КИМ БУ­ТИ

ТОП-15 НАЙЗАТРЕБУВАНІШИХ ПРО­ФЕ­СІЙ В АГРО­СЕ­КТО­РІ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МА­РИ­НА БРИ­КИ­МО­ВА

Топ-15 н ай затре був а ніш и х про­фе­сій в агро­се­кто­рі

Ко­ли мо­ва за­хо­дить про пер­спе­кти­ви роз­ви­тку аграр­ної га­лу­зі, в усьо­му сві­ті не в остан­ню чер­гу зга­ду­ють про про­бле­ми з ка­дра­ми. І укра­їн­ський агро­про­ми­сло­вий се­ктор тут не ви­клю­че­н­ня. Жур­нал Landlord ви­рі­шив з’ясу­ва­ти, яких са­ме спе­ці­а­лі­стів бра­кує агра­рі­ям. Для цьо­го ми звер­ну­ли­ся без­по­се­ре­дньо до ком­па­ній та до ка­дро­вих і кон­сал­тин­го­вих агентств. В екс­пер­тно-ана­лі­ти­чно­му цен­трі між­на­ро­дно­го ка­дро­во­го пор­та­лу hh.ua ми ді­зна­ли­ся, що у пер­шо­му пів­річ­чі

2018 ро­ку ро­бо­то­дав­ці шу­ка­ли пе­ре­ва­жно го­лов­них агро­но­мів та агро­но­мів­кон­суль­тан­тів, ве­те­ри­нар­них лі­ка­рів, ме­ха­ні­ків з ре­мон­ту та ви­пу­ску сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, агро­хі­мі­ків, за­ві­ду­ва­чів скла­ду, ана­лі­ти­ків з впро­ва­дже­н­ня CRM, ме­не­дже­рів з про­да­жу, зоо­те­хні­ків, тра­кто­ри­стів, ри­бо­во­дів, те­хно­ло­гів-кон­суль­тан­тів з ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів, зер­но­трей­де­рів, ін­же­не­рів з ре­мон­ту, управ­лін­ців.

Се­ред ви­мог, які ви­су­ва­ють ро­бо­то­дав­ці до по­тен­цій­них спів­ро­бі­тни­ків, бу­ла на­яв­ність про­філь­ної ви­щої осві­ти, зна­н­ня те­хно­ло­гій ви­ро­бни­цтва, на­яв­ність усіх по­трі­бних до­пу­сків та до­зво­лів, зна­н­ня по­ряд­ку ве­де­н­ня зві­тно­сті то­що.

За сло­ва­ми спе­ці­а­лі­стів «Headhunter Укра­ї­на», над­хо­дже­н­ня най­біль­шої кіль­ко­сті про­по­зи­цій від ро­бо­то­дав­ців спо­сте­рі­га­є­ться, як пра­ви­ло, у бе­ре­зні. На­сту­пна хви­ля йде у черв­ні-ли­пні. По­шу­ка­чі по­чи­на­ють більш актив­но шу­ка­ти ро­бо­ту та­кож се­зон­но — про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку пі­ки актив­но­сті при­па­ли на лю­тий-бе­ре­зень та чер­вень-ли­пень. Ка­жу­чи про рі­вень кон­ку­рен­ції, ана­лі­ти­ки за­зна­ча­ють, що впро­довж пер­шо­го пів­річ­чя 2018 ро­ку він пе­ре­бу­вав на по­зна­чці три-чо­ти­ри осо­би на мі­сце по усьо­му рин­ку пра­ці. По­ка­зник hh-index, який ви­зна­чає спів­від­но­ше­н­ня кіль­ко­сті ре­зю­ме до кіль­ко­сті ва­кан­сій, був най­ви­щим у бе­ре­зні та кві­тні — 3,7. Най­ниж­чий рі­вень кон­ку­рен­ції при­пав на чер­вень — 3,1. В аграр­ній сфе­рі спо­сте­рі­га­є­ться до­сить низь­кий рі­вень кон­ку­рен­ції й мо­жна го­во­ри­ти про по­тре­бу у фа­хів­цях. Спів­від­но­ше­н­ня ва­кан­сій і ре­зю­ме свід­чить про те, що кіль­кість актив­них по­шу­ка­чів зна­чно мен­ша, ніж кіль­кість ва­кан­сій. На­ра­зі ро­бо­то­дав­цям до­во­ди­ться кон­ку­ру­ва­ти за ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків, а не нав­па­ки. Ана­ліз ба­зи ва­кан­сій та ре­зю­ме, а та­кож опи­ту­ва­н­ня ро­бо­то­дав­ців та по­шу­ка­чів по­ка­зу­ють, що агро­се­ктор три­має до­во­лі ста­біль­ні по­зи­ції. І це при­то­му, що укра­їн­ським ро­бо­то­дав­цям ці­єї сфе­ри до­во­ди­ться до­кла­да­ти все біль­ше зу­силь, щоб утри­му­ва­ти спів­ро­бі­тни­ків та за­лу­ча­ти но­вих.

Спи­ра­ю­чись на ці да­ні, ми про­ана­лі­зу­ва­ли за остан­ній мі­сяць по­над ти­ся­чу на­яв­них в ін­тер­не­ті ва­кан­сій на пор­та­лах hh.ua та work.ua. Зна­ю­чи за­галь­ну кіль­кість на­яв­них ва­кан­сій та кіль­кість ва­кан­сій, що при­па­дає на ко­жну про­фе­сію, ми ви­яви­ли спе­ці­аль­но­сті, на які існує най­біль­ший по­пит.

На за­зна­че­ні у рей­тин­гу 15 спе­ці­аль­но­стей при­па­дає по­над 80% усіх за­пи­тів ро­бо­то­дав­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.