ПОЛУНИЧНА ПОЛЯНА

Landlord - - ЗМІСТ -

Як ди­ре­ктор «Фруктона-вн» ке­рує ком­па­ні­єю… і SUV BMW X5

Бу­ває, по­гля­неш на лю­ди­ну і мит­тє­во ро­зу­мі­єш: во­на на сво­є­му мі­сці. На­ви­чки, ком­пе­тен­ції, сві­то­гляд — усе гар­мо­ній­но по­єд­ну­є­ться і фор­мує образ, який викликає до­ві­ру та ба­жа­н­ня спів­пра­цю­ва­ти. Са­ме та­ке вра­же­н­ня скла­да­є­ться з пер­ших хви­лин зна­йом­ства з ди­ре­кто­ром він­ни­цької ком­па­нії «Фруктона-вн» Ко­стян­ти­ном Ку­зьмен­ком. Під йо­го ке­рів­ни­цтвом у мі­сті за лі­че­ні ро­ки сфор­му­вав­ся су­ча­сний ви­ро­бни­чий ком­плекс з пе­ре­роб­ки ягід та фру­ктів, се­ред яких чи­ма­лу час­тку ста­но­вить по­лу­ни­ця. Її сор­ту­ють, за­мо­ро­жу­ють до 25 а по­тім від­прав­ля­ють спо­жи­ва­чам до рі­зних кра­їн сві­ту. Пе­ре­роб­ка для ком­па­нії є го­лов­ним на­пря­мом, а ще тут ро­блять став­ку на ор­га­ні­ку — ви­ро­ще­на без оброб­ки хі­мі­ка­та­ми яго­да ко­ри­сні­ша для здо­ров’я та й до­рож­ча за зви­чай­ну. Не­вдов­зі «Фруктона-вн» планує по­гли­би­ти пе­ре­роб­ку та роз­по­ча­ти ви­ро­бни­цтво фру­кто­вих на­пов­ню­ва­чів.

ПОШУКИ ІДЕАЛУ

Очіль­ник ком­па­нії — не тіль­ки до­свід­че­ний ке­рів­ник та зна­вець ви­ро­щу­ва­н­ня ягід та фру­ктів. Та­кож він має ба­га­тий во­дій­ський до­свід, адже пер­ша ав­тів­ка у ньо­го з’яви­ла­ся не­вдов­зі пі­сля за­кін­че­н­ня слу­жби в ар­мії. А за на­сту­пні ро­ки Ку­зьмен­ку до­ве­ло­ся по­їзди­ти на ав­то­мо­бі­лях май­же всіх по­пу­ляр­них ма­рок. Про та­ких ка­жуть, що в них бен­зин у кро­ві. «Ав­то­мо­біль є не­від’єм­ною частиною мо­го жи­т­тя, — роз­по­від­ає він. — І по­сту­по­во я ді­йшов ви­снов­ку, що для на­ших умов іде­аль­на ав­тів­ка — це по­за­шля­хо­вик або кро­со­вер». Ве­ли­кий клі­ренс, пов­но­при­ві­дна транс­мі­сія — за ци­ми па­ра­ме­тра­ми

BMW X5 ціл­ком впи­су­є­ться у зма­льо­ва­ний Ку­зьмен­ком іде­ал. І хо­ча мо­дель не по­зи­ціо­ну­є­ться як всю­ди­хід, во­на впев­не­но по­чу­ва­є­ться на да­ле­ко не іде­аль­них укра­їн­ських до­ро­гах.

Це у Він­ни­ці май­же всі ву­ли­ці вкри­ті які­сним асфаль­том, а на шля­ху до ягі­дних план­та­цій «Фруктона-вн» у се­ли­щах нав­ко­ло мі­ста нам до­ве­ло­ся до­бря­че по­ска­ка­ти по ямах. У та­ких умо­вах X5 по­ка­зав се­бе чу­до­во: енергоємна підвіска гасить усі нерівності, піклуючись про ком­форт пасажирів та до­зво­ля­ю­чи три­ма­ти ви­со­ку швид­кість. «Чу­до­вий ба­ланс! — ре­зю­мує Кузьменко. — На та­ко­му ав­то­мо­бі­лі мо­жна ви­ру­ша­ти будь-ку­ди».

РИ­СИ СПОРТКАРА

Ще кра­ще BMW X5 по­чу­ва­є­ться на асфаль­ті. Ін­же­не­ри ні­ме­цької ком­па­нії де­ся­ти­лі­т­тя­ми пе­сту­ва­ли та­кі по­ня­т­тя, як ке­ро­ва­ність та за­до­во­ле­н­ня від драй­ву. Це скла­до­ві ДНК ма­шин брен­ду, і X5 уосо­блює її ко­жною клі­ти­ною сво­го ме­та­ле­во­пла­сти­ко­во­го ті­ла.

Під ко­ле­са­ми сте­ли­ться асфальт, один по­во­рот змі­ню­є­ться ін­шим — в ав­то­мо­бі­лі Кузьменко пе­ре­бу­ває у сво­їй сти­хії та на­со­ло­джу­є­ться ко­жною ми­т­тю за кер­мом

ЕНЕРГОЄМНА ПІДВІСКА BMW Х5 ГАСИТЬ УСІ НЕРІВНОСТІ, ПІКЛУЮЧИСЬ ПРО КОМ­ФОРТ ПАСАЖИРІВ

X5. Йо­му до­во­ди­ло­ся їзди­ти на мо­де­лі по­пе­ре­дньої ге­не­ра­ції, то­му він мит­тє­во зна­хо­дить спіль­ну мо­ву з ма­ши­ною. «У BMW X5 по­ту­жний мо­тор та чу­до­ві галь­ма — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми ке­рів­ник «Фруктона-вн». — Це ви­со­ко­ефе­ктив­на ма­ши­на із вра­жа­ю­чим рів­нем ком­фор­ту». Дво­лі­тро­вий 231-силь­ний тур­бо­ди­зель мур­ко­че май­же не­чу­тно, але вар­то ли­ше на­ти­сну­ти на пе­даль га­зу, як ав­то­мо­біль ви­стрі­лює впе­ред: менш ніж за ві­сім се­кунд стріл­ка спі­до­ме­тра до­лає по­зна­чку 100 км/год. По­при свої га­ба­ри­ти та ма­су BMW X5 про­хо­дить віражі, наче по рейках, даруючи водієві відчуття легкості та радість від ке­ру­ва­н­ня ви­тво­ром ін­же­нер­но­го ми­сте­цтва. Во­сьми­сту­пе­не­ва ав­то­ма­ти­чна транс­мі­сія вправ­но та швид­ко пе­ре­ми­кає пе­ре­да­чі, а чи­слен­ні еле­ктрон­ні по­мі­чни­ки сто­ять на сто­ро­жі без­пе­ки во­дія та пасажирів. «Ке­ро­ва­ність, ке­ро­ва­ність та ще раз ке­ро­ва­ність, — на­го­ло­шує Кузьменко. — Це фір­мо­ва ри­са BMW, яка пов­ною мі­рою при­та­ман­на й X5. Вар­то по­а­пло­ду­ва­ти роз­ро­бни­кам, які спро­мо­гли­ся на­ді­ли­ли цей SUV по­вад­ка­ми спорткара».

БЕЗПРОГРАШНА ІДЕЯ

Ке­ро­ва­ність ви­ро­бни­чих про­це­сів та ефе­ктив­ність — теж обов’яз­ко­ва скла­до­ва успі­шно­го бізнесу. Це лег­ко про­слід­ко­ву­є­ться у лан­цюж­ку пе­ре­тво­рень, що відбуваються на під­при­єм­стві «Фруктона-вн», яке очо­лює Кузьменко. Ком­па­нія бу­ла ство­ре­на у 2014 ро­ці як по­ту­жний хо­ло­диль­ний ком­плекс за­галь­ним об­ся­гом по­над 15 000 куб. м ка­мер із за­мо­ро­жу­ва­н­ня, з лі­ні­я­ми пе­ре­роб­ки, фа­су­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня ягід, фру­ктів, ово­чів і гри­бів. Пер­шу про­бну пар­тію ви­ро­би­ли у 2015-му. За­раз за­галь­ні по­ту­жно­сті ста­нов­лять 10 000 т на рік.

Май­же 98% про­ду­кції під ТМ Fruktona від­прав­ля­є­ться за кор­дон. За­раз її спо­жи­ва­ють у по­над 15 кра­ї­нах Єв­ро­пи, і гео­гра­фія по­ста­вок по­стій­но роз­ши­рю­є­ться. Основ­ні споживачі — виробники фру­кто­вих на­пов­ню­ва­чів. Цьо­го­річ про­бну пар­тію ор­га­ні­чних ягід бу­ло від­прав­ле­но до США, го­ту­ю­ться до від­прав­ки і до Ізра­ї­лю — це бу­де пря­мий про­даж у роз­дрі­бну ме­ре­жу.

Як за­зна­чає Кузьменко, під­при­єм­ство з са­мо­го по­ча­тку орі­єн­ту­ва­ло­ся на екс­порт, і за­раз ро­бо­ту у цьо­му на­пря­мі ли­ше по­си­лює: роз­ши­рює асор­ти­мент ягід, удо­ско­на­лює те­хно­ло­гію їх оброб­ки, та­кож на­ро­щує об­ся­ги ор­га­ні­чної про­ду­кції — ком­па­нія отри­ма­ла сер­ти­фі­ка­ти за си­сте­ма­ми FSSC 22000: 2005 та Organic Standart. «Ідея бу­ла без­про­гра­шною: си­ро­ви­на є, збут є, — ка­же Кузьменко. — Го­лов­не зав­да­н­ня по­ля­га­ло у то­му, щоб гра­мо­тно по­бу­ду­ва­ти бі­знес-мо­дель, яка до­зво­лить за­лу­чи­ти сіль­го­спви­ро­бни­ка, пра­виль­но зай­ти на між­на­ро­дний ринок і за­крі­пи­ти­ся на ньо­му, під­три­му­ва­ти ви­со­кий рі­вень яко­сті, що від­по­від­ає єв­ро­пей­ським стан­дар­там».

BMW Х5 ПРО­ХО­ДИТЬ ВІРАЖІ, НАЧЕ ПО РЕЙКАХ, ДАРУЮЧИ ВОДІЄВІ ВІДЧУТТЯ ЛЕГКОСТІ ТА РАДІСТЬ ВІД КЕ­РУ­ВА­Н­НЯ

ПОСТІЙНЕ ВДО­СКО­НА­ЛЕ­Н­НЯ

Ство­рен­ню «Фруктона-вн» пе­ре­ду­ва­ли 12 ро­ків ро­бо­ти на рин­ку за­го­тів­лі

та ви­ро­щу­ва­н­ня ягід і фру­ктів. Ще на по­ча­тку 2000-х гру­па одно­дум­ців ви­рі­ши­ла за­го­тов­лю­ва­ти яго­ди та фру­кти і по­ста­ча­ти їх на під­при­єм­ство, яке за­йма­ло­ся гли­бо­кою пе­ре­роб­кою ягі­дної, ово­че­вої та фру­кто­вої про­ду­кції. По­чи­на­ли з ди­ко­ро­слих ягід, ор­га­ні­зу­вав­ши за­го­ті­вель­ні пун­кти у Кар­па­тах і на По­ліс­сі, по­сту­по­во роз­ши­рю­ва­ли­ся, орен­ду­ва­ли но­ві скла­ди, хо­ло­диль­ни­ки. Куль­ти­ву­ва­н­ням ягід в Укра­ї­ні на той час пра­кти­чно ні­хто не за­ймав­ся. Ана­ло­гі­чно пар­тне­ри ор­га­ні­зо­ву­ва­ли і за­го­тів­лю яблук — ні­ша бу­ла віль­на. До­во­ди­ло­ся чи­ма­ло їзди­ти по кра­ї­ні, до­мов­ля­ти­ся із са­дів­ни­ка­ми про ку­пів­лю про­ду­кції, але зав­дя­ки цьо­му ство­ри­ли вла­сну ба­зу по­ста­чаль­ни­ків.

Че­рез 12 ро­ків за­ро­бле­ні ко­шти бі­зне­сме­ни ви­рі­ши­ли ін­ве­сту­ва­ти у вла­сний пе­ре­ро­бний ком­плекс. Ви­бір зу­пи­ни­ли на май­но­во­му ком­пле­ксі ко­ли­шньо­го за­во­ду «Ке­рам­зит» у Він­ни­ці. Мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня вибрали не ви­пад­ко­во, оскіль­ки у цьо­му ре­гіо­ні істо­ри­чно скла­ли­ся умо­ви для куль­ти­ву­ва­н­ня і за­го­тів­лі пра­кти­чно всьо­го спе­ктру ягід і фру­ктів. «Зго­дом ми ли­ше пе­ре­ко­на­ли­ся у пра­виль­но­сті ви­бо­ру, бо тут — фру­кто­вий клон­дайк, а пе­ре­ро­бних під­при­ємств пра­кти­чно не­має», — до­дає ди­ре­ктор «Фруктона-вн».

Ком­па­нія по­стій­но пра­цює над удо­ско­на­ле­н­ням ви­ро­бни­цтва, роз­ши­ре­н­ням асор­ти­мен­ту по­слуг і по­гли­бле­н­ням пе­ре­роб­ки. Вно­сять свої корективи і тенденції на рин­ку. Так, ми­ну­ло­го ро­ку че­рез за­мо­роз­ки у Схі­дній Єв­ро­пі втра­ти­ли ча­сти­ну уро­жаю ягід, що спри­чи­ни­ло дефіцит. «Фруктона-вн» мит­тє­во від­ре­а­гу­ва­ла і за­ку­пи­ла обла­дна­н­ня для ми­т­тя, ка­лі­бров­ки і сор­ту­ва­н­ня по­лу­ни­ці, яка бу­ла і за­ли­ша­є­ться у трен­ді. Та­кож 2017-й про­де­мон­стру­вав збіль­ше­н­ня по­пи­ту на ви­шню без кі­сто­чки — під­при­єм­ство за­пла­ну­ва­ло при­дба­ти спе­ці­аль­ні рі­заль­ні та кі­сто­чко­ви­бив­ні агре­га­ти. За­раз у ком­па­нії є все не­об­хі­дне обла­дна­н­ня для оброб­ки най­рі­зно­ма­ні­тні­шої про­ду­кції. У хо­ло­диль­но­му ком­пле­ксі є ка­ме­ри шо­ко­вої за­мо­роз­ки, по­пе­ре­дньо­го охо­ло­дже­н­ня і збе­рі­га­н­ня, лі­нії пе­ре­роб­ки ягід, уста­нов­ки з ла­зер­ної ка­лі­бров­ки яго­ди та рі­зні ви­ди ка­лі­бра­то­рів, ві­бро­сто­ли і мий­ки, кіль­ка ла­бо­ра­то­рій, осна­ще­них за остан­нім сло­вом те­хні­ки.

МІЦНА СПАЙКА

За чо­ти­ри ро­ки ком­плекс зна­чно ви­ріс і стрім­ко на­би­рає обер­тів. Зна­чною мі­рою по­с­при­я­ло цьо­му рішення йо­го за­снов­ни­ків вті­ли­ти пов­ний ви­ро­бни­чий цикл. Під егі­дою ТМ Fruktona діє п’ять під­при­ємств на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, які за­йма­ю­ться ви­ро­щу­ва­н­ням, за­го­тів­лею та пе­ре­роб­кою фру­ктів і ягід, зі­бра­них як на вла­сних план­та­ці­ях і в са­дах, так і ди­ко­ро­сів, — «Фруктона-вн», «Трі­а­да-мк», «Фру­кто­ва зір­ка», «Укр-фрукт», «Агро­про­декс­порт», а та­кож спіль­не під­при­єм­ство у Поль­щі — Fruktona Export Sp. z o.o. Сьо­го­дні «Фруктона-вн» на­дає ви­клю­чно по­слу­ги з пе­ре­роб­ки. «На­ше під­при­єм­ство — один з еле­мен­тів бізнесу, який до­зво­ляє екс­пор­ту­ва­ти про­ду­кцію», — го­во­рить Кузьменко.

Куль­ти­ву­ва­н­ням по­ча­ли за­йма­ти­ся па­ра­лель­но з бу­дів­ни­цтвом мо­ро­зиль­но­го ком­пле­ксу. За­раз ТМ Fruktona за­ймає близь­ко 900 га план­та­цій на Хмель­нич­чи­ні та Він­нич­чи­ні, з яких

300 га ма­ють ор­га­ні­чні сер­ти­фі­ка­ти. На ча­сти­ні з них уже пло­до­но­сять ягі­дни­ки. Са­дам по­трі­бно біль­ше ча­су. На Він­нич­чи­ні ста­рі по­сад­ки, які ба­га­то ро­ків не обро­бля­ли­ся, ре­куль­ти­ву­ва­ли, і во­ни вже три ро­ки пло­до­но­сять. У Но­вій Уши­ці на Хмель­нич­чи­ні ді­лян­ки осво­ю­ють по­сту­по­во: ста­рі де­ре­ва ви­кор­чо­ву­ють і за­са­джу­ють яблу­ня­ми, сли­вам і ви­шня­ми. З цих зе­мель ор­га­ні­чна про­ду­кція пер­шо­го вро­жаю по­сту­пить на пе­ре­роб­ку до «Фруктона-вн» уже цього ро­ку.

Усьо­го ком­плекс планує пе­ре­ро­би­ти най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми близь­ко 1500 т ор­га­ні­ки. Зі зви­чай­ною яго­дою важ­ко кон­ку­ру­ва­ти у Єв­ро­пі, на­то­мість май­бу­тній уро­жай ор­га­ні­ки по­ку­пці за­мов­ля­ють за­зда­ле­гідь, по­ясню­ють у «Фруктона-вн». Щоб на­ро­сти­ти об­ся­ги пе­ре­роб­ки, під­при­єм­ство актив­но шу­кає по­ста­чаль­ни­ків ор­га­ні­чної про­ду­кції, зокре­ма кон­суль­тує фер­ме­рів що­до пе­ре­хо­ду на ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво. «Ягі­дний ринок де­мон­струє що­ро­ку до 7% при­ро­сту ви­ро­бни­цтва ягід. Це до­сить швид­кий та ефе­ктив­ний ме­тод вкла­де­н­ня коштів, бо яго­да по­чи­нає пло­до­но­си­ти уже на­сту­пно­го ро­ку», — до­дає Кузьменко.

Ди­ре­ктор «Фруктона-вн» під­кре­слює: аби за­без­пе­чи­ти кін­це­вий про­дукт ви­со­кої яко­сті, до­во­ди­ться кон­тро­лю­ва­ти усі ета­пи ви­ро­щу­ва­н­ня. «Або ти ро­биш усе від по­ча­тку до кін­ця та отри­му­єш екс­порт­но орі­єн­то­ва­ний про­дукт, або ста­єш за­ру­чни­ком і за­ле­жиш від пе­ре­ку­пни­ків», — акцен­тує він.

БЛИЗЬКІ ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ

До кін­ця ро­ку «Фруктона-вн» планує за­пу­сти­ти лі­нію з ви­ро­бни­цтва фру­кто­вих на­пов­ню­ва­чів. Уже за­раз у ла­бо­ра­то­рії екс­пе­ри­мен­ту­ють з ре­це­пту­ра­ми, від­пра­цьо­ву­ють те­хно­ло­гії при­го­ту­ва­н­ня, а най­більш вда­лі зраз­ки да­ють на про­бу мо­ло­ко­пе­ре­ро­бним ком­бі­на­там. Як за­зна­чає Кузьменко, це бу­дуть ори­гі­наль­ні сма­ки. «На цьо­му рин­ку по­трі­бен сві­жий ві­тер, тре­ба не про­по­ну­ва­ти ре­це­пту­ри 2000-х, а йти у но­гу з ча­сом, роз­ши­рю­ва­ти асор­ти­мент, — до­дає він. — У за­кор­дон­них су­пер­мар­ке­тах у від­ді­лах мо­ло­чної про­ду­кції очі роз­бі­га­ю­ться, а у нас асор­ти­мент онов­лю­є­ться ду­же рід­ко». Увесь ви­ро­бле­ний об­сяг фру­кто­вих на­пов­ню­ва­чів бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся в Укра­ї­ні.

ЙДЕ ПОСТІЙНА РО­БО­ТА НАД РОЗ­ШИ­РЕ­Н­НЯМ АСОР­ТИ­МЕН­ТУ ПО­СЛУГ І ПО­ГЛИ­БЛЕ­Н­НЯМ ПЕ­РЕ­РОБ­КИ

з BMW X5 Ці­лей мо­жна до­ся­га­ти і без до­ро­ги

ефе­ктив­ність і ке­ро­ва­ність — кла­сно­го ав­то та успі­шної ком­па­нії ри­си

...На та­кий ре­зуль­тат пра­ці й мо­жеш спо­ді­ва­ти­ся

яких зу­силь до­кла­деш, які те­хно­ло­гії ви­ко­ри­ста­єш...

про­стір Не­об­хі­дний для ма­нев­ру і На до­ро­зі, і в бі­зне­сі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.