ЗРО­СТА­Н­НЯ ГАБАРИТІВ

ТОП-10 ІНВЕСТИЦІЙНИХ УГОД В АР­ГО­СЕ­КТО­РІ УКРА­Ї­НИ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ОЛЕ­КСІЙ ОЛЕЙНІКОВ, КЕРУЮЧИЙ ПАР­ТНЕР INVENTURE

Топ­10 інвестиційних угод в ар­го­се­кто­рі Укра­ї­ни

В Укра­ї­ні на­лі­чу­є­ться по­над 150 агро­хол­дин­гів і агро­ком­па­ній, ка­пі­та­лі­за­ція яких пе­ре­ви­щує де­ся­тки міль­йо­нів до­ла­рів. Біль­шість з них ви­яв­ляє ви­со­ку актив­ність у на­пря­мі роз­ши­ре­н­ня сво­єї ді­яль­но­сті, у то­му чи­слі шля­хом по­гли­на­н­ня агро­акти­вів.

У ре­зуль­та­ті в кра­ї­ні про­дов­жує зро­ста­ти кіль­кість угод злиття та по­гли­на­н­ня в агросекторі. Їх основ­ни­ми фі­гу­ран­та­ми ли­ша­ю­ться ро­слин­ни­цькі ком­па­нії. Уго­ди укла­да­ю­ться за­зви­чай за­ра­ди отри­ма­н­ня кон­тро­лю та кон­со­лі­да­ції зе­мель­но­го бан­ку. Жур­нал Landlord спіль­но з ін­ве­сти­цій­ною ком­па­ні­єю Inventure скла­ли рей­тинг най­біль­ших угод M&A в агросекторі Укра­ї­ни се­ред ро­слин­ни­цьких під­при­ємств за три квар­та­ли 2018 ро­ку.

У до­слі­джен­ні бу­ли про­ана­лі­зо­ва­ні уго­ди з основ­ни­ми акти­ва­ми ро­слин­ни­цьких під­при­ємств. А сю­ди вхо­дить не ли­ше пра­во орен­ди зем­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, а й ком­плекс сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки для оброб­ки під­кон­троль­них зе­мель, тва­рин­ни­цькі ком­пле­кси, еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті, по­туж­ но­сті з пе­ре­роб­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Уго­ди M&A ран­жо­ва­ні за роз­мі­ром зе­мель­но­го бан­ку ком­па­ній, що по­гли­на­ю­ться. Офі­цій­ні да­ні сто­сов­но вар­то­сті угод не зав­жди до­сту­пні че­рез кон­фі­ден­цій­ність ін­фор­ма­ції. Однак за де­яки­ми уго­да­ми все ж на­ве­де­ні вар­ті­сні ін­ди­ка­то­ри тран­за­кцій на осно­ві екс­пер­тних оці­нок уча­сни­ків рин­ку.

При­пу­ще­н­ня що­до вар­то­сті угод скла­да­ли­ся на осно­ві екс­пер­тної оцін­ки рин­ко­вої вар­то­сті основ­них за­со­бів під­при­ємств, при цьо­му кре­ди­тор­ська і де­бі­тор­ська за­бор­го­ва­ність не бра­ли­ся до ува­ги. Рей­тинг угод M&A вклю­чає вже про­ве­де­ні тран­за­кції та та­кі, що пе­ре­бу­ва­ють на роз­гля­ді в Ан­ти­мо­но­поль­но­му ко­мі­те­ті Укра­ї­ни.

При під­го­тов­ці рей­тин­гу про­во­ди­ли­ся кон­суль­та­ції з най­біль­ши­ми ау­ди­тор­ськи­ми та юри­ди­чни­ми ком­па­ні­я­ми Укра­ї­ни що­до іден­ти­фі­ка­ції про­ве­де­них угод та їх умов. Ана­лі­зу­ва­ти ри­нок до­по­ма­га­ли та­кі ком­па­нії, як Dragon Capital, Concorde Capital, Alexandrov&partners, Asters.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.