РУ­КИ В ЗЕМ­ЛІ

ЯК УКРА­ЇН­СЬКИМ АГРА­РІ­ЯМ ЕФЕКТИВНІШЕ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ВА­ТИ СІЛЬ­СЬКО­ГО­СПО­ДАР­СЬКУ ТЕ­ХНІ­КУ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ЛА­РИ­СА СТЕ­ПА­НУ­ШКО

Як укра­їн­ським агра­рі­ям ефективніше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти сіль­гос­пте­хні­ку

Сіль­гос­пте­хні­ка в Укра­ї­ні ви­ко­ри­сто­ву­є­ться не­ефе­ктив­но. Еко­ном­ля­чи на ма­ши­нах та обла­днан­ні, ві­тчи­зня­ні сіль­го­спви­ро­бни­ки ви­тра­ча­ють на оброб­ку одно­го ге­кта­ра на $100 біль­ше, ніж їх ко­ле­ги з Єв­ро­пи чи США. Та­кий ви­сно­вок озву­чив кон­стру­ктор та ін­но­ва­тор, спів­за­снов­ник і ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Horsch Мі­ха­ель Хорш під час IX Мі­жна­ро­дної кон­фе­рен­ції «Ефе­ктив­не управ­лі­н­ня агро­ком­па­ні­я­ми» (LFM), яку ор­га­ні­зу­ва­ли «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» та Ucabevent.

За йо­го сло­ва­ми, се­ред основ­них фа­кто­рів, че­рез які агро­бі­зне­сме­ни втра­ча­ють ко­шти, — пе­ре­ви­ще­н­ня стро­ків екс­плу­а­та­ції сіль­го­спма­шин, одно­ча­сне ви­ко­ри­ста­н­ня на по­лях ста­рої та но­вої те­хні­ки. На­при­клад, ве­ли­кі фер­ме­ри США та Єв­ро­пи екс­плу­а­ту­ють тра­ктор на 400–500 к. с. в се­ре­дньо­му 3000 мо­то­го­дин, то­ді як у кра­щих го­спо­дар­ствах Укра­ї­ни тра­ктор з ана­ло­гі­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми ви­ко­ри­сто­ву­ють

8000 мо­то­го­дин. Те са­ме сто­су­є­ться й ін­шої те­хні­ки — ком­бай­нів, об­при­ску­ва­чів то­що. У ре­зуль­та­ті ви­тра­ти на їх ре­монт в укра­їн­ських го­спо­дар­ствах ся­га­ють $150/га, в ан­глій­сько­го чи аме­ри­кан­сько­го фер­ме­ра ця ви­да­тко­ва ста­т­тя ста­но­вить $50/га. За під­ра­хун­ка­ми ви­ро­бни­ка, за­галь­ні ін­ве­сти­ції в но­ву те­хні­ку за кор­до­ном — в се­ре­дньо­му $1000/га, укра­їн­ські го­спо­дар­ства ін­ве­сту­ють близь­ко $700. «Ви зро­ста­є­те, але не зва­жа­є­те на ефе­ктив­ність, че­рез що втра­ча­є­те ко­шти, які мо­гли би пу­сти­ти, на­при­клад, на орен­ду зем­лі», — за­ува­жує Хорш. Аби ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­хні­ку більш ефе­ктив­но, бі­зне­смен ра­дить агра­рі­ям не ку­пу­ва­ти агре­га­ти рі­зних брен­дів, оби­ра­ти ма­ши­ни ви­клю­чно з най­кра­щою пра­кти­кою, при ви­бо­рі ці­ка­ви­ти­ся вар­ті­стю пе­ре­про­да­жу ма­ши­ни че­рез п’ять ро­ків. Крім то­го, він ре­ко­мен­дує агро­го­спо­дар­ствам ви­ді­ля­ти 10% обро­блю­ва­ної зем­лі для ви­про­бу­ва­н­ня і до­слі­джень но­вих пра­ктик. З вла­сно­го до­сві­ду Хорш ра­дить ве­ли­ким го­спо­дар­ствам ви­во­ди­ти одно­ча­сно на одне по­ле не біль­ше чо­ти­рьох тра­кто­рів чи ком­бай­нів, бо, якщо пра­цю­ва­ти­ме біль­ше те­хні­ки, скла­дні­ше бу­де ор­га­ні­зу­ва­ти ло­гі­сти­ку. Та­кож він звер­нув ува­гу на те, що в Укра­ї­ні остан­нім ча­сом все біль­ше бра­кує ква­лі­фі­ко­ва­них ме­ха­ні­за­то­рів, тра­кто­ри­стів та ме­ха­ні­ків, які вмі­ють пра­цю­ва­ти на су­ча­сній те­хні­ці та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ін­но­ва­ції пов­ною мі­рою. Без них, на­віть за на­яв­но­сті те­хні­ки, го­спо­дар­ство не бу­де ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти.

УЗДОВЖ І ВПО­ПЕ­РЕК

Ком­па­нія сі­мей­но­го ти­пу

Horsch Maschinen Gmbh бу­ла за­сно­ва­на у 1984 ро­ці та на­бу­ла по­пу­ляр­но­сті зав­дя­ки сво­їм три­ко­лі­сним тра­кто­рам і те­хно­ло­гії мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. Сьо­го­дні це про­від­ний єв­ро­пей­ський ви­ро­бник сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки на сві­то­во­му рин­ку, що має що­рі­чний обіг у пів­мі­льяр­да єв­ро. У пор­тфо­ліо ком­па­нії близь­ко 120 про­то­ти­пів сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки: обла­дна­н­ня для куль­ти­ва­ції ґрун­ту, по­сів­на те­хні­ка, обла­дна­н­ня для за­хи­сту агро­куль­тур і збо­ру вро­жаю, ком­по­нен­ти для обро­бі­тку ґрун­тів. В осно­ві

успі­шно­го бі­зне­су — ди­вер­си­фі­ко­ва­ний під­хід до рин­ків рі­зних кра­їн з ура­ху­ва­н­ням їх клі­ма­ти­чних осо­бли­во­стей та те­хно­ло­гій і пра­виль­на мар­ке­тин­го­ва стра­те­гія. Якщо та чи ін­ша те­хні­ка не під­хо­дить під мі­сце­ві осо­бли­во­сті, Horsch ада­птує її під них або ви­го­тов­ляє но­ву. Крім то­го, сім’я Хорш во­ло­діє су­ча­сни­ми фер­ма­ми, які вхо­дять до со­тні най­біль­ших ви­ро­бни­ків сіль­госп­про­ду­кції в Ні­меч­чи­ні, ве­де там сіль­сько­го­спо­дар­ську ді­яль­ність та ви­про­бо­вує вла­сну те­хні­ку.

Три чвер­ті сво­єї про­ду­кції ви­ро­бник по­ста­чає на зов­ні­шні рин­ки. Укра­їн­ський ри­нок за­ймає пер­ше мі­сце в єв­ро­пей­сько­му екс­пор­ті ком­па­нії. За об­ся­гом про­да­жів у гро­шах у 2017-му Укра­ї­на по­сі­ла дру­ге мі­сце пі­сля Ні­меч­чи­ни. То­му на­шо­му рин­ку Хорш при­ді­ляє зна­чну ува­гу: по­над 20 ро­ків він ре­гу­ляр­но від­ві­дує кра­ї­ну, ви­вчає осо­бли­во­сті ве­де­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті у рі­зних ре­гіо­нах і, ре­ко­мен­ду­ю­чи те­хні­ку, обов’яз­ко­во вра­хо­вує клі­ма­ти­чні умо­ви та стан ґрун­тів. На дум­ку Хор­ша, за 25 ро­ків ве­ли­кий аграр­ний бі­знес в Укра­ї­ні за­знав зна­чних змін: вро­жай­ність зро­сла май­же удві­чі, зна­чно по­кра­щи­ли­ся на­ви­чки управ­лі­н­ня, по­зи­тив­ний вплив ма­ли змі­ни клі­ма­ту. «Укра­ї­на на­ле­жить до тих кра­їн, які най­біль­ше від­чу­ва­ють по­зи­тив­ні змі­ни у зв’яз­ку зі змі­ною клі­ма­ту — це сто­су­є­ться впли­ву на вро­жай­ність і сі­во­змін», — вва­жає він. Зи­ми ста­ли м’якши­ми, у трав­ні та черв­ні ви­па­дає біль­ше опа­дів, хо­ча й до­да­ли­ся екс­тре­маль­на спе­ка та гро­зи, за­галь­на кар­ти­на до­сить не­по­га­на, упев­не­ний екс­перт, — про це свід­чать ре­кор­дні вро­жаї пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи за остан­ні ро­ки. Ще кіль­ка де­ся­ти­літь то­му го­лов­ни­ми куль­ту­ра­ми тут бу­ли ози­мі пше­ни­ця та ячмінь, тро­хи ви­ро­щу­ва­ли ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ка, а сої не бу­ло вза­га­лі. Сьо­го­дні ози­ма пше­ни­ця ста­но­вить мен­ше 10%, зна­чно зро­сли об­ся­ги ви­ро­щу­ва­н­ня сої — са­ме зав­дя­ки змі­нам клі­ма­ту, а не агро­те­хно­ло­гі­ям, під­кре­слює Хорш. «Як ви ко­ри­сту­є­те­ся цим? Бо зре­штою, якщо ви бу­де­те ма­ти кра­щий уро­жай, то і до­хо­ди під­ви­ща­ться», — до­дає він. Аби вра­хо­ву­ва­ти усі ню­ан­си у по­лі­пшен­ні те­хні­ки для оброб­ки, бі­зне­смен ча­сто бу­ває на по­лі — ли­ше за­рив­шись у зем­лю, мо­жна по­ба­чи­ти усі про­бле­ми та пи­та­н­ня, які ви­ни­ка­ють, а по­тім по­чи­на­ти шу­ка­ти шля­хи їх ви­рі­ше­н­ня.

КО­РИ­СНІ ПО­РА­ДИ

Одна з основ­них мі­сій ком­па­нії — дбай­ли­ве став­ле­н­ня до нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, від­так, усі її роз­роб­ки від­по­від­а­ють цьо­му зав­дан­ню. То­му під час ро­бо­чих по­їздок Хорш по­стій­но пе­ре­бу­ває у по­шу­ках від­по­від­ей на про­блем­ні пи­та­н­ня у сіль­сько­му го­спо­дар­стві — пи­та­н­ня вмі­сту гу­му­су в ґрун­ті та змі­ни йо­го стру­кту­ри, змен­ше­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня гер­бі­ци­дів, фун­гі­ци­дів то­що. Ком­па­нії ва­жли­во не про­сто збіль­ши­ти вро­жай­ність, а й одно­ча­сно не по­ру­шу­ва­ти ба­ланс у при­ро­ді, під­кре­слює Хорш. Він ра­дить укра­їн­ським агра­рі­ям по­сту­по­во змі­ню­ва­ти ме­то­ди обро­бі­тку ґрун­ту та си­сте­ми ви­ро­бни­цтва, зокре­ма збіль­шу­ва­ти вміст гу­му­су в ґрун­ті, змі­ни­ти си­ту­а­цію з плу­жною пі­до­швою. «За ра­ху­нок гар­них ґрун­тів ви мо­же­те зби­ра­ти гар­ні вро­жаї. Але якщо го­во­ри­ти про дов­го­стро­ко­вий ста­лий роз­ви­ток, то тре­ба по­ду­ма­ти над тим, як змі­ни­ти ва­шу пра­кти­ку, як збіль­ши­ти рі­вень гу­му­су дов­го­стро­ко­во, як змен­ши­ти кіль­кість до­брив», — за­ува­жує він. Якщо агра­рії й на­да­лі за­би­ра­ють гу­мус із зем­лі, за­мість то­го щоб зба­га­чу­ва­ти її ним, че­рез 90 ро­ків йо­го рі­вень зни­зи­ться від 6% до 2%.

Змен­ши­ти кіль­кість хі­мії на по­лях мо­жна за до­по­мо­гою те­хно­ло­гій, які до­зво­лять ма­кси­маль­но то­чно про­во­ди­ти оброб­ку сіль­гос­пкуль­тур до­бри­ва­ми та за­со­ба­ми за­хи­сту ро­слин. Це пи­та­н­ня ста­ва­ти­ме більш ва­жли­вим в Укра­ї­ні, оскіль­ки ба­га­то про­ду­кції йде на екс­порт до Єв­ро­пи, де ви­су­ва­ють все ви­щі ви­мо­ги до без­пе­ки та еко­ло­гі­чно­го обро­бі­тку ґрун­тів. «У май­бу­тньо­му ва­жли­ву роль ві­ді­гра­ва­ти­ме не тіль­ки кіль­кість тонн екс­пор­то­ва­ної про­ду­кції, але й її якість», — під­кре­слює Хорш. Що сто­су­є­ться роз­пу­шу­ва­н­ня зем­лі, то екс­перт дає кіль­ка по­рад: ні­ко­ли не пе­ре­но­сьте ве­ли­кі груд­ки на по­верх­ню; уни­кай­те жорс­ткої від­кри­тої по­верх­ні взим­ку; зав­жди штов­хай­те на­зад — щоб роз­рів­ня­ти ґрунт і груд­ки; спро­буй­те змі­ню­ва­ти ма­кси­маль­ну гли­би­ну оброб­ки ґрун­ту що­ро­ку, а ще — не при­вча­ти ґрунт до роз­пу­шу­ва­н­ня, аби не зро­би­ти йо­го за­ле­жним.

РО­ЗМІР НЕ МАЄ ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ

Хорш вва­жає, що ро­змір пло­щі не впли­ває на успі­шність сіль­го­спви­ро­бни­ка — якщо хол­динг має ба­га­то ге­кта­рів, але по­га­ний ме­не­джмент, то швид­ко збан­кру­тує. Так са­мо про­гра­ва­ти­муть і фер­мер­ські го­спо­дар­ства, які не ви­ко­ри­сто­ву­ють су­ча­сні те­хно­ло­гії. На­то­мість він про­по­нує обго­во­ри­ти в пер­шу чер­гу рі­вень пла­ти за орен­ду зем­лі в Укра­ї­ні, яка бу­ла $20/га 15–20 ро­ків то­му чи $100/га 10 ро­ків то­му, а за­раз ста­но­вить $150–200/га. «Кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу на рин­ку отри­має той, хто змо­же біль­ше за­пла­ти­ти за орен­ду зем­лі, — ка­же він. — З-по­між ін­ших чин­ни­ків під­ви­ще­н­ня вар­то­сті орен­ди вка­зує на те, що сіль­ське го­спо­дар­ство ста­ло більш про­фе­сій­ним».

Цьо­го ро­ку Horsch, крім по­ста­вок сіль­гос­пте­хні­ки, пла­нує ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну близь­ко 3 млн єв­ро. Зокре­ма — у бу­дів­ни­цтво пред­став­ни­цько­го цен­тру з по­ту­жним сер­ві­сним при­мі­ще­н­ням та вла­сним ве­ли­ким скла­дом, де­мон­стра­цій­ної за­ли для про­ве­де­н­ня на­вчань та пре­зен­та­цій для спе­ці­а­лі­стів ком­па­нії та ко­ри­сту­ва­чів те­хні­ки.

Уча­сни­ки IX Мі­жна­ро­дної кон­фе­рен­ції «ефе­ктив­не Управ­лі­н­ня агро­ком­па­ні­я­ми»

спів­за­снов­ник і ге­не­раль­нийди­ре­ктор ком­па­нії HORSCH Мі­ха­ель хорш

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.