ЗИ­МО­ВИЙ НА­БІР

УКРА­Ї­НА МО­ЖЕ ПО­КРА­ЩИ­ТИ ПО­ЗИ­ЦІЇ НА ЕКС­ПОРТ­НО­МУ РИН­КУ ЗА­МО­РО­ЖЕ­НИХ ОВО­ЧІВ І ФРУ­КТІВ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИКАЛЕНКО

Укра­ї­на мо­же по­кра­щи­ти по­зи­ції на екс­порт­но­му рин­ку за­мо­ро­же­них ово­чів і фру­ктів

На­ста­н­ня хо­ло­дної по­ри та по­сту­по­ве згор­та­н­ня актив­ної тор­гів­лі сві­жи­ми фру­кта­ми, яго­да­ми й ово­ча­ми пі­сля за­кін­че­н­ня се­зо­ну збо­ру вро­жаю під­ви­щу­ють по­пит на про­ду­кцію гли­бо­ко­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня, по­пу­ляр­ність якої зро­стає на сві­то­во­му рин­ку що­ро­ку. За да­ни­ми до­по­віді «Екс­порт­ні мо­жли­во­сті для укра­їн­ських ово­чів, фру­ктів і ягід», опри­лю­дне­ної Ukrainian Food Export Board (Ра­да з пи­тань екс­пор­ту про­до­воль­ства), спо­жи­ва­н­ня за­мо­ро­же­них фру­ктів і ово­чів стає гло­баль­ним трен­дом на про­ти­ва­гу спо­жи­ван­ню кон­сер­во­ва­ної про­ду­кції, про­да­жі якої що­ро­ку ско­ро­чу­ю­ться на 1%.

За­раз у сві­ті на екс­порт­ні рин­ки по­ста­ча­є­ться при­бли­зно 9% усьо­го ви­ро­бни­цтва фру­кто­во­ово­че­вої за­мо­ро­же­ної про­ду­кції, і по­пит зро­стає на 5% що­ро­ку. Основ­ни­ми спо­жи­ва­ча­ми є США, кра­ї­ни ЄС і Ки­тай з кра­ї­на­ми Пів­ден­но­схі­дної Азії, де до­ся­гну­тий ви­со­кий рі­вень ур­ба­ні­за­ції.

Що­прав­да, кон­ку­рен­ція на сві­то­во­му рин­ку ово­чів і фру­ктів шо­ко­во­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня чи­ма­ла — на най­ближ­чо­му при­ва­бли­во­му для Укра­ї­ни рин­ку ЄС є вла­сні ви­ро­бни­ки, крім то­го, стрім­ко на­ро­щує об­ся­ги по­ста­ча­н­ня Ла­тин­ська Аме­ри­ка. Згі­дно з не­що­дав­нім зві­том Indexbox «ЄС: за­мо­ро­же­ні фру­кти — звіт про ри­нок, ана­ліз і про­гноз до 2025 ро­ку», ви­ро­бни­цтво за­мо­ро­же­них фру­ктів у Єв­ро­со­ю­зі ми­ну­ло­го ро­ку ста­но­ви­ло 799 000 т, а дво­ма клю­чо­ви­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми ста­ли Поль­ща (359 000 т) та Іта­лія (173 000 т).

Але ра­зом з тим ЄС — і най­біль­ший ім­пор­тер за­мо­ро­же­них фру­ктів, яких ми­ну­ло­го ро­ку вве­зли до єв­ро­пей­ських кра­їн 1,3 млн т (на 2,2 млрд єв­ро). Най­біль­шим по­ку­пцем ці­єї про­ду­кції тра­ди­цій­но ви­сту­пає Ні­меч­чи­на, яка у 2017­му ви­бра­ла 30% за­галь­но­го об­ся­гу ім­пор­ту — 404 000 т.

Укра­ї­на вже має пев­ні по­зи­ції на єв­ро­пей­сько­му рин­ку сві­жих фру­ктів, ягід та ово­чів, але ви­ро­бни­цтво за­мо­ро­же­ної про­ду­кції, а, від­по­від­но, й її екс­порт, ма­ють до­сить не­ста­біль­ний ха­ра­ктер.

В осно­ві те­хно­ло­гії — про­це­ду­ра шо­ко­во­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня при тем­пе­ра­ту­рах від –30 0С, і по­трі­бно обла­дна­н­ня для про­ми­ва­н­ня, очи­ще­н­ня, блан­ши­ру­ва­н­ня, за­мо­ро­жу­ва­н­ня та упа­ку­ва­н­ня. Та­кож є не­об­хі­дність ін­ве­сту­ва­н­ня у скла­ди­мо­ро­зиль­ни­ки для збе­рі­га­н­ня про­ду­кції — адже між за­мо­ро­жу­ва­н­ням у пік се­зо­ну збо­ру вро­жаю та ре­а­лі­за­ці­єю є ін­тер­вал у де­кіль­ка мі­ся­ців. Та по­при за­тра­ти у 2017­му Укра­ї­на збіль­ши­ла екс­порт ово­чів у пів­то­ра ра­за (до 8200 т), а у гро­шо­во­му ви­мі­рі — у 2,5 ра­за (до $8,8 млн). Цьо­го ро­ку, за да­ни­ми фа­хів­ців, тен­ден­ція на­би­рає си­лу. До ово­чів під­тя­гу­ю­ться і за­мо­ро­же­ні фру­кти, екс­порт яких по­сту­по­во теж зро­стає.

Що­прав­да, го­лов­ним по­ку­пцем укра­їн­ської за­мо­ро­же­ної про­ду­кції по­ки ви­сту­пає Бі­ло­русь, яка за­ймає в екс­пор­ті час­тку 36,6%. На дру­го­му мі­сці — Поль­ща, яка не­ба­га­то по­сту­па­є­ться Бі­ло­ру­сі в об­ся­гах (34%).

Втім, Укра­ї­на ще мо­же всти­гну­ти актив­но по­гра­ти і на ово­че­во­му фреш­рин­ку — цьо­го ро­ку в ЄС скла­ла­ся вкрай не­спри­я­тли­ва си­ту­а­ція з вро­жа­єм ци­бу­лі. На­при­клад, Ні­дер­лан­ди не­до­бра­ли 30% пла­но­ва­но­го вро­жаю, склав­ся де­фі­цит куль­ту­ри у Ні­меч­чи­ні, Фран­ції, Іспа­нії. Крім то­го, є ще одна про­бле­ма — роз­мі­ри са­мих ци­бу­лин мен­ші, ніж зви­кли єв­ро­пей­ські спо­жи­ва­чі та пе­ре­ро­бни­ки.

Про­те, в Укра­ї­ні ци­бу­ле­вий се­ктор обі­цяє ве­ли­кі мо­жли­во­сті. Ві­тчи­зня­ні агра­рії зда­тні по­ста­ча­ти єв­ро­пей­ським по­ку­пцям ци­бу­лю в ка­те­го­рії 60–80 мм (мі­ні­маль­ний роз­мір ци­бу­лин, який по­трі­бен). Крім то­го, в Укра­ї­ні зі­бра­ний і не­по­га­ний вро­жай ци­бу­лі більш за­тре­бу­ва­ної ка­те­го­рії 80–100 мм.

То­му, за да­ни­ми єв­ро­пей­ських ана­лі­ти­чних аген­цій, укра­їн­ські по­ста­чаль­ни­ки ма­ють на­мір не тіль­ки по­ста­ча­ти ци­бу­лю до ЄС, а й за­крі­пи­ти­ся на рин­ках Ін­до­не­зії, Сін­га­пу­ру та Ма­лай­зії у пе­рі­од, ко­ли ту­ди ще не по­ча­ло­ся по­ста­ча­н­ня про­ду­кції з Ав­стра­лії та Но­вої Зе­лан­дії, які бу­дуть зби­ра­ти вро­жай че­рез де­кіль­ка мі­ся­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.