ВА­ЖЛИ­ВА ЛАНКА

ЯК ГО­СПО­ДАР­СТВО З ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ КАР­ТО­ПЛІ ПЕ­РЕ­ТВО­РИ­ЛО КОН­КУ­РЕН­ТІВ НА ПАР­ТНЕ­РІВ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ЛА­РИ­СА СТЕ­ПА­НУ­ШКО

Як го­спо­дар­ство з ви­ро­щу­ва­н­ня кар­то­плі пе­ре­тво­ри­ло кон­ку­рен­тів на пар­тне­рів

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Ше­ге­дин» на Во­ли­ні — но­ва­чок се­ред ви­ро­бни­ків кар­то­плі, цьо­го­річ ли­ше вдру­ге зби­рає вро­жай. Однак йо­го вже до­бре зна­ють як ко­ле­ги по це­ху, так і пе­ре­ро­бни­ки. Усе зав­дя­ки ке­рів­ни­ку го­спо­дар­ства Во­ло­ди­ми­ру Ше­ге­ди­ну та йо­го по­пе­ре­дньо­му до­сві­ду ро­бо­ти у га­лу­зі. Са­ме пра­кти­чні зна­н­ня до­по­мо­гли зі стар­ту обра­ти пра­виль­ний на­прям ді­яль­но­сті. Оскіль­ки ви­ро­щу­ва­ти то­вар­ну кар­то­плю сьо­го­дні не­ви­гі­дно че­рез ве­ли­кі за­тра­ти та низь­ку ці­ну, кон­ку­рен­цію з одно­о­сі­бни­ка­ми, Ше­ге­дин обрав віль­ну ні­шу — ви­ро­щу­ва­н­ня елі­тно­го на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу. Йо­го ку­пу­ють сіль­го­спви­ро­бни­ки та при­ва­тні осо­би, що пе­ре­тво­ри­ли­ся для фер­ме­ра з кон­ку­рен­тів на по­ку­пців. Та­ким чи­ном, го­спо­дар­ство зайня­ло лан­ку, яка по­єд­нує ви­ро­бни­ків елі­тно­го сер­ти­фі­ко­ва­но­го до­ро­го­вар­ті­сно­го на­сі­н­ня та сіль­го­спви­ро­бни­ків, за­ці­кав­ле­них у які­сно­му по­сад­ко­во­му ма­те­рі­а­лі. У си­ту­а­ції, ко­ли пер­ші не мо­жуть про­да­ти де­шев­ше, а дру­гі — при­дба­ти до­рож­че, Ше­ге­дин став не­за­мін­ним: ку­пує у на­сін­нє­вих ком­па­ній які­сне до­ро­ге на­сі­н­ня, ви­ро­щує йо­го та про­дає фер­ме­рам де­шев­ше. Та­кож го­спо­дар ви­ро­бляє то­вар­ну кар­то­плю пі­зніх сор­тів.

За­раз кар­то­пля­рі пе­ре­жи­ва­ють кри­зо­вий пе­рі­од, на­го­ло­шує Ше­ге­дин, оскіль­ки кіль­ка ро­ків по­спіль ці­на на буль­би низь­ка, від­так при­бу­тки не­ве­ли­кі. Втім, агра­рій, за­мість то­го щоб

змі­ню­ва­ти про­філь, го­ту­є­ться до но­во­го ви­тка роз­ви­тку кар­то­пля­но­го се­гмен­та. Він впев­не­ний: го­спо­дар­ства, які ви­сто­ять та за­крі­пля­ться на рин­ку, ста­нуть по­ста­чаль­ни­ка­ми си­ро­ви­ни для но­вих пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей, що за­пра­цю­ють в Укра­ї­ні у най­ближ­чі ро­ки.

КО­РИ­СНИЙ ДО­СВІД

Кар­то­пляр­ством Ше­ге­дин по­чав за­йма­ти­ся 10 ро­ків то­му в ком­па­нії «Ро­дю­чість-агро». У кри­зо­во­му 2008-му ви­ро­щу­ва­ти зер­но­ві ста­ло на­стіль­ки не ви­гі­дно, що по­ста­ло на­віть пи­та­н­ня, за­кри­ва­ти під­при­єм­ство чи пе­ре­про­фі­льо­ву­ва­ти­ся. Кар­то­пля на той час бу­ла у трен­ді, то­му збу­ду­ва­ли ово­че­схо­ви­ще та за­са­ди­ли 100 га буль­ба­ми. Пер­ше на­сі­н­ня при­дба­ли у Ні­дер­лан­дах, до­слі­джу­ва­ли та куль­ти­ву­ва­ли кіль­ка де­ся­тків сор­тів, на­сін­нє­ву кар­то­плю ви­ро­щу­ва­ли та про­да­ва­ли на­се­лен­ню і фер­ме­рам. Пі­сля лі­кві­да­ції агро­фір­ми у 2017 ро­ці Ше­ге­дин ор­га­ні­зу­вав вла­сне фер­мер­ське го­спо­дар­ство, зро­бив­ши акцент на на­сін­нє­вій кар­то­плі. Пі­дра­ху­вав­ши, ви­ку­пив на­сін­нє­вий фонд, орен­ду­вав близь­ко 50 га. За­раз за­ку­по­вує не­ве­ли­кі пар­тії за­кор­дон­них та но­вих укра­їн­ських сор­тів, ви­ро­щує їх і про­дає фер­ме­рам і одно­о­сі­бни­кам — при­бли­зно 50:50. Якщо кар­то­пля де­ше­ва, як цьо­го­річ, від­со­ток фер­ме­рів змен­шу­є­ться.

КО­ПАЙ­ТЕ ТА ЗА­БИ­РАЙ­ТЕ

Цьо­го ро­ку Ше­ге­дин по­са­див на 9 га 70 сор­тів на­сін­нє­вої кар­то­плі ні­ме­цької, гол­ланд­ської, поль­ської та укра­їн­ської. У ви­ро­щу­ван­ні зго­ди­ли­ся зна­н­ня з хі­мії — до то­го, як пе­ре­йти в агро­бі­знес, він вчи­те­лю­вав у шко­лі. Во­лин­ський фер­мер ви­вчає яко­сті рі­зних сор­тів, до­брив та за­со­бів за­хи­сту ро­слин, щоб да­ти об’єктив­ну оцін­ку. Ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень ді­ли­ться з ко­ле­га­ми на Днях по­ля, які про­во­дить що­рі­чно у пе­рі­од до­зрі­ва­н­ня вро­жаю. Уча­сни­ки мо­жуть ви­ко­па­ти та за­бра­ти стіль­ки кар­то­плі, скіль­ки до­не­суть. На дум­ку фер­ме­ра, всі сор­ти ма­ють гар­ні яко­сті, а се­ре­дня вро­жай­ність у го­спо­дар­стві ста­но­вить близь­ко 40 т/га. Для ви­ро­щу­ва­н­ня він ра­дить оби­ра­ти сор­ти за­ле­жно від ме­ти. На­при­клад, ба­га­то кар­то­пля­рів ви­ро­щу­ють ран­ні сор­ти, бо во­ни фор­му­ють уро­жай ще до по­яви хво­роб. Пі­зні сор­ти ма­ють ін­ші пе­ре­ва­ги: да­ють біль­ший уро­жай, до­бре збе­рі­га­ю­ться, біль­шість з них го­дя­ться для пе­ре­роб­ки. Втім, щоб їх ви­ро­сти­ти, тре­ба до­три­му­ва­ти­ся те­хно­ло­гій, ча­сті­ше обро­бля­ти від хво­роб, що при­зво­дить до до­да­тко­вих ви­трат. Сам Ше­ге­дин за­йма­є­ться пі­зні­ми сор­та­ми, але пла­нує спро­бу­ва­ти і ран­ні, для чо­го при­дбав спе­ці­аль­ну са­джал­ку, яка до­зво­ляє са­ди­ти про­ро­ще­ну кар­то­плю.

Та­кож Ше­ге­дин від­вів 2 га під ви­ро­щу­ва­н­ня еко­ло­гі­чної кар­то­плі, від­пра­цьо­вує те­хно­ло­гію. Хо­ча осо­бли­вої пер­спе­кти­ви пе­ре­хо­ди­ти на біо­до­бри­ва не ба­чить: уро­жай­ність чи­стої буль­би ниж­ча, ніж ви­ро­ще­ної за тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­єю; вар­тість еко­ло­гі­чної кар­то­плі не над­то від­рі­зня­є­ться від зви­чай­ної, не сфор­мо­ва­ний по­пит. Мо­ло­де го­спо­дар­ство роз­ра­хо­ву­ва­ло на мо­жли­вість ско­ри­ста­ти­ся до­сту­пни­ми кре­ди­тни­ми про­гра­ма­ми, перш за все — уря­до­вою, за якою дер­жа­ва ком­пен­сує 40% на при­дба­н­ня те­хні­ки. Однак бан­ки, до яких звер­нув­ся Ше­ге­дин, від­мо­ви­ли­ся кре­ди­ту­ва­ти но­во­ство­ре­не го­спо­дар­ство. До то­го ж ви­яви­ло­ся, що ком­пен­са­цію да­ють ли­ше на тра­кто­ри ХТЗ по­ту­жні­стю від 150 к. с., що дрі­бно­му ви­ро­бни­ку не по­трі­бно. То­му вжи­ва­ний тра­ктор при­дбав за по­зи­че­ні ко­шти. У пер­ший рік фер­мер че­рез фі­нан­со­ві тру­дно­щі, не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви та про­бле­ми з орен­до­ва­ною те­хні­кою ви­йшов на не­ве­ли­кий при­бу­ток, да­лі роз­ра­хо­вує отри­ма­ти кре­дит під те­хні­ку та на­ро­сти­ти при­бу­тки. «Кар­то­пля — тру­до­міс­тка і ка­пі­та­ло­єм­на куль­ту­ра, — по­пе­ре­джає бі­зне­смен. — У ге­ктар буль­би тре­ба вкла­сти вде­ся­те­ро біль­ше гро­шей, ніж у ге­ктар пше­ни­ці».

РОЗ­СУ­НУ­ТИ РАМ­КИ

У си­ту­а­ції, ко­ли бі­знес в Укра­ї­ні по­стій­но сти­ка­є­ться з яки­мись пе­ре­шко­да­ми, Ше­ге­дин сам роз­ши­рює го­ри­зон­ти для ді­яль­но­сті. На­сту­пно­го ро­ку пла­нує отри­ма­ти офі­цій­ний ста­тус на­сін­нє­во­го го­спо­дар­ства. «Я пра­гну, щоб го­спо­дар­ство ве­ло ді­яль­ність офі­цій­но та про­зо­ро», — під­кре­слює він. За­раз бі­зне­смен ви­зна­ча­є­ться з ком­па­ні­я­ми­ви­ро­бни­ка­ми, при­гля­да­є­ться до спе­ці­аль­ної те­хні­ки. Якщо пра­ви­ла гри на зе­мель­но­му рин­ку ста­нуть зро­зумі­лі­ши­ми — до­бе­ре зе­мель­ний банк до 100 га та обла­днає по­лив. «По­су­ха силь­но впли­ває на вро­жай­ність, кар­то­пля, по­са­дже­на без по­ли­ву, зав’язує три-чо­ти­ри буль­би, — роз­по­від­ає фер­мер. — Без по­ли­ву ду­же ри­зи­ко­ва­но вкла­да­ти ко­шти у збіль­ше­н­ня площ під ви­ро­щу­ва­н­ням кар­то­плі на на­сі­н­ня чи для пе­ре­роб­ки». Щоб ре­а­лі­зу­ва­ти ці пла­ни, по­трі­бно укла­сти до­го­во­ри на дов­го­стро­ко­ву орен­ду чи при­дба­ти зем­лю, що по­ки до­сить скла­дно.

У той же час фер­мер про­дов­жує роз­ви­ва­ти­ся. Зокре­ма, по­бу­вав на ста­жу­ван­ні в Ні­меч­чи­ні, в Ака­де­мії еко­но­мі­ки зем­лі Шле­звіг-голь­штейн. Під час по­їзд­ки не ли­ше на­вчав­ся, а й про­вів кіль­ка осо­би­стих зу­стрі­чей, від­ві­дав фер­мер­ські го­спо­дар­ства, зна­йшов по­тен­цій­них пар­тне­рів. «Ні­ме­цький фер­мер на­віть із 40 ге­кта­ра­ми по­чу­ва­є­ться впев­не­но, бо ефе­ктив­но ве­де бі­знес», — ка­же Ше­ге­дин. На­при­клад, са­дить стіль­ки, скіль­ки змо­же про­да­ти, ре­а­лі­зу­ва­ти ста­ра­є­ться у ра­ді­у­сі до 40 км. Крім то­го, фер­ме­ри всі­ля­ко ди­вер­си­фі­ку­ють кар­то­пля­ний бі­знес — зокре­ма, за­йма­ю­ться агро­ту­ри­змом. Один — від­крив ку­лі­нар­ну шко­лу, в якій на­вчає го­ту­ва­ти стра­ви з кар­то­плі, про­во­дить екс­кур­сії на сво­є­му по­лі, ін­ший — ви­го­тов­ляє ко­сме­ти­чні за­со­би та ви­дає кни­ги про кар­то­плю для до­ро­слих і ді­тей. Цьо­го ро­ку Ше­ге­дин у скла­ді де­ле­га­ції з Укра­ї­ни від­ві­дав ви­став­ку

Potato Europe 2018 у Ган­но­ве­рі.

Ше­ге­дин упев­не­ний, що ні­ме­цьку пра­кти­ку обмі­ну зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми мо­жна ор­га­ні­зу­ва­ти в Укра­ї­ні в рам­ках ко­опе­ра­ти­ву, як і до­мов­ля­ти­ся, хто який сорт ви­ро­щує, аби ра­зом фор­му­ва­ти пар­тії для по­ста­вок на пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства. Ці та ін­ші пра­кти­ки мо­жуть бу­ти вті­ле­ні в об­слу­го­ву­ю­чо­му ко­опе­ра­ти­ві, який ство­ри­ли во­лин­ські кар­то­пля­рі. На­ра­зі ве­ду­ться пе­ре­мо­ви­ни про ку­пів­лю чи орен­ду при­мі­ще­н­ня для кар­то­пле­схо­ви­ща, а з на­сту­пно­го ро­ку фер­ме­ри пла­ну­ють фор­му­ва­ти спіль­ні пар­тії си­ро­ви­ни для пе­ре­ро­бни­ків.

НІ­МЕ­ЦЬКИЙ ФЕР­МЕР НА­ВІТЬ ІЗ 40 ГА ПО­ЧУ­ВА­Є­ТЬСЯ ВПЕВ­НЕ­НО, БО ЕФЕ­КТИВ­НО ВЕ­ДЕ БІ­ЗНЕС

Ке­рів­ник фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Ше­ге­дин» во­ло­ди­мир Ше­ге­дин

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.