НЕСОЛОДКИЙ СЕ­ЗОН

У НО­ВО­МУ МАР­КЕ­ТИН­ГО­ВО­МУ РО­ЦІ УКРА­ЇН­СЬКИМ ЕКС­ПОР­ТЕ­РАМ ЦУКРУ ДО­ВЕ­ДЕ­ТЬСЯ ДІ­Я­ТИ В УМО­ВАХ НА­ДЖОРС­ТКОЇ КОН­КУ­РЕН­ЦІЇ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИ­КА­ЛЕН­КО

Ві­тчи­зня­ним екс­пор­те­рам цукру до­ве­де­ться ді­я­ти в умо­вах на­джорс­ткої кон­ку­рен­ції

В Укра­ї­ні розпочався черговий се­зон цукроваріння, який обі­цяє бу­ти ду­же не­лег­ким вна­слі­док не­спри­я­тли­вої зов­ні­шньо­тор­го­вель­ної кон’юн­кту­ри. При цьо­му по­то­чний стан са­ме ві­тчи­зня­ної цукро­вої га­лу­зі ви­гля­дає ці­єї осе­ні на­про­чуд опти­мі­сти­чним. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, які над­хо­дять з го­спо­дарств бу­ря­ко­сій­них ре­гіо­нів, у 2018/2019 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці (на рин­ку цукру він три­ває з ве­ре­сня по сер­пень) Укра­ї­на бу­де ма­ти ре­кор­дний ва­ло­вий збір цукро­вих бу­ря­ків. По­при пі­зню сів­бу та по­су­шли­ву ве­сну їх вро­жай­ність цьо­го ро­ку в се­ре­дньо­му ста­но­вить 467 ц/га про­ти то­рі­шніх 433 ц/га. Що­прав­да, де­що ниж­чою за ми­ну­ло­рі­чну на­ра­зі є цукри­стість ко­ре­ню — 15,4% (про­ти 16,3% рік то­му). Але це бу­де ком­пен­со­ва­не біль­шою ва­гою бу­ря­ків — се­ре­дня ва­га ко­ре­ня ста­но­вить по­над 500 г, то­ді як у 2017 ро­ці во­на бу­ла на рів­ні 430–433 г.

Це дає під­ста­ви про­гно­зу­ва­ти, що ви­ро­бни­цтво цукру у 2018/2019 МР пе­ре­ви­щить 2 млн т. Цей рі­вень ви­ро­бни­цтва з не­зна­чни­ми ко­ли­ва­н­ня­ми збе­рі­га­є­ться про­тя­гом остан­ніх ро­ків. На­при­клад, у 2017/2018 МР Укра­ї­на ви­ро­би­ла 2,14 млн т со­лод­ко­го про­ду­кту, у 2016/2017 МР — близь­ко 2 млн т.

За да­ни­ми асо­ці­а­ції «Укр­цу­кор», у ми­ну­ло­му 2017/2018 МР з Укра­ї­ни від­ван­та­жи­ли за кор­дон 560 400 т цукру, тоб­то біль­ше чвер­ті від об­ся­гу ви­ро­бни­цтва. Окре­мо за остан­ній мі­сяць мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (сер­пень) — 22 400 т, а го­лов­ним по­ку­пцем став Узбе­ки­стан (79% від мі­ся­чно­го об­ся­гу).

За ін­фор­ма­ці­єю Держ­ста­ту, за пер­ші ві­сім мі­ся­ців 2018-го Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 386 500 т цукру, а основ­ні об­ся­ги ви­бра­ли Узбе­ки­стан, Азер­бай­джан, Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство та Швей­ца­рія. На азі­ат­ські рин­ки за­га­лом при­па­ло 60 000 т зов­ні­шніх про­да­жів.

2017 рік був більш вда­лим — екс­порт ста­но­вив 425 700 т, а по­ку­пця­ми ве­ли­ких об­ся­гів ста­ли Азер­бай­джан, Ал­ба­нія, Швей­ца­рія, Гру­зія, Ізра­їль. В Афри­ці по­мі­тні кон­тра­кти бу­ли укла­де­ні з по­ку­пця­ми з Кот-д’іву­а­ру, Лі­вії та Мав­ри­та­нії.

Та сві­то­ва кон’юн­кту­ра по­ки скла­да­є­ться не на ко­ристь укра­їн­ських екс­пор­те­рів. Се­ре­днє зна­че­н­ня ін­де­ксу цін на цу­кор FAO у сер­пні ста­но­ви­ло 157,3 п., що на 8,9 п. (на 5,4%) ниж­че ли­пне­во­го по­ка­зни­ка, при­то­му що у ли­пні цукро­вий ін­декс FAO вже був зни­же­ний на 6% у по­рів­нян­ні з черв­не­вим. Як за­зна­ча­ють у ор­га­ні­за­ції, це най­ниж­чий по­ка­зник за остан­нє де­ся­ти­річ­чя, що від­обра­жає по­сту­по­ве зни­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня цукру на сві­то­во­му рин­ку. Крім то­го, по­сла­бле­н­ня на­ціо­наль­них ва­лют двох про­від­них по­ста­чаль­ни­ків тро­стин­но­го сир­цю — Бра­зи­лії та

Ін­дії — при­ве­де, ско­ріш за все, до ро­сту про­по­зи­ції тро­стин­ної си­ро­ви­ни з їх бо­ку. Вна­слі­док цьо­го від­бу­ду­ться дві по­дії. По-пер­ше, ці­ни на кри­ста­лі­чний цу­кор в черговий раз зни­зя­ться. Вже за­раз на Нью-йорк­ській пло­щад­ці си­рець тор­гу­є­ться на рів­ні де­ся­ти­рі­чних мі­ні­му­мів $225–237/т. По-дру­ге, по­си­ли­ться тиск про­по­зи­ції де­ше­во­го сир­цю на азі­ат­сько­му, афри­кан­сько­му та єв­ро­пей­сько­му рин­ках й укра­їн­ський про­дукт ста­не не­кон­ку­рен­тним. Та­ким чи­ном, най­більш ві­ро­гі­дни­ми на­прям­ка­ми екс­пор­ту для ві­тчи­зня­них трей­де­рів за­ли­ша­ю­ться Се­ре­дня Азія (Узбе­ки­стан) і кра­ї­ни Кав­казь­ко­го ре­гіо­ну — Гру­зія та Азер­бай­джан.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.