ДО­СВІД ПІДКАЗАВ

ВЛА­СНИЙ ДО­СВІД ТА ГАРНИЙ СЕР­ВІС ЗРОБИЛИ БОГДАНА ДЕНЬКОВИЧА ПРИХИЛЬНИКОМ ТЕ­ХНІ­КИ LEMKEN

Landlord - - ТЕХНІКА «ЛЕМКЕН» - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕТРОВ ФО­ТО: LEMKEN

Ве­те­ри­нар за фа­хом Бо­г­дан День­ко­вич бу­ду­вав про­фе­сій­ну кар’єру і вла­сний бі­знес у тва­рин­ни­цтві. За­раз він вже близь­ко 10 ро­ків щіль­но за­йма­є­ться ро­слин­ни­цтвом, успі­хи в яко­му не в остан­ню чер­гу пов’язує з ви­ко­ри­ста­н­ням про­ду­кції LEMKEN і спів­ро­бі­тни­цтвом з ком­па­ні­єю «А-те­ра», ди­ле­ром ці­єї та ін­ших ма­рок сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Але до та­ких ви­снов­ків до­ве­ло­ся йти шляхом спроб і по­ми­лок.

ЗНА­ЙШОВ

У 2009 ро­ці ко­ли­шній кол­госп у се­лі Пча­ни на Львів­щи­ні, в яко­го бі­зне­смен по­стій­но за­ку­по­ву­вав ху­до­бу, за­про­по­ну­вав йо­му взя­ти в обро­бі­ток 400 га зе­мель­них угідь. Для оброб­ки фер­мер міг ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти весь існу­ю­чий в го­спо­дар­стві те­хні­чний парк, який скла­дав­ся з чо­ти­рьох тра­кто­рів ра­дян­сько­го ви­ро­бни­цтва та де­кіль­кох одиниць на­ві­сної те­хні­ки. Оста­н­ня вже віджи­ла свій вік і гі­дна бу­ла хі­ба що пі­ти на ме­та­ло­брухт. Втім, три ро­ки по­чи­на­ю­чий агра­рій обро­бляв зем­лю, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи цей ар­се­нал, який вдо­ско­на­лю­вав з до­по­мо­гою мі­сце­вих уміль­ців. Для про­ве­де­н­ня осо­бли­во від­по­від­аль­них агро­те­хні­чних опе­ра­цій орен­ду­ва­ли те­хні­ку в су­сі­дніх го­спо­дарств.

У цей са­мий час День­ко­вич при­дбав свій пер­ший тра­ктор та два плу­ги ви­ро­бни­цтва зна­них єв­ро­пей­ських ком­па­ній. Але плу­ги ви­кли­ка­ли ли­ше роз­ча­ру­ва­н­ня: за не­пов­них два се­зо­ни во­ни пов­ні­стю ви­йшли з ла­ду. І то­ді на до­по­мо­гу фер­ме­ру при­йшов один з най­біль­ших на За­хо­ді Укра­ї­ни ди­ле­рів сіль­гос­пте­хні­ки — ком­па­нія «А-те­ра». Агра­рію за­про­по­ну­ва­ли при­дба­ти чо­ти­ри­кор­пу­сний плуг ви­ро­бни­цтва LEMKEN. То­чні­ше, День­ко­вич сам по­чав при­див­ля­ти­ся до су­сі­дніх го­спо­дарств і робити ви­снов­ки, техніка якої мар­ки дов­ше слу­жить, мен­ше по­тре­бує скла­дних ре­мон­тів, більш на­дій­на та про­ста у ви­ко­ри­стан­ні. І ко­ли ви­бір зу­пи­нив­ся на плу­гах LEMKEN,

Деньковича при­ва­би­ли не ли­ше ха­ра­кте­ри­сти­ки агре­га­ту, але й те, яке об­слу­го­ву­ва­н­ня ці­єї те­хні­ки про­по­ну­вав про­да­вець.

РОЗ­ВИ­ТОК ПО­ДІЙ

Між тим Деньковича не за­ли­ша­ли по­бо­ю­ва­н­ня що­до то­го, як по­во­ди­ти­ме­ться плуг LEMKEN на пчан­ських ґрун­тах. «У нас ду­же важ­кі зем­лі для обро­бі­тку, — по­яснює фер­мер. — Це су­пі­ща­ні ґрун­ти, їх не мо­же здо­ла­ти ба­га­то агре­га­тів». Та він в жо­дно­му ра­зі не скар­жи­ться на свою зем­лю: «Якщо її вча­сно та які­сно обро­би­ти, во­на над­зви­чай­но ро­дю­ча».

Зай­няв­шись ро­слин­ни­цтвом, День­ко­вич якийсь час роз­мір­ко­ву­вав, яку си­сте­му обро­бі­тку зем­лі за­сто­су­ва­ти, аби до­би­ва­ти­ся від неї ма­кси­маль­ної від­да­чі. Але він до­сить швид­ко з’ясу­вав, що мі­ні­маль­на, а тим більш ну­льо­ва оброб­ка не під­хо­дить для пчан­ських ґрун­тів. То­му оран­ку він про­во­дить що­рі­чно, а на де­яких ді­лян­ках і дві­чі на рік. Ре­гу­ляр­но вносить ор­га­ні­чні до­бри­ва, за­ли­шає до тре­ти­ни со­ло­ми на по­лі, аби під­ви­щи­ти (чи при­найм­ні не втра­ти­ти) ро­дю­чість. І зви­чай­но ж, оран­ку су­про­во­джує ви­рів­ню­ва­н­ням, роз­пу­шу­ва­н­ням, тоб­то за­сто­со­вує куль­ти­ва­цію.

Пер­ший рік сво­го го­спо­да­рю­ва­н­ня у Пча­нах День­ко­вич ви­ко­ри­сто­ву­вав для куль­ти­ва­ції агре­га­ти, що ли­ши­ли­ся йо­му у спа­док від кол­го­спу. Але він швид­ко пе­ре­ко­нав­ся, що кра­ще жо­дної те­хні­ки не за­сто­со­ву­ва­ти, ніж псу­ва­ти по­ле по­га­ною. То­му він по­чав брати куль­ти­ва­то­ри в оренду.

Та орен­до­ва­ні агре­га­ти не зав­жди за­без­пе­чу­ва­ли очі­ку­ва­ну якість куль­ти­ва­ції — ли­ша­ло­ся ба­га­то гру­док, не­рів­но­стей то­що. А сі­вал­ка ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, яку при­дбав День­ко­вич, не ви­три­му­ва­ла і час від ча­су ви­хо­ди­ла з ла­ду. Зе­мель­ний банк го­спо­дар­ства по­сту­по­во роз­ши­рю­вав­ся (сьо­го­дні він ста­но­вить 1500 га, з яких 1400 га пе­ре­бу­ва­ють в обро­бі­тку), і орен­да те­хні­ки пе­ре­тво­рю­ва­ла­ся на справ­жній тя­гар. Пі­дра­ху­вав­ши ви­тра­ти на ви­ко­ри­ста­н­ня чу­жих агре­га­тів, День­ко­вич ді­йшов ви­снов­ку, що свої обі­йду­ться зна­чно де­шев­ше. То­му він ви­рі­шив при­дба­ти ще й куль­ти­ва­тор.

Що­до ви­бо­ру мар­ки ва­гань май­же не бу­ло. Ще мен­ше їх бу­ло що­до ви­бо­ру по­ста­чаль­ни­ка. «А-те­ра» по­ста­ви­ла агра­рію но­вень­кий пе­ре­д­по­сів­ний куль­ти­ва­тор LEMKEN Kompaktor. «Він пра­кти­чно все роз­би­ває у по­рох», — із за­хо­пле­н­ням опи­сує рі­зни­цю між ро­бо­тою орен­до­ва­них та вла­сно­го куль­ти­ва­то­ра фер­мер. Вра­зи­ла йо­го та­кож еко­ном­ність при­дба­ної те­хні­ки.

У ПО­ШУ­КАХ ІДЕАЛУ

За сло­ва­ми Деньковича, LEMKEN Kompaktor під­хо­див для обро­бі­тку ґрун­ту під будь-яку куль­ту­ру, яку ви­ро­щу­ва­ли в го­спо­дар­стві. Але з вдо­ско­на­ле­н­ням те­хні­чно­го пар­ку в бі­зне­сме­на з’яви­ла­ся дум­ка роз­ши­ри­ти й асор­ти­мент рослинницької про­ду­кції.

День­ко­вич ви­рі­шив при­дба­ти агре­гат, який би го­ту­вав зем­лю іде­аль­но, а не про­сто до­бре, та обрав ще один куль­ти­ва­тор, який най­більш ефе­ктив­но роз­пу­шує ґрунт, — LEMKEN Korund.

Цей агре­гат бу­ває тіль­ки в на­ві­сно­му ви­ко­нан­ні, він лег­ший за Kompaktor, че­рез що мо­жна ра­ні­ше ви­хо­ди­ти в по­ле і го­ту­ва­ти ґрунт до по­сі­ву. У ре­зуль­та­ті це дає мо­жли­вість ра­ні­ше ви­йти в по­ле із сівалкою та за­кла­сти на­сі­н­ня у до­ста­тньо зво­ло­же­ний ґрунт. Пе­ре­ко­нав­шись у досконалості ґрун­то­об­ро­бної те­хні­ки LEMKEN, День­ко­вич ви­рі­шив роз­ши­ри­ти парк го­спо­дар­ства об­при­ску­ва­чем Primus 35, а та­кож по­сів­ним ком­пле­ксом Compact-solitair з одно­ча­сним вне­се­н­ням мі­не­раль­них до­брив. Да­ний агре­гат за­ці­ка­вив агра­рія тим, що без­по­се­ре­дньо пе­ред вне­се­н­ням до­брив та ви­сі­вом ро­бить ще й до­да­тко­ву оброб­ку ґрун­ту. Compact-solitair вже пов­ною

З ВІТЧИЗНЯНОЮ СІВАЛКОЮ У ГО­СПО­ДАР­СТВІ ПЕРЕСІВ СЯ­ГАВ 20%

мі­рою був за­сто­со­ва­ний у ро­бо­ті: за до­по­мо­гою агре­га­ту за­сі­я­ні 190 га сої та 30 га гре­чки. Рів­но­мір­ність схо­дів, якість по­сі­вів, швид­кість і то­чність ви­сі­ва­н­ня вла­сник те­хні­ки оці­нив на від­мін­но. День­ко­вич вже ба­чить, що вро­жай ці по­сі­ви да­дуть від­мін­ний, до 15% біль­ший, ніж при сів­бі ін­ши­ми агре­га­та­ми. Го­спо­дар ви­клав за но­ву те­хні­ку 70 000 єв­ро і впев­не­ний, що ком­плекс ко­штує цих гро­шей та оку­пи­ться якнай­швид­ше.

Сі­вал­ка ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, якою донедавна ко­ри­сту­ва­ли­ся у Пча­нах,

не мо­гла за­без­пе­чу­ва­ти та­кі па­ра­ме­три. «Зер­но­ві я не всти­гав по­сі­я­ти, — скар­жи­ться День­ко­вич. — Тою сівалкою я сі­яв 25 ге­кта­рів за до­бу, а з Compact-solitair — 40. Швид­кість ви­сі­ву агре­га­ту від LEMKEN у півтора ра­зи ви­ща, та й в бун­кер по­мі­ща­є­ться не 250 кі­ло­гра­мів, а 2 тон­ни». Крім то­го, у ві­тчи­зня­ну сі­вал­ку (у ре­монт, за­мі­ну зап­ча­стин) що­се­зо­ну тре­ба бу­ло вкла­да­ти мі­ні­мум 50 000 гри­вень. То­му її вар­тість з ура­ху­ва­н­ням екс­плу­а­та­цій­них ви­трат вже пе­ре­ви­щи­ла ту су­му, яку агра­рій ви­клав за Compact-solitair, хо­ча за­вод­ська ці­на ві­тчи­зня­но­го агре­га­ту бу­ла вдві­чі ниж­ча за LEMKEN. За­ли­ша­ла ба­жа­ти кра­що­го і якість по­сі­ву. З вітчизняною сівалкою пересів ся­гав 20%, ді­ли­ться День­ко­вич. «А Compact-solitair за­про­гра­му­вав на 250 кі­ло­гра­мів, во­на і ви­сіє 250, ані гра­мом біль­ше», — ка­же він. Compact-solitair не є сівалкою в кла­си­чно­му ро­зу­мін­ні. Це — по­сів­ний ком­плекс, який ра­зом з ме­ха­ні­зма­ми, не­об­хі­дни­ми для вне­се­н­ня на­сі­н­ня та до­брив, осна­ще­но ще й ґрун­то­об­ро­бни­ми при­сто­су­ва­н­ня­ми. «Тоб­то це ди­ско­ва бо­ро­на і сі­вал­ка в одно­му агре­га­ті, — опи­сує те­хні­ку День­ко­вич. — І з ним те­о­ре­ти­чно я мо­жу сі­я­ти одра­зу пі­сля оран­ки, бо по­сів­ний ком­плекс сам обро­бляє ґрунт пе­ред вне­се­н­ням на­сі­ни­ни». Втім, цього ро­ку пе­ред по­сі­вом сої та гре­чки він все ж пу­стив по ора­но­му по­лю куль­ти­ва­тор. «Я б, мо­же, і ри­зи­кнув, але агро­но­ми не до­зво­ли­ли без куль­ти­ва­то­ра сі­я­ти, — жар­тів­ли­во по­скар­жив­ся День­ко­вич. — Ска­за­ли, якщо по­ле не бу­де іде­аль­но рів­ним, яким йо­го ро­бить той са­мий Kompaktor, бу­дуть ве­ли­кі втра­ти вро­жаю». Та до­да­тко­вий обро­бі­ток ґрун­ту, який зро­бив Compact-solitair, зай­вим не був, про що свід­чить вже зга­да­на якість по­сі­вів сої та гре­чки. Не став зай­вим і той міль­йон гри­вень, який зеко­но­мив бі­зне­смен. Донедавна він орен­ду­вав в су­сі­дньо­му го­спо­дар­стві ін­шу які­сну сі­вал­ку одно­го з про­від­них ні­ме­цьких ви­ро­бни­ків. Во­на теж за­без­пе­чу­ва­ла до­бру якість та рів­но­мір­ність по­сі­вів, але ко­шту­ва­ла май­же в півтора ра­за біль­ше — близь­ко 100 000 єв­ро. Від­так за спів­від­но­ше­н­ням ці­ни та яко­сті Compact-solitair пе­ре­вер­шує будь-яку те­хні­ку кон­ку­рен­тів.

НА ДО­ПО­МО­ГУ ФЕР­МЕ­РУ ПРИ­ЙШОВ ОДИН З НАЙ­БІЛЬ­ШИХ НА ЗА­ХО­ДІ УКРА­Ї­НИ ДИ­ЛЕ­РІВ — «А‑ТЕ­РА»

у ком­бі­на­ції з ко­тком вда­є­ться уни­кну­ти ви­па­ро­ву­ва­н­нядо­ро­го­цін­ної во­ло­ги

по­сів­ний ком­плекс COMPACT-SOLITAIR обро­бляє ґрунт, вносить до­бри­ва та ро­бить зво­ро­тне ущіль­не­н­ня

со­шни­ко­ва бал­ка з Гі­драв­лі­чним ре­гу­лю­ва­н­ням ти­ску до 70 кг На со­шник

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.