ПОПЕРЕДНІ РО­ЗРА­ХУН­КИ

ЯК ОЦІ­НИ­ТИ ВАР­ТІСТЬ ВІДДІЛЕННЯ ЗБЕ­РІ­ГА­Н­НЯ ЕЛЕ­ВА­ТО­РА ПІД КЛЮЧ

Landlord - - ЕКСПЕРТНА ДУМКА -

За­пла­ну­вав­ши бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра, ко­жен фер­мер по­стає пе­ред пи­та­н­ням оці­но­чної вар­то­сті бу­дів­ни­цтва або йо­го ці­ни. Ре­зуль­та­ти по­шу­ку ін­фор­ма­ції по­ка­зу­ють ду­же рі­зні да­ні: ці­на бу­дів­ни­цтва еле­ва­то­ра на 1 т збе­рі­га­н­ня ко­ли­ва­є­ться від $98 до $220. На­то­мість при бу­дів­ни­цтві зер­но­во­го тер­мі­на­лу йде­ться про зов­сім ін­ший по­ря­док цифр: $350–400 на тон­ну збе­рі­га­н­ня. До ці­єї су­ми вхо­дять до­ро­гі ін­фра­стру­ктур­ні скла­до­ві: змі­цне­н­ня бе­ре­го­вої лі­нії, на­ван­та­жу­валь­ний кран то­що.

Втім, по­ка­зник вар­то­сті $/т ду­же від­рі­зня­є­ться не тіль­ки за­ле­жно від об’єктив­них чин­ни­ків — та­ких як те­хно­ло­гі­чні, ін­фра­стру­ктур­ні, ло­гі­сти­чні, ор­га­ні­за­цій­ні то­що, а й від то­го, хто на­дає ци­фри. Екс­пер­тів, які озву­чу­ють да­ні, мо­жна умов­но роз­ді­ли­ти на три гру­пи за­ле­жно від ро­ду ді­яль­но­сті та до­сві­ду ро­бо­ти. До пер­шої на­ле­жать ті, хто про­дає си­ло­си та еле­ва­тор­не обла­дна­н­ня, її уча­сни­ки на­зи­ва­ють мі­ні­маль­ну ци­фру — до

100 $/т. До дру­гої — ті, хто брав участь у бу­дів­ни­цтві еле­ва­то­ра. Во­ни на­зи­ва­ють ци­фру 100–150 $/т. У тре­тій гру­пі — уча­сни­ки рин­ку, які пла­ну­ють і кон­тро­лю­ють ви­ді­ле­ні на бу­дів­ни­цтво фінанси, ма­ють до­свід у бу­дів­ни­цтві зер­но­схо­вищ і від­по­від­но ма­ють най­більш до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію. Їх ци­фра — 150–250 $/т. Ком­па­нія «Юге­ле­ва­тор» має до­свід ро­бо­ти у бу­дів­ни­цтві зер­но­схо­вищ як ви­ро­бник си­ло­сів, транс­порт­но­го обла­дна­н­ня та ме­та­ло­кон­стру­кцій, а та­кож як ге­не­раль­ний під­ря­дник. Від­по­від­но — має до­свід у бу­дів­ни­цтві еле­ва­то­рів на ба­га­тьох ета­пах зве­де­н­ня об’єкту. На­ші фа­хів­ці про­по­ну­ють ін­ве­сто­рам пе­ред по­ча­тком бу­дів­ни­цтва ви­зна­чи­ти, з чо­го скла­да­ти­ме­ться відділення збе­рі­га­н­ня еле­ва­то­ра, яка за­пла­но­ва­на кіль­кість си­ло­сів та їх міс­ткість. Від цьо­го за­ле­жить ефе­ктив­ність ро­бо­ти еле­ва­то­ра. Ви­бір роз­мі­ру си­ло­сів за­ле­жить від ба­га­тьох фа­кто­рів, то­му да­ва­ти уні­вер­саль­ну фор­му­лу бу­ло би не­ко­ре­ктно. Про­те чим біль­ше си­ло­сів у скла­ді еле­ва­то­ра, тим він більш те­хно­ло­гі­чний. Зде­біль­шо­го це сто­су­є­ться на­ко­пи­чу­валь­них і пе­ре­ва­ло­чних еле­ва­то­рів. Ра­зом з тим по­ді­бний під­хід мо­же бу­ти не­пра­виль­ним при фор­му­ван­ні скла­ду еле­ва­то­ра для пе­ре­ро­бних ви­ро­бництв.

Для на­о­чно­сті фа­хів­ці «Юге­ле­ва­то­ра» зро­би­ли оцін­ку вар­то­сті двох від­ді­лень збе­рі­га­н­ня під ключ, які ма­ють при­бли­зно одна­ко­ву міс­ткість, але скла­да­ю­ться з рі­зних єм­но­стей. Для оцін­ки взя­ли відділення збе­рі­га­н­ня міс­ткі­стю

30 000 т — це се­ре­дній ро­змір еле­ва­то­ра для Укра­ї­ни. Пер­ший ва­рі­ант — три си­ло­си по 10 000 т, дру­гий — шість си­ло­сів по 5000 т. Для роз­ра­хун­ків вар­то­сті обох ва­рі­ан­тів взя­ли се­ре­дньо­ста­ти­сти­чні ці­ни: вар­тість фун­да­мен­тів, мон­та­жних ро­біт, еле­ктро­ча­стин, ме­та­ло­кон­стру­кцій і до­став­ки на від­стань 800 км. На ді­а­гра­мах від­обра­же­ні час­тки, які ста­нов­лять уста­тку­ва­н­ня та бу­ді­вель­но-мон­та­жні ро­бо­ти у скла­ді вар­то­сті бу­дів­ни­цтва відділення збе­рі­га­н­ня еле­ва­то­ра під ключ для двох ва­рі­ан­тів.

В обох ви­пад­ках оці­но­чна вар­тість си­ло­сів і транс­пор­ту­ю­чо­го обла­дна­н­ня за­ван­та­же­н­ня/роз­ван­та­же­н­ня ста­но­вить близь­ко 50% від вар­то­сті об’єкту збе­рі­га­н­ня під ключ. Збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті си­ло­сів вдві­чі за умо­ви збе­ре­же­н­ня за­галь­ної міс­тко­сті при­зве­де до збіль­ше­н­ня вар­то­сті відділення збе­рі­га­н­ня під ключ при­бли­зно на 25–30%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.