КЕ­РІВ­НИК ВІД­ДІ­ЛУ/ ДИ­РЕ­КТОР ПІД­РОЗ­ДІ­ЛУ

6 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: до 30 000 грн ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 5 ро­ків НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Ви­ща осві­та (за­ле­жно від сфе­ри та на­пря­му ді­яль­но­сті во­на мо­же бу­ти те­хні­чною, агро­но­мі­чною, еко­но­мі­чною, юри­ди­чною) та на­яв­ність сут­тє­во­го успі­шно­го до­сві­ду ро­бо­ти — обов’яз­ко­ві ви­мо­ги до кан­ди­да­тів на та­кі по­са­ди. Іні­ці­а­тив­ність, від­кри­тість, ха­ри­зма­ти­чність, вмі­н­ня спла­ну­ва­ти, ор­га­ні­зу­ва­ти та про­кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту до­ру­че­но­го під­роз­ді­лу, вмі­н­ня ке­ру­ва­ти пер­со­на­лом та зна­хо­ди­ти спіль­ну мо­ву зі спів­ро­бі­тни­ка­ми, вмі­н­ня ана­лі­зу­ва­ти та про­гно­зу­ва­ти, аби бу­ти на крок по­пе­ре­ду кон­ку­рен­тів, вва­жа­ю­ться най­цін­ні­ши­ми яко­стя­ми.

Ба­жа­ні ви­мо­ги — вмі­н­ня не­стан­дар­тно ми­сли­ти та зна­хо­ди­ти ви­хід у най­скла­дні­ших си­ту­а­ці­ях.

За­зви­чай ке­рів­ни­кам на­да­є­ться слу­жбо­ва ав­тів­ка та за­со­би зв’яз­ку. Кан­ди­да­там з ін­ших ре­гіо­нів, що згі­дні на пе­ре­їзд, ро­бо­то­дав­ці ла­дні ком­пен­су­ва­ти на­віть вар­тість орен­ди жи­тла.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.