ПЕР­ШИЙ НО­МЕР У СВІ­ТІ

ЦЬО­ГО РО­КУ УКРА­Ї­НА МО­ЖЕ ОБІ­ГНА­ТИ ФРАН­ЦІЮ ЗА ОБ­СЯ­ГА­МИ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ ОЛІЇ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ОЛЕ­КСАНДР БЕРДИНСЬКИХ

Цьо­го ро­ку Укра­ї­на мо­же обі­гна­ти Фран­цію за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва високоолеїнової олії

З цьо­го ро­ку, су­дя­чи з усьо­го, Укра­ї­на бу­де ви­ро­бни­ком високоолеїнової олії но­мер один, обі­гнав­ши при цьо­му Фран­цію, яка зав­жди бу­ла за­ко­но­дав­цем мо­ди у цьо­му се­гмен­ті. Які фа­кто­ри до­зво­ли­ли до­сяг­ти та­ких ре­зуль­та­тів і як бу­де роз­ви­ва­ти­ся ри­нок у се­ре­дньоі дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, в ін­терв’ю Landlord роз­по­вів ке­рів­ник з роз­ви­тку бі­знес­рі­шень у сфе­рі пе­ре­роб­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції ком­па­нії «Син­ген­та Укра­ї­на» Сер­гій Ти­мо­шен­ко.

ЯК ЗМІ­НИ­ЛА­СЯ ЧАС­ТКА ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВИХ КУЛЬ­ТУР У ЗА­ГАЛЬ­НИХ ПО­СІ­ВАХ СО­НЯ­ШНИ­КА В УКРА­Ї­НІ

У 2018 РО­ЦІ?

Ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник цьо­го ро­ку зайняв при­бли­зно 300 000–320 000 га. Це близь­ко 5% від за­галь­них площ. Зро­ста­н­ня в по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком до­сить істо­тне — май­же у два ра­зи. У 2017­му ви­со­ко­о­ле­ї­но­вим со­ня­шни­ком бу­ли за­сі­я­ні близь­ко 180 000 га, ма­кси­мум — 200 000 га.

ПРО ЩО ЦЕ ГО­ВО­РИТЬ?

Це го­во­рить про те, що з’явив­ся по­пит, а от­же, го­спо­дар­ствам ці­ка­вий ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий на­прям. Основ­ний фа­ктор збіль­ше­н­ня площ — це, зви­чай­но, пре­мія. Про­гно­зу­ва­ло­ся, що пре­мія за то­вар­ний со­ня­шник цьо­го ро­ку бу­де в ме­жах $30–40 за тон­ну, а за фа­ктом ви­хо­дить, що го­спо­дар­ства, які ви­ро­щу­ють то­вар­ний со­ня­шник, отри­му­ють пре­мію від $40 до $70 за­ле­жно від ло­ка­ ції та до­мов­ле­но­стей. Якщо кон­тракт го­рить, то пре­мія, від­по­від­но, ви­ща. Якщо не го­рить, то до­мов­ля­ю­ться на мі­сці: $40, $45, $50 за тон­ну.

Мо­жна на­ве­сти про­стий при­клад: якщо вро­жай­ність ста­но­вить 3 т/га, то го­спо­дар­ство отри­мує з ге­кта­ра $150 до­да­тко­во­го при­бу­тку без осо­бли­вих ви­трат.

ЧИМ ВІД­РІ­ЗНЯ­Є­ТЬСЯ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЯ ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО СО­НЯ­ШНИ­КА?

Ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка не ви­ма­гає прин­ци­по­во від­мін­них те­хно­ло­гій. Єди­не, що по­трі­бно, — окре­мий по­сів, за­чи­ще­н­ня те­хні­ки при по­сі­ві й окре­ме збе­рі­га­н­ня. Тоб­то ви­тра­ти мі­ні­маль­ні, а при­бу­ток ви­хо­дить ду­же гар­ним. Ба­га­то ви­ро­бни­ків вва­жа­ють, що до­ціль­но ви­ро­щу­ва­ти ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник при пре­мії $25, це то­чка без­зби­тко­во­сті.

МО­ЖНА ГО­ВО­РИ­ТИ, ЩО НИ­НІ­ШНІЙ ТРЕНД ДОВГОСТРОКОВИЙ, ЧИ РИ­НОК ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ ВОЛАТИЛЬНИМ? Укра­ї­на стає за­ко­но­дав­цем мо­ди з ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка. За пло­ща­ми ми тро­хи мен­ше Фран­ції, але вро­жай­ність в Укра­ї­ні ви­ща. Від­по­від­но, за­галь­ний уро­жай ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка в Укра­ї­ні ви­щий, ніж у Фран­ції. Фа­кти­чно Укра­ї­на за­раз сві­то­вий лі­дер. Си­ту­а­ція в се­гмен­ті за­ле­жить від поведінки ви­ро­бни­ків, пе­ре­ро­бни­ків і на­сін­нє­вих ком­па­ній. Те­о­ре­ти­чно мо­жна збіль­ши­ти пло­щі у три ра­зи. На­сін­нє­ва ком­па­нія змо­же про­ве­сти не­об­хі­дний об­сяг на­сі­н­ня. І то­ді про­по­зи­ція бу­де ви­щою за по­пит і пре­мія впа­де до ну­ля. Нас ця си­ту­а­ція не вла­што­вує. Ми хо­че­мо, щоб ри­нок був пе­ред­ба­чу­ва­ним. Щоб на­сін­нє­ві ком­па­нії мо­гли про­гно­зу­ва­ти об­сяг ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня, пе­ре­ро­бни­ки зна­ли, з якої пре­мії во­ни змо­жуть ку­пи­ти, і спо­жи­ва­чі високоолеїнової олії теж від­чу­ва­ли пе­ред­ба­чу­ва­ність рин­ку.

У дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ри­нок, швид­ше за все, бу­де волатильним, але ба­га­то що за­ле­жить від нас. Ми ро­би­мо «Ви­со­ко­о­ле­ї­но­ві клу­би», то­му що це єди­на пла­тфор­ма, де зу­стрі­ча­ю­ться всі грав­ці рин­ку: від аграр­них ви­ро­бни­ків до тих ком­па­ній, які ви­ро­бля­ють фі­наль­ний про­дукт, — Nestl , Pepsico та ін­ші.

ЯКІ ІН­СТРУ­МЕН­ТИ ДО­ЗВО­ЛЯТЬ ЗБА­ЛАН­СУ­ВА­ТИ РИ­НОК?

Основ­ний ін­стру­мент — фор­вар­дні кон­тра­кти. Їх по­трі­бно укла­да­ти на пев­ну фі­ксо­ва­ну пре­мію. Дру­гий ін­стру­мент — діа­лог між агро­хол­дин­га­ми, пе­ре­ро­бни­ка­ми та кін­це­ви­ми спо­жи­ва­ча­ми. Має бу­ти чі­тке за­мов­ле­н­ня, і ця ін­фор­ма­ція по­вин­на транс­лю­ва­ти­ся на рі­вень ви­ро­бни­ка: біль­ше ви­ро­бля­ти не тре­ба або мен­ше ви­ро­бля­ти не тре­ба.

Сьо­го­дні ми на­ма­га­є­мо­ся по­ка­за­ти за­ці­кав­ле­ним сто­ро­нам про­це­су чі­тку кар­ти­ну ба­лан­су по­пи­ту і про­по­зи­ції. На да­но­му ета­пі роз­ви­тку ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го се­гмен­та ми вва­жа­є­мо, що

по­сів­ні пло­щі мо­жуть ви­ро­сти істо­тно. Але го­лов­не — ри­нок не пе­ре­грі­ти. У пе­ре­грі­ві ні­хто не за­ці­кав­ле­ний.

Адже мо­жна в один рік за­ро­би­ти, а по­тім ри­нок обва­ли­ться як кар­тко­вий бу­ди­но­чок. Це вже від­бу­ва­ло­ся, і це ні­ко­му не по­трі­бно. То­му всі уча­сни­ки му­сять ша­ну­ва­ти один одно­го. По­трі­бні фор­вар­дні кон­тра­кти, ро­зу­мі­н­ня, від­кри­тість, і то­ді, я впев­не­ний, ри­нок ста­бі­лі­зу­є­ться.

ЗА­РАЗ ПЕ­РЕ­РО­БНИ­КАМ ЦІ­КА­ВО ПРО­ПО­НУ­ВА­ТИ ФЕР­МЕ­РАМ ФОР­ВАР­ДНІ КОН­ТРА­КТИ?

Ми по­ча­ли актив­но за­йма­ти­ся ви­со­ко­ оле­ї­но­вим со­ня­шни­ком шість ро­ків то­му. П’ять ро­ків то­му про фор­вар­дні кон­тра­кти ні­хто не хо­тів чу­ти. За­раз ба­га­то пе­ре­ро­бни­ків пра­цю­ють з фер­ме­ра­ми за та­ки­ми кон­тра­кта­ми, во­ни фі­ксу­ють пре­мії, за яки­ми го­то­ві ви­ку­по­ву­ва­ти ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник. Зро­зумі­ло, що не­має сен­су фі­ксу­ва­ти ці­ну на сам со­ня­шник, то­му що ри­нок во­ла­тиль­ний. Фі­ксу­є­ться пре­мія. На мо­мент ку­пів­лі бе­ре­ться се­ре­дня ці­на на со­ня­шник і до­да­є­ться пре­мія. У цьо­му ви­пад­ку ви­ни­кає пе­ред­ба­чу­ва­ність.

ВИ­ХО­ДИТЬ, ЩО РИ­ЗИ­КИ БЕ­РЕ НА СЕ­БЕ ПЕ­РЕ­РО­БНИК...

Пе­ре­ро­бни­ки у свою чер­гу під­пи­су­ють дов­го­стро­ко­ві або се­ре­дньо­стро­ко­ві кон­тра­кти з кін­це­ви­ми спо­жи­ва­ча­ми. Це мо­же бу­ти ін­ду­стрія фас­тфу­ду або ви­ро­бни­цтво сне­ків, де ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ви­со­ко­о­ле­ї­но­ва олія.

Щоб пе­ре­ро­бник міг під­стра­ху­ва­ти­ся, ми про­па­гу­є­мо під­пи­са­н­ня контрактів на тре­ти­ну або на по­ло­ви­ну. Ре­шту не­хай фер­мер має пра­во про­да­ти на спо­ то­во­му рин­ку. Якщо пре­мія бу­де ви­щою, фер­мер змо­же про­да­ти до­рож­че. Якщо ниж­чою — це йо­го ри­зи­ки.

КО­МУ ВИГІДНО ВИ­РО­БЛЯ­ТИ ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВИЙ СО­НЯ­ШНИК: МАЛОМУ, СЕ­РЕ­ДНЬО­МУ АБО ВЕ­ЛИ­КО­МУ ГО­СПО­ДАР­СТВУ?

Ба­га­то фер­ме­рів, на жаль, на­віть гад­ки не ма­ють, що та­ке ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник. Дрі­бні фер­ме­ри для «Син­ген­ти» за­раз зов­сім не фо­ку­сний се­гмент. На­віть пі­сля утво­ре­н­ня «Ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го клу­бу», за на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, 70% ви­ро­бни­ків — це агро­хол­дин­ги, 25% — се­ре­дні го­спо­дар­ства, 5% — дрі­бні, що ви­пад­ко­во ку­пи­ли на­сі­н­ня. При цьо­му дрі­бни­ми ми вва­жа­є­мо го­спо­дар­ства із зе­мель­ним бан­ком до 2000 га, се­ре­дні­ми — до 5000 га, ве­ли­ки­ми — від 5000 га і ви­ще.

Ін­ду­стрії на­ба­га­то зру­чні­ше пра­цю­ва­ти з агро­хол­дин­га­ми — там є пе­ред­ба­чу­ва­ність. Ра­зом з тим по­трі­бно роз­ши­рю­ва­ти пул, то­му не вар­то від­ки­да­ти і се­ре­дніх ви­ро­бни­ків.

БА­ГА­ТО ФЕР­МЕ­РІВ, НА ЖАЛЬ, НА­ВІТЬ ГАД­КИ НЕ МА­ЮТЬ, ЩО ТА­КЕ ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВИЙ СО­НЯ­ШНИК

ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВА ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЯ В ПЕР­СПЕ­КТИ­ВІ МО­ЖЕ ЗА­ЦІ­КА­ВИ­ТИ ДРІ­БНИХ ВИ­РО­БНИ­КІВ?

В іде­а­лі для дрі­бних ви­ро­бни­ків, щоб ста­ти більш кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми, це мо­же бу­ти ці­ка­во. То­му що як би там не бу­ло — ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник більш при­бу­тко­вий. Але це в се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві. За­раз всі за­ці­кав­ле­ні в укру­пнен­ні го­спо­дарств для до­ся­гне­н­ня пе­ред­ба­чу­ва­но­сті рин­ку. По­ки зру­чні­ше пра­цю­ва­ти із со­тнею ве­ли­ких ком­па­ній, ніж з ти­ся­чею дрі­бних фер­ме­рів.

ЧИ Є ЗВО­РО­ТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ВІД ВЕ­ЛИ­КИХ СПО­ЖИ­ВА­ЧІВ ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ ОЛІЇ?

Муль­ти­на­ціо­наль­ні ком­па­нії за­ці­кав­ле­ні у ви­со­ко­о­ле­ї­но­вій олії, і це гло­баль­ний тренд. Pepsico, Unilever, Nestl — усі на­ма­га­ю­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її в ре­це­пту­рі сво­їх про­ду­ктів че­рез те, що у високоолеїнової олії склав­ся імідж здо­ро­во­го про­ду­кту. Во­на ви­ті­сняє менш здо­ро­ві олії. На сьо­го­дні­шньо­му «Ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­му клу­бі» Pepsico пре­зен­тує свою бі­знес­мо­дель у ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­му се­гмен­ті. Це гар­ний си­гнал для збіль­ше­н­ня про­гно­зо­ва­них площ під ви­со­ко­о­ле­ї­но­вим со­ня­шни­ком. Від­по­від­но, фер­ме­ри змо­жуть отри­ма­ти біль­ше при­бу­тку, на­сін­нє­ві ком­па­нії змо­жуть про­гно­зу­ва­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня.

ЯКІ ТЕМИ ПЛА­НУ­Є­ТЕ ПІДНІМАТИ НА НА­СТУ­ПНИХ ЗАСІДАННЯХ «ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО КЛУ­БУ»?

Цьо­го­рі­чний за­хід у нас вже че­твер­тий. На­сту­пно­го ро­ку ми пла­ну­є­мо про­ве­сти ще три клу­би, і те­ма­ти­ки бу­дуть обра­ні за­ле­жно від се­зон­но­сті. У сі­чні за­сі­да­н­ня бу­де більш ці­ка­вим для агро­хол­дин­гів, для лю­дей, які за­йма­ю­ться за­ку­пів­лею на­сі­н­ня. У трав­ні бу­де про­во­ди­ти­ся за­сі­да­н­ня клу­бу з ве­ли­ким фо­ку­сом на те, що ста­ло­ся, скіль­ки по­сі­я­но. І осін­нє за­сі­да­н­ня — це під­би­т­тя під­сум­ків усьо­го се­зо­ну. Три за­сі­дан­ні клу­бу до­зво­ля­ють про­тя­гом ро­ку ді­ли­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю, яка не­об­хі­дна для ста­бі­лі­за­ції рин­ку.

ЯК ПЛА­НУ­Є­ТЕ РОЗ­ВИ­ВА­ТИ ФОРМАТ «ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО КЛУ­БУ»? На­да­лі мо­жли­ве ство­ре­н­ня Високоолеїнової асо­ці­а­ції. Адже ра­но чи пі­зно будь­яке зро­ста­н­ня за­кін­чу­є­ться, і на та­кий ви­па­док по­трі­бно ма­ти план із за­хи­сту та роз­ви­тку сво­го рин­ку. Як це ро­блять, на­при­клад, у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки, де є по­ту­жна ор­га­ні­за­ція фер­ме­рів­ви­ро­бни­ків, як це ро­блять у Ма­лай­зії, в Ін­до­не­зії. Те са­ме по­трі­бно ро­би­ти і нам, то­му що со­ня­шник для Укра­ї­ни — ду­же ва­жли­ва ва­лю­то­утво­рю­ю­ча куль­ту­ра. Що­рі­чно ми екс­пор­ту­є­мо на $4–5 млрд — це ду­же сер­йо­зна су­ма. То­му нам по­трі­бно біль­ше під­трим­ки, біль­ше уча­сті, біль­ше ко­ман­дної ро­бо­ти. То­ді Укра­ї­на змо­же про­дов­жу­ва­ти зро­ста­н­ня і за­во­йо­ву­ва­ти до­да­тко­ві час­тки рин­ку в цьо­му се­гмен­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.