ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

На те­ри­то­рії Тер­но­піль­ської обла­сті ді­ють 1082 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ства, які обро­бля­ють

854 000 га ріл­лі. При цьо­му, за да­ни­ми Тер­но­піль­ської ОДА, су­то під по­сі­ви сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур ми­ну­ло­го ро­ку бу­ли за­ді­я­ні більш ніж 760 000 га.

З ці­єї пло­щі 466 000 га бу­ли зайня­ті зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми, 158 000 га — те­хні­чни­ми, про­від­ною з яких є со­ня­шник. Сіль­сько­го­спо­дар­ський се­ктор і пе­ре­ро­бна про­ми­сло­вість фор­му­ють близь­ко 70% вну­трі­шньо­го ва­ло­во­го про­ду­кту ре­гіо­ну.

За ін­фор­ма­ці­єю Тер­но­піль­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, са­ме сіль­ське го­спо­дар­ство ми­ну­ло­го ро­ку за­лу­чи­ло най­біль­шу ча­сти­ну (31,1%) ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій з усіх дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня. Во­ни ста­но­ви­ли по­над 2 млрд гри­вень, що на 32,4% біль­ше, ніж у 2016-му. В ОДА це пов’язу­ють зі зна­чним зро­ста­н­ням об­ся­гів ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ро­слин­ни­цтва — ще у 2010 ро­ці ва­ло­вий збір зернових і со­ня­шни­ка в обла­сті ледь ся­гав 1,3 млн т. А, на­при­клад, збір на­сі­н­ня со­ня­шни­ка у 2017-му в по­рів­ня­ні з 2010-м зріс у 10 ра­зів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.