МО­ДЕЛЬ ЛІДЕРСТВА

УЧА­СНИ­КИ «ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО КЛУ­БУ» ДОМОВИЛИСЯ ПРО НЕ­ОБ­ХІ­ДНІСТЬ МО­ДЕ­ЛІ КОНТРАКТІВ З ФІКСОВАНИМИ ОБ­СЯ­ГА­МИ ТА ПРЕМІЯМИ. ЦІ­НА ПИ­ТА­Н­НЯ — ЛІДЕРСТВО УКРА­Ї­НИ НА СВІ­ТО­ВО­МУ РИН­КУ ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ ОЛІЇ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИКАЛЕНКО

Уча­сни­ки «Ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го клу­бу» до­мов­ля­ю­ться про пра­ви­ла гри в се­гмен­ті

Ри­нок високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії пі­сля зле­тів і па­дінь остан­ніх ро­ків уві­йшов у фа­зу спо­кій­но­го пла­но­мір­но­го роз­ви­тку, що дає йо­го уча­сни­кам мо­жли­вість дов­го­стро­ко­во­го пла­ну­ва­н­ня. Са­ме цьо­му і бу­ла при­ді­ле­на го­лов­на ува­га на чер­го­во­му за­сі­дан­ні «Ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го клу­бу», ор­га­ні­зо­ва­но­го за іні­ці­а­ти­вою ком­па­нії Syngenta. Спон­со­ра­ми за­хо­ду ви­сту­пи­ли Ко­нья­чний дім Hennessy, ви­но Но­вої Зе­лан­дії Cloudy Bay, ку­рорт Forte Village Resort.

З огля­ду на по­то­чну ди­на­мі­ку цін на олії­кон­ку­рен­ти при­ва­бли­вість со­ня­шни­ко­вої високоолеїнової олії для гло­баль­них про­до­воль­чих ком­па­ній бу­де зро­ста­ти.

ПРЕ­МІЇ ТА ПЛО­ЩІ

Як за­зна­чив ке­рів­ник з роз­ви­тку бі­зне­су олій­них ком­па­нії Syngenta Лу­їс Кар­лос Алон­со, про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су ри­нок високоолеїнової олії для ви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бни­ків був та­ким со­бі су­фле. Пре­мія лан­цю­га ви­ро­бни­ків і по­ста­чаль­ни­ків від ну­ля злі­та­ла до $300–400/т, і за­ле­жно від цьо­го ко­ли­ва­ли­ся по­сів­ні пло­щі під ви­со­ко­о­ле­ї­но­ви­ми гі­бри­да­ми со­ня­шни­ка в Укра­ї­ні, Ру­му­нії, Угор­щи­ні то­що.

Але за­раз для ви­ро­бни­ків ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка та олії скла­ла­ся ду­же спри­я­тли­ва кон’юн­кту­ра. Цьо­го ро­ку ці­ни на біль­шість олій по­стій­но про­сі­да­ли — паль­мо­ва, соєва, зви­чай­на со­ня­шни­ко­ва де­шев­ша­ли. Про­те ці­ни на рі­пак і рі­па­ко­ву олію за­ли­ши­ли­ся ста­біль­ни­ми і на­віть тро­хи під­ро­ста­ють.

Як на­слі­док — тон­на рі­па­ко­вої олії вже про­да­є­ться на $100 до­рож­че, ніж со­ня­шни­ко­вої. Це, під­кре­слює Алон­со, ду­же ва­жли­во для укра­їн­сько­го ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го се­гмен­та. У 2014 ро­ці бу­ла си­ту­а­ція, ко­ли ці­ни на рі­па­ко­ву олію бу­ли ниж­чи­ми за со­ня­шни­ко­ву і спо­жи­ва­чі пе­ре­йшли на ви­ко­ри­ста­н­ня рі­па­ка. За­раз тренд змі­нив­ся і пре­мії на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву со­ня­шни­ко­ву олію бу­дуть більш ста­біль­ни­ми — на рів­ні $100/т з тен­ден­ці­єю до не­ве­ли­ко­го зро­ста­н­ня.

Та­ким же чи­ном бу­дуть по­во­ди­ти­ся і пре­мії для сіль­госп­під­при­ємств, які куль­ти­ву­ють ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник. У роз­ви­не­них єв­ро­пей­ських кра­ї­нах пре­мія для фер­ме­рів, які ви­ро­щу­ють та­кий со­ня­шник, ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся в се­ре­дньо­му на рів­ні 25–30 єв­ро/т, у Схі­дній Єв­ро­пі (Угор­щи­на, Ру­му­нія, Бол­га­рія) — $30–35/т. Це до­сить ви­со­кий рі­вень, який го­во­рить про на­яв­ність пев­но­го де­фі­ци­ту високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії на рин­ку. В Укра­ї­ні, за спо­сте­ре­же­н­ня­ми Syngenta, си­ту­а­ція для фер­ме­рів на­віть ще кра­ща — в се­ре­дньо­му пре­мії ста­нов­лять $40–45/т ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка.

Це дає під­ста­ви очі­ку­ва­ти, що пло­щі під та­ки­ми гі­бри­да­ми на­сту­пно­го ро­ку

зро­стуть із 300 000 га до 350 000 га. Але, на дум­ку Алон­со, на­віть якщо про­ана­лі­зу­ва­ти най­більш опти­мі­сти­чний сце­на­рій (зро­ста­н­ня площ у основ­них кра­ї­нах­про­ду­цен­тах на 25%, в Укра­ї­ні — до 400 000 га), тра­ге­дії на рин­ку не ста­не­ться. З огля­ду на ди­на­мі­ку спо­жи­ва­н­ня ін­ших ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих олій ри­нок за­бе­ре до­да­тко­вий об­сяг.

Що­прав­да, в цьо­му ви­пад­ку роз­мір пре­мій бу­де де­що зни­жу­ва­ти­ся, хо­ча во­ни все одно за­ли­ша­ться при­ва­бли­ви­ми для ви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бни­ків. Але, як вва­жає Алон­со, най­кра­щим шля­хом роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії для укра­їн­ських агра­рі­їв і кра­ше­рів бу­де по­сту­по­ве на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів з по­стій­ним огля­дом на ди­на­мі­ку сві­то­во­го рин­ку. До­сяг­ти цьо­го мо­жли­во у ра­зі укла­да­н­ня дов­го­стро­ко­вих контрактів по всьо­му лан­цю­гу, від по­ста­чаль­ни­ків на­сі­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих гі­бри­дів до ве­ли­ких спо­жи­ва­чів го­то­во­го про­ду­кту, і про­ во­ди­ти пла­ну­ва­н­ня по­сі­вів у по­стій­ній ко­ор­ди­на­ції між уча­сни­ка­ми рин­ку. Це до­зво­лить ста­бі­лі­зу­ва­ти пре­мії на прийня­тно­му рів­ні та уни­кну­ти «зле­тів і па­дінь» спо­жи­ва­н­ня високоолеїнової олії.

ТЯГАР ЛІ­ДЕ­РА

Є одна ва­жли­ва при­чи­на, з якої укра­їн­ським ви­ро­бни­кам вар­то при­ста­ти на цю про­по­зи­цію. Ви­хо­дя­чи з ди­на­мі­ки по­сів­них площ, вже на­сту­пно­го се­зо­ну Укра­ї­на стає номером один на сві­то­во­му рин­ку високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії, й та­ке лідерство на­кла­дає на ви­ро­бни­ків пев­ні зо­бов’яза­н­ня. Ці­ни та пре­мії на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олію вста­нов­лю­ю­ться са­ме по рів­ню кра­ї­ни­лі­де­ра. То­му укра­їн­ським сіль­го­спви­ро­бни­кам і пе­ре­ро­бни­кам тре­ба на­вчи­ти­ся під­три­му­ва­ти ста­біль­ність рин­ку у сво­їх ін­те­ре­сах.

За­раз, як на­во­дить при­клад Алон­со, США вже за­яви­ли про на­мір збіль­шу­ва­ти пло­щі під ви­со­ко­о­ле­ї­но­вою со­єю і до 2027 ро­ку ви­йти на екс­порт олії з неї у 700 000 т. Пла­ни про збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва високоолеїнової олії з ка­но­ли має Ка­на­да. Це, як вва­жає фа­хі­вець, го­во­рить про те, що аме­ри­кан­ські ви­ро­бни­ки вже про­ра­ху­ва­ли про­гноз рин­ку ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих олій і ді­йшли ви­снов­ку про йо­го зро­ста­н­ня. Але їм ще тре­ба за­сі­я­ти но­ві пло­щі, пе­ре­ро­би­ти си­ро­ви­ну, ви­хо­ди­ти на рин­ки. На­віть се­ле­кція не­об­хі­дної кіль­ко­сті на­сі­н­ня для но­вих площ за­ймає два­три ро­ки.

Укра­ї­на це все вже має — пи­та­н­ня тіль­ки в то­му, чи змо­жуть грав­ці ор­га­ні­зу­ва­ти ри­нок і свою ді­яль­ність на ньо­му.

НА­СІ­Н­НЯ

Цьо­го ро­ку Syngenta пе­ред­ба­чи­ла зро­ста­н­ня по­пи­ту на на­сі­н­ня гі­бри­дів ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка ще у лю­то­му. То­му про­блем з по­сів­ним ма­те­рі­а­лом май­бу­тньої по­сів­ної у клі­єн­тів ком­па­нії не бу­де. Як за­зна­чає ке­рів­ник з роз­ви­тку бі­знес­рі­шень у сфе­рі пе­ре­роб­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції ком­па­нії «Син­ген­та Укра­ї­на» Сер­гій Ти­мо­шен­ко, у спів­пра­ці між по­ста­чаль­ни­ком на­сі­н­ня та агра­рі­я­ми вкрай ва­жли­во до­сяг­ти стра­те­гі­чних рі­шень, які ви­зна­чать роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва і рин­ку на ро­ки впе­ред. Адже у сві­ті про­сто не існує ком­па­нії, яка б ма­ла мо­жли­вість опе­ра­тив­но збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня, на­при­клад, вдві­чі — цикл ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня дво­рі­чний. І, як го­во­рить Ти­мо­шен­ко, для то­го щоб сут­тє­во збіль­ши­ти по­ста­ча­н­ня на­сі­н­ня, Syngenta по­вин­

на спро­гно­зу­ва­ти зро­ста­н­ня по­пи­ту і взя­ти на се­бе смі­ли­вість на­ро­сти­ти ви­ро­бни­цтво.

Але, як вва­жає фа­хі­вець, у та­ко­го ча­со­во­го ла­гу є пев­ні пе­ре­ва­ги. Зав­да­н­ня «Ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го клу­бу» — не пе­ре­грі­ти ри­нок, зба­лан­су­ва­ти по­пит і про­по­зи­цію, ви­хо­дя­чи з ре­аль­ної по­тре­би у ви­со­ко­о­ле­ї­но­вій олії. Це ста­бі­лі­зує пре­мії на всіх лан­ках і га­ран­тує по­сту­по­вий роз­ви­ток.

СПО­ЖИ­ВА­Н­НЯ

Як за­ува­жує ди­ре­ктор із гло­баль­них за­ку­пі­вель ком­па­нії «Pepsiсo Укра­ї­на» Ру­слан Де­неж­ко, це мо­же зда­ва­ти­ся див­ним і не асо­ці­ю­ва­ти­ся з імі­джем ком­па­нії, але Pepsiсo зав­дя­ки сне­ко­во­му бі­зне­су за­раз один з най­біль­ших спо­жи­ва­чів жи­рів у сві­ті.

У кра­ї­нах Єв­ро­пи за ра­ху­нок високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії на ви­ро­бни­цтвах ком­па­нії вже за­до­воль­ня­є­ться 65% по­тре­би у жи­рах. Але бе­ру­чи до ува­ги пра­гне­н­ня спо­жи­ва­чів вжи­ва­ти більш здо­ро­ву їжу, Pepsiсo вже про­гно­зує впро­довж най­ближ­чих трьох­п’яти ро­ків збіль­ше­н­ня ці­єї час­тки.

Що­прав­да, для цьо­го на рин­ку по­вин­ні бу­ди від­по­від­ні умо­ви по всьо­му лан­цю­гу по­ста­ча­н­ня — тоб­то про­по­зи­ція про­ду­кту від­по­від­ної до стан­дар­тів ком­па­нії яко­сті за прийня­тни­ми ці­на­ми. Адже за­раз на сві­то­во­му рин­ку є ви­бір рі­зних ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих олій зі схо­жи­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми, і со­ня­шни­ко­ва ви­со­ко­о­ле­ї­но­ва олія не є без­аль­тер­на­тив­ною. За­ле­жно від си­ту­а­ції та мі­сце­вих зви­чок спо­жи­ва­н­ня на рі­зних ре­гіо­наль­них рин­ках Pepsiсo ви­ко­ри­сто­вує рі­па­ко­ву, ку­ку­ру­дзя­ну, паль­мо­ву ви­со­ко­о­ле­ї­но­ві олії у чи­сто­му ви­гля­ді або у мі­ксах.

Що сто­су­є­ться Укра­ї­ни — ві­тчи­зня­ний ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий се­гмент вже по­сі­дає по­ва­жне мі­сце у ви­ро­бни­цтвах Pepsiсo. При­бли­зно 25% високоолеїнової олії, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у ЄС, по­сту­пає са­ме з Укра­ї­ни за не­пря­ми­ми кон­тра­кта­ми. За­раз, як ка­же Де­неж­ко, гі­гант має на­мір змі­ни­ти си­ту­а­цію та пе­ре­йти до пря­мої спів­пра­ці з укра­їн­ськи­ми ви­ро­бни­ка­ми.

Крім то­го, Pepsiсo фа­кти­чно вже фор­мує вну­трі­шній укра­їн­ський ри­нок про­ми­сло­во­го спо­жи­ва­н­ня високоолеїнової олії — ще у 2013­му в Ми­ко­ла­є­ві бу­ло за­пу­ще­не ви­ро­бни­цтво сне­ків ТМ «Хру­сteam», а на­сту­пно­го ро­ку бу­де вста­нов­ле­на лі­нія ви­ро­бни­цтва чі­псів Lay’s. На­ра­зі, за сло­ва­ми Де­неж­ка, Укра­ї­на спо­жи­ває ли­ше 5–7% влас­ ної високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії. Роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­цтва тіль­ки ком­па­ні­єю Pepsiсo мо­же по­дво­ї­ти цю ци­фру.

МО­ДЕЛЬ ВЗА­Є­МО­ДІЇ

За та­ких умов, під­кре­слює Де­неж­ко, про­гно­зо­ва­ність і по­сту­по­вий роз­ви­ток по­трі­бні всім уча­сни­кам — від фер­ме­ра до ви­ро­бни­ка хар­чо­вих про­ду­ктів. Зі сво­го бо­ку ком­па­нія вже обго­во­рює з най­біль­ши­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми високоолеїнової олії мо­дель фі­ксу­ва­н­ня пре­мії на пев­ний про­мі­жок ча­су. За­для за­по­бі­га­н­ня ри­зи­кам втрат мо­жли­вих уча­сни­ків мо­де­лі Pepsiсo про­по­нує укла­да­ти се­ре­дньо­ і дов­го­стро­ко­ві кон­тра­кти, га­ран­ту­ю­чи при­дба­н­ня пев­но­го об­ся­гу з фі­ксо­ва­ною пре­мі­єю, яка бу­де да­лі роз­по­ді­ля­ти­ся по лан­цю­гу — до по­ста­чаль­ни­ка на­сі­н­ня. У пі­ло­тно­му ва­рі­ан­ті Де­неж­ко за­про­по­ну­вав кон­тра­кту­ва­ти не­ве­ли­кі пар­тії ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка — 10–15% вро­жаю фер­ме­ра. Втім,

роз­мір об­ся­гу з фі­ксо­ва­ною пре­мі­єю та роз­мір са­мої пре­мії тре­ба де­таль­но обго­во­рю­ва­ти.

По­ді­бні мо­де­лі вза­є­мо­дії дій­сно обго­во­рю­ю­ться, під­твер­джує ві­це­пре­зи­дент з ко­мер­ції ком­па­нії Agrogeneration Ка­те­ри­на Ко­на­щук. Але з то­чки зо­ру аграр­ної ком­па­нії для пла­ну­ва­н­ня по­сі­вів ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка тре­ба ма­ти чі­тку до­мов­ле­ність не тіль­ки з по­ку­пця­ми, а й з по­ста­чаль­ни­ка­ми на­сі­н­ня гі­бри­дів. То­му вкрай ва­жли­во за­зда­ле­гідь ді­йти зго­ди про пе­рі­од дії пі­ло­тно­го про­е­кту.

За сло­ва­ми Алон­со, Syngenta ана­лі­зу­ва­ла та­ку мо­жли­вість і у ком­па­нії при­йшли до дум­ки, що най­більш опти­маль­ним для по­ча­тку бу­де пе­рі­од у три ро­ки — тоб­то всі уча­сни­ки лан­цю­га до­мов­ля­ю­ться три ро­ки кон­тра­кту­ва­ти пев­ний об­сяг по­сад­ко­во­го ма­те­рі­а­лу, на­сі­н­ня та олії з фі­ксо­ва­ною ці­ною. Умо­ви та стро­ки мо­жуть обго­во­рю­ва­ти­ся, але, на дум­ку Алон­со, всі уча­сни­ки по­вин­ні до­бре про­ду­ма­ти, чи бу­де це їм вигідно — адже за не­ста­біль­но­сті рин­ку ці­ни та пре­мії мо­жуть як па­да­ти, так і зро­ста­ти.

Тер­мін у три ро­ки опти­маль­ний і на пе­ре­ко­на­н­ня Де­неж­ка — за цей час мо­жна бу­де про­те­сту­ва­ти мо­дель, по­ди­ви­ти­ся, як во­на пра­цює, та вне­сти не­об­хі­дні ко­ре­кти­ви.

Втім, роз­ро­бля­ю­чи будь­які мо­де­лі, тре­ба йти від ба­жа­н­ня спо­жи­ва­ча кін­це­во­го про­ду­кту, за­зна­чає ди­ре­ктор з роз­ви­тку бі­зне­су ком­па­нії «Укро­лія» Юрій Шев­чен­ко. Вже за­раз у порт­фе­лі ком­па­нії є кон­тра­кти на по­ста­ча­н­ня високоолеїнової олії з фі­ксо­ва­ною пре­мі­єю тер­мі­ном до п’яти ро­ків.

Але при та­ких три­ва­лих кон­тра­ктах є не­без­пе­ка то­го, що во­ни бу­дуть не­ви­гі­дни­ми для аграр­них ком­па­ній, по­пе­ре­джає Ти­мо­шен­ко. На­при­клад, цьо­го ро­ку в по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім ці­на на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ве на­сі­н­ня у Syngenta зна­чно зни­зи­ла­ся. То­му Ти­мо­шен­ко за­про­по­ну­вав сіль­го­спви­ро­бни­кам са­мим від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня, чи є в них ба­жа­н­ня пла­ти­ти фі­ксо­ва­ну ці­ну, не­зва­жа­ю­чи на ко­ли­ва­н­ня рин­ку. Ін­ша спра­ва — укла­да­н­ня дов­го­стро­ко­вих контрактів тер­мі­ном на­віть у п’ять ро­ків. У ра­зі ко­ли по­ста­чаль­ник на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу бу­де ма­ти чі­тке уяв­ле­н­ня про те, як змі­ню­ва­ти­му­ться пло­щі під ви­со­ко­о­ле­ї­но­вим со­ня­шни­ком, змі­ни­ться і ці­но­утво­ре­н­ня.

До­свід фі­ксу­ва­н­ня ці­ни у Syngenta дій­сно є, під­твер­джує Алон­со. Та­кі кон­тра­кти тер­мі­ном са­ме у три ро­ки укла­да­ю­ться у кра­ї­нах зі ста­ли­ми рин­ка­ми. Мо­жли­во, якщо пе­ре­ро­бни­ки і спо­жи­ва­чі са­мі під­ні­ма­ють це пи­та­н­ня, то й укра­їн­ський ри­нок вже до­ста­тньо ста­бі­лі­зу­вав­ся і ви­ріс до та­ко­го ме­ха­ні­зму.

До то­го ж, до­дає Де­неж­ко, йде­ться про час­тку у 10–15% для окре­мих го­спо­дарств, які при­єд­на­ю­ться до мо­де­лі, та це не бу­де роз­по­всю­джу­ва­ти­ся на весь ри­нок і не ство­рить яки­хось форс­ма­жо­рів ані для по­ста­чаль­ни­ка на­сі­н­ня, ані для спо­жи­ва­чів. Під­су­мо­ву­ю­чі ре­зуль­та­ти дис­ку­сії, Ти­мо­шен­ко за­про­по­ну­вав усім уча­сни­кам до­лу­чи­ти­ся до обго­во­ре­н­ня кон­кре­тних пра­вил фі­кса­ції цін або пре­мій по тер­мі­нах і роз­мі­рах. Він по­ра­див агра­рі­ям звер­та­ти­ся до Syngenta з про­по­зи­ці­я­ми умов дов­го­стро­ко­вих контрактів і під­кре­слив, що для ком­па­нії отри­ма­ти га­ран­то­ва­ні за­мов­ле­н­ня на на­сі­н­ня на п’ять ро­ків є іде­аль­ною бі­зне­смо­де­л­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.