ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

За­галь­на пло­ща сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь Хер­сон­ської обла­сті ста­но­вить 1,97 млн га, з яких рі­л­ля за­ймає 1,78 млн га. За да­ни­ми Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ста­ти­сти­ки Хер­сон­щи­ни, в обла­сті ді­ють близь­ко 2700 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств всіх ти­пів і роз­мі­рів, біль­шість яких за­ді­я­на у сфе­рі ро­слин­ни­цтва. За­галь­ні пло­щі оран­ки під зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми і со­ня­шни­ком у 2017-му ста­но­ви­ли май­же 1,1 млн га.

За да­ни­ми Держ­ста­ту, у сіль­ське го­спо­дар­ство Хер­сон­ської обла­сті ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло за­лу­че­но близь­ко 3,2 млрд гри­вень ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій. Але ін­фор­ма­ції про на­яв­не фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва і мо­дер­ні­за­ції елеваторних потужностей не­має.

За остан­ні ро­ки аграр­ні го­спо­дар­ства зна­чно по­лі­пши­ли по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті куль­тур. Так, ва­ло­вий збір зернових з 2010-го зріс на 1 млн т, а се­ре­дня вро­жай­ність — з 22,1 ц/га до 34,5 ц/га у 2017-му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.