ТЕ­РИ­ТО­РІЯ ЗРО­СТА­Н­НЯ

СТАР­ШИЙ ВІ­ЦЕ-ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ BASF ЛІВІО ТЕДЕСКІ ВВА­ЖАЄ УКРА­ЇН­СЬКИЙ РИ­НОК КЛЮЧОВИМ У ГЛО­БАЛЬ­НО­МУ БІЗНЕСІ КОМ­ПА­НІЇ

Landlord - - BASF ТЕХНОЛОГІЇ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИ­КА­ЛЕН­КО

Уго­да BASF про при­дба­н­ня час­тки бі­зне­су та акти­вів ком­па­нії Bayer ста­ла одні­єю з най­більш по­мі­тних гло­баль­них угод зли­т­тя і по­гли­на­н­ня з кін­ця ми­ну­ло­го — по­ча­тку по­то­чно­го ро­ку. 13 жов­тня 2017 ро­ку BASF при­дба­ла гло­баль­ний бі­знес з ви­ро­бни­цтва не­се­ле­ктив­них гер­бі­ци­дів глю­фо­си­нат амо­нію, се­ле­кції на­сі­н­ня основ­них сор­тів куль­тур на окре­мих рин­ках ра­зом з тор­го­вою мар­кою Libertylink™. У кві­тні 2018-го бу­ла укла­де­на до­да­тко­ва уго­да з Bayer, до якої вхо­ди­ли: бі­знес про­ду­ктів з про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня під брен­да­ми Poncho/votivo, COPEO та ILEVO, на­у­ко­во­до­слі­дна пла­тфор­ма із се­ле­кції гі­бри­дів пше­ни­ці, бі­знес з гі­бри­дів на­сі­н­ня рі­па­ка Invigor, пла­тфор­ма для ци­фро­во­го зем­ле­роб­ства хarvio™ та ін­ші.

1 сер­пня 2018 ро­ку від­бу­ло­ся укла­де­н­ня кон­тра­кту, оста­то­чна су­ма за­галь­ної уго­ди ста­но­ви­ла при­бли­зно 7,6 млрд єв­ро.

Як за­явив стар­ший ві­це-пре­зи­дент

BASF Лівіо Тедескі, но­ві акти­ви зна­чно по­си­лять по­зи­ції ком­па­нії на гло­баль­но­му аграр­но­му рин­ку. За йо­го сло­ва­ми, ком­па­нія роз­гля­дає укра­їн­ський ри­нок як один із клю­чо­вих, то­му у ви­гі­дно­му ста­но­ви­щі бу­дуть і укра­їн­ські клі­єн­ти BASF. Ра­ні­ше Лівіо Тедескі обі­ймав по­са­ди ві­це-пре­зи­ден­та BASF у США, ві­це-пре­зи­ден­та з гло­баль­но­го стра­те­гі­чно­го мар­ке­тин­гу в на­пря­мі ін­се­кти­ци­дів, ке­рів­ни­ка гру­пи гло­баль­них до­слі­джень то­що. Тож зав­дя­ки ве­ли­ко­му до­сві­ду ро­бо­ти та ро­зу­мін­ню укра­їн­сько­го та сві­то­во­го рин­ків йо­му є з чим по­рів­ню­ва­ти та на чо­му акцен­ту­ва­ти ро­бо­ту ком­па­нії.

ЧО­МУ УГО­ДА З BAYER, ПРО ЯКУ СТА­ЛО ВІ­ДО­МО ЩЕ МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ, ЗАЙНЯЛА СТІЛЬ­КИ ЧА­СУ?

Це був ду­же дов­гий про­цес, один з най­скла­дні­ших з то­чки зо­ру ре­гу­ля­то­ра. Фа­кти­чно уго­да з Bayer скла­да­ла­ся з двох ча­стин — во­се­ни 2017-го і на­ве­сні 2018-го, офі­цій­не за­кри­т­тя від­бу­ло­ся 1 сер­пня. За­раз ми пе­ре­ти­на­є­мо без пе­ре­біль­ше­н­ня істо­ри­чну для BASF та Bayer ме­жу. Ми ра­ді ві­та­ти у на­шій ко­ман­ді близь­ко 4500 но­вих ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них та до­свід­че­них спів­ро­бі­тни­ків. Це, мо­жли­во, на­ше най­кра­ще на­дба­н­ня, яке ми отри­ма­ли вна­слі­док укла­да­н­ня по­ді­бних угод.

ЯКІ ЗА­ГАЛЬ­НІ ЗМІ­НИ ВІД­БУ­ДУ­ТЬСЯ У КОМ­ПА­НІЇ ПІ­СЛЯ ОСТАТОЧНОГО ПЕРЕХОДУ АКТИ­ВІВ?

Пер­ші транс­фор­ма­ції сто­су­ю­ться на­сам­пе­ред на­шо­го пор­тфо­ліо — ми не про­сто роз­ши­ри­мо пе­ре­лік за­со­бів для за­хи­сту ро­слин та біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів, які в нас бу­ли і ра­ні­ше. На­ші ци­фро­ві ін­стру­мен­ти бу­дуть до­пов­не­ні на­пра­цю­ва­н­ня­ми і го­то­ви­ми рі­ше­н­ня­ми Bayer, а та­кож у BASF з’яви­ться на­прям бі­зне­су із се­ле­кції та ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня. Тоб­то BASF ста­не зна­чно при­ва­бли­ві­шою для клі­єн­тів і про­гно­зу­ва­ти­ме май­бу­тні трен­ди. Кін­це­ва ме­та цьо­го про­це­су — до­по­мог­ти фер­ме­рам ста­ти більш кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми та успі­шни­ми на рин­ку. ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ РИН­КО­ВУ ЧАС­ТКУ BASF ЗА­РАЗ І ЯК ВО­НА МО­ЖЕ ЗМІ­НИ­ТИ­СЯ?

Бі­знес сіль­сько­го­спо­дар­ських рі­шень — клю­чо­вий для BASF. На­ра­зі не­за­ле­жні ана­лі­ти­чні ком­па­нії оці­ню­ють час­тку рин­ку BASF в Укра­ї­ні у се­гмен­ті за­со­бів за­хи­сту ро­слин при­бли­зно до 15%, за ре­зуль­та­та­ми цьо­го ро­ку ми роз­ра­хо­ву­є­мо на зро­ста­н­ня на 1,5–2%. До­сить важ­ко про­гно­зу­ва­ти подаль­шу ди­на­мі­ку у кон­текс­ті ку­пів­лі акти­вів Bayer, адже йти­ме­ться вже про два рі­зних рин­ки — агро­хі­мії та на­сі­н­ня куль­тур. Але ми роз­ра­хо­ву­є­мо на сут­тє­ве під­ви­ще­н­ня за ра­ху­нок си­нер­гії та з ве­ли­ким опти­мі­змом ди­ви­мо­ся у май­бу­тнє.

ЯК ВІД­ОБРА­ЗИ­ТЬСЯ ПРИ­ЄД­НА­Н­НЯ БІ­ЗНЕ­СІВ BAYER НА ФІ­НАН­СО­ВИХ ПО­КА­ЗНИ­КАХ BASF?

Ми­ну­ло­го ро­ку об­сяг про­да­жів всіх про­ду­ктів BASF на гло­баль­но­му рів­ні

(не тіль­ки для сіль­сько­го го­спо­дар­ства) ста­но­вив 64,5 млрд єв­ро, а обіг, на­при­клад, тіль­ки у се­гмен­ті за­со­бів за­хи­сту ро­слин — 5,7 млрд єв­ро. За на­ши­ми по­пе­ре­дні­ми роз­ра­хун­ка­ми, при­єд­на­н­ня до BASF окре­мих акти­вів Bayer збіль­шить за­галь­ну су­му про­да­жів на 1,9 млрд єв­ро. Але це ли­ше попередні ци­фри, во­ни не вра­хо­ву­ють май­бу­тній ефект си­нер­гії.

ЯКУ УВА­ГУ КОМ­ПА­НІЯ ПЛА­НУЄ ПРИДІЛЯТИ БІ­ЗНЕ­СУ НА­СІ­Н­НЯ, ЩО ТА­КОЖ ПРИ­ДБА­ЛА У BAYER?

Сво­го ча­су ком­па­нія Bayer, кон­со­лі­ду­ю­чи рі­зні акти­ви, при­дба­ла й са­ма бі­знес

на­сі­н­ня. Але фо­кус був зро­бле­ний на агро­хі­мію, а бі­знес на­сі­н­ня ві­ді­гра­вав дру­го­ря­дну роль. Ми ж із са­мо­го по­ча­тку пе­ре­мо­вин з Bayer під­кре­слю­ва­ли, що ма­є­мо на­мір ін­ве­сту­ва­ти у на­сін­нє­вий бі­знес ве­ли­кі ко­шти. За­раз BASF ін­ве­стує в ін­но­ва­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства по­над 500 млн єв­ро на рік, що ста­но­вить близь­ко 27% всіх ін­ве­сти­цій. З при­дба­н­ням час­тки акти­вів Bayer, з на­шим но­вим порт­фе­лем, ми пла­ну­є­мо збіль­ши­ти су­му ін­но­ва­цій­них ін­ве­сти­цій до без­пре­це­ден­тної ци­фри — 900 млн єв­ро. Зна­чна ча­сти­на цих ко­штів пі­де у роз­ви­ток бі­зне­су на­сі­н­ня, який ми пра­гне­мо ви­ве­сти на сві­то­вий рі­вень.

ТОБ­ТО ПО­ЄД­НА­Н­НЯ РІ­ЗНИХ

НА­ПРЯ­МІВ БІ­ЗНЕ­СУ БУ­ЛО СТРА­ТЕ­ГІ­ЧНИМ РІ­ШЕ­Н­НЯМ?

Якщо взя­ти єв­ро­пей­ську тра­ди­цію ро­слин­ни­цтва, то мо­жна чі­тко по­ба­чи­ти, що ін­но­ва­цій­но во­но роз­ви­ва­ло­ся і ба­зу­ва­ло­ся на за­хи­сті ро­слин. На­сін­нє­вий бі­знес зав­жди роз­гля­дав­ся як окре­мий на­прям. Але за­раз ми вже чі­тко ро­зу­мі­є­мо, що май­бу­тнє аграр­но­го ви­ро­бни­цтва по­ля­гає у по­єд­нан­ні рі­зних на­пря­мів, са­ме то­му ми і прийня­ли рі­ше­н­ня при­дба­ти акти­ви Bayer. Подаль­ший роз­ви­ток бу­де спря­мо­ва­ний на під­клю­че­н­ня ци­фро­вих те­хно­ло­гій. BASF роз­гля­дає і бу­де роз­гля­да­ти всі мо­жли­во­сті при­єд­на­н­ня при­ва­бли­вих для нас бі­зне­сів, як на гло­баль­но­му, так і на ло­каль­но­му рів­нях. На­при­клад, у рам­ках уго­ди ми при­дба­ли бі­знес Bayer з на­сі­н­ня ово­чів під тор­го­вою мар­кою Nunhems.

Про­цес роз­ви­тку ще три­ває, го­лов­не, щоб це від­по­від­а­ло на­шій ме­ті роз­ро­би­ти і за­про­по­ну­ва­ти агра­рі­ям ком­пле­ксну про­по­зи­цію і за­до­воль­ни­ти всі їх по­тре­би.

ЧИ ВІД­БУ­ДУ­ТЬСЯ ЯКІСЬ ЗМІ­НИ У ЦІ­НО­ВІЙ ПО­ЛІ­ТИ­ЦІ КОМ­ПА­НІЇ?

Та­ке за­пи­та­н­ня ви­ни­кає і бу­де ви­ни­ка­ти. І во­но ціл­ком ло­гі­чне — пов’яза­ти ви­тра­ти на при­дба­н­ня акти­вів і до­да­тко­ві ін­ве­сти­ції з ці­на­ми для на­ших спо­жи­ва­чів. Але пря­мо­го зв’яз­ку тут не існує. В осно­ву фор­му­ва­н­ня цін BASF по­кла­де­на при­бу­тко­вість за­сто­су­ва­н­ня на­ших про­ду­ктів для фер­ме­рів. Тоб­то те, як ми мо­же­мо до­лу­чи­ти­ся до ство­ре­н­ня кін­це­во­го рин­ко­во­го про­ду­кту. BASF зав­жди на­ма­га­є­ться пе­ред­ба­чи­ти для дистриб’юто­рів і агра­рі­їв рі­зні опції фі­нан­су­ва­н­ня. Зав­дя­ки цьо­му во­ни змо­жуть оби­ра­ти рі­зні ва­рі­ан­ти для най­швид­шо­го по­вер­не­н­ня ко­штів.

ЧИ ДО­ПО­МО­ЖУТЬ ЗМІ­НИ

У BASF ПО­СИ­ЛИ­ТИ ПО­ЗИ­ЦІЇ СА­МЕ УКРА­ЇН­СЬКИХ ФЕР­МЕ­РІВ НА СВІ­ТО­ВО­МУ РИН­КУ?

Укра­ї­на вже за­раз є одним із про­від­них по­ста­чаль­ни­ків аграр­ної про­ду­кції. У ком­па­нії я від­по­від­аю за ре­гіон Єв­ро­пи, Азії та Близь­ко­го Схо­ду, у яко­му роз­та­шо­ва­ні більш ніж

100 кра­їн сві­ту з ле­во­вою час­ткою на­се­ле­н­ня пла­не­ти. У цьо­му ве­ли­че­зно­му ре­гіо­ні ми ви­ді­ля­є­мо всьо­го ві­сім клю­чо­вих грав­ців, і Укра­ї­на — один з них. Для BASF ста­тус клю­чо­во­го грав­ця озна­чає, що на­ші рі­ше­н­ня, пре­па­ра­ти і стра­те­гія ство­ре­ні са­ме для ці­єї кра­ї­ни, з ура­ху­ва­н­ням її осо­бли­во­стей. На­при­клад, пла­тфор­ма для ци­фро­во­го зем­ле­роб­ства хarvio™, яку ми пов­ні­стю ви­ку­пи­ли у Bayer, бу­де до­сту­пна і в Укра­ї­ні. Ми впев­не­ні, що пі­сля при­дба­н­ня акти­вів Bayer на­ша ком­па­нія за­про­по­нує ще кра­щі про­по­зи­ції са­ме для фер­ме­рів Укра­ї­ни.

ЧИ БУ­ДЕ BASF РОЗ­ВИ­ВА­ТИ В УКРА­Ї­НІ НА­ПРЯМ СЕ­ЛЕ­КЦІЇ НА­СІ­Н­НЯ?

До нас пе­ре­йшов на­у­ко­во-до­слі­дни­цький центр Bayer у се­ли­щі Цен­траль­не Ми­ро­нів­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті, який є пла­тфор­мою для ви­ве­де­н­ня но­вих по­кра­ще­них сор­тів пше­ни­ці та ви­ро­бни­цтва ба­зо­во­го на­сі­н­ня. За­раз він про­хо­дить ін­те­гра­цію у BASF. Цьо­го­річ у нас був ко­мер­ці­а­лі­зо­ва­ний один сорт пше­ни­ці, на­сту­пно­го ро­ку ми за­про­по­ну­є­мо ще два но­вих сор­ти. У подаль­ших пла­нах — ви­ве­де­н­ня гі­бри­дів ці­єї куль­ту­ри. Як ми роз­ра­хо­ву­є­мо, во­ни з’яв­ля­ться вже на по­ча­тку 2020-х ро­ків.

Якщо роз­гля­да­ти на гло­баль­но­му рів­ні, то BASF при­дба­ла всю ме­ре­жу по­ді­бних се­ле­кцій­них на­у­ко­во-до­слі­дни­цьких цен­трів, які бу­ли у Bayer, — сім стан­цій по всьо­му сві­ту. Центр у Ми­ро­нів­сько­му ра­йо­ні — один з них. Це під­кре­слює зна­чу­щість Укра­ї­ни на сві­то­во­му рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, про що я вже ка­зав.

ЯК ВИ МО­ЖЕ­ТЕ ОХА­РА­КТЕ­РИ­ЗУ­ВА­ТИ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО АГРА­РІЯ ЯК КЛІ­ЄН­ТА? Є ду­же ці­ка­ве за­пи­та­н­ня: що для агра­рі­їв сто­їть на пер­шо­му мі­сці — ці­ни чи те­хно­ло­гії? Про­тя­гом остан­ніх ро­ків ми ро­би­ли де­кіль­ка до­слі­джень, і, мо­жли­во, ви зди­ву­є­те­ся, але ці­на під час ви­бо­ру кон­кре­тно­го про­ду­кту ні­ко­ли не сто­їть на пер­шо­му мі­сці. Я щи­ро вра­же­ний пра­гне­н­ням укра­їн­ських агра­рі­їв до но­вих роз­ро­бок та ін­но­ва­цій, не­зва­жа­ю­чи на брак ко­штів і не­ста­чу лі­кві­дно­сті. Це ціл­ком від­по­від­ає і на­шій ці­лі. BASF зав­жди на­го­ло­шує, що при ви­бо­рі ні­ко­ли не тре­ба орі­єн­ту­ва­ти­ся на вхі­дні да­ні. Мо­жна за­пла­ти­ти біль­ше за те­хно­ло­гію, але отри­ма­ти до­да­тко­вий ре­зуль­тат, який при­не­се ве­ли­кий при­бу­ток.

ЛІВІО ТЕДЕСКІ, стар­ший ві­це-пре­зи­дент BASF

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.