ЗБЕ­РЕГ­ТИ ЛІДЕРСТВО

Landlord - - СЛОВО - П’ЄР КОАДОН, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії SYNGENTA в Укра­ї­ні

Роль Укра­ї­ни у сві­то­во­му сіль­сько­му го­спо­дар­стві скла­дно пе­ре­оці­ни­ти, а лідерство на гло­баль­но­му рин­ку олій­них і ро­слин­них олій — без­пе­ре­чне. Кра­ї­на за­ймає мі­цні по­зи­ції з ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ка та олії з ньо­го, а та­кож є екс­пор­те­ром со­ня­шни­ко­вої олії но­мер один у сві­ті. Не­зва­жа­ю­чи на те що гло­баль­но Укра­ї­на за­ймає дру­ге мі­сце за по­сів­ни­ми пло­ща­ми, що обро­бля­ю­ться під со­ня­шни­ком, за ва­лом ви­ро­ще­ної про­ду­кції кра­ї­на на пер­шо­му мі­сці. Фа­кти­чно з 15,5 млн т про­гно­зо­ва­но­го вро­жаю то­вар­но­го со­ня­шни­ка цьо­го ро­ку в Укра­ї­ні 90% бу­дуть екс­пор­то­ва­ні у ви­гля­ді олії.

Ми ро­зу­мі­є­мо, що кон­ку­рен­ція в гло­баль­но­му мас­шта­бі ли­ше по­си­лю­є­ться і для утри­ма­н­ня лі­дер­ських по­зи­цій не­об­хі­дно роз­ви­ва­ти но­ві рин­ки, і ні­ше­ві се­гмен­ти в то­му чи­слі. Без­по­се­ре­дньо ні­ше­вим се­гмен­том рин­ку олій­них є ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник. Укра­ї­на успі­шно роз­ви­ває цей на­прям і по­сту­по­во ви­хо­дить на пер­ше мі­сце у сві­ті за ва­ло­вим ви­ро­бни­цтвом ці­єї куль­ту­ри. За остан­ні шість ро­ків пло­щі під ви­со­ко­о­ле­ї­но­вим со­ня­шни­ком збіль­ши­ли­ся у 3,5 ра­за. Мо­жна збіль­шу­ва­ти пло­щі й на­да­лі, але ку­ди біль­ше зна­че­н­ня має на­яв­ність по­пи­ту, за­ці­кав­ле­ність фер­ме­ра ви­ро­щу­ва­ти ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник — на­яв­ність при­ва­бли­вої пре­мії та від­ре­гу­льо­ва­ний про­цес збу­ту.

Зокре­ма для до­ся­гне­н­ня ба­лан­су між по­пи­том та про­по­зи­ці­єю ком­па­нія Syngenta і ство­ри­ла «Ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий клуб». Ми пра­гне­мо на­да­ва­ти біль­ше ін­фор­ма­ції та знань про ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка і ко­ристь високоолеїнової олії для здо­ров’я спо­жи­ва­чів, фор­му­ва­ти по­пит на рин­ку, під­три­му­ва­ти від­кри­тий, рів­ний діа­лог всіх уча­сни­ків ви­ро­бни­чо­збу­то­во­го лан­цюж­ка, аби за­без­пе­чу­ва­ти ро­зу­мі­н­ня акту­аль­но­сті си­ту­а­ції на рин­ку та опе­ра­тив­ну від­по­відь йо­го по­тре­бам.

По­пит на укра­їн­ську со­ня­шни­ко­ву олію, й ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву зокре­ма, у сві­ті ди­на­мі­чно зро­стає. Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки успі­шно екс­пор­ту­ють олію до кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи, Близь­ко­го Схо­ду, Пів­ні­чної Афри­ки та Пів­ден­но­схі­дної Азії. Укра­їн­ський про­дукт має всі які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки, щоб скла­сти гі­дну кон­ку­рен­цію сві­то­вим брен­дам олії. Укра­ї­ну по пра­ву мо­жна вва­жа­ти най­силь­ні­шим грав­цем у се­кто­рі ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії, і в пер­спе­кти­ві — рин­ку ро­слин­них олій в ці­ло­му. Для цьо­го у на­ших агро­ви­ро­бни­ків є не­об­хі­дні зна­н­ня, ба­жа­н­ня роз­ви­ва­ти но­ві рин­ки збу­ту, до­ступ до те­хно­ло­гій та ін­но­ва­цій — ге­не­ти­ки і за­со­бів за­хи­сту ро­слин остан­ньо­го по­ко­лі­н­ня, а та­кож до­ступ до фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів, що на­да­ю­ться пе­ре­до­ви­ми між­на­ро­дни­ми R&D агро­ком­па­ні­я­ми. Для Укра­ї­ни за­раз ва­жли­во як ні­ко­ли збе­рег­ти лідерство в цьо­му се­гмен­ті, змі­цни­ти імідж кра­ї­ни — ви­ро­бни­ка здо­ро­во­го про­ду­кту, а та­кож ви­хо­ди­ти на но­вий рі­вень ста­ло­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

Я впев­не­ний, що Укра­ї­на має по­тен­ці­ал ста­ти клю­чо­вим по­ста­чаль­ни­ком без­пе­чних, які­сних про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня для зро­ста­ю­чо­го на­се­ле­н­ня пла­не­ти і гло­баль­ним тренд­се­те­ром у сфе­рі здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня. Кра­ї­на впев­не­но ру­ха­є­ться у пра­виль­но­му на­прям­ку, а та­кі ком­па­нії, як Syngenta, ство­рю­ють для сіль­го­спви­ро­бни­ків мо­жли­во­сті отри­му­ва­ти ви­со­кі вро­жаї та ма­кси­маль­ні при­бу­тки по­ряд з опти­мі­за­ці­єю бі­знес­про­це­сів агро­під­при­єм­ства, впро­ва­джу­ю­чи пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії в на­сін­ні, за­со­бах за­хи­сту ро­слин і ци­фро­во­му сіль­сько­му го­спо­дар­стві, одно­ча­сно пі­клу­ю­чись про здо­ров’я спо­жи­ва­чів і нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.