СИЛЬНА ГРА

ЯК ALEBOR GROUP ВДА­ЛО­СЯ ДО­СЯГ­ТИ ЩО­РІ­ЧНО­ГО ОБ­СЯ­ГУ ПЕ­РЕ­ВАЛ­КИ ЗЕР­НА В 1,2 МЛН Т

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ЛА­РИ­СА СТЕ­ПА­НУ­ШКО

Alebor Group вда­ло­ся до­сяг­ти що­рі­чно­го об­ся­гу пе­ре­вал­ки зер­на в 1,2 млн т

За дев’ять ро­ків ро­бо­ти на зер­но­во­му рин­ку Alebor Group пе­ре­тво­ри­ла­ся з не­ве­ли­ко­го тор­го­во­го опе­ра­то­ра на по­ту­жну гру­пу ком­па­ній із вла­сни­ми зер­но­схо­ви­ща­ми, ав­то­пар­ком, тор­го­вим від­ді­лом і ло­гі­сти­чною ін­фра­стру­кту­рою. Зер­но­ви­ро­бни­кам тут про­по­ну­ють пов­ний цикл по­слуг: від збо­ру вро­жаю в по­лі, до­роб­ки і збе­рі­га­н­ня на еле­ва­то­рах до до­став­ки до пор­ту та ре­а­лі­за­ції. І хо­ча ці­ни на по­слу­ги да­ле­ко не най­ниж­чі, ком­па­нії вда­є­ться на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги та роз­ши­рю­ва­ти пул пар­тне­рів — від дрі­бних фер­ме­рів до агро­хол­дин­гів. Про те, як змі­ню­ва­ла­ся стра­те­гія роз­ви­тку ком­па­нії та як їй вда­є­ться за­ли­ша­ти­ся до­сить мо­біль­ною на всіх ви­ро­бни­чих ета­пах, роз­по­вів за­снов­ник Гру­пи ком­па­ній Alebor Group Оле­ксій Ку­стов.

ПАНЕ ОЛЕКСІЮ, КО­ЛИ У 2009 РО­ЦІ ВИ СТВОРЮВАЛИ КОМ­ПА­НІЮ, ЯКУ МО­ДЕЛЬ БІ­ЗНЕ­СУ ПЛА­НУ­ВА­ЛИ? ЩО СА­МЕ ДО­ВЕ­ЛО­СЯ КО­РЕ­ГУ­ВА­ТИ У ПРО­ЦЕ­СІ ЇЇ СТВО­РЕ­Н­НЯ? ЧИ ВНО­СИ­ЛИ ЗМІ­НИ ДО СТРА­ТЕ­ГІЇ БІ­ЗНЕ­СУ ЗА РО­КИ ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ ГРУ­ПИ КОМ­ПА­НІЙ: ЯКІ СА­МЕ І ПІД ВПЛИ­ВОМ ЯКИХ ФА­КТО­РІВ?

У 2009 ро­ці ми бу­ли ма­лень­кою тор­го­вою ком­па­ні­єю, і го­лов­ним на­шим завданням бу­ло збіль­ше­н­ня при­бу­тку, що мо­жли­во зро­би­ти шля­хом на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів тор­гів­лі або під­ви­ще­н­ням тор­го­вель­ної мар­жі, на­цін­ки. На­ша стра­те­гія по­єд­ну­ва­ла оби­два ці па­ра­ме­три. Зав­дя­ки ін­ве­сти­ці­ям в ін­фра­стру­кту­ру та ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу нам вда­ло­ся збіль­ши­ти об­ся­ги та під­ви­щи­ти рен­та­бель­ність. Ми ста­ли ближ­че до фер­ме­ра, то­ва­ро­ви­ро­бни­ка — не ли­ше у пря­мо­му сен­сі, оскіль­ки на­ші ком­па­нії роз­та­шо­ва­ні у са­мо­му сер­ці зер­но­во­го по­ясу Укра­ї­ни, а й за ду­хом: по­ча­ли за­ро­бля­ти не тіль­ки на тор­гів­лі, але й на на­дан­ні по­слуг. Ми по­стій­но збіль­шу­є­мо асор­ти­мент і по­кра­щу­є­мо якість по­слуг. За дев’ять ро­ків ми ство­ри­ли ло­гі­сти­чні ком­па­нії: з пар­ком із 70 Ка­ма­зів і 150 ве­ли­ко­ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів MAN, яки­ми до­став­ля­ють зер­но з по­ля до еле­ва­то­ра, з го­спо­дар­ства чи еле­ва­то­ра до пор­ту. Та­кож ми роз­ви­ну­ли за­лі­зни­чну екс­пе­ди­цію, за­пу­сти­ли ком­бай­но­вий на­прям, ство­ри­ли ме­ре­жу пе­ре­ва­лок з ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту на за­лі­зни­чний, які пі­зні­ше пе­ре­тво­ри­ли­ся на потужні еле­ва­тор­ні ком­пле­кси. Так бу­ла сфор­мо­ва­на на­ша кон­це­пція з на­да­н­ня пов­но­го ком­пле­ксу по­слуг від зби­ра­н­ня зер­но­вих, пе­ре­ве­зе­н­ня і до­роб­ки — до до­став­ки на су­дно. Це до­зво­ли­ло отри­ма­ти до­да­ну вар­тість на ко­жно­му ета­пі, врів­но­ва­жи­ти ри­зи­ки та збіль­ши­ти об­ся­ги. Та­кож ми пра­гну­ли у ко­жно­му з пе­ре­ра­хо­ва­них на­пря­мів ста­ти лі­де­ром. Сьо­го­дні ком­па­нія що­ро­ку пе­ре­ва­лює 1,2 млн т зер­на, ком­бай­ни зби­ра­ють по 3000 га зер­но­вих, еле­ва­то­ри що­до­би су­шать 120 000 тон­но­про­цен­тів і ван­та­жать 160 ва­го­нів.

ДО ГРУ­ПИ КОМ­ПА­НІЙ ВХО­ДЯТЬ ТРИ ЕЛЕ­ВА­ТО­РИ В ОДЕ­СЬКІЙ, ВІННИЦЬКІЙ ТА ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛА­СТЯХ. ЧИМ ВИ КЕРУВАЛИСЯ, ОБИ­РА­Ю­ЧИ МІ­СЦЯ ДЛЯ БУ­ДІВ­НИ­ЦТВА, І В ЧО­МУ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ ВА­ШИХ ЛОКАЦІЙ?

Ми за­йма­ли­ся тор­гів­лею зер­ном, ку­пу­ва­ли йо­го у го­спо­дарств і до­став­ля­ли ав­то­мо­біль­ним транс­пор­том до пор­ту. То­му чі­тко ро­зумі­ли най­більш ви­гі­дні ло­ка­ції з ло­гі­сти­чної то­чки зо­ру, ви­зна­чи­ли мі­сця, звід­ки до­став­ля­ти зер­но до пор­ту за­лі­зни­чним транс­пор­том сут­тє­во де­шев­ше, ніж ав­то­мо­біль­ним. Оби­ра­ю­чи мі­сця роз­та­шу­ва­н­ня зер­но­схо­вищ, ми пра­гну­ли по­тра­пи­ти до зо­ни ви­со­ко­го ви­ро­бни­цтва — так зва­но­го зер­но­во­го по­ясу Укра­ї­ни. Та­кож вра­хо­ву­ва­ли рів­но­від­да­ле­ність від пор­тів Укра­ї­ни та кор­до­нів з Єв­ро­пою, оскіль­ки це до­зво­ляє екс­пор­ту­ва­ти зер­но не тіль­ки мор­ським транс­пор­том, але й за­лі­зни­чним. Про­ана­лі­зу­вав­ши кон­ку­рен­тів і не по­ба­чив­ши се­ред них по­ту­жних су­ча­сних еле­ва­то­рів, ми роз­та­шу­ва­ли свої під­при­єм­ства.

МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ ГРУ­ПА КОМ­ПА­НІЙ ВИ­РІ­ШИ­ЛА СУТ­ТЄ­ВО ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ ЕЛЕ­ВА­ТОР­НІ ПО­ТУ­ЖНО­СТІ. З ЧИМ ПОВ’ЯЗА­НЕ ЦЕ РІ­ШЕ­Н­НЯ І ЧО­МУ ВИ­РІ­ШИ­ЛИ ОДНО­ЧА­СНО ОХО­ПИ­ТИ

ВСІ ОБ’ЄКТИ?

На­ші те­хні­чні мо­жли­во­сті з пе­ре­вал­ки до­зво­ля­ли за­ван­та­жу­ва­ти вла­сні під­при­єм­ства на 300–400%. На­при­клад, ми­ну­ло­го ро­ку, ма­ю­чи 200 000 т збе­рі­га­н­ня, ми пе­ре­ва­ли­ли че­рез еле­ва­то­ри 800 000 т. Вузь­ким мі­сцем ви­яви­ла­ся за­лі­зни­ця, яка не мо­гла за­без­пе­чи­ти ру­хо­мий склад для на­ших об­ся­гів, і ми опи­ни­ли­ся пе­ред ви­бо­ром: збіль­ши­ти єм­ність збе­рі­га­н­ня чи ку­пи­ти ва­го­ни-зер­но­во­зи. Зва­жив­ши всі за та про­ти, прийня­ли рі­ше­н­ня збіль­ши­ти по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня на 60% — до 315 000 т. Зби­ра­ли­ся ре­а­лі­зу­ва­ти цей план за три ро­ки, але по­лі­ти­ка за­лі­зни­ці під­штов­хну­ла нас при­ско­ри­ти­ся.

ЯКІ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ ВІД­КРИ­Ю­ТЬСЯ ALEBOR GROUP ПІ­СЛЯ ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ПО­ТУ­ЖНО­СТЕЙ ЗЕР­НО­СХО­ВИЩ? ЧИ ЗМІ­НИ­ТЬСЯ СПЕКТР ПО­СЛУГ, ЯКІ ВИ НА­ДА­Є­ТЕ ФЕР­МЕ­РАМ?

Спо­ді­ва­є­мо­ся, що збіль­ше­н­ня єм­но­сті для збе­рі­га­н­ня до­зво­лить збе­рег­ти існу­ю­чі об­ся­ги пе­ре­вал­ки. У ви­пад­ку на­ла­го­дже­н­ня ро­бо­ти за­лі­зни­ці це на­віть до­зво­лить збіль­ши­ти на 30% об­сяг за ра­ху­нок роз­ши­ре­н­ня асор­ти­мен­ту куль­тур, які ми бу­де­мо при­йма­ти на еле­ва­то­рах. Цьо­го ро­ку ми пла­ну­є­мо від­кри­ти при­йма­н­ня со­ня­шни­ка та сої, з яки­ми ра­ні­ше не пра­цю­ва­ли.

Крім об­ся­гів збе­рі­га­н­ня ми збіль­ши­ли мо­жли­во­сті су­ша­рок на 30%, опе­ра­тив­ні єм­но­сті для мо­кро­го та бру­дно­го зер­на. З огля­ду на те, що на­ші під­при­єм­ства роз­та­шо­ва­ні в зо­ні ви­со­ко­го ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи, яка по­тре­бує су­ші­н­ня, ми роз­ра­хо­ву­є­мо на збіль­ше­н­ня об­ся­гів пе­ре­вал­ки ку­ку­ру­дзи на 30%.

ЧИ Є ВІД­МІН­НО­СТІ У ПЕ­РЕ­ЛІ­КУ ПО­СЛУГ НА ВА­ШИХ ЕЛЕ­ВА­ТО­РАХ ЗА­ЛЕ­ЖНО ВІД РЕ­ГІО­НУ ЇХ РОЗ­ТА­ШУ­ВА­Н­НЯ?

На на­ших під­при­єм­ствах ре­а­лі­зо­ва­на кон­це­пція «су­хий порт». Ми на­да­є­мо одна­ко­вий на­бір по­слуг, на ко­жно­му еле­ва­то­рі зда­тні прийня­ти та про­су­ши­ти 7000 т зер­на при знят­ті во­ло­го­сті на 10 тон­но-про­цен­тів, ван­та­жи­мо мар­шрут 54 ва­го­ни, на ко­жно­му еле­ва­то­рі мо­же змі­ни­ти­ся тіль­ки асор­ти­мент прийня­тої про­ду­кції, який фор­му­є­ться рин­ком за­ле­жно від по­треб то­ва­ро­ви­ро­бни­ка та екс­пор­те­ра.

ЯКІ З ПО­СЛУГ ЗЕР­НО­СХО­ВИ­ЩА НАЙ­ДО­РОЖ­ЧІ, А ЯКІ НАЙ­ПРИ­БУ­ТКО­ВІ­ШІ?

По­слу­ги еле­ва­то­ра в чи­сто­му ви­гля­ді не є при­бу­тко­ви­ми, якщо вра­хо­ву­ва­ти вар­тість гро­шей на бу­дів­ни­цтво під­при­єм­ства. Щоб ма­ти успіх, не­об­хі­дно тор­гу­ва­ти і ро­би­ти кіль­ка обо­ро­тів еле­ва­то­ра на рік, щоб зни­зи­ти со­бі­вар­тість. Тут, як у по­лі­гра­фії: чим біль­ший на­клад, тим ниж­ча со­бі­вар­тість, від­по­від­но, ви­щий при­бу­ток.

ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ПО­ТУ­ЖНО­СТЕЙ СВІД­ЧИТЬ, ЗОКРЕ­МА, ПРО

ДО­БРЕ НА­ЛА­ГО­ДЖЕ­НУ РО­БО­ТУ З ПО­КЛА­ЖО­ДАВ­ЦЯ­МИ. ЯКИ­МИ УМО­ВА­МИ ВИ ПРИ­ВА­БЛЮ­Є­ТЕ

ЇХ? ЯКІ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ МА­Є­ТЕ ПЕ­РЕД КОН­КУ­РЕН­ТА­МИ?

З по­кла­жо­дав­ця­ми ми дій­сно роз­ши­рю­є­мо спів­пра­цю, що­рі­чно збіль­шу­є­мо кіль­кість та­ких пар­тне­рів і об­ся­ги їх зер­на у сво­є­му порт­фе­лі. Ра­дує тен­ден­ція: якщо клі­єнт роз­мі­стив у нас об­сяг, то на­сту­пно­го ро­ку обов’яз­ко­во по­ба­чи­мо йо­го зно­ву із ще біль­шою кіль­кі­стю зер­на. Ми за­лу­ча­є­мо клі­єн­тів тим, що на­да­є­мо які­сні по­слу­ги ком­пле­ксно, три­ма­є­мо сло­во, ста­ви­мо­ся так, як хо­ті­ли б, щоб ста­ви­ли­ся до нас. На мою дум­ку, на­ша кон­ку­рен­тна пе­ре­ва­га — це гар­на ко­ман­да, а та­кож но­ве ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня, яке до­зво­ляє не пе­ре­кла­да­ти на пле­чі то­ва­ро­ви­ро­бни­ка втра­ти, що ви­ни­ка­ють у про­це­сі до­роб­ки зер­на. У цьо­му мо­жна пе­ре­свід­чи­ти­ся на при­кла­ді су­ші­н­ня ку­ку­ру­дзи. На­ші під­при­єм­ства обла­дна­ні спе­ці­аль­ни­ми си­ло­са­ми з ко­ну­сним дни­щем для мо­кро­го та бру­дно­го зер­на, що до­зво­ляє сор­ту­ва­ти зер­но за во­ло­гі­стю пе­ред над­хо­дже­н­ням до су­шар­ки, роз­ді­ля­ти на три та біль­ше ка­те­го­рій. Тран­спор­те­ри фу­ти­ро­ва­ні пла­сти­ком і ма­ють ло­па­тки, які не трав­му­ють зер­но, но­рії обла­дна­ні пла­сти­ко­ви­ми ков­ша­ми, усі про­це­си ав­то­ма­ти­зо­ва­ні. До то­го ж ми ма­є­мо низ­ку се­кре­тів, на­пра­цьо­ва­них у про­це­сі ви­ро­бни­цтва, що до­зво­ляє змен­ши­ти від­со­ток втрат при до­роб­ці зер­на до кон­ди­ції. Усе це дає нам пе­ре­ва­гу пе­ред кон­ку­рен­та­ми — під­при­єм­ства­ми, які ви­си­па­ють мо­кру ку­ку­ру­дзу ку­пою під від­кри­тим не­бом, за­ли­ша­ють під до­щем, мо­жуть про­їха­ти­ся по ній тра­кто­ром, во­зять «га­зон­чи­ком» до су­шар­ки, а втра­ти за­кри­ва­ють за ра­ху­нок клі­єн­та.

В ALEBOR GROUP СТВЕР­ДЖУ­ЮТЬ, ЩО ГО­ЛОВ­НИЙ ПРИН­ЦИП РО­БО­ТИ КОМ­ПА­НІЇ — ЧЕ­СНІСТЬ І ПРО­ЗО­РІСТЬ У СТО­СУН­КАХ ІЗ КЛІ­ЄН­ТА­МИ ТА ПАР­ТНЕ­РА­МИ. ОДИН ЗІ СВО­ЇХ ЕЛЕ­ВА­ТО­РІВ ВИ НА­ВІТЬ НА­ЗВА­ЛИ «ЧЕ­СНЕ». ЩО НА ПРА­КТИ­ЦІ ПІД­ТВЕР­ДЖУЄ ВА­ШЕ ГА­СЛО?

Ме­ні б хо­ті­ло­ся, щоб так не тіль­ки ствер­джу­ва­ли у ком­па­нії, а й вва­жа­ли на­ші клі­єн­ти. Ми ро­би­мо все для цьо­го, і під­твер­дже­н­ня пра­виль­но­сті на­шо­го шля­ху — що­рі­чне зро­ста­н­ня об­ся­гів, які нам до­ві­ря­ють пар­тне­ри. І це за умов, що у нас не най­ниж­чі ці­ни на по­слу­ги. Еле­ва­тор на пів­но­чі Оде­ської обла­сті ми на­зва­ли «Че­сне ХПП» з мар­ке­тин­го­вої то­чки зо­ру. У ре­гіо­ні ви­со­ка кон­ку­рен­ція, то­му ми зро­би­ли став­ку на опе­ра­тив­не ви­ван­та­же­н­ня, швид­кий роз­ра­ху­нок, а та­кож на че­сність при ви­зна­чен­ні яко­сті та кіль­ко­сті зер­на. Усе це мо­жли­во, бо під­при­єм­ство но­ве, те­хно­ло­гі­чне та енер­го­єм­не. Це тре­тій наш еле­ва­тор, і під час йо­го бу­дів­ни­цтва ми вра­ху­ва­ли по­мил­ки і до­свід, отри­ма­ний на двох

ін­ших об’єктах. Та­кий під­хід при­ніс свої пло­ди: у пер­ший рік під­при­єм­ство зро­би­ло п’ять обо­ро­тів.

ЧИ ДО­ВЕ­ЛО­СЯ ВИ­ТРА­ЧА­ТИ НА ІН­ФРА­СТРУ­КТУ­РУ? ЩО ЦЕ ВАМ ДА­ЛО? Усю ін­фра­стру­кту­ру на на­ших під­при­єм­ствах ми бу­ду­ва­ли са­мі. Ли­ше цьо­го ро­ку по­бу­ду­ва­ли під’їзну до­ро­гу у Хри­сти­нів­ці, дру­гу за­лі­зни­чну гіл­ку та ло­ко­мо­тив­не де­по в Бі­ли­но­му, но­ву лі­нію еле­ктро­пе­ре­дач у Во­ро­но­ви­ці та в Бі­ли­но­му. Та­кі ро­бо­ти да­ють нам мо­жли­вість ста­ти лі­де­ра­ми за об­ся­га­ми пе­ре­вал­ки у на­ших ре­гіо­нах.

ЯКИХ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ ОЧІ­КУ­Є­ТЕ? Спо­ді­ва­є­мо­ся на подаль­ше зро­ста­н­ня вро­жай­но­сті в Укра­ї­ні. Вва­жа­є­мо, що сто­ї­мо на по­ро­зі ін­фра­стру­ктур­ної ре­во­лю­ції та га­да­є­мо, що не­по­га­но до неї під­го­ту­ва­ли­ся. З 800 еле­ва­то­рів в Укра­ї­ні ли­ше 50 мо­жуть ван­та­жи­ти мар­шрут на до­бу — 54 ва­го­ни. Ми ма­є­мо три еле­ва­то­ри, і всі три мар­шру­тні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.