ПОРА ЖАТТЯ

ЯК ПРО­ХО­ДИТЬ ЖНИВ­НА КАМ­ПА­НІЯ У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ КЛАСТЕРІ «АГРО-РЕ­ГІО­НУ»

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: СЕР­ГІЙ РОДІН

Як про­хо­дить жнив­на кам­па­нія на Ки­їв­щи­ні

Се­ре­ди­на лі­та для агра­рі­їв є куль­мі­на­ці­єю кро­пі­ткої кіль­ка­мі­ся­чної ро­бо­ти — у го­спо­дар­ствах три­ва­ють жни­ва та по­чи­на­є­ться під­го­тов­ка до но­вої по­сів­ної. Від­так, са­ме ли­пне­вий но­мер Landlord ми ви­рі­ши­ли при­кра­си­ти фо­то­ре­пор­та­жем про жнив­ну кам­па­нію. На­ші ко­ре­спон­ден­ти за­ві­та­ли до Ве­ли­кої Оле­ксан­дрів­ки, що в Бориспільському ра­йо­ні на Ки­їв­щи­ні, де ба­зу­є­ться під­роз­діл одно­го з най­біль­ших грав­ців укра­їн­сько­го агро­рин­ку — ком­па­нії «Агро-ре­гіон».

На жаль, до­що­ва по­го­да то­го дня зму­си­ла тим­ча­со­во при­зу­пи­ни­ти зби­ра­н­ня вро­жаю в го­спо­дар­стві. По­при це ди­ре­ктор Бо­рис­піль­сько­го кла­сте­ру «Агро-ре­гіо­ну» Олег Па­щен­ко із за­до­во­ле­н­ням про­вів для ко­ре­спон­ден­тів Landlord змі­стов­ну екс­кур­сію під­при­єм­ством.

Зе­мель­ний банк Бо­рис­піль­сько­го кла­сте­ру, в яко­му зайня­ті 130 пра­ців­ни­ків, ста­но­вить 11 000 га. Май­же по­ло­ви­на зе­мель від­ве­де­на під кукурудзу. За сло­ва­ми Па­щен­ка, се­ре­дня уро­жай­ність ці­єї куль­ту­ри за остан­ні три ро­ки тут ся­гає 9 т з ге­кта­ра. За цей са­мий пе­рі­од в се­ре­дньо­му по кра­ї­ні уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи бу­ла май­же на тре­ти­ну мен­ша. Крім ку­ку­ру­дзи сі­ють сою, ози­му пше­ни­цю, со­ня­шник та пи­во­вар­ний ячмінь. Зокре­ма, з одно­го ге­кта­ра пше­ни­ці у 2017 ро­ці тут зби­ра­ли 7,2 т.

Та­кож го­спо­дар­ство має ве­ли­кий су­ча­сний парк сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, пе­ре­ва­жно єв­ро­пей­сько­го та аме­ри­кан­сько­го ви­ро­бни­цтва. Цього ро­ку ком­па­нія при­дба­ла п’ять но­вих тра­кто­рів Massey Ferguson 8737, два з яких пра­цю­ють у Бориспільському кластері. Тра­кто­ри осна­ще­ні дви­гу­ном об’ємом 8,4 л з ма­кси­маль­ною по­ту­жні­стю 370 к. с. Крім то­го, на них вста­нов­ле­но су­ча­сний ва­рі­а­тор, який до­зво­ляє зна­чно зни­зи­ти ви­тра­ти па­ли­ва. У свою чер­гу те­хні­чний де­пар­та­мент ком­па­нії вдо­ско­на­лив но­ві тра­кто­ри, до­уком­пле­кту­вав­ши ав­то­пі­ло­том, кар­дрі­де­ром для ме­ха­ні­за­то­рів та спа­ре­ни­ми ко­ле­са­ми, щоб зни­зи­ти про­бу­ксов­ку. За­га­лом у пар­ку Бо­рис­піль­сько­го кла­сте­ру — 11 тра­кто­рів, два ком­бай­ни, два са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чі, чо­ти­ри сі­вал­ки, дев’ять ван­та­жі­вок КАМАЗ. У ком­па­нії за­про­ва­дже­но си­сте­му ди­фе­рен­цій­но­го вне­се­н­ня до­брив одно­ча­сно з обро­бі­тком ґрун­ту, для чо­го ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться бун­ке­ри із сі­ва­лок, за­зна­чає Па­щен­ко. Во­ни обла­дна­ні ко­ту­шка­ми, які мо­жуть пра­цю­ва­ти зі змін­ни­ми нор­ма­ми і одно­ча­сно вно­си­ти два або біль­ше ти­пів до­брив. Ма­кси­маль­на швид­кість по­сі­ву ся­гає 8 км на го­ди­ну.

Та­кож ди­ре­ктор кла­сте­ру озна­йо­мив з ро­бо­тою скла­ду за­па­сних ча­стин, на яко­му впро­ва­дже­на си­сте­ма пов­но­го ци­клу їх обі­гу: ви­да­ча но­вих, отри­ма­н­ня вжи­ва­них, по­втор­не від­нов­ле­н­ня вжи­ва­них зап­ча­стин або ути­лі­за­ція. Зав­дя­ки штри­хко­ду­ван­ню тут до­три­ма­но від­по­від­ність фа­кти­чно роз­мі­ще­них зап­ча­стин до облі­ко­вих да­них. Склад обла­дна­ний зру­чни­ми мі­сця­ми збе­рі­га­н­ня та сте­ла­жа­ми, має енер­го­збе­рі­га­ю­че осві­тле­н­ня.

Крім то­го, ке­рів­ник звер­нув ува­гу на мас­шта­бне бу­дів­ни­цтво, що ве­де­ться на те­ри­то­рії кла­сте­ру. За йо­го сло­ва­ми, не­вдов­зі тут від­кри­є­ться ін­но­ва­цій­ний хаб «Тер­мі­нал Z» — пер­ший агро­те­хно­ло­гі­чний тер­мі­нал в Укра­ї­ні, що об’єд­нає пред­став­ни­цтва про­від­них укра­їн­ських та іно­зем­них ком­па­ній. Зокре­ма, на 35 га тут пра­цю­ва­ти­муть офі­си, ла­бо­ра­то­рії, де­мо­май­дан­чи­ки, шо­у­ру­ми, скла­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.