УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОМІЧНИК

ВЕ­ЛИ­КІ ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВА НЕ ЗАВ­ЖДИ ПО­ТРЕ­БУ­ЮТЬ ВИ­КЛЮ­ЧНО МАСШТАБНОЇ ТЕ­ХНІ­КИ. ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ КОМПАКТНИХ СПЕ­ЦІ­А­ЛІ­ЗО­ВА­НИХ МА­ШИН ДО­ЗВО­ЛЯЄ СУТ­ТЄ­ВО ПОЛЕГШИТИ РО­БО­ТУ НА ПО­ЛІ, ФЕРМІ ТА СКЛА­ДАХ

Landlord - - WEIDEMANN - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕТРОВ

Ком­па­ктні мі­ні-тра­кто­ри ви­ро­бни­цтва ні­ме­цької ком­па­нії Weidemann ви­ко­ну­ють най­рі­зно­ма­ні­тні­ші ро­бо­ти — за­ван­та­жу­ва­н­ня зер­на та си­пу­чих ма­те­рі­а­лів, ово­че­вих сі­ва­лок, пе­ре­мі­ще­н­ня па­лет, ре­мон­тні та бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, роз­да­ва­н­ня кор­мів та при­би­ра­н­ня при­мі­щень.

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ МА­ШИ­НИ HOFTRAC

На­ван­та­жу­ва­чі се­рії Hoftraс да­ють мо­жли­вість ав­то­ма­ти­зу­ва­ти чи­ма­ло ру­чної ро­бо­ти. Роз­ро­бле­ні для сіль­сько­го го­спо­дар­ства, во­ни від­рі­зня­ю­ться ком­па­ктною кон­стру­кці­єю, низь­ким цен­тром тя­жі­н­ня, ма­лим ра­ді­у­сом роз­во­ро­ту та ви­со­кою по­ту­жні­стю. Ма­нев­ре­ність, на­дій­ність, зру­чність ке­ру­ва­н­ня та ши­ро­кий ви­бір на­ві­сно­го уста­тку­ва­н­ня ро­блять на­ван­та­жу­вач Weidemann дій­сно муль­ти­фун­кціо­наль­ним по­мі­чни­ком. А мо­дель з еле­ктри­чним дви­гу­ном до­зво­ляє пра­цю­ва­ти на­віть на фер­мах за­кри­то­го ти­пу без шко­ди для тва­рин, а та­кож в умо­вах з обме­же­н­ня­ми що­до ви­ки­дів про­ду­ктів зго­ря­н­ня.

ПОТУЖНІ ТЕ­ЛЕ­СКО­ПІ­ЧНІ КОЛІСНІ НА­ВАН­ТА­ЖУ­ВА­ЧІ

Кон­стру­кція на­ван­та­жу­ва­чів Weidemann дає мо­жли­вість фа­кти­чно скла­сти ма­ши­ну під вла­сні по­тре­би, обрав­ши тип при­во­ду, фор­мат си­ді­н­ня во­дія, на­віть ши­ни. Клю­чо­ва пе­ре­ва­га на­ван­та­жу­ва­чів — джой­стик, що ро­бить ке­ру­ва­н­ня осо­бли­во ком­фор­тним та до­зво­ляє управ­ля­ти одра­зу на­прям­ком ру­ху, ви­льо­том стрі­ли та під­ні­ма­н­ням/опу­ска­н­ням уста­тку­ва­н­ня. Для ро­бо­ти у при­мі­ще­н­нях з низь­ким про­їздом пе­ред­ба­че­ний тип ма­ши­ни з від­ки­дним за­хи­сним да­хом eps (Easy Protection System). Для ро­біт на ве­ли­кій ви­со­ті вар­то обра­ти ко­лі­сний на­ван­та­жу­вач із те­ле­ско­пі­чною стрі­лою.

У мо­де­лях LP (Low Position) се­рій 2018–5080 більш про­сто­ра ка­бі­на, ниж­че роз­та­шу­ва­н­ня май­дан­чи­ка для во­дія та си­ді­н­ня, за ра­ху­нок чо­го за­без­пе­чу­є­ться лег­кість по­сад­ки/ви­сад­ки во­дія. Для ком­фор­тної ро­бо­ти ком­па­ктні те­ле­ско­пі­чні на­ван­та­жу­ва­чі ма­ють си­сте­му Vertical Lift System — вер­ти­каль­но­го під­йо­му, що за­без­пе­чує на­пів­ав­то­ма­ти­чний рух си­сте­ми, тоб­то мо­жли­вість за­фі­ксу­ва­ти по­ло­же­н­ня стрі­ли для ви­ко­на­н­ня ро­біт вздовж вер­ти­каль­но­го на­прям­ку, на­при­клад за­ван­та­же­н­ня на­си­пно­го ма­те­рі­а­лу або шта­бе­лю­ва­н­ня со­лом’яних тю­ків. Ма­кси­маль­ну уні­вер­саль­ність на­ван­та­жу­ва­чу на­да­ють три ви­ди ру­льо­во­го управ­лі­н­ня — пов­ний при­від, ве­ді­н­ня пе­ре­дні­ми ко­ле­са­ми, а та­кож ре­жим кра­бо­во­го хо­ду. На­ван­та­жу­ва­чі Т5522 і Т6027 ма­ють окре­му пе­ре­ва­гу для швид­кої та ефе­ктив­ної ро­бо­ти зав­дя­ки осо­бли­вій си­сте­мі гі­дро­при­во­ду, що до­зво­ляє за­мі­ню­ва­ти на­ві­сне обла­дна­н­ня без ви­ми­ка­н­ня дви­гу­на.

Окрім стан­дар­тних фун­кцій на­ван­та­жу­ва­чі Weidemann та­кож мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся як тя­гло­ві агре­га­ти — для ро­бо­ти із при­че­пом та на­віть при­чі­пним обла­дна­н­ням для оброб­ки ґрун­ту або сі­вал­ка­ми. За­ле­жно від по­треб го­спо­дар­ства мо­жна обра­ти рі­зно­ма­ні­тні ти­пи зче­плень — ВВП, «сер­га» та «па­лець»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.