ВЕТЕРИНАР

10 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 12 000–20 000 грн ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 1–2 ро­ки НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Са­мої ли­ше впев­не­но­сті, що тва­ри­ни кра­щі за лю­дей, кан­ди­да­то­ві не до­ста­тньо. На­яв­ність ви­щої або се­ре­дньої спе­ці­аль­ної осві­ти для ве­те­ри­на­ра обов’яз­ко­ва. Як і ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти з тва­ри­на­ми. До­свід ро­бо­ти за фа­хом ві­та­є­ться. Що ж до осо­би­стих яко­стей кан­ди­да­тів, тут ро­бо­то­дав­ці ці­ну­ють ува­жність та від­по­від­аль­ність, зда­тність при­йма­ти рі­ше­н­ня. Адже спів­ро­бі­тни­ку до­ве­де­ться мо­ні­то­ри­ти та ді­а­гно­сту­ва­ти стан здо­ров’я тва­рин або пта­хів, лі­ку­ва­ти їх і на­віть кон­тро­лю­ва­ти ви­ко­на­н­ня са­ні­тар­них пра­вил утри­ма­н­ня.

Від пре­тен­ден­тів на по­са­ду ве­те­ри­на­ра ро­бо­то­дав­ці ви­ма­га­ють та­кож зна­н­ня про­грам го­дів­лі тва­рин та пта­хів. Бо, швид­ше за все, са­ме ве­те­ри­на­ру до­ве­де­ться ко­ре­гу­ва­ти та зба­лан­со­ву­ва­ти їх ра­ціон, а хар­чу­ва­н­ня зна­чно впли­ває на ре­зуль­тат у тва­рин­ни­цькій га­лу­зі/пта­хів­ни­цтві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.