СЛИВОВИЙ БУМ

У ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НО­МУ ВИ­РО­БНИ­ЦТВІ КІ­СТО­ЧКО­ВИХ СЛИ­ВА ВПЕВ­НЕ­НО ПО­ТІ­СНИ­ЛА ТРАДИЦІЙНОГО ЛІДЕРА — ВИ­ШНЮ І ПО­СТУ­ПО­ВО СТАЄ ЕКС­ПОРТ­НОЮ ФРУКТОВОЮ ПО­ЗИ­ЦІ­ЄЮ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИ­КА­ЛЕН­КО

У ві­тчи­зня­но­му ви­ро­бни­цтві кі­сто­чко­вих сли­ва впев­не­но по­ті­сни­ла ви­шню

Ми­ну­ло­го ро­ку на фру­кто­во­му рин­ку Укра­ї­ни від­бу­ла­ся по­дія, яка при­вер­ну­ла ува­гу фа­хів­ців. Ві­тчи­зня­ні са­дів­ни­цькі під­при­єм­ства від­ван­та­жи­ли на екс­порт біль­ше 8000 т сві­жої сли­ви, а у гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті зов­ні­шні про­да­жі ста­но­ви­ли близь­ко $6,2 млн. Та­кий об­сяг екс­пор­ту для укра­їн­ської сли­ви вза­га­лі став ре­кор­дним. При­вер­тає ува­гу і те, що 85% по­ста­чань бу­ли здій­сне­ні або єв­ро­пей­ським пе­ре­ро­бни­кам, або вза­га­лі на ви­со­ко­мар­жи­наль­ний фру­кто­вий фреш-ри­нок кра­їн ЄС.

До цьо­го сві­жа ві­тчи­зня­на сли­ва май­же пов­ні­стю екс­пор­ту­ва­ла­ся на ри­нок Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Пі­сля вве­де­н­ня у 2014 ро­ці ро­сій­сько­го ем­бар­го на укра­їн­ську пло­до­о­во­че­ву про­ду­кцію за кор­дон від­прав­ля­ли­ся ви­пад­ко­ві не­ве­ли­кі пар­тії сві­жої сли­ви по 100–

500 т — пе­ре­ва­жно до ті­єї ж РФ, че­рез те­ри­то­рію Бі­ло­ру­сі.

Як вка­за­но у до­по­віді «По­кра­ще­н­ня до­сту­пу укра­їн­сько­го агро­бі­зне­су до екс­порт­них рин­ків», яку під­го­ту­вав Се­кре­та­рі­ат з під­трим­ки екс­пор­ту укра­їн­ської про­до­воль­чої та аграр­ної про­ду­кції (спіль­ний про­ект FAO та ЄБРР), остан­ні­ми ро­ка­ми ін­те­рес укра­їн­ських ви­ро­бни­ків до сли­ви по­сту­по­во зро­став, не­зва­жа­ю­чи на те що во­на не по­зи­ціо­ну­ва­ла­ся як екс­порт­на про­ду­кція. Ще 10 ро­ків то­му у ва­ло­во­му збо­рі кі­сто­чко­вих час­тка сли­ви ста­но­ви­ла 29% і зна­чно по­сту­па­ла­ся вро­жаю ви­шні, на яку при­па­да­ло 35% збо­ру.

Але по­стій­ні по­го­дні не­га­ра­зди у ве­сня­ний пе­рі­од цві­ті­н­ня пло­до­вих на­са­джень вна­слі­док змін клі­ма­ту зро­би­ли «ан­ти­ви­шне­ву» спра­ву. На час­тку сли­ви вже при­па­дає близь­ко 37% збо­ру всіх кі­сто­чко­вих, а час­тка ви­шні про­сі­ла при­бли­зно до 31% і про­дов­жує по­стій­но змен­шу­ва­ти­ся.

У до­по­віді Се­кре­та­рі­а­ту з під­трим­ки екс­пор­ту укра­їн­ської про­до­воль­чої та аграр­ної про­ду­кції за­зна­ча­є­ться, що на сли­ву та ви­шню за­раз при­па­дає і на­да­лі при­па­да­ти­ме близь­ко 60% вро­жаю кі­сто­чко­вих. Але вна­слі­док прим­хли­во­сті ви­шні (як і че­ре­шні) до по­го­дних умов все біль­ше са­до­во­дів від­мов­ля­ю­ться від по­нов­ле­н­ня її на­са­джень. Сли­ва ж, нав­па­ки, до­сить мо­ро­зо­стій­ка куль­ту­ра, то­му тем­пе­ра­тур­ні пе­ре­па­ди та за­мо­роз­ки не зав­да­ють, як пра­ви­ло, сер­йо­зної шко­ди вро­жаю. Що­прав­да, тут, як під­кре­слю­ють фа­хів­ці, є пев­на пас­тка. Якщо у пла­ні куль­ти­ва­ції пе­ре­ва­ги і пер­спе­ктив­ність са­ме сли­ви зро­зумі­лі, то з огля­ду на де­я­кі рин­ко­ві трен­ди все не так одно­зна­чно.

Остан­ні­ми ро­ка­ми гро­шо­ва стру­кту­ра рин­ку фру­ктів за­зна­ла не­аби­яких змін. У пер­шу чер­гу во­ни пов’яза­ні з май­же чо­ти­ри­кра­тним па­ді­н­ням цін на яблу­ка в до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті про­тя­гом де­ся­ти­річ­чя. Во­дно­час ці­ни на кі­сто­чко­ві че­рез брак про­ду­кції на рин­ку зна­чно під­ви­щи­ли­ся. Якщо у гро­шо­во­му ви­мі­рі на час­тку кі­сто­чко­вих при­па­да­ло 28% рин­ку, то за­раз во­на пе­ре­ви­щи­ла 50%.

На­сам­пе­ред по­пи­том з бо­ку пе­ре­ро­бни­ків ко­ри­сту­ю­ться ви­шні та че­ре­шні, за які й про­по­ну­ють най­ви­щі ці­ни

Та­ким чи­ном, скла­ла­ся су­пе­ре­чли­ва си­ту­а­ція — з огля­ду на ста­біль­ність ви­ро­бни­цтва і га­ран­то­ва­ні об­ся­ги ви­тор­гу більш при­ва­бли­вою для са­дів­ни­ків ви­гля­дає сли­ва, але більш при­бу­тко­ви­ми, хо­ча й ри­зи­ко­ва­ни­ми, за­ли­ша­ю­ться ви­шні та че­ре­шні.

То­му акти­ві­за­ція екс­пор­ту укра­їн­ської сли­ви, яка спо­сте­рі­га­є­ться за­раз, мо­же ма­ти ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для під­ви­ще­н­ня мар­жи­наль­но­сті цьо­го фру­кто­во­го се­гмен­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.