ЇХАТИ НЕ МО­ЖНА ЛИШИТИСЯ

ЯК УТРИ­МА­ТИ СПІВ­РО­БІ­ТНИ­КІВ НА ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВІ

Landlord - - ЗМІСТ - ОЛЬ­ГА КУЗЕМА, стар­ший ме­не­джер по ро­бо­ті з клі­єн­та­ми ком­па­нії KORN FERRY

Чим мо­жна утри­ма­ти спів­ро­бі­тни­ків на під­при­єм­стві

Ма­со­вий від’їзд ро­бі­тни­ків за кор­дон — про­бле­ма бу­кваль­но для ко­жної тре­тьої ком­па­нії в Укра­ї­ні. І агро­се­ктор не ви­ня­ток. Ви­со­ка ін­фля­ція та низь­кий рі­вень до­хо­дів і жи­т­тя на­се­ле­н­ня у кра­ї­ні тіль­ки по­гір­шу­ють си­ту­а­цію. Ве­ли­ка ча­сти­на тру­до­вих мі­гран­тів пря­мує до Поль­щі, еко­но­мі­ка якої на під­йо­мі. За не­ква­лі­фі­ко­ва­ну пра­цю по­ля­ки го­то­ві пла­ти­ти біль­ше, ніж мо­жна за­ро­би­ти на ба­тьків­щи­ні. Як ро­бо­то­дав­цям утри­ма­ти сво­їх фа­хів­ців? На­ші до­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що за­зви­чай за­мі­на одно­го про­фе­сіо­на­ла ко­штує ком­па­нії як мі­ні­мум 18 йо­го мі­ся­чних окла­дів. Зна­ю­чи це, зда­є­ться оче­ви­дним, що про­сті­ше мо­ти­ву­ва­ти спів­ро­бі­тни­ка, ніж від­пу­сти­ти. Але чим?

Є два ви­ди мо­ти­ва­ції — вну­трі­шня і зов­ні­шня. Вну­трі­шня пе­ред­ба­чає вмі­н­ня на­ди­ха­ти спів­ро­бі­тни­ків, щоб їм хо­ті­ло­ся пра­цю­ва­ти, щоб во­ни отри­му­ва­ли за­до­во­ле­н­ня від ро­бо­ти, яка б від­по­від­а­ла їх вну­трі­шнім цін­но­стям. Зов­ні­шня мо­ти­ва­ція пе­ред­ба­чає від­по­від­ність пра­ців­ни­ка ви­зна­ним нор­мам, під­ви­ще­н­ня рів­ня йо­го впли­ву на ото­че­н­ня та отри­ма­н­ня ним зов­ні­шньо­го ви­зна­н­ня. Наш до­свід по­ка­зує, що са­ме по­єд­на­н­ня одно­ча­сно ви­со­кої вну­трі­шньої та зов­ні­шньої мо­ти­ва­ції без­по­се­ре­дньо впли­ває на ре­зуль­та­ти ро­бо­ти спів­ро­бі­тни­ків, а от­же, і на бі­знес-ре­зуль­та­ти ком­па­нії.

Ви­хо­дить, одним під­ви­ще­н­ням зар­пла­ти утри­ма­ти спів­ро­бі­тни­ка скла­дно. Якщо він не по­ді­ляє прі­о­ри­те­ти та цін­но­сті ком­па­нії, не від­чу­ває се­бе не­об­хі­дною ча­сти­ною ко­ман­ди, не мо­же від­кри­то ко­му­ні­ку­ва­ти з ке­рів­ни­цтвом, у ньо­го, швид­ше за все, не бу­де при­во­дів за­ли­ши­ти­ся. Ви­я­ви­ти за­мо­ти­во­ва­ність спів­ро­бі­тни­ків мо­жна за до­по­мо­гою до­слі­дже­н­ня їх за­лу­че­но­сті. У ком­па­ні­ях з ви­со­ким рів­нем за­лу­че­но­сті до­бро­віль­на те­ку­чість пер­со­на­лу на 40% мен­ша, ніж в ком­па­ні­ях з низь­ким рів­нем. Пам’ята­є­те при­слів’я: від до­бра до­бра не шу­ка­ють. Ре­зуль­та­ти та­ких до­слі­джень мо­жуть бу­ти рі­зни­ми, але у будь-яко­му ра­зі з ни­ми мо­жна пра­цю­ва­ти.

Одна ком­па­нія ви­рі­ши­ла з’ясу­ва­ти рі­вень за­лу­че­но­сті сво­їх спів­ро­бі­тни­ків. Про­ве­ла се­ред них опи­ту­ва­н­ня і з’ясу­ва­ла, що кор­по­ра­тив­ний дух на ну­лі, ба­га­то хто хо­че ви­їха­ти до Поль­щі на за­ро­бі­тки або на­віть емі­гру­ва­ти. Ке­рів­ни­цтво не роз­гу­би­ло­ся, не ста­ло ні­ко­го вмов­ля­ти за­ли­ши­ти­ся, а роз­по­ча­ло по­ясню­ва­ти на кон­кре­тних при­кла­дах, які ри­зи­ки за со­бою тя­гне емі­гра­ція до Поль­щі та ін­ших кра­їн. У ре­зуль­та­ті спів­ро­бі­тни­ки ста­ли біль­ше до­ві­ря­ти сво­є­му ро­бо­то­дав­цю. А більш до­вір­чі від­но­си­ни під­ви­щу­ють рі­вень за­лу­че­но­сті. Зре­штою май­же ні­хто не на­ва­жив­ся шу­ка­ти ща­стя за кор­до­ном. Спів­ро­бі­тни­ки з ви­со­ким рів­нем за­лу­че­но­сті на 10% ча­сті­ше пе­ре­ви­щу­ють очі­ку­ва­н­ня що­до їх ефе­ктив­но­сті. А якщо їм ще ство­ре­ні всі умо­ви для успі­шної ро­бо­ти, то цей по­ка­зник зро­стає до 50%.

Під­хід на­шої ком­па­нії до­зво­ляє про­ана­лі­зу­ва­ти за­лу­че­ність за дво­рів­не­вою мо­де­л­лю. З одно­го бо­ку оці­ню­є­ться мо­ти­ва­ція пра­ців­ни­ків ро­би­ти біль­ше, ніж від них очі­ку­ють (до­кла­да­ти до­да­тко­ві зу­си­л­ля за­ра­ди ком­па­нії). З ін­шо­го — до­слі­джу­ю­ться умо­ви для успі­ху (чи ство­рює ком­па­нія умо­ви для ефе­ктив­ної ро­бо­ти), а та­кож чи транс­фор­му­ю­ться ці до­да­тко­ві зу­си­л­ля в до­да­тко­вий та ефе­ктив­ний ре­зуль­тат. У під­сум­ку оці­ню­є­ться стра­те­гі­чна за­лу­че­ність — чи спри­я­ють дії за­лу­че­них спів­ро­бі­тни­ків ре­а­лі­за­ції стра­те­гії та зро­стан­ню бі­зне­су. Це до­зво­ляє за до­по­мо­гою опи­ту­ва­н­ня не тіль­ки про­ана­лі­зу­ва­ти рі­вень за­лу­че­но­сті та енер­гії пра­ців­ни­ків, але та­кож ефе­ктив­ність про­це­сів і ор­га­ні­за­цій­ної стру­кту­ри ком­па­нії з то­чки зо­ру мо­жли­во­сті пе­ре­ве­сти цю енер­гію в ре­аль­ні бі­знес-ре­зуль­та­ти. За да­ни­ми до­слі­дже­н­ня, як пра­ви­ло, скла­да­є­ться план дій, що до­зво­ляє змі­ни­ти си­ту­а­цію на кра­ще.

От­же, щоб збіль­ши­ти ефе­ктив­ність, тре­ба під­ви­щи­ти рі­вень за­лу­че­но­сті та ство­ри­ти умо­ви для успі­ху. Ор­га­ні­за­ції з ви­со­ким рів­нем за­лу­че­но­сті де­мон­стру­ють у 2,5 ра­за ви­ще зро­ста­н­ня ви­ру­чки про­тя­гом п’яти ро­ків, ніж ор­га­ні­за­ції з низь­ким рів­нем. А зі ство­ре­ни­ми умо­ва­ми для успі­ху по­ка­зник зро­стає до 4,5 ра­за.

Ро­бо­та із за­лу­че­ні­стю — вель­ми про­стий та ефе­ктив­ний ме­тод, що до­зво­ляє ком­па­нії по­лі­пши­ти свої бі­знес-ре­зуль­та­ти та утри­ма­ти спів­ро­бі­тни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.