ОПЕ­РА­ТОР НА ВИ­РО­БНИ­ЦТВО

0,8 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 5000–15 000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: без до­сві­ду НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Основ­ний обов’язок опе­ра­то­ра на ви­ро­бни­цтві — сте­жи­ти за ви­ро­бни­чи­ми про­це­са­ми (ви­хо­дом, які­стю та фа­су­ва­н­ням про­ду­кції). За­зви­чай та­ких фа­хів­ців шу­ка­ють бо­ро­шно­мель­ні під­при­єм­ства, ви­ро­бни­ки олії чи мо­ло­ка. На олій­но­екс­тра­кцій­них за­во­дах їм, на­при­клад, до­во­ди­ться кон­тро­лю­ва­ти пов­но­ту зли­ву ци­стерн, го­ту­ва­ти тру­бо­про­во­ди та обла­дна­н­ня до ре­мон­тних ро­біт, про­во­ди­ти чи­ще­н­ня ре­зер­ву­а­рів. А на мо­ло­ко­за­во­ді — кон­тро­лю­ва­ти про­цес роз­ли­ву мо­ло­чної про­ду­кції: ва­гу, якість фа­су­ва­н­ня, пе­ре­ві­ря­ти мар­ку­ва­н­ня.

На­яв­ність те­хні­чної осві­ти у кан­ди­да­тів в опе­ра­то­ри ві­та­є­ться.

Ро­бо­то­дав­ці на­да­ють пе­ре­ва­гу пра­цьо­ви­тим, від­по­від­аль­ним та ува­жним до де­та­лей пра­ців­ни­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.