ЖИ­ТИ РА­ЗОМ З РОСЛИНОЮ

ГО­ЛОВ­НИЙ АГРО­НОМ ПРАТ «АГРО­ФОРТ» ВІ­КТОР ЧАЙ­КОВ­СЬКИЙ — ПРО СЬО­ГО­ДЕ­Н­НЯ ТА МАЙ­БУ­ТНЄ НАЙ­ПО­ТРІ­БНІ­ШОЇ ПРО­ФЕ­СІЇ В ГА­ЛУ­ЗІ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ОЛЕ­КСАНДР БЕР­ДИН­СЬКИХ

Го­лов­ний агро­ном

ПРАТ «Агро­форт» Ві­ктор Чай­ков­ський — про сьо­го­де­н­ня та май­бу­тнє най­по­трі­бні­шої про­фе­сії в га­лу­зі

Сьо­го­дні агро­ном — одна з най­більш за­тре­бу­ва­них у сіль­сько­му го­спо­дар­стві про­фе­сій. Ро­бо­то­дав­ці шу­ка­ють до­свід­че­них фа­хів­ців і го­то­ві гі­дно пла­ти­ти за їх зна­н­ня. Втім, мо­ло­дим теж не від­мов­ля­ють. Ре­да­кція Landlord ви­рі­ши­ла роз­пи­та­ти го­лов­но­го агро­но­ма ПРАТ «Агро­форт» Гру­пи МХП Ві­кто­ра Чай­ков­сько­го про те, які ви­мо­ги ви­су­ва­ють до фа­хів­ців у цій сфе­рі, як змі­ни­ла­ся про­фе­сія за остан­ні ро­ки та що з нею бу­де да­лі.

ЯК ТА ЧО­МУ ВИ ОБРАЛИ ТА­КУ ПРО­ФЕ­СІЮ?

Я на­ро­див­ся в се­лі, ма­ти бу­ла до­яр­кою, ба­тько — тра­кто­ри­стом, дядь­ко — агро­но­мом. Я ча­сто з ба­тьком бу­вав у по­лі. Ро­бо­та ме­ні спо­до­ба­ла­ся, і пі­сля за­кін­че­н­ня шко­ли у 1982 ро­ці я ви­рі­шив по­сту­пи­ти до Жи­то­мир­сько­го ін­сти­ту­ту на агро­но­мію.

Я при­йшов мо­ло­дим агро­но­мом у се­ло Ве­ли­кі Прі­цьки Ка­гар­ли­цько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Два ро­ки пра­цю­вав агро­хі­мі­ком, по­тім три — го­лов­ним агро­но­мом, пі­сля цьо­го у су­сі­дньо­му се­лі був п’ять ро­ків го­ло­вою кол­го­спу. Зго­дом по­ча­ли ор­га­ні­зо­ву­ва­ти­ся фір­ми, і я пра­цю­вав го­лов­ним агро­но­мом у го­спо­дар­стві із 27 000 га зем­лі. Пі­сля йо­го роз­па­ду у 2008-му при­йшов до «Агро­фор­ту» на по­са­ду го­лов­но­го агро­но­ма.

НА­СКІЛЬ­КИ ЗМІ­НИ­ЛИ­СЯ ВИ­МО­ГИ ДО АГРО­НО­МІВ ЗА ОСТАН­НІ РО­КИ? Те­хні­ка сут­тє­во змі­ни­ла­ся. Ра­ні­ше ми пра­цю­ва­ли із МТЗ, Т-75, Т-74. Сьо­го­дні вся те­хні­ка іно­зем­на, і, зви­чай­но, якість обро­бі­тку ґрун­ту, по­сі­ву, обмо­ло­ту зов­сім ін­ша. Якщо у се­ре­ди­ні 1990-х ми отри­му­ва­ли до 60 ц/га пше­ни­ці, то те­пер за ра­ху­нок більш про­ду­ктив­них те­хні­ки та на­сі­н­ня — 7–8 т.

Ду­же змі­ни­ли­ся за­со­би за­хи­сту ро­слин, мі­не­раль­ні до­бри­ва. Сьо­го­дні під ко­жну куль­ту­ру, під ко­жен пе­рі­од вне­се­н­ня роз­ро­бле­ні рі­зні фор­му­ли. Для вне­се­н­ня ці­єї про­ду­кції з’яви­ло­ся ба­га­то те­хні­ки, якої ра­ні­ше не бу­ло.

Осно­ва ж те­хно­ло­гії за­ли­ши­ла­ся не­змін­ною. Зна­н­ня з фі­зіо­ло­гії ро­сли­ни та її по­треб у рі­зні пе­рі­о­ди ро­сту ли­ши­ли­ся май­же ти­ми са­ми­ми. Та, зві­сно, їх тре­ба вдо­ско­на­лю­ва­ти, щоб оби­ра­ти най­більш ефе­ктив­ну те­хно­ло­гію.

ДЕ ПІДВИЩУЄТЕ КВА­ЛІ­ФІ­КА­ЦІЮ?

Ду­же ба­га­то ком­па­ній про­во­дять тре­нін­ги, є ба­га­то лі­те­ра­ту­ри, пе­рі­о­ди­чних ви­дань. Ще бу­ва­є­мо на се­мі­на­рах, Днях по­ля. Усе це до­по­ма­гає онов­лю­ва­ти зна­н­ня.

ЧИ ВІДЧУВАЄТЕ ДЕ­ФІ­ЦИТ ФА­ХІВ­ЦІВ? ЯК ВИХОВУЄТЕ КА­ДРИ?

Ко­жно­го ро­ку до нас при­хо­дять на пра­кти­ку чо­ти­ри-п’ять осіб. З них за­ли­ши­ти­ся мо­же один. Тих, хто хо­че пра­цю­ва­ти на зем­лі за по­кли­ка­н­ням, ду­же ма­ло. Біль­шість йдуть на­вча­ти­ся, щоб здо­бу­ти ви­щу осві­ту, а по­тім шу­ка­ють се­бе в ін­ших сфе­рах, зде­біль­шо­го ста­ють фа­хів­ця­ми з про­да­жу. Ми ж на­ма­га­є­мо­ся під­би­ра­ти та­ких пра­ців­ни­ків, у яких ле­жить ду­ша до зем­лі.

На­ше під­при­єм­ство сьо­го­дні за­без­пе­че­не агро­но­мі­чни­ми ка­дра­ми. Ми ор­га­ні­зо­ву­є­мо для них на­вча­н­ня із те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня всіх куль­тур, за­лу­ча­є­мо для цьо­го фа­хів­ців рі­зних на­пря­мів.

ЯК ВВА­ЖА­Є­ТЕ, ЯКИ­МИ СПЕЦИФІЧНИМИ НАВИЧКАМИ ПО­ВИН­НІ БУ­ДУТЬ ВОЛОДІТИ АГРО­НО­МИ ЧЕ­РЕЗ П’ЯТЬ РО­КІВ? Про­фе­сія вдо­ско­на­лю­є­ться, з’яв­ля­є­ться все біль­ше еле­ктро­ні­ки. Та з комп’юте­ра чи дро­ну не по­ба­чиш при­чи­ни ви­ни­кне­н­ня хво­ро­би у ро­сли­ни, бур’янів або по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гії са­ме на мі­сці. Еле­ктрон­ні но­сії до­по­ма­га­ють, зокре­ма, збе­рі­га­ти ін­фор­ма­цію, але агро­ном по­ви­нен жи­ти ра­зом з рослиною від по­сі­ву до зби­ра­н­ня. Спра­ва агро­но­ма — це твор­ча ро­бо­та в по­лі, а ні­як не за сто­лом, комп’юте­ром чи план­ше­том. То­му крім не­об­хі­дних на­ви­чок ро­бо­ти з комп’ютер­ни­ми си­сте­ма­ми, агро­ном у пер­шу чер­гу по­ви­нен бу­ти гар­ним управ­лін­цем та вмі­ти пра­виль­но ор­га­ні­зу­ва­ти ро­бо­чий про­цес, володіти зна­н­ня­ми су­ча­сно­го ви­ро­бни­цтва.

ВІ­КТОР ЧАЙ­КОВ­СЬКИЙ, го­лов­ний агро­ном Прат «агро­форт»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.