КВІ­ТКА СОН­ЦЯ

ГО­СПО­ДАР­СТВО «ПЕР­ШЕ ТРАВ­НЯ» ЩО­РІ­ЧНО ЗБІЛЬ­ШУЄ ПЛО­ЩІ ПІД ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВИМ СО­НЯ­ШНИ­КОМ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ЛА­РИ­СА СТЕПАНУШКО

На­ві­що го­спо­дар­ство «Пер­ше трав­ня» збіль­шує пло­щі під ви­со­ко­о­ле­ї­но­вим со­ня­шни­ком

Агро­фір­ма «Пер­ше трав­ня» на Дні­про­пе­тров­щи­ні — одне з тих під­при­ємств, що утво­ри­ли­ся на ба­зі ко­ли­шньо­го ве­ли­ко­го кол­го­спу. З 2000 ро­ку банк зем­лі пра­кти­чно не змі­ню­вав­ся і ста­но­вить близь­ко 10 000 га. У го­спо­дар­стві тра­ди­цій­но роз­ви­ва­ють тва­рин­ни­цтво, хо­ча остан­ні­ми ро­ка­ми від­мо­ви­ли­ся від ви­ро­щу­ва­н­ня ко­рів і би­чків — низь­кі за­ку­пі­вель­ні ці­ни на мо­ло­ко при­му­си­ли змі­ни­ти тра­ди­ції. Те­пер фо­ку­су­ю­ться на сви­нар­стві та вів­чар­стві: три­ма­ють у го­спо­дар­стві близь­ко 4500 го­лів сви­ней та 800 ярих ба­ра­нів і ягнят, яких збу­ва­ють жи­вою ва­гою. Втім, 90% при­бу­тку агро­фір­мі при­но­сить ро­слин­ни­цтво, то­му до­три­ман­ню те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня та онов­лен­ню те­хно­пар­ку тут при­ді­ля­ють ба­га­то ува­ги.

Се­ред основ­них куль­тур, які ви­ро­щу­ють на по­лях «Пер­шо­го трав­ня», — пше­ни­ця, рі­пак і со­ня­шник, та­кож сі­ють тро­хи ячме­ню та ку­ку­ру­дзи, яку ви­ко­ри­сто­ву­ють на си­лос для тва­рин­ни­цько­го ком­пле­ксу. Вро­жа­я­ми за­до­во­ле­ні: на­при­клад, цьо­го ро­ку ку­ку­ру­дзи зі­бра­ли по 50 ц на круг, що для ре­гіо­ну до­сить гар­ний по­ка­зник. У го­спо­дар­стві по­стій­но екс­пе­ри­мен­ту­ють з ні­ше­ви­ми куль­ту­ра­ми, шу­ка­ю­чи та­кі, що при­но­си­ти­муть біль­ший при­бу­ток. Про­бу­ва­ли са­ди­ти гар­бу­зи, про­со та овес, але що­ра­зу пе­ре­ко­ну­ва­ли­ся, що еко­но­мі­чно це зов­сім не вигідно. «На про­сі ми за­зна­ли зби­тків, оскіль­ки ці­на на ньо­го при­бли­зно та­ка, як на пше­ни­цю, про­те вро­жай­ність 20–25 ц/га про­ти 30–40 ц/га від­по­від­но», — по­яснює засновник агро­фір­ми Во­ло­ди­мир Ле­пер­да. Ді­знав­шись про те, що тор­го­вель­ні ком­па­нії та олій­но­жи­ро­ві під­при­єм­ства пла­тять сіль­го­спви­ро­бни­кам пре­мії за ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник, у го­спо­дар­стві ви­рі­ши­ли спро­бу­ва­ти. За три ро­ки ви­зна­чи­ли­ся з най­пер­спе­ктив­ні­ши­ми гі­бри­да­ми ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка, а пло­щі під ним збіль­ши­ли з 200 до 600 га. До­да­тко­вих ін­ве­сти­цій не зна­до­би­ло­ся, оскіль­ки у ве­ли­ко­му го­спо­дар­стві до­ста­тньо фа­хів­ців, те­хні­ки та окре­мих скла­дів. Ли­ше від­бу­ли­ся змі­ни у те­хно­ло­гії — під ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник до­ве­ло­ся бра­ти ве­ли­кі ма­си­ви зем­лі. Цьо­го ро­ку пре­мія ста­но­вить $40–50 на тон­ні, і в го­спо­дар­стві під­ра­ху­ва­ли, що ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник із вмі­стом оле­ї­но­вої ки­сло­ти по­над 83% у по­рів­нян­ні з то­вар­ним при­не­се мі­ні­мум 1400 гри­вень на тон­ні. «На 2000 тонн ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка мо­жна отри­ма­ти близь­ко 3 млн гри­вень до­да­тко­во. За цю суму мо­жна пов­ні­стю за­кри­ти по­тре­би у на­сін­ні для по­сі­ву на на­сту­пний рік», — під­ра­хо­вує Ле­пер­да. Що­до ви­трат, то у по­рів­нян­ні зі зви­чай­ним со­ня­шни­ком во­ни збіль­ши­ли­ся хі­ба що при за­ку­пів­лі на­сі­н­ня — на $10–15/га. Втім, за­ле­жно від си­ту­а­ції на рин­ку ці­на на на­сі­н­ня ко­ли­ва­є­ться і мо­же зрів­ня­ти­ся з тра­ди­цій­ним. Ми­ну­ло­го ро­ку ба­га­то го­спо­дарств че­рез де­фі­цит зви­чай­но­го на­сі­н­ня сі­я­ли ви­со­ко­о­ле­ї­но­ві сор­ти, хо­ча і не пра­гну­ли отри­ма­ти ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву про­ду­кцію, адже вар­тість на­сі­н­ня бу­ла при­бли­зно одна­ко­вою, по де­яких по­зи­ці­ях на­віть де­шев­шою.

ЧО­МУ ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВИЙ СО­НЯ­ШНИК?

За оцін­ка­ми ана­лі­ти­ків рин­ку ро­слин­ної олії, де­фі­цит на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олію в кра­ї­нах ЄС до 2020 ро­ку збіль­ши­ться втри­чі, до то­го ж з’яви­ться ри­нок блен­дів олій, що вклю­ча­ють ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву. То­му ви­ро­щу­ва­н­ня та­ко­го со­ня­шни­ка — віль­на пер­спе­ктив­на ні­ша для ві­тчи­зня­них агра­рі­їв. По­пит на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олію, а від­так — на си­ро­ви­ну, по­ясню­є­ться її уні­каль­ни­ми вла­сти­во­стя­ми для спо­жи­ва­чів та еко­но­мі­чною ви­гі­дні­стю для хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті. Ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал вмі­сту оле­ї­но­вої ки­сло­ти в на­сін­ні та­ко­го со­ня­шни­ка най­ви­щий се­ред усіх олій­них куль­тур — до 95%. Олія, ви­го­тов­ле­на з ньо­го, цін­на ві­та­мі­ном Е та оме­га­9, не­об­хі­дни­ми для ба­га­тьох біо­хі­мі­чних про­це­сів ор­га­ні­зму. За сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми ви­со­ко­о­ле­ї­но­ва со­ня­шни­ко­ва олія схо­жа на олив­ко­ву, але де­шев­ша. Ще одна від­мін­ність — еко­но­мі­чність при при­го­ту­ван­ні: якщо на зви­чай­ній со­ня­шни­ко­вій олії мо­жна сма­жи­ти при ви­со­кій тем­пе­ра­ту­рі до трьох го­дин, бо да­лі по­чи­на­ють ви­ро­бля­ти­ся кан­це­ро­ге­ни, то на олії з ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ ка — до­бу. До­да­тко­вий плюс — во­на має більш три­ва­лий пе­рі­од збе­рі­га­н­ня. Пер­спе­ктив­ність цьо­го на­пря­му для укра­їн­ських агра­рі­їв по­ля­гає ще й у то­му, що на­яв­ні в Укра­ї­ні по­ту­жно­сті до­зво­ля­ють пе­ре­ро­би­ти при­бли­зно 500 000 т високоолеїнової си­ро­ви­ни.

ПО­РА­ДИ ФА­ХІВ­ЦІВ

Ще один плюс ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих гі­бри­дів — те­хно­ло­гія їх ви­ро­щу­ва­н­ня, яка ана­ло­гі­чна ви­ро­щу­ван­ню зви­чай­но­го со­ня­шни­ка. Але існу­ють де­які ре­ко­мен­да­ції. Вар­то до­три­му­ва­ти­ся про­сто­ро­вої ізо­ля­ції від кла­си­чно­го со­ня­шни­ка не мен­ше 300 м або узго­джу­ва­ти сі­во­змі­ни з вла­сни­ка­ми су­сі­дніх по­лів, іна­кше від­бу­ва­є­ться за­пи­ле­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих сор­тів зви­чай­ни­ми і в ре­зуль­та­ті отри­му­є­ться тра­ди­цій­на про­ду­кція. Та­кож по­трі­бно за­сто­со­ву­ва­ти ін­тен­сив­ну те­хно­ло­гію та уни­ка­ти за­гу­ще­н­ня по­сі­вів, про­во­ди­ти роз­діль­не від кла­си­чно­го со­ня­шни­ка зби­ра­н­ня і збе­рі­га­н­ня, аби уни­кну­ти змі­шу­ва­н­ня. У «Пер­шо­му трав­ні» вже від­то­чи­ли те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня: про­во­дять сі­во­змі­ни, сі­ють ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник пі­сля пше­ни­ці та оби­ра­ють для ньо­го ве­ли­кі ма­си­ви зем­лі в одно­му мі­сці, від пил­ку зви­чай­но­го со­ня­шни­ка від­ді­ля­ють лі­со­сму­гою та до­ро­гою. Те­хно­ло­гію обра­ли кла­си­чну: про­во­дять зя­бле­ву оран­ку, ве­сною бо­ро­ну­ють, а під куль­ти­ва­цію вно­сять гер­бі­ци­ди су­ціль­ної дії, да­лі йде про­по­лю­ва­н­ня, під­го­до­ву­ва­н­ня да­ють за по­тре­би, а от ком­пле­ксні до­бри­ва вно­сять обов’яз­ко­во. На по­сі­вах — мі­ні­маль­на за­смі­че­ність, адже про­ти бур’янів за­сто­со­ву­ють ефе­ктив­ний гер­бі­цид При­мекс­тра Голд ви­ро­бни­цтва Syngenta. На по­лях пра­цює су­ча­сна те­хні­ка: тра­кто­ри та ком­бай­ни New Holland, 24­ря­дна сі­вал­ка Horsch Maestro, три сі­вал­ки Kverneland Optima, що дає мо­жли­вість по­сі­я­ти увесь со­ня­шник за два ти­жні. Сі­ють у три змі­ни вдень та вно­чі, одна бри­га­да сіє ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник, ре­шта — зви­чай­ний. Зби­ра­ють уро­жай по­слі­дов­но: спо­ча­тку ви­чи­ща­ють ком­бай­ни та зер­но­очи­сні ма­ши­ни і зби­ра­ють ви­со­ко­о­ле­ї­но­ве на­сі­н­ня, за­во­зять на­сі­н­ня на окре­мі скла­ди, пі­сля чо­го пе­ре­хо­дять на по­ля з то­вар­ним со­ня­шни­ком.

Оскіль­ки те­хно­ло­гія від­пра­цьо­ва­на, то вро­жай­ність мо­жна під­ви­щи­ти ли­ше під­бо­ром на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу, роз­по­від­ає го­лов­ний агро­ном го­спо­дар­ства Оле­ксандр Ши­ро­кий. В агро­фір­мі на­да­ють пе­ре­ва­гу які­сно­му на­сін­нє­во­му ма­те­рі­а­лу про­від­них се­ле­кцій­них ком­па­ній, з яки­ми уже пра­цю­ва­ли та отри­ма­ли гар­ні ре­зуль­та­ти. Най­кра­щу вро­жай­ність по­ка­за­ли гі­бри­ди Тут­ті Syngenta та 166 Pioneer — близь­ко 30 ц/га, у по­су­шли­ві ро­ки вро­жай­ність мо­же бу­ти 24 ц/га. Оби­два гі­бри­ди ін­тен­сив­но­го ти­пу, швид­ко про­ро­ста­ли та не хво­рі­ли, ви­яви­ли­ся стій­ки­ми до па­ра­зи­тів. «Якщо ви­ро­бни­ки на­сі­н­ня за­про­по­ну­ють но­ву вер­сію гі­бри­дів, ми бу­де­мо їх ви­про­бо­ву­ва­ти», — під­кре­слює Ши­ро­кий. Усі ро­ки ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник го­спо­дар­ства по­ка­зує ви­со­кий вміст олії — близь­ко 50%, а оле­ї­но­вих ки­слот в олії — до 93%. Якість на­сі­н­ня під­твер­джу­ють фа­хів­ці

НА 2000 Т ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО СО­НЯ­ШНИ­КА МО­ЖНА ОТРИ­МА­ТИ БЛИЗЬ­КО 3 МЛН ГРИ­ВЕНЬ ДО­ДА­ТКО­ВО

кіль­кох олій­но­екс­тра­кцій­них за­во­дів, які са­мо­стій­но про­во­дять від­бір на­сі­н­ня на скла­дах агро­фір­ми та ана­ліз уро­жаю.

НЕСТІЙКА ВЕЛИЧИНА

Цьо­го­рі­чний уро­жай «Пер­шо­го трав­ня» по­ки ле­жить на скла­ді, оскіль­ки ке­рів­ни­цтво на­вче­не до­сві­дом по­пе­ре­дніх ро­ків. Так, одно­го ро­ку го­спо­дар­ство про­да­ло вро­жай ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка за ці­ною то­вар­но­го, ми­ну­ло­го — до­три­ма­ли збіж­жя аж до трав­ня та про­да­ли з не­ве­ли­кою на­дбав­кою. То­му, отри­мав­ши кіль­ка про­по­зи­цій, у го­спо­дар­стві по­ки не по­спі­ша­ють про­да­ва­ти зер­но, а мо­ні­то­рять ці­ни. «Ми хо­че­мо до­рож­че про­да­ти, пе­ре­ро­бни­ки — де­шев­ше ку­пи­ти, то­му тре­ба ува­жно сте­жи­ти за рин­ком і че­ка­ти най­кра­щої про­по­зи­ції, — по­яснює Ле­пер­да. — Однак, мо­жна й про­га­да­ти, оскіль­ки у ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка, на від­мі­ну від зви­чай­но­го, обме­же­не ко­ло по­ку­пців, і ку­пу­ють во­ни си­ро­ви­ну ли­ше то­ді, ко­ли є по­тре­ба у ній». Го­спо­дар до­дає: з вла­сни­ми скла­да­ми про­сті­ше збе­рі­га­ти на­сі­н­ня до кра­щої ці­ни, тим, хто зму­ше­ний ско­ри­ста­ти­ся по­слу­га­ми чу­жо­го скла­ду чи еле­ва­то­ра, по­слу­ги ста­нуть до­рож­че, ніж зви­чай­но­го со­ня­шни­ка, до то­го ж не ко­жен ві­зьме на збе­рі­га­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­ве на­сі­н­ня. Сіль­го­спви­ро­бни­кам, як і за­ку­пі­вель­ни­кам, ви­гі­дні­ше тор­гу­ва­ти ве­ли­кою пар­ті­єю: пе­ре­ро­бни­кам не до­во­ди­ться їзди­ти по рі­зних го­спо­дар­ствах і зби­ра­ти по 20–30 т, від­так во­ни да­ють ви­щу ці­ну агра­рі­ям. За будь­яких умов, до­дає ке­рів­ник го­спо­дар­ства, ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник ви­ро­щу­ва­ти вигідно — йо­го зав­жди мо­жна про­да­ти як то­вар­ний. Ле­пер­да впев­не­ний: якщо пе­ре­ро­бни­ки збіль­шать об­сяг за­ку­пі­вель, агра­рії змо­жуть йо­го за­без­пе­чи­ти, го­лов­не — зро­зумі­лі умо­ви що­до ви­пла­ти пре­мій.

«Якщо бу­де допла­та близь­ко $50 на тон­ні, то все біль­ше сіль­го­спви­ро­бни­ків бу­дуть пе­ре­хо­ди­ти на цей со­ня­шник, — впев­не­ний Ле­пер­да. — На­віть за умо­ви більш ви­со­ких ви­трат на ви­ро­щу­ва­н­ня та скла­ду­ва­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка, ви­трат на ло­гі­сти­ку, на при­йма­н­ня та збе­рі­га­н­ня на чу­жо­му еле­ва­то­рі при­бу­ток все одно ці­ка­вий агра­рі­ям».

На­ра­зі сіль­го­спви­ро­бни­ки не по­спі­ша­ють за­мі­ню­ва­ти зви­чай­ний со­ня­шник на ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий. Го­лов­ний фа­ктор, що обме­жує на­ро­ще­н­ня площ під ви­со­ко­о­ле­ї­но­вим со­ня­шни­ком в Украї­ ні, — це не­ста­біль­на мар­жа для агро­ви­ро­бни­ків. Її ко­ли­ва­н­ня спри­чи­не­ні не­ста­біль­ним по­пи­том та про­по­зи­ці­єю на рин­ку. Пе­ре­ро­бни­ки за­охо­чу­ють агра­рі­їв ви­ро­щу­ва­ти ви­со­ко­о­ле­ї­но­вий со­ня­шник — про­по­ну­ють укла­да­ти фор­вар­дні уго­ди, ку­пу­ють йо­го на­сі­н­ня з пре­мі­єю. Роз­мір на­дбав­ки за­ле­жить від по­пи­ту та вро­жаю, а от­же — що­ро­ку змі­ню­є­ться. На­при­клад, у 2013­му пре­мія ко­ли­ва­ла­ся у ме­жах 80–120 єв­ро/т, у 2015­му не пе­ре­ви­щу­ва­ла 90 єв­ро, у 2016 ро­ці впа­ла до 20–40 єв­ро, а в 2017­му ста­но­ви­ла $50–110. Пі­сля від­ка­ту са­ме час очі­ку­ва­ти на чер­го­вий під­йом. Цьо­го­річ пре­мія стар­тує від $40, у де­яких ви­пад­ках пе­ре­ро­бни­ки го­то­ві пла­ти­ти на $70 за тон­ну біль­ше, ніж за зви­чай­ну про­ду­кцію. Як во­на се­бе по­ве­де да­лі — спро­гно­зу­ва­ти важ­ко. За­га­лом спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція: два ро­ки зро­стає ри­нок і зро­стає пре­мія, на тре­тій рік — па­дає. То­му ви­ро­бни­кам ра­дять укла­да­ти три­рі­чний кон­тракт з фі­ксо­ва­ною ці­ною та пре­мі­єю, або за­фі­ксу­ва­ти 30% уро­жаю за до­по­мо­гою по­пе­ре­дніх контрактів, а 70% про­да­ва­ти на спо­то­во­му рин­ку, щоб за­ли­ши­ти мо­жли­вість для ма­нев­ру і по­тен­цій­но­го ви­гра­шу в ці­ні.

ПО­ТЕН­ЦІ­АЛ ВМІ­СТУ ОЛЕ­Ї­НО­ВОЇ КИ­СЛО­ТИ В НА­СІН­НІ ВИ­СО­КО­О­ЛЕ­Ї­НО­ВО­ГО СО­НЯ­ШНИ­КА СЯ­ГАЄ 95%

засновник агро­фір­ми«пер­ше трав­ня»во­ло­ди­мир ле­пер­дата го­лов­ний агро­номго­спо­дар­ства Оле­ксандр ши­ро­кий

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.