ПРЕМІАЛЬНА ПО­ЗИ­ЦІЯ

КОМ­ПА­НІЯ SYNGENTA ВПЕВ­НЕ­НО ЛІДИРУЄ У ПОСТАЧАННІ НА­СІ­Н­НЯ ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО СО­НЯ­ШНИ­КА І ГО­ТО­ВА ВЗЯ­ТИ НА СЕ­БЕ РОЛЬ КО­ОР­ДИ­НА­ТО­РА РОЗ­ВИ­ТКУ ВСЬО­ГО ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО СЕ­ГМЕН­ТА

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИКАЛЕНКО

Syngenta го­то­ва взя­ти на се­бе роль ко­ор­ди­на­то­ра роз­ви­тку всьо­го ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го се­кто­ра

Ком­па­нія Syngenta з обі­гом у пер­шо­му пів­річ­чі 2018 ро­ку у $7,25 млрд — один з про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків на­сі­н­ня ба­га­тьох сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур і за­со­бів за­хи­сту ро­слин. За оцін­ка­ми са­мої ком­па­нії, при­бли­зно 30% усіх площ під со­ня­шни­ком на пла­не­ті за­сі­ва­ю­ться гі­бри­да­ми Syngenta. При цьо­му че­рез ви­со­ку цін­ність і про­ду­ктив­ність на­сі­н­ня у гро­шо­во­му ви­мі­рі со­ня­шни­ко­ві гі­бри­ди Syngenta за­без­пе­чу­ють до 38% вар­то­сті всьо­го вро­жаю. На та­ких рин­ках, як Укра­ї­на, РФ і кра­ї­ни Схі­дної Єв­ро­пи, на­сі­н­ня со­ня­шни­ка Syngenta за­ймає лі­ди­ру­ю­чи по­зи­ції.

Остан­ні­ми ро­ка­ми ком­па­нія ба­га­то ува­ги при­ді­ли­ла «омо­ло­джен­ню» сво­го на­сін­нє­во­го порт­фе­ля, який по­пов­нив­ся більш про­ду­ктив­ним на­сі­н­ням всіх куль­тур, але осо­бли­ва ува­га бу­ла при­ді­ле­на за­без­пе­чен­ню агра­рі­їв які­сни­ми гі­бри­да­ми ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка. Са­ме Syngenta ста­ла в Укра­ї­ні апо­ло­ге­том но­во­го ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го на­пря­му, який стрім­ко на­би­рає обер­тів.

Про май­бу­тнє ви­ро­бни­цтва ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка та олії в Укра­ї­ні, про­бле­ми рин­ку та пер­спе­кти­ви роз­ви­тку но­во­го се­гмен­та роз­по­вів ке­рів­ник з роз­ви­тку бі­зне­су олій­них ком­па­нії Syngenta Лу­їс Кар­лос Алон­со.

У 2018 РО­ЦІ ПІД СО­НЯ­ШНИ­КОМ В УКРА­Ї­НІ БУ­ЛИ ЗАЙ­НЯ­ТІ ПРИ­БЛИ­ЗНО 6,4 МЛН ГА РІЛ­ЛІ. ПРИ ЦЬО­МУ ПЛО­ЩІ

ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВИХ ГІ­БРИ­ДІВ СТА­НО­ВИ­ЛИ, ЗА ОЦІН­КА­МИ СА­МОЇ Ж SYNGENTA, ВСЬО­ГО 300 000 ГА (АБО МЕН­ШЕ 5%). ЯКЩО ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВІ СО­НЯ­ШНИК І ОЛІЯ ТА­КІ ВИ­ГІ­ДНІ ДЛЯ ВИ­РО­БНИ­КІВ, ЧО­МУ ПІД ЦІ ГІ­БРИ­ДИ НЕ ВІДВЕДЕНІ БІЛЬ­ШІ ПЛО­ЩІ?

При­чи­на по­ля­гає в то­му, що ри­нок високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії по­ки роз­ви­ва­є­ться ду­же по­віль­ни­ми тем­па­ми. Вза­га­лі, остан­ні­ми ро­ка­ми Укра­ї­на зна­чно роз­ши­ри­ла свій ри­нок со­ня­шни­ко­вої олії та по­зи­ції в екс­пор­ті. Успі­шни­ми за­раз є і ви­ро­бни­ки со­ня­шни­ка, і без­по­се­ре­дньо кра­ше­ри, які йо­го пе­ре­ро­бля­ють. Це сто­су­є­ться зви­чай­но­го со­ня­шни­ка і зви­чай­ної олії. Але ри­нок, спо­жи­ва­чі все біль­ше ува­ги при­ді­ля­ють пи­та­н­ням здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня, і то­му по­ча­ло роз­ви­ва­ти­ся й ви­ро­бни­цтво високоолеїнової олії. Про­сто по­трі­бен час для то­го, щоб ри­нок усві­до­мив увесь по­тен­ці­ал но­во­го на­пря­му і про­вів від­по­від­ну се­гмен­та­цію. Адже будь­який но­вий ри­нок — це гра, в яку гра­ють ду­же не­ба­га­то лю­дей, це не гра, до якої при­єд­ну­ю­ться всі. Дай­те ци­фрам площ ви­ро­сти біль­ше 5%, які є за­раз. Тіль­ки то­ді на но­вий на­прям звер­нуть ува­гу не окре­мі грав­ці, а ве­ли­ка кіль­кість під­при­ємств. І ось то­ді, ко­ли кіль­кість фер­ме­рів і пе­ре­ро­бни­ків ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка зна­чно зросте, Укра­ї­на ста­не не спо­ра­ди­чним, а стру­ктур­ним грав­цем на сві­то­во­му рин­ку ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих ро­слин­них олій. ЩО ВИ МА­Є­ТЕ НА УВА­ЗІ, КО­ЛИ ГОВОРИТЕ ПРО СПОРАДИЧНОГО ГРАВ­ЦЯ? ЯК ЦЕ ВИ­ГЛЯ­ДАЄ З ТО­ЧКИ ЗО­РУ ПОВЕДІНКИ НА РИН­КУ?

Усе ду­же про­сто. Ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник і олію з ньо­го ви­ро­бля­ли всьо­го де­кіль­ка укра­їн­ських ком­па­ній, і са­ме ви­ро­бни­цтво бу­ло не­ста­біль­ним. Укра­ї­на бу­ла, так би мо­ви­ти, ре­зерв­ним грав­цем, який по­чи­нав актив­но ді­я­ти у ра­зі не­до­ста­тньо­го ви­ро­бни­цтва високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії у Фран­ції та Іспа­нії. Та ча­си змі­ни­ли­ся — ба­га­то кра­їн, як у ЄС, так і за йо­го ме­жа­ми, вже роз­гля­да­ють Укра­ї­ну як одно­го з про­від­них грав­ців у ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­му се­гмен­ті. За мо­їм про­гно­зом, Укра­ї­на вза­га­лі мо­же ста­ти номером один у постачанні високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії на сві­то­вий ри­нок вже цьо­го ро­ку. На­віть якщо цьо­го не ста­не­ться, лідерство без­пе­ре­чно бу­де на­сту­пно­го се­зо­ну. Це до­ко­рін­но змі­нює став­ле­н­ня укра­їн­ських під­при­єм­ців до рин­ку високоолеїнової олії — бу­де зро­ста­ти кіль­кість уча­сни­ків, роз­ши­ря­ти­ся пло­щі, збіль­шу­ва­ти­ся об­ся­ги ви­ро­бни­цтва.

АЛЕ ЯКЩО ЙТИ ЗА ЦІ­ЄЮ ЛОГІКОЮ,

ТО У ПЕР­СПЕ­КТИ­ВІ ВЕСЬ СВІТ БУ­ДЕ ПРАГНУТИ ПЕ­РЕ­ЙТИ З ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ ЗВИ­ЧАЙ­НО­ГО СО­НЯ­ШНИ­КА ДО КУЛЬ­ТИ­ВА­ЦІЇ ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВИХ ГІ­БРИ­ДІВ? Час­тка високоолеїнової олії бу­де не­о­дмін­но збіль­шу­ва­ти­ся, але на 100% та­ко­го пе­

ре­хо­ду ні­ко­ли не від­бу­де­ться. Для рин­ку по­трі­бні оби­два ви­ди со­ня­шни­ко­вої олії, як зви­чай­на, так і ви­со­ко­о­ле­ї­но­ва. У них де­що рі­зні ці­лі, рі­зна ау­ди­то­рія.

У ЧО­МУ В ТА­КО­МУ РА­ЗІ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ ЗВИ­ЧАЙ­НОЇ ОЛІЇ?

Зви­чай­на со­ня­шни­ко­ва олія — про­дукт, зба­га­че­ний всі­ма оле­ї­но­ви­ми ки­сло­та­ми та ін­ши­ми мі­кро­еле­мен­та­ми. Во­на ду­же корисна як при пря­мо­му вжи­ван­ні, так і при при­го­ту­ван­ні їжі та має на­віть пев­ний фар­ма­ко­ло­гі­чний ефект. Є ста­ти­сти­чні да­ні, які до­во­дять, що у кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи, Укра­ї­ні, РФ, де тра­ди­цій­но вжи­ва­ють со­ня­шник і со­ня­шни­ко­ву олію, ниж­чий рі­вень за­хво­рю­вань шкі­ри. Ви­со­ко­о­ле­ї­но­ва олія при­ва­блює сво­єю ста­біль­ні­стю, її пе­ре­ва­гою є те, що во­на більш корисна для вжи­ва­н­ня до­ро­сли­ми, осо­ба­ми по­хи­ло­го ві­ку, ко­ли ва­жли­вим стає пи­та­н­ня рів­ня хо­ле­сте­ри­ну в кро­ві. Во­на ре­ко­мен­до­ва­на ді­а­бе­ти­кам, осо­бам, які ма­ють нир­ко­ві за­хво­рю­ва­н­ня, лю­дям з на­дмір­ною ва­гою.

Спо­жи­ва­чам по­трі­бні оби­два про­ду­кти, і Syngenta при­ді­ляє ува­гу роз­ви­тку обох на­пря­мів.

ЗА­РАЗ ПРЕ­МІЇ НА ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­МУ РИН­КУ СТА­НОВ­ЛЯТЬ ПРИ­БЛИ­ЗНО $100– 120 ЗА ТОН­НУ ОЛІЇ. ЦЕ ЗНА­ЧНО НИЖ­ЧЕ РІВ­НЯ ПРЕ­МІЙ, ЯКІ БУ­ЛИ ЩЕ ДЕ­КІЛЬ­КА РО­КІВ ТО­МУ. ЯКЩО ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯМ І ПЕРЕРОБКОЮ ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО СО­НЯ­ШНИ­КА ЗАЙМУТЬСЯ БА­ГА­ТО ПІД­ПРИ­ЄМСТВ, ІСНУЄ НЕ­БЕЗ­ПЕ­КА ЗНИ­ЖЕ­Н­НЯ РІВ­НЯ ПРЕ­МІЙ. ЧИ НЕ ВИКЛИЧЕ ЦЕ РОЗ­ЧА­РУ­ВА­Н­НЯ ТА ЯК НА­СЛІ­ДОК ВІД­МО­ВУ ВІД ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО НА­ПРЯ­МУ?

Та­кі ко­ли­ва­н­ня при­та­ман­ні рин­кам, які ще не сфор­му­ва­ли­ся. У кра­ї­нах, які є на ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­му рин­ку ре­зерв­ни­ми, пре­мія по­стій­но ко­ли­ва­є­ться з ду­же ви­со­кою ам­плі­ту­дою. Але є кра­ї­ни, де во­на май­же ста­ла фі­ксо­ва­ною, — на­при­клад, ри­нок Фран­ції з ви­со­ким рів­нем спо­жи­ва­н­ня високоолеїнової олії та ве­ли­кою час­ткою у за­галь­но­му ви­ро­бни­цтві со­ня­шни­ка.

За­раз ри­нок Укра­ї­ни транс­фор­му­є­ться — він при­вер­тає ува­гу ве­ли­ких грав­ців, які за­ці­кав­ле­ні у дов­го­стро­ко­во­му пар­тнер­стві, укра­їн­ські агро­хол­дин­ги вже ро­зу­мі­ють пе­ре­ва­ги в укла­дан­ні дов­го­стро­ко­вих контрактів, на два­три ро­ки. Це до­ко­рін­но змі­нює кар­ти­ну рин­ку, і ко­ли­ва­н­ня, як у ми­ну­лі ро­ки, бу­дуть по­сту­по­во згла­джу­ва­ти­ся, пре­мія ста­не ста­біль­ною.

ТОБ­ТО УЧА­СНИ­КИ РИН­КУ ПО­ВИН­НІ НА­ВЧИ­ТИ­СЯ КООРДИНУВАТИ СВОЇ

ДІЇ ЗА­ДЛЯ ЗА­ПО­БІ­ГА­Н­НЯ ПЕРЕГРІВУ РИН­КУ?

Са­ме так, Syngenta по­стій­но на­ма­га­є­ться пе­ре­ко­на­ти всіх уча­сни­ків рин­ку зві­ря­ти го­дин­ни­ки, вчи­ти­ся пра­цю­ва­ти на ста­біль­них пре­мі­ях. Пре­мія мо­же бу­ти не най­ви­щою з мо­жли­вих, го­лов­не, щоб во­на бу­ла ста­біль­ною і про­гно­зо­ва­ною.

ВНУ­ТРІ­ШНЄ СПО­ЖИ­ВА­Н­НЯ ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ ОЛІЇ В УКРА­Ї­НІ ПО­КИ ДУ­ЖЕ НЕЗНАЧНЕ. ЯКИЙ З ЕКС­ПОРТ­НИХ РИН­КІВ ВИ ВВА­ЖА­Є­ТЕ НАЙ­БІЛЬШ ПЕР­СПЕ­КТИВ­НИМ З ОГЛЯ­ДУ НА ТЕ, ЩО У ЄС ВИ­РО­БЛЯ­Є­ТЬСЯ БА­ГА­ТО ВЛА­СНО­ГО ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО СО­НЯ­ШНИ­КА? Це мо­же зда­ва­ти­ся не­ло­гі­чним, але най­більш при­ва­бли­ви­ми і пер­спе­ктив­ни­ми для Укра­ї­ни є рин­ки са­ме кра­їн ЄС. Не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­кий об­сяг вла­сної високоолеїнової олії, єв­ро­пей­ські кра­ї­ни го­то­ві ста­біль­но за­ку­по­ву­ва­ти до­да­тко­ві об­ся­ги про­ду­кту — тренд до здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня по­стій­но по­си­лю­є­ться.

Крім то­го, для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків за­раз є чу­до­ва на­го­да ви­хо­ду на най­більш пла­то­спро­мо­жний ри­нок сві­ту — США. Там скла­ла­ся ду­же спри­я­тли­ва си­ту­а­ція для високоолеїнової со­ня­шни­ко­вої олії, за­раз ці­ни на рі­па­ко­ву і со­є­ву ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олії ви­щі за со­ня­шни­ко­ву. Це ду­же пер­спе­ктив­ний ри­нок, на яко­му має ве­ли­кий сенс спро­бу­ва­ти за­крі­пи­ти­ся. Пев­ні мо­жли­во­сті є і на пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ських рин­ках.

Та­ким чи­ном, по­трі­бна ко­ор­ди­но­ва­на по­лі­ти­ка про­су­ва­н­ня укра­їн­сько­го про­ду­кту, йо­го брен­ду­ва­н­ня. Адже рин­ки, які я пе­ре­лі­чив, ду­же при­ва­бли­ві, але й відрізняються ви­со­ким рів­нем кон­ку­рен­ції, пра­цю­ва­ти на них не­лег­ко.

ЩО МО­ЖНА СКА­ЗА­ТИ ПРО ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ НА АЗІАТСЬКИХ РИН­КАХ, ОСО­БЛИ­ВО З ОГЛЯ­ДУ НА ВИ­СО­КІ СТАВ­КИ ВВІЗНОГО МИТА В ІН­ДІЇ?

Тут важ­ко щось ска­за­ти — ми­то в Ін­дії по­стій­но вво­дять, змі­ню­ють став­ки, зні­ма­ють. Але во­но має біль­ший вплив на екс­порт низь­ко­мар­жи­наль­них про­ду­ктів. Якщо в Ін­дії сфор­му­є­ться по­пит на ви­со­

ко­о­ле­ї­но­ву со­ня­шни­ко­ву олію, во­на бу­де в ка­те­го­рії то­ва­рів з ви­со­кою мар­жею. Біль­ше зна­че­н­ня має те, що в цій кра­ї­ні є кон­ку­рент со­ня­шни­ко­вій ви­со­ко­о­ле­ї­но­вій олії — са­флор (у не­ве­ли­ких кіль­ко­стях він куль­ти­ву­є­ться і в ЄС, і на аме­ри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті). Олія з са­фло­ру ду­же схо­жа на со­ня­шни­ко­ву, адже це спо­рі­дне­ні ро­сли­ни, фа­кти­чно це рі­зно­вид со­ня­шни­ка.

ЯКІ ВЕ­ЛИ­КІ КОРПОРАЦІЇ МО­ЖУТЬ СТА­ТИ ЛОКОМОТИВАМИ У СПОЖИВАННІ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ ОЛІЇ? КО­ГО З НИХ ВИ Б ВИ­ДІ­ЛИ­ЛИ НА­САМ­ПЕ­РЕД? У хар­чо­вій ін­ду­стрії пер­ши­ми на ви­ко­ри­ста­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих олій пе­ре­йшли ком­па­нії, які пра­цю­ють у се­гмен­ті сма­же­н­ня. При­ро­дно, що біль­ша ча­сти­на ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих олій у сві­ті спо­жи­ва­є­ться са­ме кор­по­ра­ці­я­ми, які ви­ко­ри­сто­ву­ють сма­же­н­ня у ви­ро­бни­чих про­це­сах. Ін­ші під­роз­ді­ли хар­чо­вої га­лу­зі під­тя­гу­ю­ться не так опе­ра­тив­но.

Швид­ше за ін­ших від­ре­а­гу­ва­ли ви­ро­бни­ки сне­ків — у Єв­ро­пі во­ни вза­га­лі пе­ре­йшли на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олію. Та­кож се­ред лі­де­рів мо­жна на­зва­ти й ін­ду­стрію фас­тфу­дів. Пі­сля пе­ре­хо­ду на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олію в ЄС Mcdonald’s анон­су­ва­ла від­мо­ву від паль­мо­вої олії на ки­тай­сько­му рин­ку. Мо­жна тіль­ки уяви­ти, про які об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня йде­ться.

Тоб­то пе­ре­хід на спо­жи­ва­н­ня більш здо­ро­вих олій три­ває по всьо­му сві­ту і бу­де тіль­ки при­ско­рю­ва­ти­ся.

ВИ НАВЕЛИ ПРИ­КЛАД ЄВ­РО­ПИ. АЛЕ У НИЗЦІ ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИХ КРА­ЇН НА ДЕР­ЖАВ­НО­МУ РІВ­НІ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ ОБМЕ­ЖЕ­Н­НЯ ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ ДЕ­ЯКИХ ЖИ­РІВ У ХАР­ЧО­ВІЙ ПРО­МИ­СЛО­ВО­СТІ. МО­ЖЕ, УКРА­Ї­НІ ТА­КОЖ МАЄ СЕНС ПЕРЕДБАЧИТИ ТА­КІ ОБМЕ­ЖЕ­Н­НЯ НА РІВ­НІ ДЕР­ЖАВ­НИХ СТАН­ДАР­ТІВ?

На­сам­пе­ред Укра­ї­ні тре­ба по­ча­ти пе­ре­гля­да­ти хар­чо­ві зви­чки — укра­їн­ці вжи­ва­ють ду­же ба­га­то на­си­че­них жи­рів, во­ни актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті. За­для здо­ров’я на­се­ле­н­ня тре­ба змі­ню­ва­ти зви­чки ду­же швид­ко.

Але тре­ба збе­рі­га­ти ба­ланс — не мо­жна, на­при­клад, уяви­ти, що ма­со­ві спо­жи­ва­чі від­мов­ля­ться від м’яса. У цьо­му і не­має жо­дної по­тре­би. Але, якщо я спо­жи­ваю м’ясо, на­ві­що ме­ні ма­ти в ра­ціо­ні на­си­че­ні жи­ри ще й у пе­чи­ві або сне­ках. Про­сто тре­ба зба­лан­су­ва­ти спо­жи­ва­н­ня, йти від ньо­го. ЯКИЙ ВАШ ПРО­ГНОЗ У СЕ­ГМЕН­ТІ ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ ОЛІЇ НА 2019 РІК? Без­пе­ре­чно, се­гмент бу­де зро­ста­ти в усіх кра­ї­нах, а в Укра­ї­ні, за мо­ї­ми очі­ку­ва­н­ня­ми, на­сту­пно­го ро­ку ви­со­ко­о­ле­ї­но­вим со­ня­шни­ком бу­дуть за­сі­я­ні що­най­мен­ше 350 000 га, а ско­ріш за все, оста­то­чна ци­фра бу­де ближ­чою до 400 000 га. То­му Укра­ї­ні за­раз тре­ба не ди­ви­ти­ся на ін­ших ви­ро­бни­ків ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка, а по­чи­на­ти гра­ти роль лі­де­ра цьо­го рин­ку.

ЧИ НЕ ВІДОБРАЗИТЬСЯ ТА­КЕ ЗРО­СТА­Н­НЯ НА РОЗ­МІ­РІ ПРЕ­МІЙ ФЕР­МЕ­РІВ І ЧИ НЕ ПРИ­ЗВЕ­ДЕ ЦЕ ДО ПЕВ­НО­ГО РОЗ­ЧА­РУ­ВА­Н­НЯ?

Пре­мії мо­жуть де­що впа­сти. Але вра­хуй­те, що за­раз укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка ма­ють чу­до­ві пре­мії. За мо­ї­ми да­ни­ми, роз­мір до­хо­дить до $50/т. То­му не­ве­ли­ке па­ді­н­ня не бу­де ка­та­стро­фою. Ін­ша річ, що тре­ба пе­ре­хо­ди­ти на пра­кти­ку укла­да­н­ня контрактів на два­три ро­ки, яка га­ран­тує ста­біль­ний при­бу­ток, не­хай і не в та­ко­му ве­ли­ко­му роз­мі­рі. ЯКИЙ РОЗ­МІР ПРЕ­МІЙ, НА ВАШ ПО­ГЛЯД, ГА­РАН­ТУЄ СТА­БІЛЬ­НИЙ ПО­СТУ­ПО­ВИЙ РОЗ­ВИ­ТОК ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО НА­ПРЯ­МУ, БЕЗ РІЗКИХ ЗЛЕ­ТІВ І ПРОВАЛІВ?

На­віть гад­ки не маю і не хо­чу га­да­ти.

Адже на рин­ку все ви­рі­шує ба­ланс по­пи­ту і про­по­зи­ції — са­ме це спів­від­но­ше­н­ня і фор­мує той чи ін­ший роз­мір пре­мій. Мо­жу на­ве­сти при­клад фран­цузь­ких фер­ме­рів, які ба­га­то ро­ків пра­цю­ва­ли з фі­ксо­ва­ною пре­мі­єю 26 єв­ро/т, тоб­то при­бли­зно $30–35/т.

Я вва­жаю та­кий роз­мір пре­мії спра­ве­дли­вим, ниж­че яко­го спу­ска­ти­ся не мо­жна — фер­ме­ри по­чнуть від­мов­ля­ти­ся від ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка і пло­щі бу­дуть змен­шу­ва­ти­ся.

Але тут тре­ба вра­ху­ва­ти, що ми ма­є­мо при­клад чу­до­во­го са­мо­ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­ків. Фер­мер­ські го­спо­дар­ства об’єд­на­ні у ко­опе­ра­ти­ви у рі­зних ре­гіо­нах, які ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня роз­мі­ру площ ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка, ви­хо­дя­чи з по­пи­ту. Ко­опе­ра­ти­ви за­ку­по­ву­ють у фер­ме­рів со­ня­шник, во­ни ж пе­ре­ро­бля­ють йо­го і во­ни ж за­йма­ю­ться ре­а­лі­за­ці­єю без­по­се­ре­дньо олії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.