КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

За­галь­на по­сів­на пло­ща під усі­ма ви­да­ми сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур на Ки­їв­щи­ні ста­но­вить май­же 1,2 млн га (по­над 65% всі­єї пло­щі обла­сті). З них ми­ну­ло­го ро­ку під зер­но­ві куль­ту­ри бу­ли за­ді­я­ні май­же 590 000 га, ще на

166 000 га аграрії по­сі­я­ли со­ня­шник. За­га­лом в обла­сті близь­ко 2400 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств всіх роз­мі­рів. З 2010–2011 ро­ків ва­ло­вий збір зер­на на Ки­їв­щи­ні зро­став від­но­сно по­віль­но. Більш вра­жа­ю­чою є рі­зни­ця у збо­рі на­сі­н­ня со­ня­шни­ка, що збіль­шив­ся утри­чі. Це бу­ло спри­чи­не­но зро­ста­н­ням пло­щі по­сі­ву со­ня­шни­ка у по­над два ра­зи. За да­ни­ми Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ста­ти­сти­ки Ки­їв­ської обла­сті, з 2017 ро­ку аграрії ре­гіо­ну за­лу­чи­ли більш ніж

4 млрд гри­вень ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій. За ін­фор­ма­ці­єю Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни, май­же 19% ці­єї су­ми бу­ли на­прав­ле­ні на фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва зер­но­схо­вищ і зер­но­при­ймаль­них пун­ктів.

Втім за­галь­ний дефіцит потужностей еле­ва­тор­но­го збе­рі­га­н­ня зер­на і на­сі­н­ня со­ня­шни­ка обла­сті оці­ню­є­ться у по­над 1 млн т.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.