ФЕР­МЕР З ДИПЛОМОМ

ЯКІ СТЕ­РЕ­О­ТИ­ПИ СТО­СОВ­НО УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ФЕР­МЕР­СТВА НЕ­ОБ­ХІ­ДНО ЗДО­ЛА­ТИ ТА ЯКІ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ МАЄ МА­ЛИЙ БІ­ЗНЕС В АГРО­СЕ­КТО­РІ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИ­КА­ЛЕН­КО

Які пе­ре­ва­ги має ма­лий бі­знес в агро­се­кто­рі

Єгор Скля­ров, спів­за­снов­ник і фі­нан­со­вий ди­ре­ктор фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Сейм-агро», що на Сум­щи­ні, по­при мо­ло­дий вік вже має ше­сти­рі­чний до­свід ро­бо­ти в аграр­ній сфе­рі. Ком­па­нія спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві й обро­бляє 2300 га зем­лі — не­ве­ли­ку за укра­їн­ськи­ми стан­дар­та­ми пло­щу — і на­ле­жить до гру­пи ма­лих і се­ре­дніх фер­мер­ських го­спо­дарств. Від­рі­зняє під­при­єм­ство по­стать одно­го з ке­рів­ни­ків — Скля­ров за­кін­чив КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка за спе­ці­аль­ні­стю «Мі­жна­ро­дна еко­но­мі­ка» й отри­мав сту­пінь MSC in Banking and International Finance в Leeds University Business School (Ве­ли­ка Бри­та­нія). То­му і не див­но, що на сво­їй по­са­ді він від­по­від­ає за пи­та­н­ня стра­те­гі­чно­го роз­ви­тку, фі­нан­со­вий та опе­ра­цій ме­не­джмент і за­про­ва­джує но­ві під­хо­ди в управ­лі­н­ня фер­мер­ським го­спо­дар­ством. З ОСВІ­ТОЮ НА КШТАЛТ ВА­ШОЇ ФА­ХІВ­ЦІ ЗА­ЗВИ­ЧАЙ ОБІЙМАЮТЬ ТОП-ПО­СА­ДИ ВЕ­ЛИ­КИХ КОР­ПО­РА­ЦІЙ. ЧО­МУ ВИ ВИ­РІ­ШИ­ЛИ ПО­ВЕР­НУ­ТИ­СЯ У СІМЕЙНУ СПРА­ВУ І СТА­ТИ ФЕРМЕРОМ?

Ма­ю­чи фі­нан­со­ву осві­ту, я див­лю­ся на це як на ін­ве­сти­цію. І агро­се­ктор в ці­ло­му, і на­віть farming від­но­сно не­ве­ли­кої пло­щі, як у «Сейм-агро», мо­же при­но­си­ти сут­тє­ві до­хо­ди. Крім то­го, ро­бо­та на вла­сно­му під­при­єм­стві дає ви­со­кий сту­пінь сво­бо­ди у прийнят­ті рі­шень, на від­мі­ну від по­сад у ве­ли­ких ком­па­ні­ях. Мо­жли­во, остан­нє і зі­гра­ло свою роль. Я не ба­чу се­бе у скла­ді кор­по­ра­тив­ної стру­кту­ри зі скла­дною іє­рар­хі­єю та роз­га­лу­же­ною підзві­тні­стю. То­му при прийнят­ті рі­ше­н­ня у ме­не бу­ли як мо­не­тар­ні, так і не­мо­не­тар­ні сти­му­ли. Важ­ко ви­зна­чи­ти, які з них ста­ли ви­рі­шаль­ни­ми. ТОБ­ТО ВАС МО­ЖНА ВВА­ЖА­ТИ ВИ­НЯ­ТКОМ ІЗ ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ПРА­ВИ­ЛА?

Є сте­ре­о­тип про укра­їн­сько­го фер­ме­ра як ду­же кон­се­рва­тив­ну лю­ди­ну, про те, що се­ред ма­лих і се­ре­дніх фер­ме­рів не­має мо­ло­ді. Це зов­сім не так — у ко­лі мо­їх зна­йо­мих ба­га­то мо­ло­дих лю­дей, які отри­ма­ли осві­ту МВА і зна­йшли се­бе на сі­мей­них фер­мах. Ін­ша річ, що тут скла­ла­ся си­ту­а­ція «не бу­ло б ща­стя…». На жаль, Укра­ї­на у XXI сто­літ­ті пе­ре­тво­ри­ла­ся на аграр­ну дер­жа­ву, і аграр­ний се­ктор най­більш при­бу­тко­вий. Мо­жли­во, за ін­ших умов мо­лодь і шу­ка­ла б се­бе в ін­ших сфе­рах, але спра­цю­вав мо­не­тар­ний фа­ктор, і в укра­їн­сько­му агро­се­кто­рі вже є ці­лий про­ша­рок су­ча­сних пе­ре­до­вих ме­не­дже­рів, які до­ско­наль­но ро­зу­мі­ють рин­ко­ві про­це­си.

ЯКІ ЩЕ СТЕ­РЕ­О­ТИ­ПИ ЩО­ДО

ФЕР­МЕ­РІВ НЕ ВІД­ПО­ВІД­А­ЮТЬ ДІЙ­СНО­СТІ?

Да­вай­те по­чне­мо з та­ко­го де­що про­во­ка­цій­но­го за­пи­та­н­ня: чи має ро­змір зна­че­н­ня? Адже дис­ку­сія про са­му мо­дель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го бі­зне­су в Укра­ї­ні по­стій­но три­ває. На­при­клад, що тре­ба бра­ти за при­клад: єв­ро­пей­ську пра­кти­ку, де се­ре­дній ро­змір фер­ми ста­но­вить 3 га, чи, нав­па­ки, ар­ген­тин­ську мо­дель із ве­ли­че­зни­ми ла­ти­фун­ді­я­ми?

Хо­чу по­сла­ти­ся на ре­зуль­та­ти ґрун­тов­но­го до­слі­дже­н­ня, яке про­во­ди­ли фа­хів­ці Ки­їв­ської шко­ли еко­но­мі­ки. Про­тя­гом 17 ро­ків во­ни від­сте­жу­ва­ли ді­яль­ність аграр­них го­спо­дарств усіх ти­пів та роз­мі­рів в Укра­ї­ні. До­слі­дже­н­ня пе­ре­кон­ли­во до­во­дить: ро­змір го­спо­дар­ства не має зна­че­н­ня, ва­жли­ва не кіль­кість ге­кта­рів, а те, як ви управ­ля­є­те про­це­са­ми. Тоб­то який до­хід ви отри­му­є­те з одно­го ге­кта­ра.

ЧО­МУ ВИ ВВА­ЖА­Є­ТЕ, ЩО ЦІ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ МА­ЮТЬ ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ? В Укра­ї­ні при­бли­зно 70% усіх зе­мель обро­бля­є­ться не­за­ле­жни­ми аграр­ни­ми ком­па­ні­я­ми, що не вхо­дять до скла­ду вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­них хол­дин­гів. Але якщо по­рів­ня­ти їх ді­яль­ність із фер­ме­ра­ми Ка­на­ди, яка має при­бли­зно одна­ко­ві з Укра­ї­ною умо­ви за кіль­кі­стю зе­мель, рів­нем опа­дів то­що, ви­хо­дить шо­ку­ю­ча кар­ти­на. До­да­на вар­тість, якої до­ся­га­ють ка­над­ські фер­ме­ри, у 15 ра­зів ви­ща, ніж ана­ло­гі­чний по­ка­зник ві­тчи­зня­них фер­мер­ських го­спо­дарств. І це при­то­му, що се­ре­дній ро­змір ка­над­ської фер­ми вче­тве­ро мен­ший, ніж у нас. В Укра­ї­ні ме­ри­ді­ан­ний ро­змір — близь­ко 2000 га ріл­лі, у Ка­на­ді — 500 га.

Цей при­клад до­во­дить, що ми ма­є­мо ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал для роз­ви­тку са­ме се­гмен­та ма­ло­го та се­ре­дньо­го фер­мер­ства. То­му тре­ба ди­ви­ти­ся на те, які пе­ре­ва­ги ма­ють ма­лі та се­ре­дні фер­мер­ські го­спо­дар­ства.

ВИ ВВА­ЖА­Є­ТЕ, ЩО МА­ЛІ СІЛЬ­ГОСП­ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВА МА­ЮТЬ ПЕВ­НІ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ?

Пер­шу пе­ре­ва­гу мо­жна на­зва­ти мо­дним за­раз сло­вом agility — ада­птив­ність, або ма­нев­ре­ність. Агро­се­ктор пе­ре­бу­ває під по­стій­ним впли­вом по­го­дних умов і над­зви­чай­но ди­на­мі­чний. Ма­лі під­при­єм­ства при­ро­дно більш ада­пто­ва­ні до швид­ких змін. Дру­га пе­ре­ва­га — біль­шість фер­мер­ських го­спо­дарств ма­ють управ­лі­н­ня, яке скон­цен­тро­ва­не у за­снов­ни­ків. Це, на про­ти­ва­гу ве­ли­ким го­спо­дар­ствам, дає мо­жли­вість прийня­т­тя стра­те­гі­чних рі­шень у ре­жи­мі 24/7, не втра­ча­ю­чи ані до­ро­го­цін­но­го ча­су на по­го­дже­н­ня, ані ко­штів на утри­ма­н­ня управ­лін­сько­го апа­ра­ту. Ін­ши­ми сло­ва­ми, ма­лі під­при­єм­ства більш гну­чкі у по­шу­ку від­по­віді на ви­кли­ки та не ма­ють про­блем з аген­ту­ва­н­ням — лю­ди­на або ду­же обме­же­не ко­ли осіб, які при­йма­ють рі­ше­н­ня, і є від­по­від­аль­ни­ми за йо­го вті­ле­н­ня. Не тре­ба че­ка­ти, по­ки рі­ше­н­ня бу­де ухва­ле­не, ре­сур­си для цьо­го бу­дуть спу­ще­ні адмі­ні­стра­тив­ною вер­ти­ка­л­лю. Пе­ре­ва­га ма­лих і се­ре­дніх сіль­госп­під­при­ємств — execution, тоб­то швид­кість ви­ко­на­н­ня рі­шень, або, в ши­ро­ко­му ро­зу­мін­ні, ді­є­вість управ­лі­н­ня.

АЛЕ ЯК ЦИ­МИ ПЕ­РЕ­ВА­ГА­МИ СКО­РИ­СТА­ТИ­СЯ? ЯКІ ШЛЯ­ХИ ПІД­ВИ­ЩЕ­Н­НЯ ЕФЕ­КТИВ­НО­СТІ? На жаль, ма­лі під­при­єм­ства зде­біль­шо­го роз­ви­ва­ю­ться екс­тен­сив­но. Для на­здо­га­ня­ю­чо­го роз­ви­тку не­до­ста­тньо ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться су­ча­сні до­бри­ва, за­со­би за­хи­сту ро­слин, на­сі­н­ня від сві­то­вих брен­дів.

На­віть у при­дбан­ні но­вої те­хні­ки є про­бле­ми. Ба­га­то фер­ме­рів ку­пу­ють обла­дна­н­ня, не ро­зу­мі­ю­чи, яку від­да­чу во­ни з цьо­го отри­ма­ють. Це про­бле­ма — пра­гне­н­ня ма­ти «свій тра­ктор або ком­байн», не­зва­жа­ю­чи на ефект від йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Во­дно­час у сві­то­вій пра­кти­ці роз­по­всю­дже­на пе­ре­да­ча ча­сти­ни опе­ра­цій на ау­тсор­синг спе­ці­а­лі­зо­ва­ним ком­па­ні­ям з пар­ком но­ві­тньої те­хні­ки, сер­ві­сом і фа­хо­вим пер­со­на­лом. Це зна­чно ско­ро­чує за­тра­ти го­спо­дарств і під­ви­щує якість обро­бі­тку ґрун­ту і зби­ра­н­ня вро­жаю.

ФЕР­МА ІЗ 500 ГА МО­ЖЕ СТА­БІЛЬ­НО ФОР­МУ­ВА­ТИ ЕКС­ПОРТ­НІ ПАР­ТІЇ. ПАР­ТІЮ У 500 Т КУ­КУ­РУ­ДЗИ МО­ЖНА ЗГЕ­НЕ­РУ­ВА­ТИ, МА­Ю­ЧИ 50 ГА

Ва­жли­вим мо­мен­том є і post harvest — ду­же ши­ро­ка сфе­ра з не­ви­ко­ри­ста­ним по­тен­ці­а­лом. Це і те, яку про­ду­кцію та як ви про­да­є­те, як лі­кві­ду­є­те свої ці­но­ві чи по­го­дні ри­зи­ки.

Мо­жна впро­ва­ди­ти но­ві­тні те­хно­ло­гії, smart-рі­ше­н­ня, по­ча­ти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти су­пу­тни­ко­ві кар­ти, дро­ни, при­дба­ти обла­дна­н­ня або су­ча­сні за­со­би за­хи­сту ро­слин. Зна­чно скла­дні­ше змі­ни­ти mindset, мен­та­лі­тет, своє став­ле­н­ня до всіх про­це­сів. Це дій­сно го­лов­на про­бле­ма укра­їн­ських ма­лих та се­ре­дніх фер­мер­ських го­спо­дарств.

ЯК ЦЮ ПРО­БЛЕ­МУ ВИ­РІ­ШИ­ЛИ ВИ? ЩО З ВА­ШОЇ ОСВІ­ТИ ВЖЕ ПО­ЧА­ЛИ ВПРО­ВА­ДЖУ­ВА­ТИ?

На­сам­пе­ред я по­чав ди­ви­ти­ся на агро­бі­знес як на будь-який ін­ший бі­знес. Та­ко­го під­хо­ду, на жаль, по­ки бра­кує у ві­тчи­зня­но­му агро­се­кто­рі. Ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо бі­знес-під­хо­ди в усій на­шій ді­яль­но­сті. По­чи­на­ю­чи із за­ку­пі­вель до­брив, на­сі­н­ня, за­со­бів за­хи­сту ро­слин не че­рез осо­би­сті зна­йом­ства з яки­мись по­се­ре­дни­ка­ми (як за­зви­чай від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні), а шля­хом про­ве­де­н­ня тен­де­рів між по­ста­чаль­ни­ка­ми на зро­зумі­лих про­зо­рих умо­вах.

Єгор Скля­ров, Спів­за­снов­ник і фі­нан­со­вий ди­ре­ктор фер­мер­сько­гого­спо­дар­ства «Сейм-агро»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.