РІЗНОРОБОЧИЙ

2,5 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 5000–10 000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: без до­сві­ду НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

На­віть до не­ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків ро­бо­то­дав­ці ви­су­ва­ють пев­ні ви­мо­ги. Кан­ди­да­ти ма­ють від­рі­зня­ти­ся пра­це­лю­бні­стю, по­ря­дні­стю, від­по­від­аль­ні­стю, ди­сци­плі­но­ва­ні­стю, не по­вин­ні ма­ти шкі­дли­вих зви­чок.

На­йма­них пра­ців­ни­ків укра­їн­ські ро­бо­то­дав­ці за­зви­чай за­без­пе­чу­ють жи­тлом у гур­то­жи­тках, спе­ц­одя­гом, іно­ді на­віть го­ду­ють обі­дом.

Між тим са­ме за цю ка­те­го­рію спів­ро­бі­тни­ків укра­їн­ським агра­рі­ям най­важ­че зма­га­ти­ся із за­кор­дон­ни­ми ро­бо­то­дав­ця­ми, пе­ре­д­усім че­рез ви­со­ку зар­пла­тню, обі­ця­ну іно­зем­ця­ми. Там не­ква­лі­фі­ко­ва­ним пра­ців­ни­кам ла­дні пла­ти­ти до 60 000 гри­вень на мі­сяць, про­те го­ду­ва­ти і за­без­пе­чу­ва­ти жи­тлом їх ні­хто не по­спі­шає. От­же, пи­та­н­ня, чи вар­то їхати за кор­дон, чи бу­де вар­та та шкур­ка ви­чин­ки, вра­хо­ву­ю­чи ви­тра­ти на про­їзд, хар­чу­ва­н­ня та про­жи­ва­н­ня, ли­ша­є­ться від­кри­тим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.