ДЖЕРЕЛО ПЕ­РЕ­ВАГ

ЖОРС­ТКА КОН­КУ­РЕН­ЦІЯ СТИ­МУ­ЛЮ­ВА­ЛА «УКРО­ЛІЮ» ОБРАТИ НІ­ШУ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА ПРО­ДУ­КТІВ ДЛЯ ЗДО­РО­ВО­ГО ХАР­ЧУ­ВА­Н­НЯ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ЛА­РИ­СА СТЕПАНУШКО

Жорс­тка кон­ку­рен­ція сти­му­лю­ва­ла «Укро­лію» обрати ні­шу ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів для здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня

Ви­ро­бни­цтвом со­ня­шни­ко­вої олії ком­па­нія «Укро­лія» за­йма­є­ться з 2002 ро­ку. За цей час під­при­єм­ство роз­ши­ри­ло асор­ти­мент про­ду­кції, ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті та удо­ско­на­ли­ло те­хно­ло­гію оброб­ки на­сі­н­ня олій­них куль­тур. Про­ду­кція ви­ро­бни­ка ві­до­ма в Укра­ї­ні та за кор­до­ном. Втім, вну­трі­шній де­фі­цит со­ня­шни­ко­во­го на­сі­н­ня, який по­чав ви­ни­ка­ти близь­ко чо­ти­рьох ро­ків то­му, ри­зик ви­ті­сне­н­ня со­ня­шни­ко­вої олії паль­мо­вою та со­є­вою на гло­баль­них рин­ках зму­си­ли під­при­єм­ство шу­ка­ти спосо­би ди­вер­си­фі­ку­ва­ти ри­зи­ки. Аль­тер­на­ти­вою для «Укро­лії» ви­я­ви­ло­ся ви­ро­бни­цтво високоолеїнової олії, по­пит на яку на сві­то­во­му рин­ку що­рі­чно зро­стає, та ви­ро­бни­цтво ор­га­ні­чної олії — про­ду­кту з до­да­ною вар­ті­стю. «Кон­ку­рен­тна бо­роть­ба в Укра­ї­ні жорс­тка, оскіль­ки вро­жаю мі­ні­мум на 6 млн тонн мен­ше, ніж зда­тні пе­ре­ро­би­ти ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті, — за­зна­чає спів­за­снов­ник і ди­ре­ктор з роз­ви­тку ком­па­нії «Укро­лія» Юрій Шев­чен­ко. — Змі­на мар­ке­тин­го­вої по­лі­ти­ки — наш стра­те­гі­чний шлях ві­ді­йти від кон­ку­рен­тної бо­роть­би за зви­чай­ний со­ня­шник. Ми ви­рі­ши­ли пі­ти в ні­ші здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня та ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів для ньо­го — це про­фе­сій­на ку­лі­нар­на олія, роз­ро­бле­на спе­ці­аль­но для шеф­ку­ха­рів та те­хно­ло­гів Horeca, ви­ро­бни­ків ви­пі­чки, сне­ків і кон­ди­тер­ських ви­ро­бів, та ор­га­ні­чна ви­со­ко­о­ле­ї­но­ва олія».

Се­ред стра­те­гі­чних прі­о­ри­те­тів ком­

па­нії — збіль­ше­н­ня об­ся­гів за­ку­пі­вель ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка та час­тки ви­ро­бни­цтва олії з ньо­го. Як по­ві­до­мив Шев­чен­ко, ще ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство пе­ре­ро­бля­ло 20 000 т ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ка, цьо­го­річ ци­фра збіль­ши­ла­ся удві­чі, а у 2020­му за­пла­но­ва­но ви­го­то­ви­ти ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву про­ду­кцію з май­же 120 000 т на­сі­н­ня.

МАРКЕТИНГ — СПРА­ВА КРОПІТКА Змі­на мар­ке­тин­го­вої по­лі­ти­ки для про­су­ва­н­ня но­во­го про­ду­кту озна­ча­ла для ком­па­нії ви­хід із зо­ни ком­фор­ту та кар­ди­наль­ну змі­ну спосо­бу ко­му­ні­ка­ції з кін­це­вим спо­жи­ва­чем, ін­стру­мен­тів для про­су­ва­н­ня про­ду­кції. «Ми змі­ни­ли сво­го клі­єн­та — для нас це у пер­шу чер­гу шеф­ку­хар ре­сто­ра­ну, який ці­нує пе­ред­усім до­да­тко­ву цін­ність про­ду­кту», — по­яснює ди­ре­ктор з роз­ви­тку ком­па­нії. Під до­да­тко­вою цін­ні­стю про­ду­кту він має на ува­зі не ли­ше ви­со­кий вміст мо­но­не­на­си­че­ної оле­ї­но­вої ки­сло­ти оме­га­9 (по­над 82%), яка в про­це­сі при­го­ту­ва­н­ня їжі не утво­рює транс­жи­ри. Ви­си­ко­ефе­ктив­ним цей про­дукт ро­бить мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня йо­го утри­чі дов­ше, ніж зви­чай­ної олії, тоб­то збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ци­клів сма­же­н­ня, 50% еко­но­мії ко­штів на олію за ра­ху­нок мен­ших ви­трат цьо­го про­ду­кту, більш три­ва­лий тер­мін збе­рі­га­н­ня та ви­со­ка то­чка ди­мо­утво­ре­н­ня, без­пе­ка під час очи­ще­н­ня фри­тю­ра, по­лі­пше­н­ня ор­га­но­ле­пти­чних вла­сти­во­стей го­то­вої про­ду­кції.

Аби донести ін­фор­ма­цію про про­дукт до уча­сни­ків рин­ку Horeca та ор­га­ні­зу­ва­ти пря­му дистри­бу­цію шеф­ку­ха­рям, у ком­па­нії сфор­му­ва­ли спе­ці­аль­ну ко­ман­ду. «Про­су­ва­н­ня високоолеїнової олії — до­сить скла­дна спра­ва», — за­ува­жує Шев­чен­ко. Пе­ред ме­не­дже­ра­ми сто­їть зав­да­н­ня про­ін­фор­му­ва­ти шеф­ку­ха­ря про пе­ре­ва­ги ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го про­ду­кту, по­при не­до­ві­ру та спро­тив пе­ре­ко­на­ти йо­го про­те­сту­ва­ти її по­ряд з ін­ши­ми олі­я­ми. Ли­ше пі­сля ви­про­бо­ву­ва­н­ня на вла­сній ку­хні, пе­ре­вір­ки яко­сті та каль­ку­ля­ції й по­рів­ня­н­ня з вар­ті­стю ви­ко­ри­ста­н­ня зви­чай­ної олії шеф­ку­хар при­ймає рі­ше­н­ня. Не остан­ню роль у цьо­му ві­ді­грає той факт, що за­про­по­но­ва­на олія ней­траль­на за сма­ком. «Один з оде­ських ку­ха­рів від­мо­вив­ся від ін­ших олій на ко­ристь на­шої при при­го­ту­ван­ні со­усів для са­ла­тів, оскіль­ки ті змі­ню­ють смак про­ду­ктів, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для при­го­ту­ва­н­ня, — роз­по­від­ає Шев­чен­ко. — Ми­ну­ло­го ро­ку на одно­му з ку­лі­нар­них фе­сти­ва­лів ку­хар з Іспа­нії не­га­тив­но від­ре­а­гу­вав, ко­ли йо­му для сма­же­н­ня да­ли олив­ко­ву олію, оскіль­ки при при­го­ту­ван­ні стра­ва на­бу­де ін­шо­го сма­ку».

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство за­пу­сти­ло ви­ро­бни­чий ком­плекс, де пе­ре­ро­бляє на олію ор­га­ні­чну си­ро­ви­ну. По­ки що усю про­ду­кцію ви­ро­бник від­прав­ляє за кор­дон: вну­трі­шній ри­нок, хоч і пер­спе­ктив­ний, але по­ки йо­го єм­но­стей не­до­ста­тньо для спо­жи­ва­н­ня всьо­го вну­трі­шньо­го ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва. На дум­ку Шев­чен­ка, для ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків це озна­чає чу­до­ву пер­спе­кти­ву в осво­єн­ні єм­них за­ру­бі­жних рин­ків і мо­жли­вість роз­ви­ва­ти вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня ор­га­ні­чних про­ду­ктів.

ПЛА­НИ

В «Укро­лії», зва­жа­ю­чи на сло­ва Шев­чен­ка, чи­ма­ло ро­бо­ти, адже Horeca — до­сить ве­ли­кий се­гмент в Укра­ї­ні, до яко­го вхо­дять ме­ре­же­ві ре­сто­ра­ни, фас­тфу­ди, пив­ні ре­сто­ра­ни, в яких го­ту­ють сне­ко­ву про­ду­кцію, а ще — елі­тні за­кла­ди, в яких ва­жли­во го­ту­ва­ти здо­ро­ву їжу зі здо­ро­вих про­ду­ктів. Шев­чен­ко анон­су­вав і на­сту­пний крок під­при­єм­ства. Най­ближ­чим ча­сом «Укро­лія» пла­нує стар­ту­ва­ти з про­да­жем ор­га­ні­чної олії ТМ garna organica, що має в сво­є­му асор­ти­мен­ті не ли­ше кла­си­чну, а й ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву ра­фі­но­ва­ну та не­ра­фі­но­ва­ну олії. На швид­кий ре­зуль­тат на під­при­єм­стві не спо­ді­ва­ю­ться. «Се­гмент по­віль­но роз­ви­ва­є­ться, зокре­ма че­рез слаб­ку ін­фор­мо­ва­ність на­се­ле­н­ня про те, що ви­со­ко­о­ле­ї­но­ва олія — це здо­ро­вий і ко­ри­сний про­дукт, — по­яснює він. — Аби донести ін­фор­ма­цію до кін­це­во­го спо­жи­ва­ча, не­об­хі­дний ве­ли­кий мар­ке­тин­го­вий бю­джет». До сло­ва, в Аме­ри­ці на те­ле­ба­чен­ні існу­ють осві­тні про­гра­ми, в яких фа­хів­ці роз­по­від­а­ють про рі­зни­цю між ви­со­ко­о­ле­ї­но­вою олі­єю та зви­чай­ною со­ня­шни­ко­вою, паль­мо­ви­ми жи­ра­ми та ра­псо­вою олі­єю, та­ким чи­ном спо­жи­вач мо­жем зро­би­ти сві­до­мий ви­бір на ко­ристь то­го чи ін­шо­го про­ду­кту. На дум­ку Шев­чен­ка, уча­сни­кам усьо­го лан­цюж­ка ви­ро­бни­цтва високоолеїнової олії вар­то об’єд­на­ти­ся за­для ство­ре­н­ня брен­ду ві­тчи­зня­но­го про­ду­кту та про­су­ва­н­ня йо­го на вну­трі­шньо­му та зов­ні­шньо­му рин­ках.

спів­за­снов­ник і ди­ре­ктор з роз­ви­тку ком­па­нії «укро­лія» юрій шев­чен­ко (лі­во­руч) та ке­рів­ник з роз­ви­тку бі­зне­су Олій­них ком­па­нії SYNGENTA лу­їс кар­лос алон­со (пра­во­руч) вчать уча­сни­ків клу­бу, як де­гу­сту­ва­ти ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву Олію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.