ДО­РО­ГА НА СХІД СОН­ЦЯ

ЩОБ УСПІ­ШНО ЕКС­ПОР­ТУ­ВА­ТИ ДО ЯПО­НІЇ, ТРЕ­БА НЕ ТІЛЬ­КИ БУ­ТИ ВВІЧЛИВИМ, А Й МА­ТИ ПРА­ВИЛЬ­НИЙ ІМІДЖ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ІРИ­НА ЧУХЛЄБ, МА­РИ­НА БРИКИМОВА

Що тре­ба зна­ти, щоб успі­шно екс­пор­ту­ва­ти до Япо­нії

Кра­ї­на сон­ця, що схо­дить, має не ли­ше ви­со­кі те­хно­ло­гії, ви­со­ко­які­сну те­хні­ку, са­ку­ри та са­ди ка­мі­н­ня. Там є ще до­во­лі ве­ли­кий спо­жив­чий ри­нок, не­скін­чен­но ці­ка­вий укра­їн­ським сіль­го­спви­ро­бни­кам. Щоб ді­зна­ти­ся, як укра­їн­ським агра­рі­ям хо­ча б на крок на­бли­зи­ти­ся до япон­сько­го рин­ку, яка про­ду­кція мо­же за­ці­ка­ви­ти там­те­шніх ри­тей­ле­рів, ди­ре­ктор із роз­ви­тку жур­на­лу Landlord за­про­си­ла до ре­сто­ра­ну «Бас­са­но» по­ва­жних го­стей. За­про­ше­н­ня прийня­ли за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва, На­дзви­чай­ний та Пов­но­ва­жний По­сол Япо­нії в Укра­ї­ні Су­мі Ші­ге­кі, го­ло­ва пред­став­ни­цтва Marubeni Corporation в Укра­ї­ні Те­цуо Акі­я­ма, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Panasonic Укра­ї­на» Те­ра­дзі­ма Ко­дзі, ме­не­джер з роз­ви­тку бі­зне­су (агро­про­до­воль­чий се­ктор) Marubeni Corporation Іри­на Ле­ме­шо­ва.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ПАНЕ ПО­СОЛ, ВИ ПРАЦЮЄТЕ В УКРА­Ї­НІ ЧО­ТИ­РИ РО­КИ. МО­ЖЕ­ТЕ СКА­ЗА­ТИ, ЯКІ ПО­ЗИ­ТИВ­НІ ЗМІ­НИ ВІД­БУ­ЛИ­СЯ У КРА­Ї­НІ ЗА ЦЕЙ ЧАС?

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Одні­єю з та­ких змін мо­жна вва­жа­ти під­пи­са­н­ня до­го­во­ру про ство­ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом та на­бли­же­н­ня до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів яко­сті. По­кра­ще­н­ня яко­сті та без­пе­ки про­ду­кції до­бре впли­ває на збіль­ше­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту вза­га­лі, а та­кож на збіль­ше­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту до Япо­нії. Бо в Япо­нії ду­же ви­со­кі ви­мо­ги до спо­жив­чих то­ва­рів, осо­бли­во до тих, що ім­пор­ту­ю­ться.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ЗА МИ­НУ­ЛИЙ РІК УКРА­Ї­НА ЕКСПОРТУВАЛА ДО ЯПО­НІЇ ТО­ВА­РІВ НА СУМУ БЛИЗЬ­КО $86 МЛН. ЗРО­ЗУМІ­ЛО, ЦЕ НЕ ДУ­ЖЕ БА­ГА­ТО. АДЖЕ ЩО­РІ­ЧНИЙ ІМ­ПОРТ СІЛЬ­СЬКО­ГО­СПО­ДАР­СЬКОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ ДО ВАШОЇ КРА­Ї­НИ ПЕ­РЕ­ВИ­ЩУЄ $60 МЛРД. УКРА­Ї­НА У ЦЬО­МУ ОБ­СЯ­ЗІ ЗА­ЙМАЄ ДУ­ЖЕ МАЛЕНЬКУ ЧАС­ТКУ. ЩО, НА ВА­ШУ ДУМ­КУ, БУ­ЛО Б ЦІ­КА­ВО ЯПОНСЬКОМУ СПОЖИВАЧЕВІ? ЕКС­ПОРТ ЯКОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ УКРА­Ї­НА МО­ГЛА Б ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ?

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Япо­нія ім­пор­тує з Укра­ї­ни ба­га­то зер­но­вих. Ми та­кож за­ці­кав­ле­ні в ку­ря­ти­ні. За­раз між кра­ї­на­ми ве­ду­ться пе­ре­мо­ви­ни що­до ім­пор­ту м’яса пти­ці, яке б від­по­від­а­ло на­шим ви­мо­гам яко­сті та без­пе­ки, і во­ни до­во­лі успі­шні. Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства Япо­нії на­віть від­пра­ви­ло до Укра­ї­ни ін­спе­кто­рів. То­му най­ближ­чим ча­сом ми роз­ра­хо­ву­є­мо отри­ма­ти ре­зуль­тат цих пе­ре­мо­вин. Адже ку­ря­ти­на ду­же по­пу­ляр­на в Япо­нії.

ТЕ­ЦУО АКІ­Я­МА: Ком­па­нія Marubeni пра­цює в Укра­ї­ні вже 20 ро­ків. Ми тра­ди­цій­но за­йма­є­мо­ся ім­пор­том хі­мії — по­ста­ча­є­мо укра­їн­ським агра­рі­ям пе­сти­ци­ди, до­бри­ва, та­кож екс­пор­том з Укра­ї­ни зер­на, ре­а­лі­за­ці­єю ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів. Остан­ні чо­ти­ри ро­ки ми ім­пор­ту­є­мо звід­си олій­ні куль­ту­ри. Ми за­ці­кав­лен­ні в укра­їн­ській агро­про­дук­ ції, осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи те, що її якість зна­чно зро­сла.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: MARUBENI — ВЕ­ЛИ­КА ТОР­ГО­ВА КОМ­ПА­НІЯ. ВИ РОЗ­ГЛЯ­ДА­ЛИ ІН­ШУ МО­ДЕЛЬ СПІВ­ПРА­ЦІ З УКРА­Ї­НОЮ? НА­ПРИ­КЛАД, ІН­ВЕ­СТУ­ВА­ТИ ТУТ У СТВО­РЕ­Н­НЯ ВИ­РО­БНИ­ЧИХ ПО­ТУ­ЖНО­СТЕЙ, АБО ПРИ­ДБА­ТИ КОМ­ПА­НІЮ З ВИ­РО­БНИ­ЦТВА АГРОПРОДУКЦІЇ, ЩОБ ВИ­РО­БЛЯ­ТИ ЩОСЬ ТУТ, А ПО­ТІМ ЕКС­ПОР­ТУ­ВА­ТИ ДО ЯПО­НІЇ ЧИ ІН­ШИХ КРА­ЇН.

ТЕ­ЦУО АКІ­Я­МА: Я при­їхав до Укра­ї­ни пі­сля Май­да­ну. У той час нам як пред­став­ни­кам Япо­нії актив­но про­по­ну­ва­ли ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну, але якось не скла­ло­ся. Хо­ча ми й до­сі не ви­клю­ча­є­мо та­кої мо­жли­во­сті. На­ша ме­та — спів­пра­ця між укра­їн­ськи­ми та япон­ськи­ми ком­па­ні­я­ми. ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ЧИ ЗНА­Є­ТЕ ВИ ПРИ­КЛА­ДИ НЕЩОДАВНІХ УСПІ­ШНИХ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ ЯПОНСЬКИХ КОМ­ПА­НІЙ В УКРА­Ї­НУ?

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Кіль­ка ро­ків то­му в Укра­ї­ну за­йшла япон­ська ком­па­нія Thirdwave. Во­ни за­йма­ти­му­ться тут агро­ви­ро­бни­цтвом.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ЯКІ УКРА­ЇН­СЬКІ ПРО­ДУ­КТИ ВЖЕ ПРИ­СУ­ТНІ НА ЯПОНСЬКОМУ РИН­КУ?

ТЕ­РА­ДЗІ­МА КО­ДЗІ: На­ша ком­па­нія біль­ше за­ді­я­на у ви­ро­бни­цтві те­хні­ки. Про­те я осо­би­сто по­мі­тив в Япо­нії два укра­їн­ські про­ду­кти. Пер­ший — гре­чка. Во­на ду­же по­пу­ляр­на як корисна та ді­є­ти­чна їжа. А дру­гий про­дукт — бджо­ли­ний пи­лок, що до­бре впли­ває на здо­ров’я лю­ди­ни.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: З ЯКИ­МИ ОСНОВ­НИ­МИ ПРО­БЛЕ­МА­МИ СТИКАЮТЬСЯ ЯПОНСЬКІ КОМ­ПА­НІЇ, ЩО ХО­ЧУТЬ ІН­ВЕ­СТУ­ВА­ТИ В УКРА­Ї­НУ? ЩО БІЛЬШ ЗА ВСЕ ЇХ ВІД­ЛЯ­КУЄ? ЯКИХ ПОМИЛОК ПРИПУСКАЮТЬСЯ ІН­ВЕ­СТО­РИ?

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Я не­що­дав­но мав зу­стріч із пред­став­ни­ка­ми ком­па­ній, що вже кіль­ка ро­ків ін­ве­сту­ють в Укра­ї­ну. Усі во­ни ка­жуть, що най­біль­ше пи­тань ви­кли­кає си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня.

ТЕ­ЦУО АКІ­Я­МА: Для нас, на­пев­но, так са­мо, як і для ком­па­нії Panasonic, най­біль­ші скла­дно­щі ство­рює ве­ли­ка від­стань між кра­ї­на­ми, від­да­ле­ність кор­до­нів. А та­кож опо­да­тку­ва­н­ня на при­бу­ток, де­яка не­чі­ткість в опо­да­тку­ван­ні.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ДУ­ЖЕ ПРИ­КРО ЦЕ ЧУ­ТИ. ТА МІЖ ТИМ Я ЗДИВОВАНА, ЩО ВИ НЕ ЗГАДУЄТЕ КО­РУ­ПЦІЮ. МЕ­НІ ШКОДА, ЩО ЛИ­ШЕ ОДНА КОМ­ПА­НІЯ ІНВЕСТУВАЛА В НА­ШЕ СІЛЬ­СЬКЕ ГО­СПО­ДАР­СТВО МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ. МО­ЖЛИ­ВО, ДЛЯ ЯПОНСЬКИХ КОМ­ПА­НІЙ УКРА­Ї­НА НЕ ДУ­ЖЕ ЦІКАВА, ЧИ, МО­ЖЛИ­ВО, ВО­НИ ПРО­СТО ДУ­ЖЕ ОБЕРЕЖНІ, АБО ЧЕКАЮТЬ НА УСПІ­ШНУ РЕ­А­ЛІ­ЗА­ЦІЮ ПРО­Е­КТІВ? ТЕ­РА­ДЗІ­МА КО­ДЗІ: Ми, ком­па­нія «Panasonic Укра­ї­на», на­ма­га­ли­ся отри­ма­ти фі­нан­су­ва­н­ня для то­го, щоб по­ча­ти за­йма­ти­ся й ін­ши­ми на­пря­ма­ми, на­при­клад ІТ. Оскіль­ки тут це більш прийня­тно по вар­то­сті, по ви­тра­тах по­рів­ня­но з єв­ро­пей­ськи­ми кра­ї­на­ми, ті­єю ж Ні­меч­чи­ною. До то­го ж рі­вень Іт­спе­ці­а­лі­стів в Укра­ї­ні ду­же ви­со­кий. Але від­по­відь го­лов­но­го офі­су на та­кі про­по­зи­ції зав­жди бу­ла не­га­тив­ною. Там вва­жа­ють, що у кра­ї­ні не ду­же без­пе­чно. Біль­шість япон­ців вва­жа­ють, що в Укра­ї­ні до­сі йде вій­на.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: На жаль, на схо­ді у нас дій­сно все ще скла­дна си­ту­а­ція. Та ви­яв­ля­є­ться, для біль­шо­сті спо­жи­ва­чів та ви­ро­бни­ків Япо­нії Укра­ї­на — тер­ра ін­ко­гні­та. Во­ни не зна­ють на­шої кра­ї­ни.

ТЕ­РА­ДЗІ­МА КО­ДЗІ: В Япо­нії до­сі де­хто вва­жає, що Укра­ї­на ли­ша­є­ться ча­сти­ною Ро­сії.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: КА­ЖУ­ЧИ ПРО СІЛЬ­СЬКЕ ГО­СПО­ДАР­СТВО В УКРА­Ї­НІ, Я РОЗУМІЮ, ЩО МИ ТІЛЬ­КИ­НО ПО­ЧИ­НА­Є­МО ЗМІ­НЮ­ВА­ТИ СВОЮ БІ­ЗНЕС­КУЛЬ­ТУ­РУ. МИ ВЧИ­МО­СЯ МА­ТИ СПРА­ВУ НЕ ЛИ­ШЕ З СУСІДАМИ, А Й ВЕ­СТИ БІ­ЗНЕС З ТА­КИ­МИ КРА­Ї­НА­МИ, ЯК ЯПО­НІЯ, З АФРИКАНСЬКИМИ КРА­Ї­НА­МИ, КРА­Ї­НА­МИ БЛИЗЬ­КО­ГО СХО­ДУ, ТОБ­ТО З КРА­Ї­НА­МИ З РІ­ЗНОЮ КУЛЬ­ТУ­РОЮ ТА МЕНТАЛЬНІСТЮ.

ЯКИХ ПОМИЛОК ПРИПУСКАЮТЬСЯ УКРА­ЇН­ЦІ У СПІЛКУВАННІ? НА­СКІЛЬ­КИ СИЛЬ­НО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ НА­ШІ БІ­ЗНЕС­КУЛЬ­ТУ­РИ, МЕНТАЛЬНІСТЬ?

ІРИ­НА ЛЕ­МЕ­ШО­ВА: Япон­ці ду­же ба­га­то ува­ги при­ді­ля­ють, на пер­ший по­гляд зда­ва­ло­ся б, дрі­бни­цям. У ме­не є гар­ний при­клад куль­тур­но­ді­ло­вих роз­бі­жно­стей. У нас з ко­ле­гою­япон­цем бу­ла зу­стріч з одним із ке­рів­ни­ків по­ту­жної укра­їн­ської ком­па­нії в Ки­є­ві. Ми при­йшли до офі­су, се­кре­тар при­ві­та­ла нас та роз­по­ві­ла, ку­ди йти. Зу­стріч від­бу­ла­ся. Ми обго­во­ри­ли всі ва­жли­ві мо­мен­ти та роз­про­ща­ли­ся. На­сту­пно­го ра­зу з тим ке­рів­ни­ком ми зу­стрі­ли­ся вже в То­кіо. Ми за­про­си­ли йо­го до се­бе, в го­лов­ний офіс. У хо­лі ком­па­нії вста­но­ви­ли укра­їн­ський пра­пор, че­рез йо­го ко­лег ді­зна­ли­ся, що він по­лю­бляє, яка япон­ська їжа йо­му до сма­ку. І хо­ча це не був се­зон для ву­гра — йо­го улю­бле­ної ри­би, все одно зна­йшли ре­сто­ран, де по­да­ють її. Ми по­ве­зли йо­го са­ме ту­ди на обід. За­пи­ту­ва­ли, що ми ще мо­же­мо для ньо­го зро­би­ти. Він був ду­же зди­во­ва­ний, що в Япо­нії ді­ло­вих пар­тне­рів зу­стрі­ча­ють як до­ро­гих го­стей. Ко­ли на­сту­пно­го ра­зу вже в Укра­ї­ні у нас зно­ву бу­ла зу­стріч із цим ке­рів­ни­ком, він вже осо­би­сто зу­стрі­чав нас у хо­лі, вів до сво­го ка­бі­не­ту і був ду­же ввічливим. Для япон­ців зу­стрі­ча­ти ді­ло­вих пар­тне­рів як до­ро­гих го­стей — це зви­чай­на спра­ва. Це на­ша тра­ди­ція ве­де­н­ня бі­зне­су.

ЯПО­НІЯ ІМ­ПОР­ТУЄ З УКРА­Ї­НИ БА­ГА­ТО ЗЕР­НО­ВИХ. КРА­Ї­НА ТА­КОЖ ЗАЦІКАВЛЕНА В КУ­РЯ­ТИ­НІ. ЗА­РАЗ ВЕ­ДУ­ТЬСЯ ПЕ­РЕ­МО­ВИ­НИ ЩО­ДО ІМ­ПОР­ТУ ДО ЯПО­НІЇ М’ЯСА ПТИ­ЦІ З УКРА­Ї­НИ

ТЕ­ЦУО АКІ­Я­МА: Та Укра­ї­на з ко­жним ро­ком стає більш су­ча­сною, го­стин­ною у то­му, що сто­су­є­ться ве­де­н­ня бі­зне­су. Укра­ї­на ще ду­же мо­ло­да, і вам не вар­то пе­ре­йма­ти­ся по­мил­ка­ми.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: Ми по­вин­ні зна­ти, по­вин­ні ви­вча­ти ці мо­мен­ти.

ТЕ­ЦУО АКІ­Я­МА: Укра­ї­ні по­трі­бен бренд. Тре­ба ство­рю­ва­ти по­зи­тив­ний імідж кра­ї­ни. Брен­динг ду­же сим­во­лі­чний для мар­ке­тин­гу. З Укра­ї­ною має щось асо­ці­ю­ва­ти­ся: як ви­но із Фран­ці­єю, шо­ко­лад з Бель­гі­єю, так і, на­при­клад, мед з Укра­ї­ною.

Ми за­раз та­кож ви­зна­ча­є­мо, в чо­му по­ля­гає фун­кція Укра­ї­ни. Адже 55% ді­яль­но­сті ва­ших ком­па­ній — це агро­сфе­ра. Як ми мо­же­мо їм до­по­мог­ти та роз­ви­ва­ти­ся да­лі. Укра­ї­на має гар­не гео­по­лі­ти­чне роз­мі­ще­н­ня в цен­трі Єв­ро­пи, а в нас та­кож є пар­тне­ри в Єв­ро­пі. Мо­жли­во, ми ско­ри­ста­є­мо­ся цим, і Укра­ї­на бу­де пла­тфор­мою для ство­ре­н­ня або за­по­ча­тку­ва­н­ня чо­гось но­во­го. На­при­клад, но­во­го на­пря­му в ін­ве­сту­ван­ні.

ТЕ­РА­ДЗІ­МА КО­ДЗІ: Мо­жу на­ве­сти ці­ка­вий при­клад сто­сов­но мо­дер­ні­за­ ції у кра­ї­ні. На­ша ком­па­нія ви­пу­скає план­шет. До­во­лі мі­цний, во­до­стій­кий. З ним ні­чо­го не ста­не­ться, якщо він упа­де чи за­бру­дни­ться. Цей план­шет ду­же зру­чний для ви­ко­ри­ста­н­ня на ву­ли­ці. Під­хо­дить для пра­ців­ни­ків по­лі­ції, вій­сько­вих. Не­що­дав­но, від­ві­ду­ю­чи го­спо­дар­ство, я по­ба­чив, що ним ко­ри­сту­ю­ться агро­но­ми. Був ду­же зди­во­ва­ний. Ви­я­ви­ло­ся, він їм по­трі­бен, щоб ви­зна­ча­ти по­го­ду, во­ло­гість по­ві­тря, швид­кість ві­тру та ба­га­то ін­ших по­ка­зни­ків. Ви ма­є­те пи­ша­ти­ся та­ким роз­ви­тком аграр­ної сфе­ри.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: МИ ДУ­ЖЕ ПИ­ША­Є­МО­СЯ. ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ В АГРАР­НІЙ СФЕ­РІ У НАС ШВИД­КО РОЗ­ВИ­ВА­Ю­ТЬСЯ. ТО­МУ НЕ ДИВУЙТЕСЯ Й ЧЕКАЙТЕ НА НА­СТУ­ПНІ ЗА­МОВ­ЛЕ­Н­НЯ ВІД АГРАР­НИХ КОМ­ПА­НІЙ З УКРА­Ї­НИ.

ВА­ША ВИСОКОПОВАЖНОСТЕ, ВИ ДУ­ЖЕ ДОСВІДЧЕНИЙ ДИПЛОМАТ. НА ВА­ШУ ДУМ­КУ, ЯКИХ ПОМИЛОК ПРИПУСКАЮТЬСЯ УКРА­ЇН­СЬКІ БІЗНЕСМЕНИ У СПІЛКУВАННІ З ПРЕД­СТАВ­НИ­КА­МИ ЯПОНСЬКИХ КОМ­ПА­НІЙ? З ЯКИ­МИ ВИКЛИКАМИ ТА ТРУДНОЩАМИ СТИКАЮТЬСЯ ЯПОНСЬКІ БІЗНЕСМЕНИ В УКРА­Ї­НІ? СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: 90% ме­ду, що по­тра­пляє до Япо­нії, над­хо­дить з Ки­таю. Але якість цьо­го ме­ду, йо­го без­пе­ка сум­нів­ні.

То­му пред­став­ни­ки ком­па­нії­ім­пор­те­ра Kato Brothers Honey звер­ну­ли ува­гу на Укра­ї­ну. І з ми­ну­ло­го ро­ку по­ча­ли ім­пор­ту­ва­ти мед звід­си. Ця ком­па­нія на­ле­жить до ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств, але во­на зав­жди на­ма­га­є­ться зна­йти на­дій­них пар­тне­рів та но­ві мо­жли­во­сті для роз­ви­тку.

Між ком­па­ні­я­ми по­вин­на бу­ти до­ві­ра, а не ба­жа­н­ня швид­ко за­ро­би­ти і ро­зійти­ся. Ме­та — зна­йти на­дій­но­го пар­тне­ра, з яким мо­жна налагодити три­ва­лі від­но­си­ни, спів­ро­бі­тни­цтво, на­дій­ні по­став­ки. Ком­па­нія­пар­тнер має до­три­му­ва­ти­ся під­пи­са­но­го кон­тра­кту, не­зва­жа­ю­чи на рі­зні об­ста­ви­ни. Укра­ї­на по­вин­на шу­ка­ти но­ві мо­жли­во­сті для сво­го рин­ку, для се­бе, осо­бли­во з ме­дом. На­дій­не, дов­го­три­ва­ле спів­ро­бі­тни­цтво ду­же ва­жли­ве.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: Ми спів­пра­цю­є­мо з кон­сал­тин­го­вою ком­па­ні­єю, що до­по­ма­гає на­шим під­при­єм­ствам ви­йти на ри­нок Япо­нії. Ми з’ясу­ва­ли, що є гру­па про­ду­ктів, що має по­тен­ці­ал на японському рин­ку. Окрім ме­ду та м’яса пти­ці це со­ло­до­щі, го­рі­хи, яго­ди та про­ду­кція з них, ча­сник, то­ма­тна па­ста, мо­ло­чні про­ду­кти. Ми вже по­ста­ча­є­мо де­які мо­ло­чні про­ду­кти на ри­нок Япо­нії, але по­ки що не ду­же ба­га­то. Та­кож по­ста­ча­є­мо мі­не­раль­ну во­ду. Мо­жли­во, ви вже ба­чи­ли її на рин­ку у пля­шках з укра­їн­ським ор­на­мен­том. Ця во­да бе­ре­ться з кар­пат­ських дже­рел, во­на ду­же ви­со­кої яко­сті.

На­сту­пно­го ро­ку на ви­став­ці FOODEX пла­ну­є­ться зро­би­ти пер­ший ко­ле­ктив­

В УКРА­Ї­НІ ПО­ТРІ­БНО ВДОСКОНАЛЮВАТИ ІН­ФРА­СТРУ­КТУ­РУ. ОСКІЛЬ­КИ ТУТ Є КОМ­ПА­НІЇ-ЕКСПОРТЕРИ З НІШЕВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ, ЦІ­КА­ВОЮ ДЛЯ ЯПОНСЬКИХ СПО­ЖИ­ВА­ЧІВ

ний па­віль­йон укра­їн­ських ви­ро­бни­ків, де бу­дуть пре­зен­то­ва­ні біль­ше 10 ком­па­ній. Для укра­їн­ських ком­па­ній, укра­їн­сько­го бі­зне­су ри­нок Япо­нії ду­же ці­ка­вий, але існує упе­ре­дже­н­ня, що він до­во­лі за­кри­тий. Ко­гось зу­пи­ня­ють ви­со­кі стан­дар­ти яко­сті, ко­гось про­хо­дже­н­ня усіх фі­то­са­ні­тар­них та ве­те­ри­нар­них про­це­дур та оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів.

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Укра­ї­ні не­об­хі­дний про­дукт, який би з нею асо­ці­ю­вав­ся. То­му що імідж кра­ї­ни для япон­ців має ду­же ве­ли­ке зна­че­н­ня. Перш ніж щось ку­пи­ти, япон­ці за­пи­ту­ють: а звід­ки цей про­дукт? На ща­стя, Укра­ї­на не­має по­га­но­го імі­джу в Япо­нії. А асо­ці­ю­ва­ти­ся з кра­ї­ною мо­же, на­при­клад, мед або со­ня­шник.

Пам’ята­є­те фільм «Со­ня­шни­ки»

1969 ро­ку із Со­фі Ло­рен, що був зня­тий у Пол­тав­ській обла­сті? Там ду­же гар­но бу­ло зо­бра­же­не по­ле.

Імідж ду­же ва­жли­вий.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ЯКІ НАЙ­КРА­ЩІ ВИ­ДИ РЕКЛАМИ? ЯК ДОНЕСТИ ІН­ФОР­МА­ЦІЮ ДО ЯПОН­СЬКО­ГО СПО­ЖИ­ВА­ЧА?

ІРИ­НА ЛЕ­МЕ­ШО­ВА: Най­кра­ще за­про­шу­ва­ти до Укра­ї­ни пред­став­ни­ків Япо­нії. Ко­ли во­ни при­їжджа­ють сю­ди, то на вла­сні очі мо­жуть по­ба­чи­ти ін­шу ре­аль­ність, на від­мі­ну від ті­єї, яку со­бі уяв­ля­ли. Во­ни ба­чать, що укра­їн­ці ін­те­лі­ген­тні, до­брі, го­то­ві до спів­пра­ці. При осо­би­сто­му спілкуванні япон­ці по­чи­на­ють їм до­ві­ря­ти.

Ко­ли лю­ди­на ба­чить осо­би­сто май­бу­тньо­го пар­тне­ра, то ро­зу­міє, з ким до­ве­де­ться ве­сти бі­знес. Якщо є до­ві­ра, спіл­ку­ва­н­ня, тут і по­чи­на­є­ться бі­знес. Це не про­сто сло­ва по те­ле­ві­зо­ру в ро­ли­ку. Це кра­щий спо­сіб ре­кла­му­ва­ти кра­ї­ну та її мо­жли­во­сті.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ЯК ВИ МО­ЖЕ­ТЕ ОЦІ­НИ­ТИ РО­БО­ТУ НА МІЖУРЯДОВОМУ РІВ­НІ МІЖ НА­ШИ­МИ КРА­Ї­НА­МИ? ЩО МО­ЖЕ БУ­ТИ ПОКРАЩЕНЕ У ЦЬО­МУ НА­ПРЯМ­КУ?

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Між Укра­ї­ною та Япо­ні­єю діє спіль­ний бі­знес­ко­мі­тет. До ньо­го вхо­дять і пред­став­ни­ки ком­па­ній Marubeni та Panasonic. Во­ни до­во­лі ефе­ктив­но пра­цю­ють.

Япон­ська ор­га­ні­за­ція зов­ні­шньої тор­гів­лі (JETRO) го­то­ва ре­кла­му­ва­ти укра­їн­ський екс­порт. Вже дві­чі во­ни ор­га­ні­зо­ву­ва­ли ві­зи­ти бі­знес­мі­сій до Укра­ї­ни й остан­ньо­го ра­зу при­ве­зли про­до­воль­чу ком­па­нію, що від­кри­ла тут ре­сто­ра­ни. Але я за­ці­кав­ле­ний не ли­ше в екс­пор­ті до Укра­ї­ни, але й в ім­пор­ті аграр­ної про­ду­кції до Япо­нії.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ТОР­ГІВ­ЛЯ ЗАВ­ЖДИ МАЄ БУ­ТИ ДВОСТОРОННЬОЮ. В УКРА­Ї­НІ МИ ТА­КОЖ МА­Є­МО ЯПОНСЬКУ ПРО­ДУ­КЦІЮ, МИ ЗНАЄМО, ЩО ВО­НА ВИ­СО­КОЇ ЯКО­СТІ, АЛЕ ЇЇ ПО­КИ ЩО НЕ­БА­ГА­ТО. ОСО­БИ­СТО ДЛЯ СЕ­БЕ КІЛЬ­КА РО­КІВ ТО­МУ Я ВІД­КРИ­ЛА ЯПОНСЬКЕ ВІСКІ. НА МОЮ ДУМ­КУ, ЦЕ НАЙ­КРА­ЩЕ ВІСКІ У СВІ­ТІ.

ТА ХО­ЧУ ПО­ВЕР­НУ­ТИ­СЯ ДО ТЕМИ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЙ. НА ВА­ШУ ДУМ­КУ, ЯК ЗМІ­НИ­ТЬСЯ РИ­НОК ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ ЗА 20–30 РО­КІВ НЕ ЛИ­ШЕ В НА­ШИХ КРА­Ї­НАХ, А ВЗА­ГА­ЛІ ГЛО­БАЛЬ­НО? КУ­ДИ МИ РУХАЄМОСЯ, ЩО БУ­ДЕ В МАЙ­БУ­ТНЬО­МУ? ЩО БУ­ДЕ, КО­ЛИ КІЛЬ­КІСТЬ НА­СЕ­ЛЕ­Н­НЯ У СВІ­ТІ ЗРОСТЕ ДО 10 МЛРД? ЧИ ЗМО­ЖЕ­МО МИ ЇХ НАГОДУВАТИ?

ТЕ­ЦУО АКІ­Я­МА: В Укра­ї­ні по­трі­бно роз­ви­ва­ти та вдосконалювати ін­фра­стру­кту­ру. Оскіль­ки тут є ком­па­нії­експортери з нішевою продукцією — ме­дом, го­рі­ха­ми, со­ко­ви­ми кон­цен­тра­та­ми, то­ма­тною па­стою, ці­ка­ві для нас. Але, на жаль,

ло­гі­сти­чні мо­жли­во­сті кра­ї­ни обме­же­ні. Це сто­су­є­ться не ли­ше ае­ро­пор­тів, але й пор­тів, кон­тей­нер­них пе­ре­во­зок. Є скла­дно­щі з ін­фра­стру­кту­рою. На­при­клад, яго­ди та про­ду­кція з них в Укра­ї­ні ду­же ви­со­кої яко­сті, але ви мо­же­те їх екс­пор­ту­ва­ти ли­ше до кра­їн ЄС. По­трі­бно роз­ви­ва­ти екс­порт­ні мо­жли­во­сті.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: У НАЙБЛИЖЧІ 20–30 РО­КІВ ЯПО­НІЯ ЗМО­ЖЕ ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧИ­ТИ СЕ­БЕ ОВОЧЕВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ СА­МО­СТІЙ­НО ЗАВ­ДЯ­КИ ВЕР­ТИ­КАЛЬ­НО­МУ ФЕРМЕРСТВУ?

ТЕ­РА­ДЗІ­МА КО­ДЗІ: Не ви­клю­че­но. Це ду­же пер­спе­ктив­ний на­прям. У Сін­га­пу­рі та на ін­ших фер­мах ми вже по­ча­ли цим за­йма­ти­ся. Ми не бу­ду­є­мо ве­ли­ких ферм. За­зви­чай це не­ве­ли­кі при­мі­ще­н­ня, де ово­чі ви­ро­щу­ю­ться на по­ли­цях. Ми за­без­пе­чу­є­мо ро­сли­ни во­дою, те­плом, мі­кро­еле­мен­та­ми. Нам на­віть не по­трі­бне сон­це, до­ста­тньо пра­виль­но­го осві­тле­н­ня. Ми з’ясу­ва­ли, які ко­льо­ри най­кра­ще впли­ва­ють на тем­пи ро­сту ро­слин та під­сві­чу­є­мо при­мі­ще­н­ня та­ким сві­тлом. От­же, ви­ро­щу­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться ду­же швид­ко. По­го­дні умо­ви не ма­ють зна­че­н­ня, хі­мі­чні до­бри­ва теж не по­трі­бні.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ЧИ ВІРИТЕ ВИ У ШТУЧНЕ М’ЯСО, ВИ­РО­ЩЕ­НЕ В ЛА­БО­РА­ТО­РІЇ? БУ­ДУТЬ ЯПОН­ЦІ ЇСТИ ТА­КЕ М’ЯСО?

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Япон­ці на­да­ва­ти­муть пе­ре­ва­гу на­ту­раль­ним ор­га­ні­чним про­ду­ктам.

ТЕ­ЦУО АКІ­Я­МА: В Укра­ї­ні 70% ор­них зе­мель — чор­но­зе­ми. У вас є 18 аграр­них ви­шів, це близь­ко 300 000 сту­ден­тів. В Укра­ї­ни ве­ли­кі пер­спе­кти­ви роз­ви­тку у цьо­му на­пря­мі. Япо­нія очі­кує від Укра­ї­ни у май­бу­тньо­му ви­со­кої яко­сті про­ду­кції. Вам тре­ба біль­ше се­бе пре­зен­ту­ва­ти.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: ВИ ЗГА­ДУ­ВА­ЛИ ПРО ДВОСТОРОННЮ РА­ДУ МІЖ УРЯДАМИ КРА­ЇН. МО­ЖНА БУ­ЛО Б ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ ЦІ­ЄЇ РА­ДИ ОР­ГА­НІ­ЗУ­ВА­ТИ СПІЛЬНУ БІ­ЗНЕС­ПО­ДІЮ З ЯПОН­СЬКИ­МИ КОМ­ПА­НІ­Я­МИ, ЩО ЗА­ЦІ­КАВ­ЛЕ­НІ НЕ ЛИ­ШЕ У СІЛЬ­СЬКО­МУ ГО­СПО­ДАР­СТВІ, АЛЕ Й В РОЗ­ВИ­ТКУ ІТ­ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЙ У СІЛЬ­СЬКО­МУ ГО­СПО­ДАР­СТВІ? БО ЦЕ ДУ­ЖЕ ВА­ЖЛИ­ВО ДЛЯ УКРА­Ї­НИ.

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Япон­ська сто­ро­на го­то­ва бра­ти участь в ор­га­ні­за­ції та­ких по­дій, але так ви­хо­дить, що укра­їн­ська сто­ро­на не го­то­ва, не має фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: УРЯД НЕ МО­ЖЕ ЧА­СТО ДОЛУЧАТИСЯ ДО ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЇ ТА­КИХ ЗА­ХО­ДІВ, А ЯК ЩО­ДО БІ­ЗНЕ­СУ?

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: З ком­па­ні­я­ми схо­жа си­ту­а­ція та­кож ча­сто тра­пля­є­ться.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: На­да­лі, будь ла­ска, за­лу­чай­те нас, і я бу­ду до­по­ма­га­ти.

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Це дов­го­три­ва­лі ін­ве­сти­ції, від них бу­де скла­дно отри­ма­ти при­бу­ток вже на­сту­пно­го ро­ку. Мо­жли­во ли­ше за п’ять­шість ро­ків.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: З ОГЛЯ­ДУ НА ВАШ ЧОТИРИРІЧНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ В УКРА­Ї­НІ МО­ЖЕ­ТЕ ДА­ТИ ДЕ­КІЛЬ­КА ПОРАД УРЯ­ДУ КРА­Ї­НИ, МІНІСТЕРСТВУ СТО­СОВ­НО РЕФОРМ? ЩО ЗМО­ЖЕ ПОЛІПШИТИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІ­МАТ В УКРА­Ї­НІ? ЩО МО­ЖЕ ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ ПРИ­ВА­БЛИ­ВІСТЬ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО АГРО­СЕ­КТО­РА? І НЕ ЛИ­ШЕ ДЛЯ ЯПОНСЬКИХ АГРО­КОМ­ПА­НІЙ.

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: Ін­вес­тклі­мат по­лі­пшу­є­ться, але ду­же ва­жли­ва про­зо­рість. Під час мо­єї ро­бо­ти бу­ли ви­пад­ки, ко­ли ком­па­нія пра­цю­ва­ла в кра­ї­ні близь­ко 10 ро­ків, експортувала про­ду­кцію. Усе бу­ло до­бре, але у якийсь мо­мент ви­яв­ля­ло­ся, що у ці­єї ком­па­нії ви­ни­кли про­бле­ми, хо­ча в її ді­яль­но­сті ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. Їй за­бо­ро­ни­ли на­да­лі за­йма­ти­ся ці­єю ді­яль­ні­стю. За остан­ні два ро­ки я знаю два та­ких ви­пад­ки. За­ко­ни по­вин­ні бу­ти одна­ко­ви­ми для всіх. Щоб ком­па­нії бу­ли впев­не­ні, що во­ни змо­жуть пра­цю­ва­ти на­сту­пні п’ять ро­ків без пе­ре­шкод. І ні­хто, ні­які пред­став­ни­ки дер­жав­них ор­га­нів, си­ло­вих стру­ктур не змо­жуть при­пи­ни­ти їх ле­галь­ну ді­яль­ність. Про­зо­рість над­зви­чай­но ва­жли­ва.

Що­до брен­дин­гу, реклами кра­ї­ни, на мою дум­ку, вар­то бу­ло б при­зна­чи­ти окре­мо­го по­сла, що пре­зен­ту­вав би но­вий імідж кра­ї­ни.

ТЕ­РА­ДЗІ­МА КО­ДЗІ: Це мо­же бу­ти за­лу­че­н­ня ві­до­мих лю­дей, що пре­зен­ту­ють кра­ї­ну, до яки­хось спор­тив­них по­дій. На­при­клад, пред­став­ник Гру­зії в Япо­нії ду­же ці­ка­ви­ться су­мо, від­ві­дує по­єдин­ки, пре­зен­тує Гру­зію. І зре­штою Гру­зія ста­ла ві­до­ма в Япо­нії.

ОЛЬ­ГА ТРО­ФІМ­ЦЕ­ВА: Да­ри­на Бі­ло­дід, яка не­що­дав­но ста­ла чем­піон­кою сві­ту із дзю­до, — гар­ний при­клад для реклами кра­ї­ни. Во­на мо­ло­да, струн­ка. Та­кі осо­би при­вер­та­ють ува­гу. На ви­став­ку FOODEX ми спро­бу­є­мо її та­кож за­лу­чи­ти.

СУ­МІ ШІ­ГЕ­КІ: У 1960­ті ро­ки Япо­нія експортувала, але не бу­ла та­кою по­пу­ляр­ною у сві­ті. То­ді уряд кра­ї­ни ство­рив офіс із про­су­ва­н­ня екс­пор­ту. В Укра­ї­ни, зда­є­ться, не­має офі­су з про­су­ва­н­ня, ре­кла­му­ва­н­ня кра­ї­ни в То­кіо. В Ки­є­ві ми спіл­ку­є­мо­ся, під­три­му­є­мо діа­лог, тут усе до­бре. А от у То­кіо цьо­го не­має. А діа­лог для япон­ців ду­же ва­жли­вий.

су­мі ші­ге­кі, на­дзви­чай­ний та пов­но­ва­жний по­сол япо­нії в укра­ї­ні (лі­во­руч)

те­цуо акі­я­ма, го­ло­ва пред­став­ни­цтва MARUBENI CORPORATION в укра­ї­ні

те­ра­дзі­ма ко­дзі, ге­не­раль­нийди­ре­ктор «PANASONIC укра­ї­на»

Оль­га тро­фім­це­ва, за­сту­пникмі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції

іри­на ле­ме­шо­ва, ме­не­джерз роз­ви­тку бі­зне­су (агро­про­до­воль­чий се­ктор) MARUBENI CORPORATION

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.