ТИТАНІЧНА РО­БО­ТА

В СЕ­РЕ­ДИ­НІ ВЕ­РЕ­СНЯ TITAN MACHINERY UKRAINE — ОФІ­ЦІЙ­НИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР КОМ­ПА­НІЇ CASE IH ВІД­КРИВ НО­ВИЙ ДИ­ЛЕР­СЬКИЙ ЦЕНТР У РІВ­НЕН­СЬКІЙ ОБЛА­СТІ

Landlord - - СЕРВІС - ТЕКСТ: ДАР’Я ГЕРМАН

Но­вий ди­лер­шип у се­лі Бі­ла Кри­ни­ця Рів­нен­ської обла­сті став сьо­мим на ра­хун­ку TITAN MACHINERY UKRAINE. Ди­лер­ський центр вклю­чає склад ори­гі­наль­них за­па­сних ча­стин, сер­ві­сний центр та центр про­да­жу те­хні­ки CASE IH. На­ра­зі у ди­лер­сько­му цен­трі пред­став­ле­ні фла­гман­ська лі­ній­ка тра­кто­рів CASE IH Quadtrac 600, ці­ла лі­ній­ка ро­тор­них ком­бай­нів Axial Flow 9240, ві­до­мих про­ду­ктив­ною ро­бо­тою на по­лі та швид­кі­стю збо­ру вро­жаю.

Окре­мої ува­ги за­слу­го­ву­вав ком­байн CASE IH 6140 по­ту­жні­стю по­над 300 к. с., що мо­же осна­щу­ва­ти­ся се­ми­та дев’яти­ме­тро­вою жни­вар­кою.

Окрім то­го, у но­во­му ди­лер­ши­пі пред­став­ле­на ши­ро­ка лі­ній­ка тра­кто­рів

CASE IH, які ві­до­мі сво­єю ма­нев­ре­ні­стю, еко­но­мі­чні­стю та не­ве­ли­кою вар­ті­стю об­слу­го­ву­ва­н­ня. Се­ред пред­став­ле­них тра­кто­рів у на­яв­но­сті по­пу­ляр­на мо­дель CASE IH Farmall JX по­ту­жні­стю 110 к. с. Як від­мі­ча­ють кон­суль­тан­ти з про­да­жу те­хні­ки ком­па­нії TITAN MACHINERY, са­ме цей агре­гат укра­їн­ські фер­ме­ри ста­ли бра­ти на за­мі­ну ві­тчи­зня­ним.

У сер­ві­сно­му цен­трі TITAN MACHINERY UKRAINE у Рів­нен­ській обла­сті мо­же об­слу­го­ву­ва­ти­ся будь-яка оди­ни­ця те­хні­ки CASE IH. Сер­ві­сний центр обла­дна­ний усім не­об­хі­дним для швид­ко­го ре­мон­ту дви­гу­нів та ко­ро­бок пе­ре­дач. Та­кож на ба­зі но­во­го сер­ві­сно­го цен­тру пла­ну­є­ться впро­ва­дже­н­ня на­вча­н­ня для спів­ро­бі­тни­ків TITAN MACHINERY UKRAINE з усі­єї За­хі­дної Укра­ї­ни. А ще ко­жен ба­жа­ю­чий фер­мер мо­же звер­ну­ти­ся до ди­лер­ши­пу та ор­га­ні­зу­ва­ти для сво­їх спів­ро­бі­тни­ків, опе­ра­то­рів те­хні­ки май­стер-клас з ко­ри­сту­ва­н­ня агре­га­та­ми CASE IH.

На уро­чи­сте від­кри­т­тя за­ві­тав ві­це­пре­зи­дент CASE IH у ре­гіо­ні Єв­ро­пи, Афри­ки та Близь­ко­го Схо­ду Тьєр­рі Па­на­де­ро (Thierry Panadero). Він роз­по­вів ко­ре­спон­ден­там Landlord, що укра­їн­ський ри­нок на­два­жли­вий для ком­па­нії CASE IH, адже ві­тчи­зня­ні фер­мер­ські го­спо­дар­ства най­біль­ші в Єв­ро­пі.

ЯКУ РОЛЬ ВІ­ДІ­ГРАЄ УКРА­ЇН­СЬКИЙ РИ­НОК ДЛЯ КОМ­ПА­НІЇ CASE IH? ТЬЄР­РІ ПА­НА­ДЕ­РО: У мо­є­му під­по­ряд­ку­ван­ні три ре­гіо­ни: Єв­ро­па, Афри­ка та Близь­кий Схід — за­га­лом 130 кра­їн. І са­ме в Укра­ї­ні скон­цен­тро­ва­на най­біль­ша кіль­кість про­фе­сій­них фер­ме­рів та най­біль­ших го­спо­дарств. Са­ме то­му CASE IH ду­же сер­йо­зно на­ла­што­ва­на що­до укра­їн­сько­го рин­ку.

ЯКА ПРО­ДУ­КЦІЯ CASE IH, НА

ВА­ШУ ДУМ­КУ, БУ­ДЕ НАЙ­БІЛЬШ ЗА­ТРЕ­БУ­ВА­НОЮ НА УКРА­ЇН­СЬКО­МУ РИН­КУ?

ТЬЄР­РІ ПА­НА­ДЕ­РО: CASE IH — гло­баль­на ком­па­нія із ши­ро­ким мо­дель­ним ря­дом, по­чи­на­ю­чи з тра­кто­рів най­мен­ших кін­ських сил, за­вер­шу­ю­чи най­по­ту­жні­шою сіль­сько­го­спо­дар­ською те­хні­кою. То­му на будь-який ри­нок нам є з чим за­хо­ди­ти. Та­кож пи­ша­є­мо­ся тим, що ко­жен ком­по­нент на­шої те­хні­ки — дви­гу­ни, транс­мі­сії то­що — ми ви­го­тов­ля­є­мо са­мо­стій­но. Це озна­чає, що CASE IH аб­со­лю­тно не­за­ле­жна при ви­ро­бни­цтві про­ду­кції.

ЯК CASE IH ПЛА­НУЄ РОЗ­ВИ­ВА­ТИ СПІВ­ПРА­ЦЮ З УКРА­Ї­НОЮ НА­ДА­ЛІ? ТЬЄР­РІ ПА­НА­ДЕ­РО: Ком­па­нія CASE IH зав­жди пра­цює про­фе­сій­но та на дов­гу пер­спе­кти­ву. Бе­зу­мов­но, бу­де­мо й на­да­лі зро­ста­ти, у то­му чи­слі на укра­їн­сько­му рин­ку, бу­де­мо ін­ве­сту­ва­ти у роз­ви­ток про­ду­ктів, то­чне зем­ле­роб­ство, ме­ре­жу дистри­бу­ції то­що. Я ду­же ра­дий на­шо­му спів­ро­бі­тни­цтву з TITAN MACHINERY UKRAINE, і, су­дя­чи з ре­зуль­та­тів, ми про­дов­жи­мо плі­дно спів­пра­цю­ва­ти з укра­їн­ським рин­ком.

Під час уро­чи­стих за­хо­дів ге­не­раль­ний ди­ре­ктор TITAN MACHINERY UKRAINE Юрій Ала­тор­цев не­о­дно­ра­зо­во від­мі­чав, що від­кри­т­тя сьо­мо­го ди­лер­сько­го цен­тру — це ли­ше по­ча­ток. Більш де­таль­но про гло­баль­ні пла­ни та про­фе­сій­ний під­хід у ро­бо­ті він роз­по­вів Landlord.

У ЧО­МУ ГО­ЛОВ­НА ОСО­БЛИ­ВІСТЬ НО­ВО­ГО ДИ­ЛЕР­СЬКО­ГО ЦЕН­ТРУ TITAN MACHINERY UKRAINE? ЮРІЙ АЛА­ТОР­ЦЕВ: Го­лов­на осо­бли­вість на­шо­го ди­лер­сько­го цен­тру, і не тіль­ки у Рів­нен­ській обла­сті, — це лю­ди, які тут пра­цю­ють. Ми ро­би­мо усе за­для то­го, щоб на­ші пра­ців­ни­ки ма­ли ма­кси­маль­ну екс­пер­тну оцін­ку. Во­ни про­хо­дять тре­нін­ги в Іта­лії, Ав­стрії, Ні­меч­чи­ні та США. Та­кож ми пра­цю­є­мо над тим, щоб ко­жен клі­єнт по­чу­вав­ся в на­ших ди­лер­ши­пах як вдо­ма. Ко­жен го­спо­дар знає, що, за­хо­дя­чи до TITAN MACHINERY UKRAINE, то­чно зна­йде усе не­об­хі­дне для сво­го го­спо­дар­ства й отри­має сер­віс най­ви­що­го рів­ня.

НА ЯКИЙ ТИП ГО­СПО­ДАРСТВ РОЗ­РА­ХО­ВА­НИЙ НО­ВИЙ

ДИ­ЛЕР­СЬКИЙ ЦЕНТР?

ЮРІЙ АЛА­ТОР­ЦЕВ: TITAN MACHINERY UKRAINE має ши­ро­кий асор­ти­мент те­хні­ки, що під­хо­дить для будь-яких по­треб сіль­ських го­спо­дарств.

ЯК ПЛА­НУ­Є­ТЕ РОЗ­ВИ­ВА­ТИ TITAN MACHINERY UKRAINE?

ЮРІЙ АЛА­ТОР­ЦЕВ: На­ша ме­та — зро­би­ти но­вий ди­лер­ський центр у Рів­нен­ській обла­сті одним з най­кра­щих у Єв­ро­пі. У на­шо­му ро­зу­мін­ні, аби ста­ти кра­щим, по­трі­бен роз­ви­ток нон-стоп, над чим ми і пра­цю­є­мо. Окрім від­кри­т­тя ще біль­шої кіль­ко­сті но­вих ди­лер­ши­пів в Укра­ї­ні, за­пла­но­ва­не й онов­ле­н­ня вже від­кри­тих ди­лер­ських цен­трів.

Крі­сті­ан Міт­тер­дор­фер (CHRISTIAN MITTERDORFER) та тьєр­рі Па­на­де­ро (THIERRY PANADERO)

тьєр­рі Па­на­де­ро(THIERRY PANADERO),ві­це-пре­зи­дент CASE IHу ре­гіо­ні єв­ро­пи, афри­кита Близь­ко­го схо­ду

Юрій ала­тор­цев, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор TITAN MACHINERY UKRAINE

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.