що про­бле­ма не в кіль­ко­сті ва­го­нів, а в їх ефе­ктив­но­му ви­ко­ри­стан­ні. Тим біль­ше «Ні­бу­лон» не ло­бі­ю­вав цю за­ко­но­твор­чу іні­ці­а­ти­ву. Ми про­си­мо ви­кре­сли­ти на­шу ком­па­нію з пе­ре­лі­ку під­при­ємств, за­ці­кав­ле­них у та­кій ком­пен­са­ції, і не ма­ні­пу­лю­ва­ти на­шим ім’ям. Це на­ша чі­тка по­зи­ція, якої ми зав­жди до­три­му­ва­ли­ся і не пла­ну­є­мо від­сту­па­ти від неї в май­бу­тньо­му», — йде­ться в за­яві ком­па­нії.

ЗА ПЕР­ШЕ ПІВ­РІЧ­ЧЯ СІЛЬ­ГО­СПВИ­РО­БНИ­КИ ОТРИМАЛИ НА РУ­КИ 382,7 МЛН ГРИ­ВЕНЬ

САДІВНИКИ І НА­СІ­Н­НЯ

Про­гра­ма під­трим­ки са­дів­ни­цтва ре­а­лі­зу­є­ться ета­лон­но-про­пор­цій­но. За пер­ше пів­річ­чя (за під­сум­ка­ми ве­сня­ної за­клад­ки са­дів) на­ді­йшло по­над пів­то­ри со­тні за­явок від 164 го­спо­дарств на су­му 150 млн гри­вень, тоб­то по­ло­ви­ну від рі­чно­го бю­дже­ту на за­галь­ну пло­щу 5100 га. Се­ред куль­тур, на за­клад­ку ви­ро­бни­цтва яких отри­ма­но ком­пен­са­цію, пе­ре­ва­жа­ють на­сін­нє­ві — 1100 га, кор­мо­ві — 400 га, го­рі­хо­плі­дні — 2200 га, ягі­дні — 900 га. Ви­но­гра­дни­ки за­кла­де­ні на 400 га, а хміль­ни­ки — всьо­го на

20 га.

На­ді­йшов за­пит на кіль­ка де­ся­тків ти­сяч гри­вень на ком­пен­са­цію 80% від вар­то­сті ві­тчи­зня­но­го насіннєвого ма­те­рі­а­лу. На дум­ку ви­ко­нав­чо­го директора На­сін­нє­вої асо­ці­а­ції Укра­ї­ни Сю­зан­ни Гри­го­рен­ко, ефе­ктив­ність про­гра­ми бу­де зро­зумі­ла ближ­че до кін­ця ро­ку.

ФЕР­МЕ­РИ — АУТСАЙДЕРИ

Про­гра­ма під­трим­ки фер­мер­ства викликає най­біль­ше на­рі­кань. Во­на аку­му­лю­є­ться на рів­ні обла­стей, про­те ре­зуль­та­ти по ній не­ве­ли­кі. При­чи­на в то­му, не­о­фі­цій­но роз­по­від­а­ють в Асо­ці­а­ції фер­ме­рів і при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків, що по­ло­ви­на «фер­мер­сько­го мі­льяр­да» за­кла­де­на на ком­пен­са­цію вар­то­сті кре­ди­тів, а фер­ме­ри — не най­актив­ні­ші по­зи­чаль­ни­ки. Актив­но ви­би­ра­ю­ться гроші тіль­ки на екс­тра­зниж­ку в 15% на при­дба­н­ня те­хні­ки. Усьо­го на сьо­го­дні по­да­но за­явок при­бли­зно на 6 млн гри­вень. За на­йопти­мі­сти­чні­ши­ми про­гно­за­ми, до кін­ця ро­ку бу­де ви­бра­но не біль­ше чвер­ті із за­кла­де­ної в бю­дже­ті су­ми, вва­жа­ють в АФЗУ.

«Ство­ре­н­ня по­ряд­ку ви­ко­ри­ста­н­ня коштів за ці­єю про­гра­мою бу­ло від­да­но на від­куп асо­ці­а­ції. Вва­жа­ло­ся, фер­ме­ри кра­ще зна­ють, що їм по­трі­бно. Ви­яви­ло­ся, що цей по­хід не спра­цю­вав», — по­яснює один з на­ро­дних де­пу­та­тів — чле­нів аграр­но­го ко­мі­те­ту пар­ла­мен­ту. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що ко­шти за ці­єю про­гра­мою мо­жуть бу­ти пе­ре­роз­по­ді­ле­ні: їх одер­жу­ва­ча­ми за­ли­ша­ться фер­ме­ри, однак ме­ха­нізм отри­ма­н­ня змі­ни­ться. Кон­кре­тні про­по­зи­ції по­ки роз­ро­бля­ю­ться.

Оці­ню­ю­чи пів­рі­чний ре­зуль­тат впли­ву про­грам, роз­ро­бни­ки на­га­ду­ють, що во­ни орі­єн­то­ва­ні на про­е­кти з дов­гим тер­мі­ном оку­пно­сті. То­му на­віть про­мі­жну їх оцін­ку мо­жна да­ти не ра­ні­ше ніж на­при­кін­ці ро­ку, а пов­ну кар­ти­ну бу­де ви­дно че­рез три-чо­ти­ри ро­ки. За­раз мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що до­та­ції на­да­ли ефект де­ті­ні­за­ції в га­лу­зі — при­найм­ні в ча­сти­ні тва­рин­ни­цтва. За да­ни­ми дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Агент­ство з іден­ти­фі­ка­ції і ре­є­стра­ції тва­рин», час­тка іден­ти­фі­ка­ції при­пло­ду ВРХ у I квар­та­лі цього ро­ку зросла в п’ять ра­зів — з9% до 45%. Та­кож май­же на пів­ти­ся­чі збіль­ши­ла­ся кіль­кість фер­мер­ських го­спо­дарств з офі­цій­ним ста­ту­сом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.