ОБ’ЄДНУЮЧЕ ЗЕР­НО

УКРА­ЇН­СЬКИЙ АГРО­СЕ­КТОР ЗДА­ТЕН ЗНА­ЙТИ ВІД­ПО­ВІДІ НА НО­ВІ ВИ­КЛИ­КИ СВІ­ТО­ВО­ГО РИН­КУ, ВВА­ЖА­ЮТЬ УЧА­СНИ­КИ III МІ­ЖНА­РО­ДНОЇ КОН­ФЕ­РЕН­ЦІЇ GRAIN UKRAINE 2018

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИ­КА­ЛЕН­КО

Укра­їн­ський агро­се­ктор зда­тен зна­йти від­по­віді на но­ві ви­кли­ки сві­то­во­го рин­ку

У ве­ре­сні в Оде­сі від­бу­ла­ся одна зі зна­ко­вих по­дій для ві­тчи­зня­но­го аграр­но­го рин­ку — Мі­жна­ро­дна кон­фе­рен­ція Grain Ukraine 2018. За­хід, який гру­па тер­мі­на­лів ТІС ор­га­ні­зу­ва­ла вже втре­тє, цьо­го ро­ку зі­брав близь­ко

500 де­ле­га­тів з по­над 10 кра­їн.

Ідея про­ве­де­н­ня ре­гу­ляр­ної цен­траль­ної кон­фе­рен­ції з про­блем зер­но­во­го рин­ку Укра­ї­ни са­ме в Оде­сі не­ви­пад­ко­ва. Адже, як за­зна­чив на від­крит­ті Grain Ukraine 2018 гу­бер­на­тор Оде­ської обла­сті Ма­ксим Сте­па­нов, ре­гіон має ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал, і ве­ли­ку ува­гу тут при­ді­ля­ють аграр­но­му се­кто­ру. «То­рік ми зі­бра­ли

4,3 млн тонн зер­на, цьо­го ро­ку вал тіль­ки ран­ніх зер­но­вих ста­но­вить

3,6 млн тонн, що є най­ви­щим по­ка­зни­ком по всій кра­ї­ні, — роз­по­вів він. — Ме­ні ду­же при­єм­но, що ми з ко­жним ро­ком змі­цню­є­мо по­тен­ці­ал екс­пор­ту со­ня­шни­ко­вої олії, і сьо­го­дні це вже до 13% її сві­то­во­го екс­пор­ту. Це до­сить сер­йо­зні здо­бу­тки, і нам є ку­ди зро­ста­ти». То­му, як під­кре­слив гу­бер­на­тор, са­ме Оде­ський ре­гіон за­слу­го­вує на зва­н­ня май­дан­чи­ка для про­ду­ктив­но­го діа­ло­гу по­ту­жних пред­став­ни­ків аграр­ної спіль­но­ти.

НА ГРЕ­БЕ­НІ ХВИ­ЛІ

Ор­га­ні­за­то­ри сфор­му­лю­ва­ли го­лов­ну те­му III Мі­жна­ро­дної кон­фе­рен­ції Grain Ukraine «На гре­бе­ні хви­лі: ви­кли­ки і ри­зи­ки аграр­но­го се­зо­ну 2018/19». Як роз­по­вів СЕО гру­пи тер­мі­на­лів ТІС Ан­дрій Став­ні­цер, клю­чо­ва про­бле­ма з то­чки зо­ру ін­ве­сто­ра сьо­го­дні — на­віть не вій­на, а укра­їн­ська су­до­ва си­сте­ма. «Обго­во­ре­н­ня вій­сько­вих дій за­йма­ють у пе­ре­мо­ви­нах у де­ся­тки ра­зів мен­ше ча­су, ніж пи­та­н­ня ко­рум­по­ва­них су­дів, про­зо­ро­сті по­да­тко­вої си­сте­ми, про­сто­ти ве­де­н­ня бі­зне­су. Але на­віть це мо­жна здо­ла­ти при на­яв­но­сті силь­но­го мі­сце­во­го пар­тне­ра, — за­ува­жив Став­ні­цер. — Агар­ний по­тен­ці­ал кра­ї­ни, пра­цьо­ви­тість і ви­на­хі­дли­вість на­ших фер­ме­рів, якість укра­їн­ських про­ду­ктів до­во­дять: з на­ми мо­жна пра­цю­ва­ти і за­ро­бля­ти на на­шій про­ду­кції». За йо­го сло­ва­ми, за­раз ві­тчи­зня­ним екс­пор­те­рам вар­то згур­ту­ва­ти­ся для спіль­но­го ство­ре­н­ня і про­су­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го брен­ду укра­їн­ської про­ду­кції, що до­зво­лить отри­му­ва­ти на­ба­га­то біль­шу до­да­ну вар­тість. «Ще один на­прям — ор­га­ні­чний ри­нок, який вже ста­но­вить $100 млрд на рік і по­стій­но зро­стає. При­хід муль­ти­на­ціо­наль­них ін­ве­сто­рів по­си­лить по­зи­ції укра­їн­сько­го екс­пор­ту, і ми бу­де­мо го­ду­ва­ти світ

не тіль­ки зер­ном, а й м’ясом, мо­ло­ком, фру­кта­ми, а у подаль­шо­му — про­ду­кці­єю гли­бо­кої пе­ре­роб­ки з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю», — від­зна­чив Став­ні­цер.

За­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва у сво­є­му ви­сту­пі під­твер­ди­ла: Укра­ї­на змі­ню­є­ться, і це мо­жна по­ба­чи­ти не тіль­ки по по­ка­зни­ках, а й по змі­нах мен­таль­но­сті укра­їн­сько­го бі­зне­су. «Ми ба­чи­мо, як впев­не­но на­ші ви­ро­бни­ки по­зи­ціо­ну­ють се­бе на зов­ні­шніх рин­ках. Мі­ні­стер­ство зі сво­го бо­ку пра­цює над стра­те­гі­єю екс­пор­ту, але хо­ті­ло­ся б, щоб бі­знес та­кож при­єд­нав­ся до ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня, — за­зна­чи­ла за­сту­пник мі­ні­стра. — Адже нам вар­то бу­ду­ва­ти про­зо­рий і ста­біль­ний ри­нок, який бу­де за­без­пе­че­ний чі­тки­ми пра­ви­ла­ми в май­бу­тньо­му». Уряд вже за­раз пра­цює над се­кто­раль­ною екс­порт­ною стра­те­гі­єю, во­на бу­де ви­зна­чаль­ною на най­ближ­чі шість-ві­сім ро­ків.

ХЕ­ДЖУ­ВА­ТИ РИ­ЗИ­КИ

Як роз­по­ві­ла Тро­фім­це­ва, не­зва­жа­ю­чи на не­лег­кі клі­ма­ти­чні умо­ви на по­ча­тку се­зо­ну, агра­рії ком­пен­су­ють не­до­бір пше­ни­ці ви­со­ким збо­ром ку­ку­ру­дзи й укра­їн­ський екс­порт зер­на бу­де не мен­шим за ми­ну­ло­рі­чний. То­му по­шук но­вих ме­ха­ні­змів під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті стає на­галь­ною про­бле­мою.

За сло­ва­ми ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра бри­тан­ської CME Group Джеф­фрі Кай­пер­са, пе­ре­д­усім про­зо­рість та кон­ку­рен­тність рин­ку до­ся­га­ю­ться за ра­ху­нок ме­ха­ні­змів ф’ючер­сів, які від­кри­ті для всіх уча­сни­ків рин­ку і до­зво­ля­ють їм хе­джу­ва­ти свої ри­зи­ки. За остан­ній рік ком­па­нія вже про­ве­ла пер­ші ф’ючер­си 5 млн т чор­но­мор­ської пше­ни­ці та 0,5 млн т ку­ку­ру­дзи на ба­зі ко­ти­ру­вань Platts, роз­по­вів Кай­перс. За­раз CME бу­де за­пу­ска­ти ще один ін­стру­мент, який мо­же бу­ти ці­ка­вим для укра­їн­ських агра­рі­їв і екс­пор­те­рів, — опціо­ни для умов СРТ. Спо­ча­тку во­ни бу­дуть для зер­на, але не ви­клю­че­но, що зго­дом з’яв­ля­ться ф’ючер­си та опціо­ни для ячме­ню та со­ня­шни­ко­вої олії.

«Якщо ви хо­че­те опціон чи ін­ший ін­стру­мент, звер­ні­ться до бро­ке­ра або до клі­рин­го­вої ком­па­нії для по­шу­ку умов, які від­по­від­а­ють ва­шим за­пи­там, і отри­май­те спра­ве­дли­ву ці­ну», — по­ра­див Кай­перс.

Стар­ший фа­хі­вець із ці­но­утво­ре­н­ня де­пар­та­мен­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства ЕМЕА S&P Global Platts Оле­ксандр Бо­би­льов по­яснив, що так зва­ні ета­лон­ні ці­ни Platts для ф’ючер­сів роз­ра­хо­ву­ю­ться для ві­кна по­став­ки 28–42 до­би, а екс­пор­тер мо­же орі­єн­ту­ва­ти­ся на ці­ни на по­ча­тку і на­при­кін­ці пе­рі­о­ду та при­йма­ти рі­ше­н­ня, чи ви­гі­дною бу­де для ньо­го ці­на.

ПРО­БЛЕ­МИ ЛО­ГІ­СТИ­КИ

Не­да­рем­но фо­ру­ми Grain Ukraine зби­ра­ю­ться са­ме в Оде­сі — мі­сті, де роз­та­шо­ва­ні най­біль­ші пор­то­ві пе­ре­ва­ло­чні екс­порт­ні по­ту­жно­сті, де схо­дя­ться всі ло­гі­сти­чні зер­но­ві ко­ри­до­ри Укра­ї­ни й від­так на­о­чно про­яв­ля­ю­ться всі про­бле­ми ло­гі­сти­ки. Як від­зна­ча­ли уча­сни­ки, про­бле­мою за­раз є не ви­ро­бни­цтво зер­на або олії (агра­рі­їв не ля­ка­ють прим­хи по­го­ди), не екс­порт (укра­їн­ська про­ду­кція за­тре­бу­ва­на у сві­ті), а за­лі­зни­чні пе­ре­ве­зе­н­ня.

Як роз­по­вів ге­не­раль­ний ме­не­джер ре­гіо­ну Ду­най/укра­ї­на ком­па­нії Cargill

Ва­си­ле Вар­ва­рой, укра­їн­ське сіль­ське го­спо­дар­ство роз­ви­ва­ло­ся за остан­ні 15 ро­ків не­ймо­вір­но швид­ко. У се­ктор за­лу­че­ні ве­ли­че­зні ін­ве­сти­ції, збу­до­ва­ні еле­ва­то­ри, пор­то­ві тер­мі­на­ли, екс­порт зер­на зріс у чо­ти­ри ра­зи. Але на 80% всю зер­но­ву ло­гі­сти­ку об­слу­го­вує «Укр­за­лі­зни­ця», яка є по­стій­ним ге­не­ра­то­ром про­блем агро­се­кто­ра.

Від цьо­го стра­жда­ють і фер­ме­ри, і екс­пор­те­ри, і пор­то­ві тер­мі­на­ли. За сло­ва­ми Вар­ва­роя, без ефе­ктив­ної про­зо­рої мо­де­лі роз­по­ді­лу ва­го­нів і тя­ги, без ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня за­кри­тих цьо­го ро­ку зер­но­вих стан­цій, укра­їн­ські сіль­го­спви­ро­бни­ки та екс­пор­те­ри опи­ня­ю­ться у про­гра­шній по­зи­ції і в Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні, і на сві­то­во­му рин­ку в ці­ло­му.

Що це озна­чає, по­яснив стар­ший ві­це-пре­зи­дент ко­мер­цій­ної гру­пи по зер­но­вим куль­ту­рам та енер­ге­ти­ці

R.J. O'brien Жолт Він­це. За йо­го про­гно­зом, гло­баль­ні тор­го­вель­ні вій­ни, що роз­по­ча­ли­ся цьо­го ро­ку, зокре­ма між КНР і США, при­ве­дуть до ро­сту по­пи­ту на зер­но, сою, олію кра­їн Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну з бо­ку азі­ат­ських кра­їн. За сло­ва­ми Тро­фім­це­вої, на кра­ї­ни Азії вже за­раз при­па­дає 42,6% усьо­го екс­пор­ту укра­їн­ської агро­про­ду­кції.

Але з ро­стом по­пи­ту, як по­пе­ре­джає Він­це, бу­де і зро­ста­ти кон­ку­рен­ція між кра­ї­на­ми Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну, і змен­шу­ва­ти­ся до­хо­дність про­ду­ктів пе­ре­роб­ки сіль­госп­про­ду­кції (для Укра­ї­ни — на­сам­пе­ред олії). То­му ло­гі­сти­чні про­бле­ми ли­ше по­си­лять не­га­тив­ні на­слід­ки.

На­при­кін­ці Grain Ukraine, під час се­сії по ін­фра­стру­кту­рі, спон­тан­но про­йшов до­сить змі­стов­ний кру­глий стіл, де пред­став­ни­ки бі­зне­су і ре­гіо­наль­ної фі­лії «Оде­ська за­лі­зни­ця» ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» про­ве­ли дис­ку­сію що­до мо­жли­вих ва­рі­ан­тів ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми. Во­ни роз­гля­ну­ли рі­зні мо­де­лі — від за­лу­че­н­ня при­ва­тно­го ка­пі­та­лу до ло­ко­мо­тив­ної тя­ги і за­кри­тих стан­цій до си­сте­ми опти­мі­за­ції екс­плу­а­та­ції ру­хо­мо­го скла­ду. За­га­лом сто­ро­ни ді­йшли ви­снов­ку, що за­лі­зни­ці бра­кує окре­мої стра­те­гії роз­ви­тку на­пря­му об­слу­го­ву­ва­н­ня екс­порт­них по­то­ків, які на­прав­ля­ю­ться до мор­ських пор­тів Укра­ї­ни.

Го­ло­ва оде­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції ма­ксим сте­па­нов

сео Гру­пи тер­мі­на­лів тіс ан­дрій став­ні­цер

За­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства З пи­таньоль­га тро­фім­це­ва єв­ро­ін­те­гра­ції

стар­шийфа­хі­вець із ці­но­утво­ре­н­ня де­пар­та­мен­ту сіль­сько­го Го­спо­дар­ства емеа S&P GLOBAL PLATTS оле­ксандр бо­би­льов

ви­ко­нав­чий ди­ре­кторCME GROUP джеф­фрі кай­перс

уча­сни­ки па­нель­ної дис­ку­сії«осо­бли­во­сті ро­бо­ти в пер­спе­ктив­них для укра­ї­ни ре­гіо­нах»

уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу «ін­ве­сти­ції в агро­сфе­ру» Ге­не­раль­ний ме­не­джер ре­гіо­ну ду­най/укра­ї­на ком­па­нії CARGILL ва­си­ле вар­ва­рой

стар­ший ві­це-пре­зи­дент ко­мер­цій­ної Гру­пи по Зер­но­вим куль­ту­рам таенер­ге­ти­ці R.J. O'BRIEN жолт він­це

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.