ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

У Хмель­ни­цькій обла­сті пра­цю­ють по­над 1500 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, які фор­му­ють 24,2% ва­ло­во­го вну­трі­шньо­го про­ду­кту ре­гіо­ну.

У за­галь­ній стру­кту­рі зе­мель­но­го фон­ду зем­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня ста­нов­лять май­же 80%. Основ­ним на­пря­мом сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва є ро­слин­ни­цтво — най­більш по­ши­ре­ні ози­ма пшениця і ку­ку­ру­дза. У 2017 ро­ці під по­сі­ви зернових і со­ня­шни­ка аграрії за­ді­я­ли май­же

700 000 га ріл­лі.

При цьо­му ва­ло­вий збір зернових у Хмель­ни­цькій обла­сті з 2010-го в се­ре­дньо­му зріс май­же удві­чі, ся­гнув­ши ми­ну­ло­го ро­ку 3,4 млн т. Та­ки­ми са­ми­ми тем­па­ми зро­ста­ла і се­ре­дня вро­жай­ність — з 31,5 ц/га до 62,2 ц/га.

Аграр­ний се­ктор обла­сті у 2017 ро­ці за­лу­чив по­над 2,7 млрд гри­вень ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій, це біль­ше тре­ти­ни всіх ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій ре­гіо­ну.

Ра­зом з тим швид­ке зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ро­слин­ни­цтва спри­чи­ни­ло у Хмель­ни­цькій обла­сті дефіцит потужностей збе­рі­га­н­ня зер­на і на­сі­н­ня со­ня­шни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.