ЖИ­Т­ТЯ НАВ­КО­ЛО ЗЕР­НА

ЯК КОМ­ПА­НІЯ «ОЛИС» ПО­ЧА­ЛА ВИ­ГО­ТОВ­ЛЯ­ТИ ОБЛА­ДНА­Н­НЯ ДЛЯ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА БО­РО­ШНА ТА КРУП І ЧО­МУ ТРИ­МА­Є­ТЬСЯ ЦЬО­ГО НА­ПРЯ­МУ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕТРОВ

Чо­му ком­па­нія «ОЛИС» три­ма­є­ться ви­ро­бни­цтва обла­дна­н­ня для ви­го­тов­ле­н­ня бо­ро­шна та круп

Влі­тку в Ка­зах­ста­ні бу­ли вве­де­ні в екс­плу­а­та­цію від­ра­зу два пе­ре­ро­бних під­при­єм­ства, осна­ще­них обла­дна­н­ням від укра­їн­ської ком­па­нії «ОЛИС». В Усть-ка­ме­но­гор­ську за­пра­цю­вав за­вод «Вер­текс-схід» із пе­ре­роб­ки вів­са про­ду­ктив­ні­стю 36 т на до­бу, з лі­ні­єю зер­но­вих пла­стів­ців по­ту­жні­стю 18 т на до­бу. У Пе­тро­па­влов­ську на «Ра­ха­топт» вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію цех з пе­ре­роб­ки зер­на гре­чки про­ду­ктив­ні­стю 24 т на до­бу та ін­ших зер­но­вих куль­тур. Ко­ре­спон­ден­ти Landlord ви­рі­ши­ли роз­пи­та­ти ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії «ОЛИС» Оле­ксан­дра Ве­ре­щин­сько­го про істо­рію під­при­єм­ства, йо­го стра­те­гію та успі­хи.

ОЛЕ­КСАН­ДРЕ ПА­ВЛО­ВИ­ЧУ, З ЧО­ГО ПО­ЧИ­НА­ЛА­СЯ КОМ­ПА­НІЯ «ОЛИС»? Істо­рія ком­па­нії «ОЛИС» є сут­тє­вою скла­до­вою мо­єї вла­сної істо­рії, то­му до­зволь­те роз­по­ча­ти са­ме з неї. У 1989 ро­ці я за­кін­чив Оде­ський те­хно­ло­гі­чний ін­сти­тут хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті та отри­мав ква­лі­фі­ка­цію ін­же­не­ра-ме­ха­ні­ка за спе­ці­аль­ні­стю «ма­ши­ни та апа­ра­ти по пе­ре­роб­ці зер­на». У 1994-му в то­му ж за­кла­ді здо­був на­у­ко­вий сту­пінь кан­ди­да­та те­хні­чних на­ук за фа­хом «про­це­си, ма­ши­ни та агре­га­ти по пе­ре­роб­ці зер­на». Рів­но че­рез 20 ро­ків, у 2014-му, ме­ні бу­ло при­су­дже­но на­у­ко­вий сту­пінь до­кто­ра те­хні­чних на­ук з те­хно­ло­гій пе­ре­роб­ки зер­на на під­ста­ві за­хи­сту ди­сер­та­ції у На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті хар­чо­вих те­хно­ло­гій.

Як ба­чи­те, моє жи­т­тя обер­та­є­ться нав­ко­ло зер­на, а я на­сам­пе­ред є на­у­ков­цем, до­слі­дни­ком та ви­на­хі­дни­ком. То­му ком­па­нія «ОЛИС», що бу­ла за­сно­ва­на у 2005 ро­ці ра­зом з мо­ї­ми одно­дум­ця­ми, теж ви­пу­скни­ка­ми Оде­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті, ста­ла ор­га­ні­чним про­дов­же­н­ням дав­но роз­по­ча­тої ро­бо­ти з під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті існу­ю­чих і ство­ре­н­ня но­вих те­хно­ло­гій та обла­дна­н­ня з пе­ре­роб­ки зер­на та спро­бою ши­ро­ко­го впро­ва­дже­н­ня її ре­зуль­та­тів у про­ми­сло­вість. Хре­сто­ма­тій­ний ви­па­док: «го­лі ідеї» ні­ко­му не по­трі­бні, окрім їх ав­то­ра, по­ки не на­бу­дуть ма­те­рі­а­лі­за­ції та ви­зна­н­ня.

ЯКІ НА­ПРЯ­МИ ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ ВИ З ОДНО­ДУМ­ЦЯ­МИ ВИ­ЗНА­ЧИ­ЛИ ОСНОВ­НИ­МИ ТА ЧО­МУ? Се­ред на­пря­мів на­шої ді­яль­но­сті у пер­шу чер­гу — те­хно­ло­гії та обла­дна­н­ня з ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна та круп. Це най­скла­дні­ші те­хно­ло­гії у пе­ре­роб­ці зер­на. То­му це ці­ка­во, є ши­ро­ке по­ле для на­у­ко­вої, до­слі­дни­цької та кон­стру­ктор­ської ро­бо­ти. Са­ме цей на­прям за­без­пе­чує ви­со­кий за­галь­ний рі­вень усіх на­ших роз­ро­бок. На­сту­пний на­прям — те­хно­ло­гії та обла­дна­н­ня для очи­ще­н­ня зер­на.

На­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва зер­на та роз­ви­ток еле­ва­тор­ної про­ми­сло­во­сті на на­ших тра­ди­цій­них рин­ках по­тре­бу­ють на­дій­но­го та ви­со­ко­ефе­ктив­но­го обла­дна­н­ня для очи­ще­н­ня ве­ли­ких об­ся­гів зер­на з ви­со­кою про­ду­ктив­ні­стю. Са­ме ви­рі­ше­н­ня цьо­го зав­да­н­ня є на­шою ме­тою у на­зва­но­му на­пря­мі.

Ефе­ктив­не ви­ко­на­н­ня будь-яких те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій із зер­ном не мо­жли­ве без оцін­ки йо­го яко­сті. То­му роз­роб­ка і ви­ро­бни­цтво су­ча­сно­го, то­чно­го та на­дій­но­го ла­бо­ра­тор­но­го обла­дна­н­ня та­кож є пре­дме­том осо­бли­вої на­шої ува­ги. За­зна­че­ні на­пря­ми із са­мо­го по­ча­тку ство­ре­н­ня ком­па­нії «ОЛИС» окре­сли­ли обри­си на­шої ро­бо­ти. Подаль­шу пер­спе­кти­ву роз­ви­тку ком­па­нії ми ба­чи­мо в їх по­гли­блен­ні, то­му жо­дна змі­на акцен­тів у най­ближ­че май­бу­т­тя не пла­ну­є­ться.

ХТО ОСНОВ­НІ СПО­ЖИ­ВА­ЧІ ВА­ШО­ГО ОБЛА­ДНА­Н­НЯ: СЕ­РЕ­ДНІ, ДРІ­БНІ ГО­СПО­ДАР­СТВА АБО АГРО­ХОЛ­ДИН­ГИ? Спо­жи­ва­ча­ми про­ду­кції ком­па­нії «ОЛИС» є будь-які під­при­єм­ства, що ма­ють спра­ву із зер­ном, від дрі­бних фер­ме­рів та при­ва­тних під­при­єм­ців до ве­ли­ких аграр­них хол­дин­гів та про­ми­сло­вих під­при­ємств з пе­ре­роб­ки. На­при­клад, в Укра­ї­ні та будь-якій дер­жа­ві ко­ли­шньо­го ра­дян­сько­го про­сто­ру важ­ко зна­йти ла­бо­ра­то­рію з ви­зна­че­н­ня яко­сті зер­на, де б не пра­цю­ва­ли на­ші при­ла­ди. Зав­да­н­ня по­ту­жно­го очи­ще­н­ня зер­на на ба­га­тьох під­при­єм­ствах, у то­му чи­слі й єв­ро­пей­ських кра­їн, ви­рі­шу­ю­ться із за­сто­су­ва­н­ням на­шо­го обла­дна­н­ня. Ці­лий ряд ві­до­мих ком­па­ній — лі­де­рів з ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна та круп до­ся­гли ви­зна­н­ня та­кож за до­по­мо­гою на­ших те­хно­ло­гій та обла­дна­н­ня.

ЩО РО­БИТЬ КОМ­ПА­НІЯ, ЩОБ СТИ­МУ­ЛЮ­ВА­ТИ МЕНШ АКТИВ­НУ КА­ТЕ­ГО­РІЮ СПО­ЖИ­ВА­ЧІВ? Най­кра­щий спо­сіб сти­му­лю­ва­н­ня спо­жи­ва­н­ня на­шої про­ду­кції — про­сві­тни­цька ро­бо­та з по­тен­цій­ни­ми по­ку­пця­ми. Ча­сто ані ін­ве­сто­ри, ані го­лов­ні фа­хів­ці під­при­ємств не ма­ють до­ста­тньо­го рів­ня про­фе­сій­ної під­го­тов­ки для ви­бо­ру ра­ціо­наль­них рі­шень зав­дань роз­ви­тку. Під­хід «ку­пу­є­мо тіль­ки най­де­шев­ше, бо ми най­ро­зум­ні­ші» або під­хід «ку­пу­є­мо най­до­рож­че, бо ми най­кру­ті­ші» є бі­дою ве­ли­кої ча­сти­ни на­ших під­при­ємств. Ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, звер­та­ю­ся до вла­сни­ків та ке­рів­ни­ків під­при­ємств га­лу­зі — не шко­дуй­те ко­штів та ча­су на са­мо­осві­ту та осві­ту ва­ших фа­хів­ців, бо це най­ефе­ктив­ні­ші ін­ве­сти­ції.

Зви­чай­но, на ма­те­рі­аль­но­му рів­ні для сти­му­лю­ва­н­ня про­да­жів на­шої про­ду­кції ми та на­ші дистриб’юто­ри в ін­ших кра­ї­нах ви­ко­ри­сто­ву­є­мо рі­зні дер­жав­ні про­гра­ми та лі­зин­го­ві про­гра­ми бан­ків­ських уста­нов. Так, в Укра­ї­ні біль­шість на­ших ви­ро­бів під­па­да­ють під дер­жав­ну про­гра­му ком­пен­са­ції 25% вар­то­сті їх по­ку­пцям як но­вої сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, а при­ва­тну іні­ці­а­ти­ву з лі­зин­го­вої про­гра­ми при­дба­н­ня на­шої те­хні­ки за­без­пе­чує

БЛИЗЬ­КО 60% ПРО­ДУ­КЦІЇ «ОЛИС» ПРО­ДАЄ В УКРА­Ї­НІ, РЕ­ШТА ЙДЕ НА ЕКС­ПОРТ

Кре­до­банк — ста­біль­на та про­зора фі­н­уста­но­ва, стра­те­гі­чним акціо­не­ром якої є най­біль­ший банк Поль­щі РКО Bank Polski SA.

РОЗ­КА­ЖІТЬ, ЩО СА­МЕ ВІД­РІ­ЗНЯЄ ВА­ШУ ПРО­ДУ­КЦІЮ ВІД ЗА­РУ­БІ­ЖНИХ АНА­ЛО­ГІВ.

На­сам­пе­ред на­ші те­хно­ло­гії та обла­дна­н­ня від­рі­зняє ви­со­ка ефе­ктив­ність, на­дій­ність та по­мір­на ці­на. Ві­до­мо, що кон­ку­рен­тні по­ка­зни­ки будь-якої про­ду­кції, а осо­бли­во те­хні­чної, мо­жуть бу­ти за­без­пе­че­ні ли­ше за умо­ви по­стій­но­го впро­ва­дже­н­ня ре­зуль­та­тів на­у­ко­во­до­слі­дни­цької та до­слі­дно-кон­стру­ктор­ської ро­бо­ти. Так от «ОЛИС» — ма­буть, єди­на ві­тчи­зня­на ком­па­нія, що у пов­но­му об­ся­зі мо­же ви­ко­ну­ва­ти і ви­ко­нує та­ку ро­бо­ту в га­лу­зі пе­ре­роб­ки зер­на. Для цьо­го ми ство­ри­ли до­слі­дни­цьку ла­бо­ра­то­рію, осна­ще­ну спе­ці­аль­но роз­ро­бле­ни­ми при­ла­да­ми, де ми мо­же­мо мо­де­лю­ва­ти та ви­вча­ти будь-які про­це­си пе­ре­роб­ки зер­на: по­дрі­бне­н­ня, лу­ще­н­ня, плю­ще­н­ня, про­па­рю­ва­н­ня, ва­рі­н­ня, су­ші­н­ня, про­сі­ю­ва­н­ня то­що. У нас та­кож спо­ру­дже­ний та діє ви­про­бу­валь­ний стенд, де ми у рі­зних не­об­хі­дних ре­жи­мах те­сту­є­мо та до­пра­цьо­ву­є­мо на­ші роз­роб­ки. У нас є по­ту­жний та на­дій­ний пар­тнер — «Бі­ло­цер­ків­хлі­бо­про­дукт», де ми в умо­вах ре­аль­но­го ви­ро­бни­цтва про­во­ди­мо про­ми­сло­ву апро­ба­цію біль­шо­сті на­ших те­хно­ло­гій та обла­дна­н­ня. Крім цьо­го, у нас є най­го­лов­ні­ше — це ко­ле­ктив фа­хів­ців від­ді­лу роз­ро­бок та впро­ва­дже­н­ня, що на на­ле­жно­му рів­ні про­во­дять пе­ре­ра­хо­ва­ні ро­бо­ти. Ві­до­мо, що ви­со­ка вар­тість су­ча­сних за­хі­дних те­хно­ло­гій чи обла­дна­н­ня зна­чною мі­рою об­умов­ле­на ви­со­кою вар­ті­стю їх роз­роб­ки. У на­ших ви­ро­бах ця час­тка від­но­сно не­зна­чна, бо во­на укра­їн­ська. Ра­зом з тим ми успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­є­мо но­ві­тні те­хно­ло­гії ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня та ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва, а та­кож ком­пле­кту­ю­чі кра­щих єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків. Ви­со­кий ін­те­лект та умі­лі ро­бо­чі ру­ки укра­їн­ських ін­же­не­рів і ро­бі­тни­ків, ко­о­пе­ра­ція з кра­щи­ми ві­тчи­зня­ни­ми ком­па­ні­я­ми до­зво­ля­ють отри­ма­ти до­да­тко­ві кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги.

ЯКІ КОН­СТРУ­КТИВ­НІ РІ­ШЕ­Н­НЯ РОЗ­РО­БИ­ЛО ВА­ШЕ ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВО, АБИ ЗРО­БИ­ТИ ПЕ­РЕ­РОБ­КУ БІЛЬШ ЕФЕ­КТИВ­НОЮ, ТА ЩО ЦЕ ДА­ЛО НА ПРА­КТИ­ЦІ?

Ві­до­мо, що ре­зуль­та­ти пе­ре­роб­ки вів­са зна­чною мі­рою за­ле­жать від по­ка­зни­ків йо­го яко­сті. Біль­шість су­ча­сних те­хно­ло­гі­чних лі­ній, що про­по­ну­ю­ться, ство­рю­ю­ться за ско­ро­че­ни­ми стру­кту­ра­ми та при­зна­че­ні для пе­ре­роб­ки пар­тій ви­со­ко­на­тур­но­го вів­са пев­них кон­ди­цій. Однак, що ж ро­би­ти, ко­ли та­кий овес від­су­тній? Те­хно­ло­гі­чні лі­нії на­шої роз­роб­ки да­ють гар­ні ре­зуль­та­ти на си­ро­ви­ні з до­ста­тньо ши­ро­ки­ми ко­ли­ва­н­ня­ми по­ка­зни­ків яко­сті. Ори­гі­наль­ні те­хно­ло­гі­чні при­йо­ми, що є у на­шо­му ар­се­на­лі, ре­а­лі­зу­ю­ться но­ві­тні­ми від­цен­тро­ви­ми лу­щиль­ни­ка­ми, вдо­ско­на­ле­ни­ми па­ді-ма­ши­на­ми та ін­шим спе­ці­аль­ним обла­дна­н­ням, що ра­зом за­без­пе­чує вка­за­ні пе­ре­ва­ги.

ВИ ПРО­ДА­Є­ТЕ ОБЛА­ДНА­Н­НЯ ДО РІ­ЗНИХ КРА­ЇН СВІ­ТУ. ВІ­ДО­МО,

ЩО, НА­ПРИ­КЛАД, ЗЕР­НО ГРЕ­ЧКИ,

ЯКЕ ВИ­РО­ЩУ­Є­ТЬСЯ В УКРА­Ї­НІ, ПРИ­БАЛ­ТИ­ЦІ, КА­ЗАХ­СТА­НІ ЧИ ПОЛЬ­ЩІ, МАЄ ДО­СИТЬ ШИ­РО­КИЙ ДІ­А­ПА­ЗОН ЗМІ­НИ КРУ­ПНО­СТІ ТА ПРО­ЦЕН­ТНО­ГО ВМІ­СТУ ОКРЕ­МИХ ЙО­ГО ФРА­КЦІЙ. ЧИ ПО­ТРІ­БУ­ЮТЬ ТА­КІ НЮ­АН­СИ

ЗМІН У ВА­ШО­МУ ОБЛА­ДНАН­НІ, ІН­ДИ­ВІ­ДУ­АЛЬ­НО­ГО ПІД­ХО­ДУ?

Зви­чай­но, по­ка­зни­ки яко­сті одних і тих са­мих ви­дів зер­на, ви­ро­ще­них у рі­зних ча­сти­нах сві­ту, від­рі­зня­ю­ться. Крім то­го, у рі­зних ча­сти­нах сві­ту та­кож і рі­зні ви­мо­ги до го­то­вої про­ду­кції. То­му за­без­пе­че­н­ня пе­ре­роб­ки зер­на рі­зно­го по­хо­дже­н­ня на тра­ди­цій­ну го­то­ву про­ду­кцію то­го чи ін­шо­го ре­гіо­ну — одне із зав­дань на­шої до­слі­дни­цької ла­бо­ра­то­рії.

З ЯКИ­МИ ПО­КА­ЗНИ­КА­МИ КОМ­ПА­НІЯ ЗА­КІН­ЧИ­ЛА 2017 РІК І ЯК ВДА­ЛО­СЯ ДО­СЯГ­ТИ ТА­КИХ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ?

На­ша ком­па­нія за­кін­чи­ла 2017 рік з гар­ни­ми по­ка­зни­ка­ми. Ми збіль­ши­ли об­сяг про­да­жу про­ду­кції, у то­му чи­слі й на но­ві рин­ки, про­ве­ли зна­чні ін­ве­сти­ції у ви­ро­бни­чу ба­зу, змі­цни­ли ка­дри та ор­га­ні­за­цій­ну стру­кту­ру ком­па­нії. Для цьо­го ми ба­га­то пра­цю­ва­ли, за­лу­ча­ю­чи най­кра­щі на наш по­гляд ін­жи­ні­рин­го­ві та кон­сал­тин­го­ві ком­па­нії, у то­му чи­слі за про­гра­мою ЄБРР.

ЯКА ЧАС­ТКА ВА­ШОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ РЕ­А­ЛІ­ЗО­ВУ­Є­ТЬСЯ В УКРА­Ї­НІ ТА СКІЛЬ­КИ ЙДЕ НА ЕКС­ПОРТ?

Близь­ко 60% про­ду­кції ми про­да­є­мо в Укра­ї­ні, ре­шта йде на екс­порт. Укра­ї­на — це ве­ли­кий ри­нок зер­на, що актив­но роз­ви­ва­є­ться, і то­му тут пра­цю­ють най­кра­щі те­хно­ло­гії най­кра­щих ком­па­ній з усьо­го сві­ту. Якщо ми при цьо­му тут успі­шно кон­ку­ру­є­мо і роз­ви­ва­є­мо­ся, то, ма­буть, ми дій­сно чо­гось вар­ті. На­ша стра­те­гія по­ля­гає у від­пра­цю­ван­ні на ві­тчи­зня­но­му рин­ку тих рі­шень, що мо­жуть бу­ти успі­шни­ми і на ін­ших рин­ках.

ЯКІ, НА ВА­ШУ ДУМ­КУ, ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ РИН­КУ ОБЛА­ДНА­Н­НЯ ДЛЯ ОБРОБ­КИ ЗЕР­НА? ЯКУ ЧАС­ТКУ ЦЬО­ГО РИН­КУ ЗА­ЙМАЄ ВА­ША КОМ­ПА­НІЯ?

Сві­то­вий ри­нок обла­дна­н­ня для пе­ре­роб­ки зер­на ве­ли­че­зний. На ньо­му у рі­зних іпо­ста­сях пра­цю­ють со­тні, а, мо­же, і ти­ся­чі ком­па­ній. То­му го­во­ри­ти про якусь час­тку рин­ку над­то скла­дно. До­ско­на­ло ми ще не зна­є­мо осо­бли­во­стей рин­ків ба­га­тьох кра­їн і тіль­ки за­раз по­чи­на­є­мо їх від­кри­ва­ти та ви­вча­ти. Так, на­при­клад, у ря­ді кра­їн Афри­ки, Близь­ко­го Схо­ду та Азії є по­тре­ба у те­хно­ло­гі­ях ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів, що тра­ди­цій­ні і ха­ра­ктер­ні ли­ше для пев­них ре­гіо­нів. З ін­шо­го бо­ку, та­кі те­хно­ло­гії та­кож ці­ка­ві ві­тчи­зня­ним пе­ре­ро­бни­кам, бо до­зво­ля­ли б екс­пор­ту­ва­ти ту­ди свою го­то­ву про­ду­кцію з Укра­ї­ни.

ГА­ЛУЗЬ ПЕ­РЕ­РОБ­КИ ЗЕР­НА, ЯКУ ОТРИ­МА­ЛА УКРА­Ї­НА У СПА­ДОК ВІД СРСР, СУТ­ТЄ­ВО ВІД­РІ­ЗНЯ­Є­ТЬСЯ ВІД РЕ­А­ЛІЙ ГЛО­БАЛЬ­НО­ГО РИН­КУ. ЩО ПО­ТРІ­БНО ЗМІ­НИ­ТИ У РЕ­ГУ­ЛЯ­ТОР­НІЙ ПО­ЛІ­ТИ­ЦІ, АБИ УЧА­СНИ­КИ РИН­КУ МА­ЛИ ЗМО­ГУ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ БІЛЬШ ЕФЕ­КТИВ­НО?

Зви­чай­но, га­лузь хлі­бо­про­ду­ктів Ра­дян­сько­го Со­ю­зу бу­ла ви­бу­до­ва­на під по­тре­би й умо­ви го­спо­да­рю­ва­н­ня, що не спів­па­да­ють із су­ча­сни­ми ре­а­лі­я­ми. Однак це бу­ла роз­ви­не­на та ду­же по­ту­жна га­лузь. Сьо­го­дні ми ба­га­то зер­на ви­ро­бля­є­мо та ду­же ма­ло пе­ре­ро­бля­є­мо, а це втра­та зна­чних ко­штів. На­ша пе­ре­роб­ка зав­жди бу­де за­не­дба­ною без ве­ли­ких об­ся­гів екс­пор­ту хлі­бо­про­ду­ктів. То­му ре­гу­ля­тор­на по­лі­ти­ка дер­жа­ви по­вин­на до­по­мог­ти зер­но­трей­де­рам пе­ре­йти від ба­наль­но­го ви­ве­зе­н­ня зер­на до екс­пор­ту про­ду­ктів йо­го пе­ре­роб­ки, у то­му чи­слі й гли­бо­кої пе­ре­роб­ки.

НЕ­ЩО­ДАВ­НО ВА­ША КОМ­ПА­НІЯ ЗА­ПУ­СТИ­ЛА ЗА­ВОД З ПЕ­РЕ­РОБ­КИ ВІВ­СА У КА­ЗАХ­СТА­НІ. ЧО­МУ ВИ­БРА­ЛИ СА­МЕ ЦЮ КРА­Ї­НУ?

У не­що­дав­но за­вер­ше­но­му про­е­кті пе­ре­роб­ки вів­са у Ка­зах­ста­ні ми бу­ли по­ста­чаль­ни­ка­ми те­хно­ло­гії та обла­дна­н­ня. То­му не ми, а нас оби­ра­ли. Однак це та­кож при­єм­но, бо за­мов­ник від­дав нам пе­ре­ва­гу по­при про­по­зи­ції ду­же ві­до­мих єв­ро­пей­ських ком­па­ній та то­му, що про­ект за­кін­чив­ся до­ста­тньо успі­шно. ЯКІ ЗА­РУ­БІ­ЖНІ РИН­КИ НАЙ­БІЛЬШ ПЕР­СПЕ­КТИВ­НІ ДЛЯ КОМ­ПА­НІЇ «ОЛИС»? ЯКІ ТЕН­ДЕН­ЦІЇ НА ГЛО­БАЛЬ­НО­МУ РИН­КУ ОБЛА­ДНА­Н­НЯ ДЛЯ ПЕ­РЕ­РОБ­КИ ЗЕР­НА ВИ БИ ВІД­МІ­ТИ­ЛИ?

Там, де є зер­но, — це все на­ші пер­спе­ктив­ні рин­ки. На тра­ди­цій­ні рин­ки, а та­кож на рин­ки, де фун­кціо­ну­ють ве­ли­кі по­то­ки зер­на, ми по­ста­ча­є­мо те, що про­да­є­мо і в Укра­ї­ні. Однак до но­вих для нас сві­то­вих тен­ден­цій мо­жна від­не­сти те, що у ба­га­тьох ре­гіо­нах зна­чна кіль­кість зер­на ви­ро­щу­є­ться, збе­рі­га­є­ться та пе­ре­ро­бля­є­ться від­но­сно ма­ли­ми по­то­ка­ми.

ЯК ВИ БУ­ДУ­Є­ТЕ СИ­СТЕ­МУ ОБ­СЛУ­ГО­ВУ­ВА­Н­НЯ ВА­ШО­ГО УСТА­ТКУ­ВА­Н­НЯ НА РІ­ЗНИХ РИН­КАХ? Сьо­го­дні обла­дна­н­ня без сер­ві­су ні­ко­му не по­трі­бне. Та­ку куль­ту­ру при­не­сли в Укра­ї­ну за­хі­дні ком­па­нії, та­ку куль­ту­ру під­три­му­є­мо і ми, щоб про­су­ва­ти свої ви­ро­би. Ми ма­є­мо до­сить по­ту­жну гру­пу сер­ві­су та склад не­об­хі­дних зап­ча­стин і го­то­ві впро­довж най­ко­ро­тшо­го ча­су за­без­пе­чи­ти сер­віс на­шо­го обла­дна­н­ня, де б во­но не пра­цю­ва­ло. На рин­ках ін­ших кра­їн нам у цій ро­бо­ті до­по­ма­га­ють і на­ші дистриб’юто­ри.

ЯК В УМО­ВАХ ЖОРС­ТКОЇ КОН­КУ­РЕН­ЦІЇ ВАМ ВДА­Є­ТЬСЯ ЗБЕ­РІ­ГА­ТИ ТА ЗМІ­ЦНЮ­ВА­ТИ ПО­ЗИ­ЦІЇ НА РІ­ЗНИХ РИН­КАХ? По-пер­ше, ми спри­йма­є­мо на­ших кон­ку­рен­тів як при­ро­дне, ціл­ком за­ко­но­мір­не яви­ще, що не до­зво­ляє нам спа­ти та ба­га­то чо­му вчить. Ко­ли є здо­ро­ва кон­ку­рен­ція — бу­де і роз­ви­ток. По-дру­ге, ми зна­є­мо, якщо зни­кнуть одні кон­ку­рен­ти — на їх мі­сце при­йдуть ін­ші, то кра­ще вже бу­дуть ті, до яких ми зви­кли. По-тре­тє, ми ні­ко­ли по­га­но не від­гу­ку­є­мо­ся про на­ших кон­ку­рен­тів, бо по­ва­жа­є­мо се­бе. У хо­ро­шої ком­па­нії не бу­ває по­га­них кон­ку­рен­тів. А що­до кон­ку­рен­тної бо­роть­би, то кра­щи­ми ме­то­да­ми є де­мон­стра­ція ре­зуль­та­тів на­шо­го впро­ва­дже­н­ня та спіль­на ро­бо­та з фа­хів­ця­ми га­лу­зі на на­шій до­слі­дни­цькій ба­зі та на ви­ро­бни­цтві.

ЯКИХ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ ВИ ОЧІ­КУ­Є­ТЕ У 2018–2019 РО­КАХ ДЛЯ СВО­ЄЇ КОМ­ПА­НІЇ?

Че­рез низ­ку об­ста­вин, де го­лов­ни­ми є по­го­дні та еко­но­мі­чні умо­ви, на­ші тра­ди­цій­ні рин­ки осо­бли­вою актив­ні­стю за­раз не від­рі­зня­ю­ться. Однак, не­зва­жа­ю­чи на це, у по­то­чно­му ро­ці ми та­кож очі­ку­є­мо на зро­ста­н­ня про­да­жів. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що на­сту­пний рік від­зна­чи­ться під­ви­ще­н­ням актив­но­сті по­ку­пців за ра­ху­нок від­тер­мі­но­ва­них по­треб. Тим ча­сом ста­ра­є­мо­ся роз­ши­ри­ти гео­гра­фію збу­ту та по­став­ля­ти на­ші ви­ро­би ту­ди, ку­ди ра­ні­ше тіль­ки мрі­я­ли.

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «олис» оле­ксандр Ве­ре­щин­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.