ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ­НИЙ ДО­СВІД

СЬО­ГО­ДНІ УКРА­ЇН­СЬКИЙ БІ­ЗНЕС МАЄ ВЕ­ЛИ­КИЙ ПО­ПИТ НА ПРОЕКТНЕ ФІ­НАН­СУ­ВА­Н­НЯ, ЯКИЙ МІ­СЦЕ­ВІ БАН­КИ НЕ В ЗМО­ЗІ ПОВ­НІ­СТЮ ЗА­ДО­ВОЛЬ­НИ­ТИ. І ПИ­ТА­Н­НЯ ЩО­ДО ЦЬО­ГО ДЕ­ФІ­ЦИ­ТУ СТО­ЇТЬ ДО­ВО­ЛІ ГО­СТРО

Landlord - - КРЕДИТУВАННЯ - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕТРОВ СЕР­ГІЙ ГОН­ЧА­РЕ­ВИЧ, ке­ру­ю­чий пар­тнер CAPITAL TIMES

Мо­дер­ні­за­ція існу­ю­чих ви­ро­бни­чих об’єктів та роз­ви­ток но­вих на­пря­мів ді­яль­но­сті ком­па­нії ви­ма­гає фі­нан­со­вих ін­ве­сти­цій. Ре­а­лі­за­ція мас­шта­бних про­е­ктів — до­сить ре­сур­со­міс­ткий про­цес, і най­ча­сті­ше здій­сни­ти йо­го вну­трі­шні­ми си­ла­ми під­при­єм­ства не­має мо­жли­во­сті. Без зов­ні­шніх ін­ве­сти­цій галь­му­є­ться ріст окре­мих ком­па­ній та як на­слі­док — еко­но­мі­ки кра­ї­ни у ці­ло­му.

УКРА­ЇН­СЬКІ РЕАЛІЇ

У про­це­сі по­шу­ку ін­ве­сти­цій укра­їн­ський бі­знес сти­ка­є­ться з ре­а­лі­я­ми рин­ку — кре­ди­ти мі­сце­вих бан­ків ви­яв­ля­ю­ться над­то до­ро­ги­ми: 20–25% рі­чних у грив­ні чи 10–11% в іно­зем­ній ва­лю­ті. Ці кре­ди­ти ма­ють до­ста­тньо ко­ро­ткий строк — у се­ре­дньо­му не біль­ше трьох ро­ків, що є до­во­лі сер­йо­зним бор­го­вим на­ван­та­же­н­ням для біль­шо­сті по­зи­чаль­ни­ків.

Че­рез скла­дну си­ту­а­цію з укра­їн­ськи­ми бан­ка­ми ба­га­то по­зи­чаль­ни­ків все біль­ше по­гля­да­ють у бік між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій та іно­зем­них фон­дів, що ста­ють ре­аль­ною аль­тер­на­ти­вою. І в Укра­ї­ні з’яв­ля­ю­ться но­ві грав­ці, го­то­ві на­да­ва­ти фі­нан­со­ву під­трим­ку ві­тчи­зня­ним про­е­ктам. Крім за­галь­но­ві­до­мих ЄБРР та МФК є ще близь­ко пів­то­ра де­ся­тка стру­ктур, від яких мо­жна успі­шно за­лу­чи­ти де­ше­ві гро­ші на три­ва­лий тер­мін. Го­лов­на цін­ність — во­ни вже го­то­ві до укра­їн­ських ре­а­лій. Отри­ма­н­ня ко­штів від по­ді­бних ор­га­ні­за­цій має чи­ма­ло пе­ре­ваг:

• це дій­сно де­ше­ві гро­ші — близь­ко 6–7% рі­чних у ва­лю­ті; • мо­жли­вий строк за­лу­че­н­ня кре­ди­ту — до 10 ро­ків; • на пе­рі­од ре­а­лі­за­ції про­е­кту мо­жли­во отри­ма­ти кре­ди­тні ка­ні­ку­ли; • імі­дже­ві ди­ві­ден­ди для по­зи­чаль­ни­ка, що по­кра­щу­ють йо­го ре­пу­та­цію пе­ред пар­тне­ра­ми, по­си­лю­ють по­зи­цію ком­па­нії. У зв’яз­ку з пре­зи­дент­ськи­ми ви­бо­ра­ми, що на­бли­жа­ю­ться, над­зви­чай­но ва­жли­ве пи­та­н­ня май­бу­тньо­го ва­лю­тно­го кур­су. Ба­га­то спе­ці­а­лі­стів схо­дя­ться в дум­ці, що на­шу кра­ї­ну очі­кує па­ді­н­ня кур­су грив­ні, а йо­го ро­змір бу­де за­ле­жа­ти від чи­слен­них еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних фа­кто­рів. І по­тен­цій­ний по­зи­чаль­ник по­ви­нен вра­хо­ву­ва­ти цей фа­ктор, при­йма­ю­чи рі­ше­н­ня про за­лу­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня від між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій. Адже де­ше­ві гро­ші до­сту­пні ви­клю­чно в іно­зем­ній ва­лю­ті. Крім то­го, че­рез по­ді­бні ри­зи­ки прі­о­ри­тет від­да­є­ться ком­па­ні­ям з ва­лю­тною ви­ру­чкою, до­ста­тньою для по­кри­т­тя кре­ди­ту.

Та­ким чи­ном, по­ді­бні кре­ди­ти най­більш до­сту­пні для ком­па­ній з екс­пор­то­рі­єн­то­ва­них га­лу­зей: агро­про­ми­сло­вої, ін­фра­стру­ктур­ної то­що.

ДО­СВІД КРА­ЩИХ

Одним із при­кла­дів про­е­кту із за­лу­че­н­ням іно­зем­них ко­штів є до­свід укра­їн­сько­го хол­дин­гу OREXIM Group. Ком­па­нія взя­ла кре­дит від Чор­но­мор­сько­го бан­ку тор­гів­лі та роз­ви­тку (Гре­ція) у роз­мі­рі

31 млн єв­ро. Кіль­ко­ма ро­ка­ми ра­ні­ше хол­динг OREXIM Group, про­від­ний екс­пор­тер та пор­то­вий опе­ра­тор Укра­ї­ни, за­пла­ну­вав мо­дер­ні­за­цію вла­сно­го зер­но­во­го тер­мі­на­лу в Ми­ко­ла­їв­сько­му мор­сько­му пор­ту, щоб збіль­ши­ти по­ту­жно­сті збе­рі­га­н­ня із 60 000 т до 141 000 т. Онов­ле­ний тер­мі­нал по­ви­нен ста­ти одним з на­ймас­шта­бні­ших су­ча­сних ком­пле­ксів з пе­ре­вал­ки на­си­пних куль­тур. Це за­без­пе­чить укра­їн­ським агро­про­ми­сло­вим ком­па­ні­ям до­ступ на між­на­ро­дні рин­ки, бу­де спри­я­ти ре­гіо­наль­но­му та на­ціо­наль­но­му роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­сько­го се­кто­ра кра­ї­ни. Оскіль­ки по­ді­бний про­ект ви­ма­гає чи­ма­лих ін­ве­сти­цій, ме­не­джмент OREXIM Group за спри­я­н­ня ком­па­нії

Capital Times, що ви­сту­пи­ла фі­нан­со­вим ра­дни­ком Гру­пи, прийняв рі­ше­н­ня про по­шук іно­зем­но­го пар­тне­ра для ре­а­лі­за­ції та­ко­го мас­шта­бно­го про­е­кту.

Про свій до­свід у за­лу­чен­ні фі­нан­су­ва­н­ня від між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій та про основ­ні ви­мо­ги до по­тен­цій­но­го по­зи­чаль­ни­ка роз­по­вів ке­ру­ю­чий пар­тнер Capital Times Сер­гій Гон­ча­ре­вич. «У про­це­сі по­шу­ку від­по­від­но­го пар­тне­ра на­ша ко­ман­да про­ана­лі­зу­ва­ла всі до­сту­пні на той мо­мент опції фі­нан­су­ва­н­ня, — ді­ли­ться він. — Най­більш при­ва­бли­вою з усіх то­чок зо­ру ви­яви­ла­ся про­по­зи­ція Чор­но­мор­сько­го бан­ку тор­гів­лі та роз­ви­тку (Гре­ція), який за­про­по­ну­вав не­об­хі­дне фі­нан­су­ва­н­ня стро­ком на сім ро­ків під від­со­ток, на­ба­га­то ниж­чий, ніж про­по­зи­ції укра­їн­ських бан­ків. За на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, рі­зни­ця між фа­кти­чно отри­ма­ною став­кою та про­по­но­ва­ною в Укра­ї­ні до­зво­лить OREXIM Group що­рі­чно еко­но­ми­ти близь­ко міль­йо­на єв­ро за ко­жен рік ко­ри­сту­ва­н­ня кре­ди­том».

Яким же са­ме ви­мо­гам по­вин­на від­по­від­а­ти ком­па­нія, що за­лу­чає ко­шти? Се­ред них — на­яв­ність між­на­ро­дно­го ау­ди­ту, кор­по­ра­тив­на про­зо­рість, від­по­від­ність фі­нан­со­вим ви­мо­гам, на­яв­ність по­зи­ко­во­го май­на то­що. Тіль­ки ком­па­нії з ви­со­кою на­дій­ні­стю мо­жуть пре­тен­ду­ва­ти на кре­дит. У ви­пад­ку по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня на по­ча­тко­во­му ета­пі про­во­ди­ться юри­ди­чна екс­пер­ти­за. До неї за­лу­ча­ю­ться не­за­ле­жні кон­суль­тан­ти з рі­зних сфер та на­віть кра­їн, які про­во­дять все­бі­чний ау­дит. Не­об­хі­дно бу­ти го­то­вим до то­го, що бу­дуть оці­ню­ва­ти та­кі по­ка­зни­ки, як ро­змір вкла­ду клі­єн­та у про­ект, до­ста­тність бю­дже­ту, стро­ки ре­а­лі­за­ції про­е­кту і на­віть зда­тність ко­ман­ди ре­а­лі­зу­ва­ти йо­го. Тож силь­ний і зла­го­дже­ний ко­ле­ктив бу­де пе­ре­ва­гою.

Кре­ди­тор обов’яз­ко­во до­слі­джує гли­би­ну опра­цю­ва­н­ня про­е­кту, в то­му чи­слі й з бо­ку рин­ку — чи є по­пит на про­ду­кцію та по­слу­ги, який про­гноз йо­го збе­ре­же­н­ня, яка ці­на, хто клі­єн­ти та ін­ші по­ді­бні аспе­кти. Осо­бли­ву ува­гу не­об­хі­дно при­ді­ли­ти еко­ло­гі­чній скла­до­вій та со­ці­аль­но­му зна­чен­ню про­е­кту. Усе це під­ви­щить до­ві­ру між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій.

У ви­пад­ку з OREXIM Group одним з го­лов­них ва­же­лів впли­ву на по­зи­тив­не рі­ше­н­ня ста­ла на­яв­ність в акти­ві но­во­збу­до­ва­но­го ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го тер­мі­на­лу пе­ре­вал­ки ро­слин­них олій «Еве­рі». Ком­плекс осна­ще­ний до­ро­гою ім­порт­ною те­хні­кою, й це про­де­мон­стру­ва­ло сер­йо­зний під­хід ком­па­нії, ви­со­кі стан­дар­ти яко­сті та дов­го­стро­ко­ві пла­ни. Аграр­ний се­ктор за­ли­ша­є­ться одним з най­ро­з­ви­ну­ті­ших та ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вих в Укра­ї­ні. Як по­ка­зує пра­кти­ка, за­лу­чи­ти дов­го­стро­ко­ві та де­ше­ві гро­ші ціл­ком ре­аль­но. І го­лов­ним пи­та­н­ням за­ли­ша­є­ться ба­жа­н­ня ком­па­нії роз­ви­ва­ти­ся, її го­тов­ність за­до­воль­ня­ти жорс­ткі ви­мо­ги кре­ди­то­рів.

Не­зва­жа­ю­чи на всі скла­дно­щі як са­мо­го про­це­су за­лу­че­н­ня кре­ди­ту від між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, так і си­ту­а­ції все­ре­ди­ні кра­ї­ни, по­ді­бне пар­тнер­ство дає ве­ли­че­зні пе­ре­ва­ги для будь­якої ком­па­нії. Екс­пер­ти Capital Times не сум­ні­ва­ю­ться, що най­ближ­чи­ми ро­ка­ми по­ді­бних кре­ди­тів ста­не ще біль­ше. Але для цьо­го ко­жній ком­па­нії по­трі­бно прой­ти три­ва­лий шлях вла­сних ре­форм, аби від­по­від­а­ти ви­со­ким ви­мо­гам до фі­нан­со­вої та кор­по­ра­тив­ної про­зо­ро­сті.

ЧЕ­РЕЗ СКЛА­ДНУ СИ­ТУ­А­ЦІЮ З УКРА­ЇН­СЬКИ­МИ БАН­КА­МИ БА­ГА­ТО ПО­ЗИ­ЧАЛЬ­НИ­КІВ ВСЕ БІЛЬ­ШЕ ПО­ГЛЯ­ДА­ЮТЬ У БІК МІЖ­НА­РО­ДНИХ ФІ­НАН­СО­ВИХ ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЙ ТА ІНО­ЗЕМ­НИХ ФОН­ДІВ, ЩО СТА­ЮТЬ РЕ­АЛЬ­НОЮ АЛЬ­ТЕР­НА­ТИ­ВОЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.