ПРЕСТИЖ ПРО­ФЕ­СІЇ

КАДРОВИЙ ГОЛОД СТИ­МУ­ЛЮЄ ВЧИ­ТИ­СЯ СМАЧНО ГО­ТУ­ВА­ТИ

Landlord - - ЕКСПЕРТНА - НАТАЛЯ ХВОСТОВА, ди­ре­ктор з пер­со­на­лу та ко­му­ні­ка­цій «кер­нел»

Агро­бі­знес — одна з най­більш про­гре­сив­них сфер укра­їн­ської еко­но­мі­ки, яка по­стій­но транс­фор­му­є­ться. Су­ча­сні агро­но­ми пра­цю­ють не тіль­ки з ґрун­та­ми та куль­ту­ра­ми, а й з ана­лі­ти­кою ін­фор­ма­цій­них си­стем, су­пу­тни­ко­ви­ми знім­ка­ми по­лів. Усе біль­ше про­це­сів кон­тро­лю­ю­ться ди­стан­цій­но, а рі­ше­н­ня при­йма­ю­ться на ба­зі ана­лі­ти­ки. Ро­бо­та агра­рі­їв ста­ла не менш те­хно­ло­гі­чною ніж, на­при­клад, It-спе­ці­а­лі­стів.

Однак на фо­ні актив­ної по­пу­ля­ри­за­ції кре­а­тив­них і те­хно­ло­гі­чних ін­ду­стрій, стрім­ко­го роз­ви­тку ІТ аграр­ні про­фе­сії за­ли­ша­ю­ться не над­то пре­сти­жни­ми. Зде­біль­шо­го мо­лодь про­дов­жує спри­йма­ти аграр­ну сфе­ру сте­ре­о­ти­пно як низь­ко­опла­чу­ва­ну та за­ста­рі­лу, хо­ча в ре­аль­но­сті си­ту­а­ція кар­ди­наль­но про­ти­ле­жна. Сьо­го­дні аб­со­лю­тно ре­аль­на за­ро­бі­тна пла­тня 20 000–30 000 гри­вень на мі­сяць для ме­ха­ні­за­то­ра, при­чо­му пра­цює він на су­ча­сній те­хні­ці, ро­бо­че мі­сце в якій біль­ше на­га­дує центр управ­лі­н­ня ко­смі­чни­ми по­льо­та­ми.

Во­дно­час по­стій­но зро­ста­ють і ви­мо­ги до по­тен­цій­них агро­спе­ці­а­лі­стів — змі­ню­ю­ться ро­бо­чі ін­стру­мен­ти, транс­фор­му­ю­ться стан­дар­ти. Зна­ти спе­ци­фі­ку сіль­го­спви­ро­бни­цтва за­ма­ло. По­трі­бно володіти трен­до­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми ви­ро­бни­цтва сіль­гос­пкуль­тур, вмі­ти пра­цю­ва­ти із но­вою те­хні­кою, ро­зу­мі­ти­ся на еко­но­мі­ці ви­ро­бни­цтва. Крім то­го, з’яви­ла­ся по­тре­ба у но­вих фа­хів­цях — опе­ра­тор дро­ну, Gps-ме­не­джер, дис­пе­тчер цен­тру мо­ні­то­рин­гу, ін­же­нер си­стем із то­чно­го зем­ле­роб­ства, Гіс-ана­лі­тик, фа­хі­вець з агро­мо­де­лю­ва­н­ня то­що.

Цим про­фе­сі­ям не на­вча­ють у ви­шах. Хо­ча ма­те­рі­аль­но-те­хно­ло­гі­чна ба­за уні­вер­си­те­тів і ко­ле­джів пе­рі­о­ди­чно онов­лю­є­ться, во­на не всти­гає за тем­па­ми аграр­но­го рин­ку. Ве­ли­кі ком­па­нії са­мо­стій­но роз­ро­бля­ють про­гра­ми під­го­тов­ки та роз­ви­тку мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів. Кадровий голод сти­му­лює вчи­ти­ся смачно го­ту­ва­ти і по­стій­но вдо­ско­на­лю­ва­ти свої зді­бно­сті. Ни­ні ми пра­цю­є­мо із впев­не­ним у со­бі та сво­їх си­лах по­ко­лі­н­ням Z. По­ко­лі­н­ням, яке не бу­де пра­цю­ва­ти без за­ці­кав­ле­но­сті, яке пра­гне змі­ню­ва­ти світ і ро­би­ти те, у що во­но ві­рить. На­ше зав­да­н­ня — по­ка­за­ти їм мо­жли­во­сті, ін­стру­мен­ти, за до­по­мо­гою яких во­ни дій­сно змо­жуть змі­ню­ва­ти ком­па­нію, кра­ї­ну та світ. Ми по­ка­зу­є­мо мо­ло­ді, що ро­бо­та в се­лі справ­ді пер­спе­ктив­на.

З 2011 ро­ку в «Кер­нел» діє осві­тня про­гра­ма «Кер­нел Шанс». За її до­по­мо­гою ми пра­гне­мо зу­пи­ни­ти від­тік ро­бо­чих рук і міз­ків з Укра­ї­ни, за­ці­ка­ви­ти мо­лодь у ро­бо­ті в сіль­ській мі­сце­во­сті та сфор­му­ва­ти вла­сний пул мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів із су­ча­сни­ми пра­кти­чни­ми зна­н­ня­ми та до­сві­дом. Якщо спо­ча­тку про­ект був орі­єн­то­ва­ний ви­клю­чно на ви­пу­скни­ків аграр­них фа­куль­те­тів, то за­раз він охо­плює й ін­ші на­пря­ми ді­яль­но­сті ком­па­нії, зокре­ма за­во­ди, еле­ва­то­ри, тер­мі­на­ли. У хо­ді про­гра­ми ми ве­де­мо си­стем­ну ро­бо­ту з ви­щи­ми на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми, на­ла­го­джу­ю­чи діа­лог між осві­тя­на­ми та бі­зне­сом. У ме­жах сво­їх мо­жли­во­стей ре­фор­му­є­мо аграр­ну осві­ту, на­ма­га­є­мо­ся зро­би­ти її більш су­ча­сною та на­бли­же­ною до ре­аль­но­сті.

Ми за­про­шу­є­мо актив­них та ам­бі­тних ви­пу­скни­ків на ста­жу­ва­н­ня з подаль­шим пра­це­вла­шту­ва­н­ням у ком­па­нії. Пе­ре­йма­ю­чи мо­дель за­ру­бі­жних ви­шів, го­ту­є­мо мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів за си­сте­мою на­став­ни­цтва.

Від­да­ю­чи пе­ре­ва­гу пра­кти­ці пе­ред те­о­рі­єю, ми бу­ду­є­мо про­гра­му ста­жу­вань та­ким чи­ном, щоб на­вчи­ти фа­хів­ців вмін­ню ді­я­ти в мін­ли­вих рин­ко­вих умо­вах. Ми роз­кри­ва­є­мо по­тен­ці­ал, роз­ви­ва­є­мо кри­ти­чне ми­сле­н­ня, вмі­н­ня пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді та під­при­єм­ни­цький дух.

Що­ро­ку осві­тня про­гра­ма «Кер­нел» ево­лю­ціо­нує та роз­ши­рю­є­ться. Тіль­ки у 2017/2018 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці ста­жу­ва­н­ня на під­при­єм­ствах ком­па­нії про­йшли по­над 100 мо­ло­дих фа­хів­ців. При­бли­зно 90% уча­сни­ків про­гра­ми, які про­йшли від­бір, ста­жу­ва­н­ня та успі­шний за­хист ди­плом­них про­е­ктів, отри­ма­ли ро­бо­ту в ком­па­нії. За ро­ки існу­ва­н­ня про­е­кту «Кер­нел Шанс» у ком­па­нії бу­ли пра­це­вла­што­ва­ні май­же 400 ви­пу­скни­ків укра­їн­ських ви­шів, по­над 60 з них по­стій­но про­су­ва­ю­ться кар’єр­ни­ми схо­да­ми. Ми не пра­гне­мо кіль­ко­сті у цій про­гра­мі, а пра­цю­є­мо з які­стю кан­ди­да­тів і про­гра­ми на­вча­н­ня. Спо­сте­рі­га­ю­чи за їх роз­ви­тком, ми ба­чи­мо, як фор­му­є­ться аграр­на елі­та но­во­го по­ко­лі­н­ня. Зро­ста­ють фа­хів­ці, які хо­чуть роз­бу­до­ву­ва­ти свою кра­ї­ну та про­су­ва­ти бі­знес, ма­ють усі не­об­хі­дні для цьо­го зна­н­ня та на­ви­чки, зда­тність до са­мо­ро­з­ви­тку та ам­бі­тність для до­ся­гне­н­ня ве­ли­ких ці­лей.

Осві­тні про­гра­ми бі­зне­су не ли­ше до­по­ма­га­ють ви­пу­скни­кам отри­ма­ти по­ту­жний кар’єр­ний старт і пре­сти­жні ро­бо­чі мі­сця, а ком­па­нії — по­пов­ни­ти ко­ман­ду пер­спе­ктив­ни­ми спів­ро­бі­тни­ка­ми, а й ма­ють со­ці­аль­ну цін­ність — отри­му­ю­чи ста­біль­ну та пер­спе­ктив­ну ро­бо­ту, мо­лодь за­ли­ша­є­ться у кра­ї­ні, роз­ви­ває її по­тен­ці­ал та еко­но­мі­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.