ВІЙ­НА НА БОБАХ

ЯКИМ ЧИ­НОМ СОЄВА ТОР­ГО­ВЕЛЬ­НА ВІЙ­НА МІЖ КИ­ТА­ЄМ ТА США ВІД­ОБРА­ЗИ­ТЬСЯ НА УКРА­ЇН­СЬКИХ ВИ­РО­БНИ­КАХ ТА ЕКС­ПОР­ТЕ­РАХ КУ­КУ­РУ­ДЗИ І СО­НЯ­ШНИ­КО­ВОЇ ОЛІЇ

Landlord - - ЗМІСТ - ЖОЛТ ВІН­ЦЕ, стар­ший ві­це-пре­зи­дент ко­мер­цій­ної гру­пи по зер­но­вим куль­ту­рам та енер­ге­ти­ці R.J. O'BRIEN

Як тор­го­вель­на вій­на між Ки­та­єм та США від­обра­зи­ться на укра­їн­ських ви­ро­бни­ках

За­раз но­ме­ром один на по­ряд­ку ден­но­му сві­то­во­го рин­ку ви­сту­пає те­ма тор­го­вель­ної вій­ни між Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми та КНР. Усі го­во­рять про ри­нок сої та про­ду­ктів її пе­ре­роб­ки, однак про­бле­ма вза­єм­них тор­го­вель­них сан­кцій двох най­по­ту­жні­ших еко­но­мік пла­не­ти вже ста­ла де­ста­бі­лі­зу­ю­чим фа­кто­ром на ба­га­тьох сві­то­вих рин­ках.

Про­цес пе­ре­мо­вин між США і КНР три­ває, та про­гре­су в них до­сить ма­ло. Ско­ріш за все, жо­дних швид­ких сце­на­рі­їв ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми не існує — Ки­тай від­мов­ля­є­ться на­пря­му ви­хо­ди­ти на со­є­вий ри­нок Спо­лу­че­них Шта­тів. Аме­ри­кан­ський екс­порт мо­же бу­те час­тко­во під­три­ма­ний за ра­ху­нок по­ста­ча­н­ня обме­же­них пар­тій сої на рин­ки Пів­ден­ної Аме­ри­ки і, мо­жли­во, Ро­сії. Ще один ма­ло­ймо­вір­ний сце­на­рій, який по­ки ще не вар­то від­ки­да­ти, — пе­ре­роб­ка сої із США в ін­ших кра­ї­нах. На­при­клад, є мо­жли­вість то­го, що Ар­ген­ти­на, в рам­ках спів­ро­бі­тни­цтва з пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­ською зо­ною віль­ної тор­гів­лі NAFTA, бу­де ви­би­ра­ти ве­ли­кі об­ся­ги куль­ту­ри зі Спо­лу­че­них Шта­тів для пе­ре­роб­ки на бо­бо­ве бо­ро­шно і со­є­ву олію. Вже по­тім во­ни як про­ду­кти по­хо­дже­н­ням з Ар­ген­ти­ни змо­жуть екс­пор­ту­ва­ти­ся до Ки­таю. Однак, цей ва­рі­ант роз­ви­тку по­дій ду­же ма­ло­ймо­вір­ний — адже в ньо­му все бу­де за­ле­жа­ти від по­зи­ції Ки­таю та йо­го став­ле­н­ня до ім­пор­ту та­кої про­ду­кції. То­му фа­ктор сої у най­ближ­чій пер­спе­кти­ві за­ли­ши­ться ви­зна­чаль­ним для гло­баль­них трен­дів сіль­сько­го­спо­дар­сько­го рин­ку.

Але не мо­жна все оці­ню­ва­ти ли­ше з не­га­тив­ної то­чки зо­ру. Для Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну тор­го­вель­на вій­на озна­чає по­яву но­во­го ві­кна мо­жли­во­стей у ча­сти­ні під­ви­ще­н­ня екс­пор­ту пев­них ви­дів сіль­сько­го­спо­дар­ської си­ро­ви­ни і про­ду­ктів пе­ре­роб­ки. Однак зро­ста­н­ня по­пи­ту на чор­но­мор­ські та, зокре­ма, укра­їн­ські зер­но­ві куль­ту­ри бу­де су­про­во­джу­ва­ти­ся швид­ким ро­стом кон­ку­рен­ції між кра­ї­на­ми ре­гіо­ну за но­ві рин­ки. Тоб­то збіль­ше­н­ня до­хо­ду за ра­ху­нок ве­ли­ких об­ся­гів екс­пор­ту бу­де су­про­во­джу­ва­ти­ся змен­ше­н­ням при­бу­тко­во­сті опе­ра­цій.

Те са­ме мо­жна ска­за­ти і про гру­пу олій­них куль­тур і про­ду­ктів пе­ре­роб­ки — всіх ви­дів ро­слин­них олій. За на­ши­ми роз­ра­хун­ка­ми, най­біль­ше не­га­тив­ний тренд зни­же­н­ня при­бу­тко­во­сті сто­су­є­ться са­ме ці­єї гру­пи. Адже США бу­дуть ви­му­ше­ні ма­кси­маль­но на­ро­щу­ва­ти пе­ре­роб­ку сої та ви­хо­ди­ти на сві­то­вий ри­нок з ве­ли­ки­ми пар­ті­я­ми олії, шро­ту і жо­му з неї.

Чор­но­мор­ські кра­ї­ни і, зокре­ма, Укра­ї­на вже від­ре­а­гу­ва­ли на но­ві ви­кли­ки. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, тут вже пла­ну­ють роз­ши­рю­ва­ти пло­щі під со­ня­шни­ком і ком­пен­су­ва­ти мо­жли­ві втра­ти при­бу­тко­во­сті пе­ре­роб­ки за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня об­ся­гів про­да­жів. Тор­го­вель­на вій­на між США і Ки­та­єм вже при­ве­ла до змін мар­ке­тин­го­вих пла­нів сіль­го­спви­ро­бни­ків у кра­ї­нах — екс­пор­те­рах аграр­ної про­ду­кції. Цей ефект за­раз під­си­лю­є­ться не­ви­зна­че­ні­стю у пи­тан­ні що­до май­бу­тньо­го фі­нан­со­во­го ста­ну аме­ри­кан­ських фер­ме­рів вна­слі­док втра­ти го­лов­но­го рин­ку збу­ту сої. Вже є оцін­ки сто­сов­но на­ро­щу­ва­н­ня площ під по­сі­ва­ми ку­ку­ру­дзи. Тоб­то США бу­дуть ви­му­ше­ні до­три­му­ва­ти­ся агре­сив­ної зов­ні­шньої тор­го­вель­ної по­лі­ти­ки на ку­ку­ру­дзя­но­му рин­ку (за оцін­кою пре­зи­ден­та World Commodity Analysis Corporation По­ла Ма­ка­ліф­фа, у кві­тні–черв­ні 2019 ро­ку США ви­йдуть на сві­то­вий ри­нок з до­да­тко­вою про­по­зи­ці­єю у 38 млн т ку­ку­ру­дзи).

За­раз на гло­баль­но­му ку­ку­ру­дзя­но­му рин­ку Укра­ї­на кон­ку­рує з по­ста­чаль­ни­ка­ми з Ро­сії, Бра­зи­лії, Ар­ген­ти­ни і ПАР. Те­пер до цьо­го пе­ре­лі­ку мо­же до­да­ти­ся ще один по­ту­жний кон­ку­рент.

ДЛЯ ЧОР­НО­МОР­СЬКО­ГО РЕ­ГІО­НУ ТОР­ГО­ВЕЛЬ­НА ВІЙ­НА ОЗНА­ЧАЄ ПО­ЯВУ НО­ВО­ГО ВІ­КНА МО­ЖЛИ­ВО­СТЕЙ У ВИ­ГЛЯ­ДІ ПІД­ВИ­ЩЕ­Н­НЯ ЕКС­ПОР­ТУ ПЕВ­НИХ ВИ­ДІВ СІЛЬ­СЬКО­ГО­СПО­ДАР­СЬКОЇ СИ­РО­ВИ­НИ І ПРО­ДУ­КТІВ ПЕ­РЕ­РОБ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.