ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

Аграр­ні під­при­єм­ства Хар­ків­ської обла­сті за­галь­ною кіль­кі­стю 1245 обро­бля­ють 1,9 млн га ріл­лі. Ми­ну­ло­го ро­ку в обла­сті був за­фі­ксо­ва­ний най­біль­ший вро­жай ран­ніх зернових куль­тур — 2,9 млн т, у то­му чи­слі об­сяг збо­ру пше­ни­ці ста­но­вив 2,2 млн т, що ста­ло істо­ри­чним ре­кор­дом для Хар­ків­щи­ни і дру­гим по­ка­зни­ком се­ред регіонів Укра­ї­ни. Дру­ге мі­сце область по­сі­ла і за ва­ло­вим збо­ром на­сі­н­ня со­ня­шни­ка — по­над 1,1 млн т.

Як свід­чать дані Хар­ків­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, близь­ко 50% всі­єї пше­ни­ці, зі­бра­ної у го­спо­дар­ствах, на­ле­жить до ви­со­ко­кла­сно­го про­до­воль­чо­го зер­на. Та­ка стру­кту­ра ва­ло­во­го збо­ру вкрай по­тре­бує і від­по­від­них су­ча­сних потужностей для збе­рі­га­н­ня зер­на, з чим на Хар­ків­щи­ні до­сить ве­ли­кі про­бле­ми.

Що­прав­да, за ін­фор­ма­ці­єю ОДА, аграр­ний се­ктор ре­гіо­ну остан­ні­ми ро­ка­ми за­лу­чає ре­кор­дні су­ми ін­ве­сту­ва­н­ня. Всу­пе­реч за­галь­но­му уяв­лен­ню про Хар­ків­щи­ну як про­ми­сло­вий ре­гіон інвестиції у сіль­ське го­спо­дар­ство пе­ре­ви­щу­ють «про­ми­сло­ві». У 2016-му во­ни ста­но­ви­ли 3 млрд гри­вень, а ми­ну­ло­го ро­ку зро­сли ще на 30%. Однак, в ОДА не уто­чню­ють, яка час­тка вка­за­них сум бу­ла чи бу­де на­прав­ле­на на бу­дів­ни­цтво елеваторів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.