ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

Сіль­ське го­спо­дар­ство є ло­ко­мо­ти­вом еко­но­мі­ки Чер­ні­гів­ської обла­сті, який про­тя­гом 2016–2017 ро­ків за­лу­чив 60% всіх ін­ве­сти­цій ре­гіо­ну. У ре­гіо­ні обро­бля­є­ться 1,2 млн га ріл­лі, а ро­слин­ни­цтвом за­йма­є­ться близь­ко 80% всіх сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств.

Ви­со­кий дефіцит елеваторних потужностей Чер­ні­гів­щи­ни по­ясню­є­ться стрім­ким зро­ста­н­ням ва­ло­во­го збо­ру зернових і олій­них куль­тур за остан­ні ро­ки. Ще у 2010–2011-му на Чер­ні­гів­щи­ні зби­ра­ли 1,5–1,7 млн т зернових та олій­них.

Крім то­го, да­є­ться взна­ки пів­ні­чне роз­та­шу­ва­н­ня обла­сті — на­при­клад, се­ре­дня во­ло­гість зер­на ку­ку­ру­дзи, що зби­ра­ють у го­спо­дар­ствах, ста­но­вить 22–25%, і во­но по­тре­бує сер­йо­зно­го до­су­шу­ва­н­ня. Та­ка са­ма си­ту­а­ція і з ін­ши­ми ви­да­ми зернових.

То­му для ін­ве­сту­ва­н­ня в еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті Чернігівська область ви­гля­дає одним з най­при­ва­бли­ві­ших регіонів — є мо­жли­вість ре­а­лі­за­ції про­е­ктів всіх ти­пів, а по­слу­ги елеваторів бу­дуть за­тре­бу­ва­ни­ми у агра­рі­їв. Крім то­го, май­же всі зер­но­ві го­спо­дар­ства Чер­ні­гів­щи­ни до­сить ком­па­ктно роз­та­шо­ва­ні на пів­дні обла­сті, що зна­чно спро­щує ло­гі­сти­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.