ЗА­ХИ­СТИ­ТИ ВРО­ЖАЙ

ЯК ТІЛЬ­КИ ЗБІР ВРО­ЖАЮ ЗАВЕРШЕНИЙ, НАСТУПНИМ ГО­ЛОВ­НИМ ЗАВДАННЯМ СТАЄ ЙО­ГО ЗБЕ­РЕ­ЖЕ­Н­НЯ БЕЗ ВТРАТ

Landlord - - ЕКСПЕРТНА - МИ­ХАЙ­ЛО КОСЮХНО, «Со­жам Укра­ї­на» ди­ре­ктор ком­па­нії

Остан­ні­ми ро­ка­ми у го­спо­дар­ствах спо­сте­рі­га­є­ться справ­жній бум що­до са­мо­стій­ної до­роб­ки та збе­рі­га­н­ня зер­на. Ко­жен рік в Укра­ї­ні з’яв­ля­є­ться все біль­ше еле­ва­то­рів та не­ве­ли­ких зер­но­схо­вищ. Це до­зво­ляє сут­тє­во під­ви­щи­ти рен­та­бель­ність у ро­слин­ни­цтві, однак ство­рює но­ві ви­кли­ки для агра­рі­їв. Пе­ре­д­усім — ри­зи­ки псу­ва­н­ня зер­на у схо­ви­щах вна­слі­док дії низ­ки фа­кто­рів. Один з них — по­шко­дже­н­ня зер­на ко­ма­ха­ми­шкі­дни­ка­ми.

Не­зва­жа­ю­чи на тра­ди­цій­ний ком­плекс за­хо­дів по до­гля­ду за зер­ном, що збе­рі­га­є­ться у схо­ви­щі, існує ве­ли­кий ри­зик йо­го по­шко­дже­н­ня рі­зни­ми шкі­дни­ка­ми. Що­ро­ку до 5% уро­жаю втра­ча­ють то­вар­ні вла­сти­во­сті са­ме че­рез ко­мах, що при­зво­дить до пря­мих та не­пря­мих втрат ко­штів. Але від­те­пер в Укра­ї­ні збе­рі­га­ти зер­но без втрат від по­шко­дже­н­ня ко­ма­ха­ми про­тя­гом ро­ку й дов­ше ре­аль­но. Та­ку мо­жли­вість на­дає фран­цузь­ка те­хно­ло­гія не­бу­лі­за­ції (роз­пи­ле­н­ня) пре­па­ра­ту Пі­рі­грен 50, ХТ.

Уні­каль­ну те­хно­ло­гію за­хи­сту зер­на ство­ри­ла фран­цузь­ка ком­па­нія Sojam, що має 30­рі­чний до­свід у бо­роть­бі зі шкі­дни­ка­ми за­па­сів. Обла­дна­н­ня та пре­па­ра­ти, за­про­по­но­ва­ні ком­па­ні­єю, від­по­від­а­ють усім єв­ро­пей­ським стан­дар­там хар­чо­вої без­пе­ки й охо­ро­ни пра­ці.

Про­це­ду­ра не­бу­лі­за­ції пре­па­ра­ту Пі­рі­грен 50, ХТ від­бу­ва­є­ться та­ким чи­ном: ма­са зер­на, що за­си­па­є­ться до схо­ви­ща, у по­то­ці по­кри­ва­є­ться на­дма­ли­ми ча­стин­ка­ми ін­се­кти­ци­ду, роз­мі­ром до 20 мі­кро­нів. При цьо­му, зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню спе­ці­аль­но­го обла­дна­н­ня, зер­но не зво­ло­жу­є­ться — пре­па­рат з ча­стин­ка­ми ді­ю­чої ре­чо­ви­ни рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­є­ться в зер­но­вій ма­сі, що ста­не не­при­єм­ним сюр­при­зом для усіх ви­дів ко­мір­них шкі­дни­ків. Так са­мо ви­клю­ча­є­ться і зли­па­н­ня ма­си зер­на — не втра­ча­ю­чи сво­їх вла­сти­во­стей і не за­зна­ю­чи до­да­тко­вих ри­зи­ків, ціл­ко­ви­то за­хи­ще­на від ко­мах ма­са пря­мує до схо­ви­ща. Не­бу­лі­за­ція здій­сню­є­ться зав­дя­ки одно­ча­сній по­да­чі сти­сну­то­го по­ві­тря та ін­се­кти­ци­ду в кор­пус спе­ці­аль­ної фор­сун­ки. Одна з клю­чо­вих пе­ре­ваг за­хи­сної те­хно­ло­гії від Sojam у то­му, що це ком­пле­ксне рі­ше­н­ня, яке пе­ред­ба­чає, зокре­ма, то­чність до­зу­ва­н­ня ді­ю­чої ре­чо­ви­ни. Це га­ран­тує без­пе­ку зер­на для кін­це­во­го спо­жи­ва­ча. За­ле­жно від по­ту­жно­стей під­при­єм­ства та кон­стру­кції еле­ва­то­ра мо­жна обра­ти пе­ре­но­сне чи ста­ціо­нар­не обла­дна­н­ня, що скла­да­є­ться з на­со­са­до­за­то­ра й фор­сун­ки. Си­сте­му мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ав­то­ном­но та ма­кси­маль­но опе­ра­тив­но, без за­лу­че­н­ня сто­рон­ніх бри­гад чи служб ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня зер­на без втрат.

Ін­се­кти­цид Пі­рі­грен 50, ХТ при­зна­че­ний для оброб­ки всіх ви­дів ран­ніх зер­но­вих (пше­ни­ці, ячме­ню, жи­та, вів­са, сор­го) та ку­ку­ру­дзи й ефе­ктив­ний про­ти ам­бар­них ко­мах (дов­го­но­си­ків, бо­ро­шно­ї­дів, хру­ща­ків, бо­ро­шня­них клі­щів, ка­птур­ни­ків, зер­но­вої та бо­ро­шня­ної мо­лі то­що). Пі­рі­грен 50, ХТ за­без­пе­чить про­лон­го­ва­ний за­хист зер­на до 12 мі­ся­ців, зокре­ма від по­втор­но­го за­ра­же­н­ня на­віть пі­сля транс­пор­ту­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.