СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

По­над 1100 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств всіх ти­пів і роз­мі­рів Сум­ської обла­сті ма­ють у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні більш ніж 1,7 млн га аграр­них угідь, з яких на ор­ні пло­щі при­па­дає по­над 1,2 млн га. Ми­ну­ло­го ро­ку під зер­но­ві та со­ня­шник бу­ло від­ве­де­но більш ніж 800 000 га ріл­лі, з яких був отри­ма­ний ва­ло­вий збір близь­ко 4,2 млн т. З 2010-го збір зер­на в ре­гіо­ні зріс утри­чі, а збір на­сі­н­ня со­ня­шни­ка за той са­мий час — більш ніж у чо­ти­ри ра­зи. За ін­фор­ма­ці­єю Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ста­ти­сти­ки Сум­ської обла­сті, ми­ну­ло­го ро­ку сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства ре­гіо­ну за­лу­чи­ли 2,8 млрд гри­вень ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій.

Зокре­ма, як свід­чать дані Де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку Сум­ської ОДА, в обла­сті за­раз за­вер­шу­є­ться ре­а­лі­за­ція двох ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів з бу­дів­ни­цтва зер­но­схо­вищ. У 2018-му пла­ну­є­ться вве­де­н­ня в дію ве­ли­ко­го еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 300 000 т у Кро­ле­ве­цько­му ра­йо­ні. Та­кож цього ро­ку бу­де за­вер­ше­ний про­ект бу­дів­ни­цтва еле­ва­то­ра на 25 000 т у Ро­мен­сько­му ра­йо­ні.

Але су­мар­ний дефіцит елеваторних потужностей у Сум­ській обла­сті один з най­біль­ших се­ред регіонів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.