АРХІТЕКТУРА РО­СЛИ­НИ

ПЕР­ШІ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АРХІТЕКТ™ КОМ­ПА­НІЇ BASF ДО­ВЕ­ЛИ ЙО­ГО ВИ­СО­КУ ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ

Landlord - - ТЕХНОЛОГІЇ BASF - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕТРОВ

ЯКІ ПРО­ДУ­КТИ ВИ ПРЕЗЕНТУЄТЕ УКРА­ЇН­СЬКО­МУ АГРА­РІЮ ЦЬОГО РО­КУ?

На­при­кін­ці черв­ня від­був­ся День по­ля ком­па­ній «Агро­рось» та BASF на де­мон­стра­цій­них ді­лян­ках, роз­та­шо­ва­них у Зве­ни­го­род­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­щи­ни. На за­хід зі­бра­ли­ся фа­хів­ці аграр­них під­при­ємств ре­гіо­ну, які вже ма­ють до­свід ви­ко­ри­ста­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин ком­па­нії BASF. То­му роз­мо­ва швид­ко пе­ре­йшла у жва­ву дис­ку­сію що­до осо­бли­во­стей застосування пре­па­ра­тів у рі­зних ком­бі­на­ці­ях та по­го­дних умо­вах. На­при­клад, ба­га­то ува­ги при­вер­ну­ли ді­лян­ки, обро­бле­ні вже пе­ре­ві­ре­ною си­сте­мою Clearfield® Plus — гер­бі­ци­дом Єв­ро-лай­тнінг® Плюс, який у по­рів­ня­ні з по­пе­ре­днім пре­па­ра­том Єв­ро-лай­тнінг® ком­па­нія BASF по­лі­пши­ла за ра­ху­нок по­кра­ще­ної та ін­но­ва­цій­ної фор­му­ля­ції. За сло­ва­ми Ан­дрія Ка­чу­ра, фа­хів­ця до­слі­дно­го го­спо­дар­ства «Ни­ва», що обро­бляє 2500 га, під­при­єм­ство по­ча­ло осво­ю­ва­ти про­ду­кцію BASF ли­ше ми­ну­ло­го ро­ку. Обро­бі­ток ози­мо­го рі­па­ка пре­па­ра­том Ка­рам­ба® Тур­бо по­ка­зав гар­ні ре­зуль­та­ти у по­рів­ня­ні з кон­троль­ни­ми ді­лян­ка­ми (на­віть не був по­трі­бний до­да­тко­вий фун­гі­ци­дний обро­бі­ток на­ве­сні). «По­сі­ви ози­мої пше­ни­ці та ячме­ню ви­рі­ши­ли обро­би­ти пре­па­ра­том Рекс® Плюс і за­ли­ши­ли­ся задоволені ре­зуль­та­том. Ду­же спо­до­бав­ся у ви­ко­ри­стан­ні пре­па­рат Хі­стік Соя — йо­го мо­жна вно­си­ти пря­мо під час по­сі­ву і не обро­бля­ти ді­лян­ку до­да­тко­во», — до­дає Ка­чур.

Але чи не най­біль­ше ча­су бу­ло при­ді­ле­но ді­лян­кам со­ня­шни­ка, де «Агро­рось» за­сто­су­ва­ла про­дукт BASF, пре­зен­то­ва­ний ли­ше на­ве­сні цього ро­ку, — мор­фо­ре­гу­ля­тор-фун­гі­цид Архітект™. «Пре­па­рат прин­ци­по­во но­вий, всім ці­ка­ві ре­зуль­та­ти — і агра­рі­ям, і нам, і ви­ро­бни­ку. По­ки ми не отримали жо­дних за­ува­жень і ті па­ра­ме­три, які ми за­кла­да­ли при до­слі­дже­н­нях, пов­ні­стю ви­пра­вда­ли­ся. За­ле­жно від ін­тен­сив­но­сті вне­се­н­ня препарату, ком­бі­на­ції, по­го­дних умов збіль­ше­н­ня збо­ру на­сі­н­ня со­ня­шни­ка ко­ли­ва­ло­ся від 3 ц/га до 1 т/га», — роз­по­від­ає ре­гіо­наль­ний ме­не­джер ком­па­нії BASF по Чер­ка­ській обла­сті Оле­ксандр Бе­лік.

За­раз, на­при­клад, го­спо­дар­ства ви­вча­ють ре­зуль­та­ти застосування препарату Архітект™ (1–2 л/га) ра­зом з Тур­бо

(0,5–1 л/га). То­му вка­за­не під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті не є ме­жею і пов­ний потенціал препарату ще бу­де роз­кри­тий у май­бу­тньо­му. «Мор­фо­ре­гу­ля­тор-фун­гі­цид став справ­жнім блок­ба­сте­ром. Адже

Укра­ї­на — пер­ша кра­ї­на у сві­ті, де Архітект™ був за­ре­є­стро­ва­ний, і пре­па­рат ми­т­тю роз­ле­тів­ся між агра­рі­я­ми», — за­зна­чає Бе­лік. Цього ро­ку ком­па­нія та­кож ви­ве­ла на укра­їн­ський ринок і но­вий гер­бі­цид Акріс®, який мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся на со­ня­шни­ку і ку­ку­ру­дзі. Архітект™ — пер­ший пред­став­ник прин­ци­по­во но­во­го кла­су агро­хі­мі­чних пре­па­ра­тів, за­ува­жує Бе­лік. Йо­го го­лов­не зав­да­н­ня — вплив на обмін­ні про­це­си ро­сли­ни, ство­ре­н­ня стій­ко­го іму­ні­те­ту до ці­ло­го спе­ктра хво­роб, укрі­пле­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми со­ня­шни­ка і спри­я­н­ня фор­му­ван­ню біль­шо­го ко­ши­ка ра­зом з під­ви­ще­н­ням вмі­сту олії у зер­ні.

«Ми ду­же задоволені пре­па­ра­том Архітект™, який діє і як фун­гі­цид, і як мор­фо­ре­гу­ля­тор. У на­шо­му го­спо­дар­стві 80% всіх за­со­бів са­ме ком­па­нії BASF. Гар­ні ре­зуль­та­ти цього ро­ку ми отримали при за­сто­су­ван­ні препарату Си­сті­ва® у ком­пле­ксі з Аде­ксар® СЕ Плюс на по­сі­вах ози­мо­го та яро­го ячме­ню — жо­дних хво­роб на по­лях не­має, втрат вро­жаю не бу­де», — ді­ли­ться Оле­ксандр Осад­чук, го­лов­ний агро­ном під­при­єм­ства «Ім­пульс Плюс», що обро­бляє 7500 га зем­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.