ПЕР­СПЕ­КТИВ­НА ІНДУСТРІЯ

ЯК СІМ’Я З КИ­ЇВ­ЩИ­НИ СТВО­РИ­ЛА БІ­ЗНЕС НА ВИ­РО­БНИ­ЦТВІ РО­СЛИН­НИХ ОЛІЙ З НЕ­ТРА­ДИ­ЦІЙ­НОЇ СИ­РО­ВИ­НИ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ЛА­РИ­СА СТЕ­ПА­НУ­ШКО

Як сім’я з Ки­їв­щи­ни ство­ри­ла бі­знес на ви­ро­бни­цтві ро­слин­них олій з не­тра­ди­цій­ної си­ро­ви­ни

Під­при­єм­ство Оле­ксан­дра Со­ро­ки з ви­го­тов­ле­н­ня та фа­су­ва­н­ня ро­слин­них олій з не­тра­ди­цій­ної си­ро­ви­ни «Справ­жня олія», роз­та­шо­ва­не під Ки­є­вом, — це не­ве­ли­ка сі­мей­на спра­ва. У її роз­ви­ток свою ле­пту вне­сли кіль­ка чле­нів ро­ди­ни: ма­ти по­да­ла ідею та на­по­ля­гла на при­дбан­ні пре­су для ви­ро­бни­цтва олії, син роз­ро­бив ло­го­тип, донь­ка з чо­ло­ві­ком ор­га­ні­зу­ва­ли ви­ро­бни­цтво, гур­том при­ду­ма­ли на­зву, в якій за­кла­де­на го­лов­на ме­та — ви­ро­бни­цтво на­ту­раль­них про­ду­ктів. За дев’ять ро­ків ро­бо­ти це­ху асор­ти­мент куль­тур, з яких ви­го­тов­ля­ють олію, роз­ши­рив­ся до дев’яти най­ме­ну­вань. Від­по­від­но збіль­шив­ся об­сяг ви­го­тов­ле­ної про­ду­кції: ли­ше лля­ної олії з 1 т до 6 т на рік. На під­при­єм­стві на­вчи­ли­ся за­ро­бля­ти гро­ші й на від­хо­дах пе­ре­роб­ки — з них ви­го­тов­ля­ють шрот і су­мі­ші для під­го­до­ву­ва­н­ня риб. До­да­тко­вий до­хід сім’ї при­но­сить на­да­н­ня по­слуг ме­шкан­цям нав­ко­ли­шніх сіл з чав­ле­н­ня олії з їх на­сі­н­ня, по­дрі­бне­н­ня зер­но­вих, фа­су­ва­н­ня та упа­ков­ки си­пу­чих про­ду­ктів.

Ви­ро­бни­цтво олії при­но­сить під­при­єм­ству най­біль­ший при­бу­ток. Сво­ї­ми пе­ре­ва­га­ми у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми ви­ро­бни­ка­ми

ана­ло­гі­чної про­ду­кції Со­ро­ка на­зи­ває ви­ко­ри­ста­н­ня ви­со­ко­які­сної си­ро­ви­ни та ви­ро­бле­н­ня олії не­ве­ли­ки­ми пар­ті­я­ми, зав­дя­ки чо­му во­на зав­жди сві­жа, а та­кож мо­ні­то­ринг по­пи­ту спо­жи­ва­чів і роз­ши­ре­н­ня лі­ній­ки про­ду­ктів.

АКЦЕНТ НА СИ­РО­ВИ­НУ

Аби ви­го­то­ви­ти які­сну олію, під­при­є­мець зайняв­ся по­шу­ком під­хо­дя­щої си­ро­ви­ни. Пер­ших по­ста­чаль­ни­ків шу­кав че­рез ого­ло­ше­н­ня у га­зе­ті «Аві­зо». Сьо­го­дні та­кої по­тре­би не­має, оскіль­ки іні­ці­а­то­ра­ми спів­пра­ці зде­біль­шо­го ви­сту­па­ють са­мі фер­ме­ри: шу­ка­ють в ін­тер­не­ті кон­та­кти пе­ре­ро­бни­ків і про­по­ну­ють їм вла­сне зер­но. За та­ких умов ви­ро­бник олії має мо­жли­вість ви­бра­ти си­ро­ви­ну кра­щу за які­стю та за прийня­тною ці­ною. За кіль­ка ро­ків Со­ро­ка на­ла­го­див ді­ло­ві сто­сун­ки з по­стій­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми. Зде­біль­шо­го це не­ве­ли­кі фер­мер­ські го­спо­дар­ства з гар­ною ре­пу­та­ці­єю, що до­зво­ляє га­ран­ту­ва­ти ви­со­ку якість кін­це­во­го про­ду­кту.

Ко­жну пар­тію, на­віть у по­стій­них по­ста­чаль­ни­ків, пе­ре­ро­бник пе­ре­ві­ряє на на­яв­ність до­мі­шок, сто­рон­ніх за­па­хів, на стан зер­на за во­ло­гі­стю. Якщо си­ро­ви­на від­по­від­ає ви­мо­гам, ку­пує про­бну пар­тію та пе­ре­ві­ряє ви­ро­бле­ну з неї олію за кіль­ко­ма по­ка­зни­ка­ми, та­ки­ми як кіль­кість про­ду­кту на ви­хо­ді та сма­ко­ві яко­сті. Ли­ше пі­сля цьо­го за­мов­ляє не­об­хі­дний об­сяг си­ро­ви­ни. Зер­но зде­біль­шо­го ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва: роз­то­ро­пша — з Во­ли­ні, льон — з Чер­ні­гів­щи­ни, а от ара­хіс і кун­жут — ім­порт­ні. Си­ро­ви­ну ку­пу­ють не­ве­ли­ки­ми пар­ті­я­ми і вже го­то­ву до пе­ре­роб­ки.

ВІД­ПРА­ЦЮ­ВА­Н­НЯ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЙ

Щоб збе­рег­ти ко­ри­сні ві­та­мі­ни, мі­кро- та ма­кро­еле­мен­ти, олії ви­го­тов­ля­ю­ться із си­ро­го на­сі­н­ня ме­то­дом пер­шо­го хо­ло­дно­го пре­су­ва­н­ня за тем­пе­ра­ту­ри 38–55 °С. Те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва не пе­ред­ба­чає змі­шу­ва­н­ня рі­зних ви­дів олій, до­да­ва­н­ня більш де­ше­вої олії. Пер­шою ста­ли ви­ро­бля­ти лля­ну олію, да­лі по­ча­ли ча­ви­ти з гар­бу­за та роз­то­ро­пші. Ці три куль­ту­ри за­ли­ша­ю­ться ба­зо­ви­ми. Оби­ра­ю­чи на­сту­пну куль­ту­ру для пе­ре­роб­ки, Со­ро­ка вра­хо­вує два го­лов­них кри­те­рії: по­пит спо­жи­ва­чів і мо­жли­во­сті пре­су­валь­но­го обла­дна­н­ня. Най­біль­шою по­пу­ляр­ні­стю ко­ри­сту­є­ться олія з льо­ну. Про її ко­ристь і ці­лю­щі вла­сти­во­сті бу­ло ві­до­мо з дав­ніх ча­сів: олію вжи­ва­ли в їжу, за­сто­со­ву­ва­ли у на­ро­дній ме­ди­ци­ні. Пра­цю­ва­ти з на­сі­н­ням льо­ну — одне за­до­во­ле­н­ня, ствер­джує Со­ро­ка: во­но м’яке та дає по­над 30% олії. А от на­ла­го­ди­ти пе­ре­роб­ку ама­ран­ту і чор­но­го кми­ну не вда­ло­ся, хо­ча на олію з них зна­чний по­пит. Як по­яснив Со­ро­ка, ці куль­ту­ри мі­стять не­ве­ли­кий від­со­ток олії та йо­го прес-екс­тру­дер не мо­же їх які­сно пе­ре­ро­би­ти.

З пе­ре­роб­кою во­ло­ських го­рі­хів спра­ву ви­рі­ши­ли ін­шим чи­ном: Со­ро­ка за­ку­по­вує го­рі­хо­ву кри­хту у під­при­єм­ства, яке пе­ре­ро­бляє го­ріх. По­дрі­бне­ні сер­це­вин­ки та пе­ре­тин­ки мі­стять до­ста­тньо олії для ви­чав­лю­ва­н­ня, збе­рі­га­ють ко­ри­сні вла­сти­во­сті, до то­го ж ко­шту­ють зна­чно де­шев­ше та більш зру­чні у пе­ре­роб­ці, ніж ці­лі. Ма­ю­чи в оброб­ці дев’ять куль­тур, під­при­є­мець про­дов­жує екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з ін­ши­ми. Ви­ро­бни­цтво пра­цює увесь рік і про­дає все, що ви­го­тов­ляє. Се­ре­дня ви­ро­бни­ча по­ту­жність пре­су­валь­но­го обла­дна­н­ня — 100 кг на го­ди­ну. За де­ся­ти­го­дин­ний ро­бо­чий день цех зда­тен ви­го­то­ви­ти 300 л олії, але бі­зне­смен не ро­бить про за­пас, а орі­єн­ту­є­ться на по­пит. Якщо пар­тія олії має не­ви­со­ку якість, її про­да­ють як те­хні­чну.

Уся ви­ро­бле­на олія про­хо­дить че­рез фільтр і по­тра­пляє до бо­чки, з якої роз­ли­ва­ють у та­ру. Як по­ка­зує пра­кти­ка, най­ча­сті­ше олію ку­пу­ють у пів­лі­тро­вих пля­шках. Го­спо­дар та­кож роз­ли­ває у та­ру по 250 мл, 3 та 5 л. Усю про­ду­кцію він збу­ває гур­том від 25 пля­шок у пар­тії. «Пра­цю­є­мо з ти­ми, хто вміє та хо­че про­да­ва­ти, — це ін­тер­не­тма­га­зи­ни, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на про­да­жах БА­ДІВ та про­ду­ктів здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня, — роз­по­від­ає Со­ро­ка. —

Я не ба­чу мо­жли­во­сті спів­пра­ці з тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми — і че­рез умо­ви вхо­ду, що зна­чно здо­рож­чу­ють про­ду­кцію, і че­рез те, що про­ду­кція гу­би­ться се­ред ве­ли­ко­го асор­ти­мен­ту і спо­жи­ва­чу скла­дно її зна­йти». Не­змін­ні ви­со­ка якість і сма­ко­ві яко­сті олій до­зво­ля­ють збу­ва­ти про­ду­кцію по­стій­ним за­ку­пі­вель­ни­кам.

БЕЗ­ВІД­ХО­ДНЕ ВИ­РО­БНИ­ЦТВО

Шрот по­дрі­бню­ють та про­да­ють фер­ме­рам як до­бав­ку до кор­мів тва­ри­нам. Та­кож з пе­ре­ро­бле­но­го зер­на та на­сі­н­ня ви­го­тов­ля­ють су­мі­ші для під­го­до­ву­ва­н­ня риб. Про­ду­кція ко­ри­сту­є­ться по­пи­том у від­ві­ду­ва­чів спе­ці­а­лі­зо­ва­них ма­га­зи­нів і не за­ле­жу­є­ться на по­ли­цях, актив­но про­да­є­ться че­рез он­лайн-май­дан­чи­ки. Аби за­сто­со­ву­ва­ти прес-екс­тру­дер ма­кси­маль­но ефе­ктив­но, ви­ро­бни­ки «Справ­жньої олії» на­да­ють по­слу­ги жи­те­лям нав­ко­ли­шніх сіл із чав­ле­н­ня зер­на. У ре­зуль­та­ті пе­ре­роб­ки за­мов­ник отри­мує олію та ма­ку­ху. Ін­ве­сти­ції у дро­бар­ку та па­ку­валь­ний на­пів­ав­то­мат да­ли мо­жли­вість бі­зне­сме­ну ви­ко­ну­ва­ти ком­пле­ксні за­мов­ле­н­ня для клі­єн­тів. Се­ля­ни мо­жуть по­дрі­бни­ти зер­но на кру­пу та бо­ро­шно кру­пно­го по­ме­лу, а си­пу­чі про­ду­кти роз­фа­су­ва­ти у па­ке­ти по 300 г і ко­роб­ки для транс­пор­ту­ва­н­ня.

Ра­зом із сім’єю в це­ху пра­цю­ють три на­йма­них пра­ців­ни­ки — фа­су­валь­ник, збір­ник і пре­су­валь­ник. Пі­ді­бра­ти ка­дри, які би ста­ви­ли­ся до ро­бо­ти від­по­від­аль­но, бу­ло до­сить скла­дно, зі­зна­є­ться Со­ро­ка. То­му під­при­єм­цю до­во­ди­ло­ся су­мі­ща­ти чи­ма­ло обов’яз­ків. За­раз Со­ро­ка кон­тро­лює роз­лив олії та до­став­ку про­ду­кції, за­ку­по­вує си­ро­ви­ну і кон­та­ктує з по­ста­чаль­ни­ка­ми та про­дав­ця­ми. Дру­жи­на Альо­на ке­рує це­хом з фа­су­ва­н­ня шро­ту та на­да­н­ням по­слуг.

ЗА ДЕ­СЯ­ТИ­ГО­ДИН­НИЙ РО­БО­ЧИЙ ДЕНЬ ЦЕХ ЗДА­ТЕН ВИ­ГО­ТО­ВИ­ТИ 300 Л ОЛІЇ

Вла­сник «справ­жньої олії» оле­ксандр со­ро­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.