ПРОДАВЕЦЬ ДИКТУЄ ПРА­ВИ­ЛА

НА РИН­КУ M&A В АГРОСЕКТОРІ УКРА­Ї­НИ ЦЬО­ГО­РІЧ ПО­ПИТ ПЕ­РЕ­ВИ­ЩУЄ ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЮ. ПО­КУ­ПЦІ ГО­ТО­ВІ ПЕРЕПЛАЧУВАТИ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ОЛЕ­КСАНДР РУДЬ, РО­МАН КАНТАРОВСЬКИЙ, ОЛЕ­КСІЙ ОЛЕЙНІКОВ, ПАР­ТНЕ­РИ INVENTURE

На рин­ку M&A в агросекторі Укра­ї­ни по­пит пе­ре­ви­щує про­по­зи­цію

Щоб ви­яви­ти основ­ні трен­ди роз­ви­тку рин­ку злиття та по­гли­на­н­ня (M&A) в укра­їн­сько­му агросекторі, ін­ве­сти­цій­на ком­па­нія Inventure спіль­но з жур­на­лом Landlord про­ве­ли опи­ту­ва­н­ня основ­них уча­сни­ків рин­ку — про­вай­де­рів ін­ве­сти­цій­но­бан­ків­ських та юри­ди­чних по­слуг. Ре­спон­ден­там бу­ли по­став­ле­ні дев’ять за­пи­тань. В опи­ту­ван­ні взя­ли участь пред­став­ни­ки ком­па­ній Dragon Capital, Concorde Capital, Alexandrov&partners, Asters Law Firm.

ЗА­ПИ­ТА­Н­НЯ:

На­звіть три основ­ні трен­ди 2018 ро­ку на рин­ку M&A в агросекторі Укра­ї­ни. Як ви оці­ню­є­те ди­на­мі­ку цін на агро­акти­ви в Укра­ї­ні у 2018 ро­ці? Які основ­ні фа­кто­ри впли­ва­ли на змі­ну ці­ни?

Як ви оці­ню­є­те ба­ланс по­пи­ту від ін­ве­сто­рів і про­по­зи­ції з про­да­жу агро­ком­па­ній?

Які мо­ти­ви про­да­жу агро­ком­па­ній пе­ре­ва­жа­ли в Укра­ї­ні у 2018 ро­ці? Як ви оці­ню­є­те при­ва­бли­вість агро­се­кто­ра Укра­ї­ни з то­чки зо­ру при­дба­н­ня агро­ком­па­ній у 2018 ро­ці? Які ти­пи ін­ве­сто­рів ви­яв­ля­ють ін­те­рес до ін­ве­сту­ва­н­ня в агро­се­ктор Укра­ї­ни сьо­го­дні? На­скіль­ки актив­ні іно­зем­ні ін­ве­сто­ри, які ще не ве­дуть ді­яль­ність в Укра­ї­ні, по від­но­шен­ню до вхо­дже­н­ня на наш ри­нок шля­хом M&A?

Чи є мо­ра­то­рій основ­ним стри­му­ю­чим фа­кто­ром для ку­пів­лі агро­ком­па­ній в Укра­ї­ні? Яку кіль­кість і об­сяг угод M&A мо­жна бу­ло б очі­ку­ва­ти в ра­зі, як­би мо­ра­то­рій бу­ло зня­то на по­ча­тку цьо­го ро­ку?

Що стри­мує ріст угод M&A в агросекторі Укра­ї­ни?

Як ви оці­ню­є­те 2019 рік з то­чки зо­ру роз­ви­тку рин­ку M&A в агросекторі Укра­ї­ни?

«ПЕ­РЕ­ВА­ГА ЯВ­НО НА БО­ЦІ ПО­КУ­ПЦІВ», — ОКСА­НА КРИЖАНІВСЬКА, СТАРШИЙ ПАР­ТНЕР ALEXANDROV&PARTNERS

1. По­пер­ше: пе­ре­роз­по­діл рин­ку між ком­па­ні­я­ми, які вже пра­цю­ють в Укра­ї­ні. Пі­сля до­сить дов­го­го пе­рі­о­ду умов­но­го за­стою пі­сля кри­зи і де­ста­бі­лі­за­ції в кра­ї­ні (хо­ча на рин­ку аграр­них M&A уго­ди йшли на­віть у цей пе­рі­од), ком­па­нії акти­ві­зу­ва­ли­ся. За­раз трен­дом і не­об­хі­дні­стю є ро­бо­та над під­ви­ще­н­ням ефе­ктив­но­сті та опти­мі­за­ці­єю стру­кту­ри, то­му хол­дин­ги про­да­ють ті свої ча­сти­ни, які у них у стру­кту­рі не­ефе­ктив­ні.

По­дру­ге: про­яв ін­те­ре­су до укра­їн­сько­го АПК у ве­ли­ких ін­ве­сто­рів, які ще не пра­цю­ють в Укра­ї­ні. За на­ши­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, іно­зем­ні ін­ве­сто­ри, які не ма­ють до­сві­ду ро­бо­ти з Укра­ї­ною, ста­ли біль­ше ці­ка­ви­ти­ся ку­пів­лею са­ме ве­ли­ких об­ся­гів зем­лі. Са­мі ж уго­ди що­до ви­хо­ду на укра­їн­ський ри­нок та­ких ін­ве­сто­рів очі­ку­ю­ться у 2019–2020 ро­ках. По­тре­тє: пі­сля кри­зи ін­ве­сто­ри фор­му­ва­ли зе­мель­ний банк че­рез кон­цен­тра­цію не­ве­ли­ких аграр­них під­при­ємств, що обро­бля­ють 1000–2000 га. За­раз же з’яв­ля­є­ться все біль­ше за­пи­тів на при­дба­н­ня ве­ли­ких об­ся­гів зем­лі в одній уго­ді.

Основ­ним фа­кто­ром, що впли­ває на фор­му­ва­н­ня ці­ни, зав­жди був стан ком­па­нії. Якщо це гар­ний бі­знес з на­ла­го­дже­ни­ми про­це­са­ми і до­бре сфор­мо­ва­ним зе­мель­ним бан­ком, то ці­на від­по­від­но ви­ща.

За­га­лом у 2018 ро­ці ми від­зна­чи­ли два фа­кто­ри.

Пер­ший — зро­ста­н­ня цін на рин­ку в ці­ло­му, оскіль­ки сьо­го­дні ком­па­нії бо­рю­ться за ко­жно­го па­йо­ви­ка і пра­кти­чно вся зем­ля в се­ре­дньо­ або дов­го­стро­ко­вій орен­ді, то­му гар­ні агро­під­при­єм­ства роз­ку­по­ву­ю­ться ду­же швид­ко. Якщо го­во­ри­ти про се­ре­дній і дрі­бний бі­знес, то зав­да­тки за при­дба­н­ня під­при­ємств по­ку­пці на­смі­лю­ю­ться пе­ре­да­ва­ти го­тів­кою та на­віть без оформ­ле­н­ня на­ле­жних юри­ди­чних до­ку­мен­тів. Швид­кість ча­сом сти­рає ри­зи­ки.

Дру­гий — ра­зом зі зро­ста­н­ням цін зро­сли і за­пи­ти про­дав­ців. Са­ме у 2018 ро­ці біль­ше спо­сте­рі­га­є­ться ви­пад­ків, ко­ли продавець ви­ма­гає пе­ре­да­чу аван­су в роз­мі­рі не мен­ше 10% від вар­то­сті під­при­єм­ства за те, щоб всьо­го ли­ше допу­сти­ти юри­стів до про­ве­де­н­ня ау­ди­ту. Про­дав­ці вкрай не­зго­вір­ли­ві в ці­нах: «Або ви ку­пу­є­те за ті гро­ші, що я ска­зав, або я зна­йду ін­шо­го».

За­раз пе­ре­ва­га яв­но на бо­ці по­ку­пців — за­пи­тів на­ба­га­то біль­ше, ніж про­по­зи­цій. Але зав­жди вар­то звер­та­ти ува­гу на якість акти­вів. До­сить по­ши­ре­ні ви­пад­ки, ко­ли під ви­гля­дом ді­ю­чої ком­па­нії про­да­ють на­пів­жи­ві під­при­єм­ства із сум­нів­ни­ми пра­ва­ми на зем­лю і ста­рою те­хні­кою. Що сто­су­є­ться які­сно­го стру­кту­ро­ва­но­го бі­зне­су, то по­пит на ку­пів­лю та­ко­го акти­ву вкрай ви­со­кий.

Основ­ний мо­тив про­да­жу агро­ком­па­ній у 2018 ро­ці — це від­ді­ле­н­ня хол­дин­гом ча­сти­ни бі­зне­су, яка є не­ефе­ктив­ною або ма­ло­ефе­ктив­ною для ньо­го. На­при­клад, яв­на від­да­ле­ність ви­ро­бни­цтва від еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу, що ство­рює не­ефе­ктив­не транс­порт­не пле­че, то­що. При­чо­му ду­же ча­сто за про­да­жем не­ефе­ктив­но­го акти­ву йде при­дба­н­ня ін­шо­го, більш при­ва­бли­во­го і зру­чно­го. Якщо го­во­ри­ти про про­даж не ча­сти­ни бі­зне­су, а 100%, то при­чи­ни та­ких від­чу­жень чі­тко про­сте­жу­ва­ли­ся у спо­ку­сі вла­сни­ка про­да­ти під­при­єм­ство на вкрай ви­гі­дних для ньо­го умо­вах.

Укра­їн­ський агро­се­ктор зав­жди був і за­ли­ша­є­ться при­ва­бли­вою ін­ве­сти­цій­ною га­ван­ню. У 2018 ро­ці про­я­ви­ли­ся до­сить актив­но всі ти­пи ін­ве­сто­рів:

­ ви­ро­бни­ки ні­ше­вих куль­тур і ор­га­ні­ки, та­кож акти­ві­зу­вав­ся ін­те­рес до са­дів­ни­цтва; у цьо­му се­гмен­ті ін­ве­сто­ри про­яв­ле­ні не­ве­ли­ки­ми об­ся­га­ми зем­лі — 100–1000 га;

­ ба­га­то дрі­бних іно­зем­них агра­рі­їв, що ба­жа­ють ство­ри­ти не­ве­ли­кий агро­бі­знес в Укра­ї­ні — близь­ко 1000 га; ­ се­ре­дній се­гмент, на­ці­ле­ний на ку­пів­лю до 8000 га;

­ ве­ли­кі ін­ве­сто­ри; до­сить ба­га­то за­пи­тів на фор­му­ва­н­ня зе­мель­но­го бан­ку об­ся­гом 10 000 га і біль­ше;

­ осо­бли­во ве­ли­кі си­стем­ні ін­ве­сто­ри (від 20 000 га), на­при­клад пу­ли фон­дів або окре­мі іно­зем­ні фон­ди, біль­ше при­див­ля­ю­ться до мо­жли­во­стей укра­їн­сько­го рин­ку, але ін­те­рес ви­яв­ля­ють ви­со­кий.

Актив­ність іно­зем­них ін­ве­сто­рів ви­со­ка. Біль­шість з них ма­ють ба­жа­н­ня при­дба­ти са­ме 100% агро­під­при­єм­ства для подаль­шо­го ве­де­н­ня бі­зне­су. Про ство­ре­н­ня пар­тнерств з укра­їн­ськи­ми під­при­єм­ця­ми йде­ться на­ба­га­то рід­ше.

При цьо­му фа­кто­ра­ми, що впли­ва­ють на ба­жа­н­ня іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра ку­пи­ти укра­їн­ське під­при­єм­ство, є якість зем­лі та ре­льє­фу, від­су­тність «ша­хма­тки», дов­го­стро­ко­ві до­го­во­ри орен­ди. Ці­на під­при­єм­ства ві­ді­грає одну з остан­ніх ро­лей.

В Укра­ї­ні існує на­ла­го­дже­ний ме­ха­нізм при­дба­н­ня прав на зем­лю, а са­ме ку­пів­ля­про­даж кор­по­ра­тив­них прав ком­па­нії, з якою під­пи­са­ні до­го­во­ри орен­ди. Ду­же сум­нів­но, що пі­сля зня­т­тя мо­ра­то­рію кіль­кість угод M&A в агро­сфе­рі збіль­ши­ла­ся б кар­ди­наль­ним чи­ном. Хо­ча на пра­кти­ці пер­спе­кти­вою від­кри­т­тя рин­ку зем­лі ці­ка­ви­ться ко­жен ін­ве­стор.

Тра­ди­цій­но це ко­ру­пція, бю­ро­кра­тія та на­яв­ність вій­сько­вих дій. Ба­га­то іно­зем­них ін­ве­сто­рів за­ці­кав­ле­ні у вкла­ден­ні гро­шей в укра­їн­ський АПК, але по­ки при­див­ля­ю­ться і спо­сте­рі­га­ють за ци­ми трьо­ма фа­кто­ра­ми, че­ка­ю­чи ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції.

В ці­ло­му тен­ден­ції йдуть на під­ви­ще­н­ня. Але що­до Укра­ї­ни роз­гля­ну­ти мо­жна два сце­на­рії: опти­мі­сти­чний та пе­си­мі­сти­чний.

Опти­мі­сти­чний сце­на­рій. Ри­нок бу­де роз­ви­ва­ти­ся вкрай актив­но. І осо­бли­ву акти­ві­за­цію слід очі­ку­ва­ти се­ред іно­зем­них ін­ве­сто­рів. Але для цьо­го не­об­хі­дно ви­ко­на­ти низ­ку по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних умов.

Пе­си­мі­сти­чний сце­на­рій. Ба­га­то еко­но­мі­стів го­во­рять про ви­со­кий ри­зик на­сту­пної кри­зо­вої хви­лі пі­сля ви­бо­рів і па­ді­н­ня кур­су грив­ні. То­му до ви­бо­рів і без­по­се­ре­дньо пі­сля них слід очі­ку­ва­ти за­тиш­шя в ін­ве­сти­ці­ях, а укра­їн­ські хол­дин­ги про­дов­жать свою опти­мі­за­цію. Але в подаль­шо­му в будь­яко­му ви­пад­ку уго­ди M&A в агросекторі Укра­ї­ни акти­ві­зу­ю­ться (на­віть у пе­си­мі­сти­чно­му сце­на­рії є ве­ли­че­зна час­тка опти­мі­зму).

«ПО­ПИТ ПЕ­РЕ­ВИ­ЩУЄ ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЮ», — СЕР­ГІЙ ЧУЙКИН, КЕРУЮЧИЙ ДИ­РЕ­КТОР ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ­НО-БАНКІВСЬКОГО ДЕ­ПАР­ТА­МЕН­ТУ CONCORDE CAPITAL

1. По­пер­ше: в агросекторі три­ває кон­со­лі­да­ція рин­ку — більш ве­ли­кі грав­ці ку­пу­ють або по­гли­на­ють дрі­бні­ших.

По­дру­ге: вар­тість аграр­них го­спо­дарств зро­стає в основ­но­му за ра­ху­нок зро­ста­н­ня вар­то­сті прав орен­ди зем­лі. По­тре­тє: тро­хи змі­ню­є­ться гео­гра­фія при­дбань. Ін­ве­сто­ри ста­ли біль­ше ди­ви­ти­ся на пів­ні­чні та за­хі­дні ре­гіо­ни Укра­ї­ни, в то­му чи­слі за ра­ху­нок не­ве­ли­кої змі­ни клі­ма­ту — від­бу­ва­є­ться по­сту­по­ве змі­ще­н­ня во­ло­го­сті з пів­дня на пів­ніч.

Ці­ни агро­акти­вів істо­тно зро­сли за остан­ні кіль­ка ро­ків і про­дов­жу­ють ро­сти у 2018­му. Основ­ний фа­ктор — зро­ста­н­ня вар­то­сті прав орен­ди зем­лі. Це об­умов­ле­но тим, що при­бу­тко­вість ін­ве­сти­цій в ро­слин­ни­цтво по­сту­по­во по­рів­ню­є­ться з при­бу­тко­ві­стю ін­ве­сти­цій в будь­який ін­ший ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки в Укра­ї­ні — оку­пність близь­ко п’яти ро­ків.

На наш по­гляд, на рин­ку по­пит на які­сні агро­акти­ви пе­ре­ви­щує про­по­зи­цію. Про­по­зи­цій не так ба­га­то, а кіль­кість ба­жа­ю­чих роз­ши­ри­ти зе­мель­ний банк до­сить ве­ли­ка пра­кти­чно в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни.

Як пра­ви­ло, про­да­ва­ли ті, для ко­го ро­слин­ни­цтво не є клю­чо­вим або основ­ним бі­зне­сом, а та­кож ті, у ко­го ви­ни­кли фі­нан­со­ві тру­дно­щі, сфор­му­ва­ло­ся ви­со­ке бор­го­ве на­ван­та­же­н­ня та які та­ким чи­ном ви­рі­шу­ють свої фі­нан­со­ві пи­та­н­ня.

Агро­се­ктор за­ли­ша­є­ться одні­єю з най­при­ва­бли­ві­ших ін­ду­стрій в Укра­ї­ні для ін­ве­сти­цій. З одно­го бо­ку, ми ба­чи­мо якусь акти­ві­за­цію M&A актив­но­сті в агросекторі за остан­ні кіль­ка ро­ків, але з ін­шо­го бо­ку ми не ба­чи­мо на рин­ку по­яви ве­ли­кої кіль­ко­сті но­вих грав­ців, осо­бли­во іно­зем­них — як пра­ви­ло, всі уго­ди від­бу­ва­ю­ться все­ре­ди­ні кра­ї­ни між ло­каль­ни­ми грав­ця­ми.

На жаль, іно­зем­ні ін­ве­сто­ри не ду­же актив­ні. Основ­на при­чи­на — ри­зи­ки кра­ї­ни та не­га­тив­ний до­свід у ми­ну­ло­му. Ба­га­то ве­ли­ких іно­зем­них фон­дів, стра­те­гі­чних ін­ве­сто­рів по­ки не роз­гля­да­ють Укра­ї­ну для ін­ве­сти­цій че­рез по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні.

Так, на мій по­гляд, мо­ра­то­рій на про­даж зем­лі — го­лов­на пе­ре­шко­да для за­лу­че­н­ня ве­ли­ко­го іно­зем­но­го ка­пі­та­лу і сут­тє­во­го роз­ви­тку агро­се­кто­ра. Зня­т­тя мо­ра­то­рію мо­гло б ста­ти тим три­ге­ром, який би до­зво­лив за­лу­чи­ти по­справ­жньо­му ве­ли­кі ін­ве­сти­ції в на­шу кра­ї­ну. Скла­дно то­чно оці­ни­ти, який ефект ми мо­гли б отри­ма­ти, але ду­маю, що об­сяг ін­ве­сти­цій оці­ню­вав­ся б де­ся­тка­ми мі­льяр­дів до­ла­рів США.

Я б ви­ді­лив зе­мель­ну ре­фор­му. Мо­ра­то­рій — це якір для подаль­шо­го роз­ви­тку агро­се­кто­ра. Крім цьо­го, зна­чна ча­сти­на на­шо­го агро­рин­ку до­сі пе­ре­бу­ває в ті­ні. Про­зо­рість ве­де­н­ня бі­зне­су — одна з основ­них умов для при­хо­ду на ри­нок ве­ли­ко­го іно­зем­но­го ка­пі­та­лу.

З огля­ду на рік ви­бо­рів в Укра­ї­ні я не очі­кую ве­ли­кої актив­но­сті та ве­ли­кої кіль­ко­сті угод на рин­ку. Бе­зу­мов­но, уго­ди бу­дуть, три­ва­ти­ме кон­со­лі­да­ція рин­ку ве­ли­ки­ми ло­каль­ни­ми грав­ця­ми, але я не очі­кую при­хо­ду ве­ли­ко­го іно­зем­но­го ка­пі­та­лу в Укра­ї­ну най­ближ­чим ча­сом.

«ДО­МІ­НУ­ЮТЬ МІ­СЦЕ­ВІ ПО­КУ­ПЦІ», — ЮРІЙ АСТАХОВ, ДИ­РЕ­КТОР ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ­НО-БАНКІВСЬКОГО ДЕ­ПАР­ТА­МЕН­ТУ DRAGON CAPITAL

1. Зро­ста­н­ня ін­те­ре­су іно­зем­них ін­ве­сто­рів, подаль­ше зро­ста­н­ня ці­ни на зем­лю че­рез пра­ва орен­ди і за­крі­пле­н­ня за рин­ком ста­ту­су рин­ку про­дав­ця че­рез дис­ба­ланс по­пи­ту і про­по­зи­ції на які­сні акти­ви.

Ди­на­мі­ка по­зи­тив­на, хо­ча тем­пи

тро­хи спо­віль­ни­ли­ся. Основ­ні драй­ве­ри — на­ба­га­то мен­ший об­сяг про­по­зи­ції які­сних го­спо­дарств, ніж у по­пе­ре­дні ро­ки. Ри­нок уже на­ба­га­то біль­ше кон­со­лі­до­ва­ний. Та­кож за­раз пер­спе­кти­ва зе­мель­ної ре­фор­ми вже не ви­гля­дає на­стіль­ки при­мар­ною, як, на­при­клад, три­п’ять ро­ків то­му.

Го­лов­ним чи­ном це при­ва­тні об­ста­ви­ни акціо­не­рів­про­дав­ців або опти­мі­за­ція зе­мель­но­го бан­ку. Та­кож слід від­зна­чи­ти ре­ін­ве­сту­ва­н­ня в ін­ші се­кто­ри, у то­му чи­слі у від­нов­лю­ва­ну енер­ге­ти­ку та не­ру­хо­мість.

Укра­ї­на, як і ра­ні­ше, пе­ред­ба­чає ви­со­кі ри­зи­ки для іно­зем­них ін­ве­сто­рів, то­му до­мі­ну­ють мі­сце­ві по­ку­пці, а та­кож між­на­ро­дні стра­те­гі­чні ін­ве­сто­ри, які шу­ка­ють мо­жли­во­сті ди­вер­си­фі­ка­ції та ефе­ктив­ну з то­чки зо­ру ви­трат ре­сур­сну ба­зу. Для фі­нан­со­вих ін­ве­сто­рів пря­мі ін­ве­сти­ції в ро­слин­ни­цтво — це швид­ше ви­ня­ток.

Зна­чно актив­ні­ше, ніж ра­ні­ше.

Ба­га­то іно­зем­ців за­хо­дять з бо­ку Ро­сії, де вже спро­бу­ва­ли ве­сти агро­бі­знес і ба­чать пе­ре­ва­ги в то­му, щоб ро­би­ти це в Укра­ї­ні.

Це все ще один з основ­них фа­кто­рів, що стри­мує пря­мі ін­ве­сти­ції в се­ктор. Є ма­са ін­ве­сто­рів, які ки­ну­ться сю­ди, як тіль­ки пов­но­цін­ний ри­нок зем­лі від­кри­є­ться.

Від­су­тність рин­ку зем­лі, зро­ста­ю­ча вар­тість акти­вів і ко­ру­пція, що від­ля­кує іно­зем­ців.

Ціл­ком мо­жли­во, актив­ність тро­хи зни­зи­ться, але то­чно не про­па­де.

При ро­зу­мін­ні ре­зуль­та­тів ви­бо­рів, які не бу­дуть не­сти не­га­тив для ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту, об­сяг угод і по­тік ін­ве­сти­цій мо­же по­ча­ти ро­сти.

«ПЕРЕВАЖАЮТЬ ВНУ­ТРІ­ШНІ ІН­ВЕ­СТО­РИ», — ОЛЕ­КСІЙ ДЕМ’ЯНЕНКО, ПАР­ТНЕР ASTERS LAW FIRM

1. По­пер­ше: пе­ре­ва­жа­н­ня вну­трі­шніх ін­ве­сто­рів, роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку існу­ю­чи­ми агра­рі­я­ми шля­хом укру­пне­н­ня та кон­со­лі­да­ції акти­вів. По­дру­ге: по­тре­ба в роз­ши­рен­ні пло­щі обро­блю­ва­них зе­мель, низь­кий по­пит на те­хні­ку і не­ру­хо­мість.

По­тре­тє: отри­ма­н­ня по­ку­пної ці­ни за акти­ви, що про­да­ю­ться за ме­жа­ми Укра­ї­ни.

Основ­ни­ми ви­зна­чаль­ни­ми чин­ни­ка­ми ці­ни є: ре­гіон роз­та­шу­ва­н­ня зе­мель та їх бо­ні­тет; пло­ща обро­блю­ва­них зе­мель і три­ва­лість за­ре­є­стро­ва­них прав орен­ди. Окре­мі агра­рії, що роз­ши­рю­ють свій зе­мель­ний банк, про­по­ну­ють ви­со­ку ці­ну за зем­лі, що роз­та­шо­ва­ні по­ряд з їх кла­сте­ра­ми, осо­бли­во за за­ре­є­стро­ва­ні пра­ва орен­ди із за­ли­шко­вим тер­мі­ном від п’яти ро­ків.

По­пит і про­по­зи­ція при­су­тні на рин­ку, однак ці­но­ві очі­ку­ва­н­ня по­ку­пців і про­дав­ців ча­сто не збі­га­ю­ться. Про­дав­ці за­ці­кав­ле­ні про­да­ти актив пов­ні­стю, вклю­ча­ю­чи те­хні­ку і при­мі­ще­н­ня. По­ку­пці ма­ють вла­сну те­хні­ку і при­мі­ще­н­ня, їх ін­те­рес обме­жу­є­ться пра­ва­ми орен­ди.

По­ча­ток дру­го­го бі­зне­су. Ви­гі­дна про­по­зи­ція, що на­ді­йшла від по­ку­пця. Переважають вну­трі­шні ін­ве­сто­ри. Уго­ди є, і їх кіль­кість збіль­шу­є­ться в по­рів­нян­ні з ми­ну­ли­ми ро­ка­ми.

Так не вва­жаю. Зня­т­тя мо­ра­то­рію при­зве­де до ску­по­ву­ва­н­ня зе­мель існу­ю­чи­ми орен­да­ря­ми у фер­ме­рів, які го­то­ві про­да­ти. Очі­кую, що ба­га­то фер­ме­рів від­мов­ля­ться від про­да­жу. Бу­дуть спро­би ін­ших аграр­них ком­па­ній пе­ре­хо­пи­ти зем­лю в існу­ю­чих орен­да­рів.

Від­су­тність впев­не­но­сті іно­зем­них ін­ве­сто­рів у ста­біль­но­сті укра­їн­ської пра­во­вої си­сте­ми, ефе­ктив­но­го за­хи­сту від рей­дер­ських за­хо­плень, а та­кож кон­флікт на схо­ді кра­ї­ни.

Не очі­кую сут­тє­вих змін в по­рів­нян­ні з 2018 ро­ком.

Окса­на крижанівська, старший пар­тнер ALEXANDROV&PARTNERS

сер­гій Чуйкин, керуючий ди­ре­ктор ін­ве­сти­цій­но­бан­ків­сько­годе­пар­та­мен­ту CONCORDE CAPITAL

де­пар­та­мен­ту DRAGON CAPITAL

юрій астахов, ди­ре­ктор ін­ве­сти­цій­но­бан­ків­сько­го

Оле­ксій дем’яненко, пар­тнер ASTERSLAW FIRM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.