МАЇСОВИЙ ТОНУС

У НА­СТУ­ПНО­МУ МАР­КЕ­ТИН­ГО­ВО­МУ РО­ЦІ НА СВІ­ТО­ВО­МУ РИН­КУ СІЛЬ­СЬКО­ГО­СПО­ДАР­СЬКОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ МО­ЖЕ СКЛА­СТИ­СЯ РЕ­КОР­ДНА ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЯ КУ­КУ­РУ­ДЗИ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИКАЛЕНКО

У на­сту­пно­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці на сві­то­во­му рин­ку мо­же скла­сти­ся ре­кор­дна про­по­зи­ція ку­ку­ру­дзи

При­стра­сті нав­ко­ло про­гно­зів сві­то­во­го рин­ку зер­но­вих і олій­них по­тро­ху вщу­ха­ють. Кра­ї­ни­експортери Пів­ні­чної пів­ку­лі за­кін­чу­ють зби­ра­н­ня пі­зніх куль­тур, і про­від­ні аген­ції, за яки­ми від­бу­до­ву­ю­ться бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня і ці­ни контрактів, оста­то­чно ви­зна­чи­ли­ся з оцін­ка­ми ба­лан­су по­пи­ту і про­по­зи­ції. Ви­зна­чи­ла­ся з оцін­ка­ми вла­сно­го вро­жаю і Укра­ї­на — в се­ре­ди­ні жов­тня Мі­на­гро­по­лі­ти­ки під­твер­ди­ло про­гноз що­до ва­ло­во­го збо­ру зер­но­вих у 2018 ро­ці у 63,1 млн т, з яких близь­ко 24 млн т ста­но­ви­ти­ме пше­ни­ця. Що­прав­да, про­гноз, озву­че­ний пер­шим за­сту­пни­ком мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Ма­кси­мом Мар­ти­ню­ком, де­що від­рі­зня­є­ться від оці­нок, на­при­клад, Де­пар­та­мен­ту з сіль­сько­го го­спо­дар­ства США (USDA). Аме­ри­кан­ські фа­хів­ці, як і мі­ся­цем ра­ні­ше, вва­жа­ють, що су­мар­ний збір зер­но­вих в Укра­ї­ні бу­де мі­ні­мум на 1,5 млн т біль­ше, ніж про­гно­зу­ють у Мі­на­гро­по­лі­ти­ки. Пе­ред­усім це сто­су­є­ться са­ме пше­ни­ці, ва­ло­вий збір якої, як вва­жа­ють у USDA, ся­гне 25,5 млн т.

Але рі­зні оцін­ки, які ро­блять по оби­два бо­ки Атлан­ти­ки, май­же збі­га­ю­ться в про­гно­зу­ван­ні об­ся­гів екс­пор­ту зер­на з Укра­ї­ни. Тоб­то вка­за­ні роз­бі­жно­сті вже май­же не ма­ють впли­ву на ці­но­ву ди­на­мі­ку.

ЗА­ГАЛЬ­НА ОЦІНКА

Як за­зна­че­но у чер­го­вій до­по­віді Мі­жна­ро­дної ра­ди по зер­ну (IGC), про­гноз сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва всіх ви­дів зер­на у 2018/2019 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці у по­рів­нян­ні з оцін­ка­ми мі­ся­чної дав­ни­ни був збіль­ше­ний на 9 млн т — до 2072 млн т. Ко­ре­гу­ва­н­ня про­гно­зу май­же пов­ні­стю від­бу­ло­ся за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня по­ка­зни­ків вро­жай­но­сті ку­ку­ру­дзи. Зокре­ма, оцінка ва­ло­во­го збо­ру куль­ту­ри у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки бу­ла пе­ре­гля­ну­та у по­зи­тив­ний бік на 6,1 млн т, а про­гноз збо­ру ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні Мі­жна­ро­дна ра­да по зер­ну збіль­ши­ла на 1,2 млн т. Пі­сля вкрай не­га­тив­них про­гно­зів вро­жаю зер­но­вих у Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі, які бі­ли зро­бле­ні на­при­кін­ці лі­та цьо­го ро­ку, по­ка­зни­ки ЄС по­сту­по­во, вже два мі­ся­ці по­спіль, пе­ре­гля­да­ю­ться у бік збіль­ше­н­ня. Зокре­ма, цьо­го ра­зу IGC до­да­ла до ци­фри ва­ло­во­го збо­ру ку­ку­ру­дзи у Єв­ро­пі ще 2,7 млн т.

Та­кож бу­ли по­зи­тив­но пе­ре­гля­ну­ті про­гно­зи що­до ва­ло­во­го збо­ру пше­ни­ці у кра­ї­нах Чор­но­мор­сько­го ба­сей­ну, зокре­ма Ро­сії.

Але на за­галь­ну кар­ти­ну ба­лан­су сві­то­во­го рин­ку і ди­на­мі­ку цін на зер­но­ві пе­ре­гляд про­гно­зів, ско­рі­ше за все, впли­ву не ма­ти­ме, оскіль­ки бу­ли збіль­ше­ні й оцін­ки сві­то­во­го спо­жи­ва­н­ня зер­на

(на 7 млн т, пе­ре­ва­жно за ра­ху­нок ті­єї ж ку­ку­ру­дзи). Як ви­пли­ває з ви­снов­ків Мі­жна­ро­дної ра­ди по зер­ну, цьо­го ро­ку від­бу­де­ться ско­ро­че­н­ня сві­то­вих за­па­сів ку­ку­ру­дзи (на 38 млн т) і пше­ни­ці (на 17 млн т), що бу­де ма­ти по­зи­тив­ні на­слід­ки для актив­но­сті глобальної тор­гів­лі куль­ту­ра­ми. При цьо­му оцінка са­мих об­ся­гів тор­гів­лі май­же не змі­ни­ла­ся і за­ли­ши­ла­ся на ре­кор­дно­му рів­ні у 369 млн т. У до­по­віді осо­бли­во під­кре­сле­но, що по­сту­по­ве збіль­ше­н­ня рен­та­бель­но­сті куль­ти­ва­ції пше­ни­ці дає під­ста­ви очі­ку­ва­ти збіль­ше­н­ня площ по­сі­вів куль­ту­ри під вро­жай–2019/2020 — це бу­де пер­ше збіль­ше­н­ня єв­ро­пей­сько­го пше­ни­чно­го кли­ну за остан­ні чо­ти­ри ро­ки. На про­ти­ва­гу цьо­му по­сі­ви ози­мо­го рі­па­ка мо­жуть ско­ро­ти­ти­ся вна­слі­док зни­же­н­ня цін на ньо­го та не­спри­я­тли­вих клі­ма­ти­чних умов для ви­ро­щу­ва­н­ня остан­ні­ми ро­ка­ми. Це під­твер­джує і ці­но­ва ди­на­мі­ка на укра­їн­ський рі­пак у пор­тах Чор­но­го мо­ря — з по­ча­тку осе­ні ці­ни зни­зи­ли­ся на $10/т.

АМЕ­РИ­КАН­СЬКИЙ ПРО­ГНОЗ

Більш де­таль­ний ана­ліз по рі­зних рин­ках був зро­бле­ний у чер­го­во­му зві­ті USDA.

Пер­ше, що тре­ба за­зна­чи­ти, — за­галь­ний про­гноз про ско­ро­че­н­ня пе­ре­хі­дних зер­но­вих за­па­сів на тлі зба­лан­со­ва­но­го по­пи­ту, за яко­го зни­же­н­ня ім­пор­ту в окре­мих кра­ї­нах бу­де ком­пен­су­ва­ти­ся збіль­ше­н­ням спо­жи­ва­н­ня в ін­ших ре­гіо­нах і мен­ши­ми вро­жа­я­ми у де­яких екс­пор­те­рів.

Так, окре­мо від­зна­че­не ско­ро­че­н­ня вро­жаю пше­ни­ці в Ав­стра­лії на 1,5 млн т че­рез по­шко­дже­н­ня по­сі­вів мо­ро­за­ми, а по­тім і по­су­хою. Як на­слі­док Ав­стра­лія ма­ти­ме най­мен­ше із се­зо­ну–2007/2008 ви­ро­бни­цтво куль­ту­ри — на рів­ні

18,5 млн т, з яких на екс­порт бу­де від­прав­ле­но при­бли­зно 13 млн т. Ще мі­сяць то­му екс­порт оці­ню­вав­ся у 14 млн т, а у ли­пні цьо­го ро­ку — у 17 млн т.

При цьо­му USDA збе­ріг оцін­ку ва­ло­во­го збо­ру пше­ни­ці та екс­порт­них мо­жли­во­стей для Укра­ї­ни та РФ. Так, фа­хів­ці Де­пар­та­мен­ту з сіль­сько­го го­спо­дар­ства США під­твер­ди­ли про­гноз укра­їн­ської пше­ни­ці (як продовольчої, так і фу­ра­жної) мі­ся­чної дав­ни­ни — 16,5 млн т у 2018/2019 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці.

Але за­галь­не зни­же­н­ня про­по­зи­ції пше­ни­ці на рин­ку бу­де ком­пен­со­ва­не за ра­ху­нок зни­же­н­ня за­па­сів і ско­ро­че­н­ня об­ся­гів ім­пор­ту цьо­го ви­ду зер­но­вих у низці кра­їн. Зокре­ма, як го­во­рять у USDA, го­лов­на час­тка ско­ро­че­н­ня при­па­де на Бан­гла­деш, Азер­бай­джан і Ні­ге­рію.

Та­кож, роз­гля­да­ю­чи пи­та­н­ня ба­лан­су ку­ку­ру­дзи, аме­ри­кан­ські фа­хів­ці від­зна­чи­ли, що остан­ні да­ні про вро­жай куль­ту­ри у РФ го­во­рять про йо­го зни­же­н­ня у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­дні­ми очі­ку­ва­н­ня­ми. Вза­га­лі, для всіх кра­їн СНД про­гноз ма­ї­со­во­го ва­ло­во­го збо­ру зни­же­ний на 1 млн т — до 46,76 млн т, і та­ке зни­же­н­ня пе­ре­ва­жно сфор­мо­ва­не Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю.

На­то­мість це бу­де ком­пен­со­ва­не біль­ши­ми вро­жа­я­ми ку­ку­ру­дзи у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві, Сер­бії та Ка­на­ді. Зав­дя­ки цьо­му, а та­кож то­му, що оцінка укра­їн­сько­го екс­пор­ту збе­ре­же­на на ви­со­ко­му рів­ні (25 млн т), збіль­ше­н­ня по­пи­ту на ма­їс з бо­ку Ме­кси­ки та Ізра­ї­лю прой­де для сві­то­вих ці­но­вих по­ка­зни­ків не­по­мі­тно.

У зві­ті USDA мо­жна та­кож від­зна­чи­ти про­гноз сві­то­во­го рин­ку на­сі­н­ня олій­них куль­тур, що акту­аль­но для Укра­ї­ни з огля­ду на збір вро­жаю со­ня­шни­ка. Про­гноз гло­баль­но­го ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня олій­них у 2018/2019 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці був пе­ре­гля­ну­тий аме­ри­кан­ськи­ми фа­хів­ця­ми у бік змен­ше­н­ня — до 603,9 млн т (на 0,7 млн т мен­ше по­пе­ре­дньо­го про­гно­зу).

Але, як за­зна­чи­ли у USDA, вро­жаї сої та рі­па­ка нав­па­ки бу­дуть збіль­шу­ва­ти­ся, а за­галь­не зни­же­н­ня від­бу­де­ться зде­біль­ше за ра­ху­нок ара­хі­су.

ДАЛЕКИЙ ПРИЦІЛ

Втім, до­сить ці­ка­во бу­де по­ди­ви­ти­ся, яким чи­ном скра­да­ти­ме­ться кон’юн­кту­ра сві­то­во­го рин­ку на­віть не у но­во­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці, а у на­сту­пно­му — 2019/2020. Мі­жна­ро­дна ра­да по зер­ну вже про­ве­ла пер­ший мо­ні­то­ринг май­бу­тніх по­сі­вів ку­ку­ру­дзи в Ар­ген­ти­ні та Бра­зи­лії, які бу­дуть зро­бле­ні на­при­кін­ці осе­ні — на по­ча­тку зи­ми. Пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ське зер­но ку­ку­ру­дзи май­бу­тньо­го вро­жаю бу­де про­по­ну­ва­ти­ся на сві­то­во­му рин­ку на­при­кін­ці 2018/2019 та на по­ча­тку 2019/2020 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку і пря­мо впли­не на за­галь­ну гло­баль­ну ку­ку­ру­дзя­ну ці­но­ву кар­ти­ну. Укра­їн­ським агра­рі­ям має сенс слід­ку­ва­ти за ци­ми про­гно­за­ми — адже у них бу­де час на­ве­сні май­бу­тньо­го ро­ку ско­ре­гу­ва­ти стру­кту­ру сі­во­змі­ни з ура­ху­ва­н­ням на­яв­ної ін­фор­ма­ції.

Та по­ки що ця ін­фор­ма­ція для ві­тчи­зня­них сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств не ду­же вті­шна.

Так, за про­гно­за­ми IGC, ви­ро­бни­цтво ку­ку­ру­дзи у Пів­ден­ній Аме­ри­ці май­бут­ ньо­го ро­ку бу­де зро­ста­ти і трей­динг на сві­то­вий ри­нок куль­ту­ри з Ар­ген­ти­ни та Бра­зи­лії ся­гне ледь не ре­кор­дних по­зна­чок.

Зокре­ма, фа­хів­ці Мі­жна­ро­дної ра­ди по зер­ну вва­жа­ють, що екс­порт ар­ген­тин­сько­го зер­на ку­ку­ру­дзи у 2019/2020 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці ста­но­ви­ти­ме 28 млн т, що на 4,5 млн біль­ше, ніж у по­то­чно­му.

Ще більш опти­мі­сти­чним (але не для укра­їн­ських агра­рі­їв) ви­гля­дає про­гноз екс­пор­ту ку­ку­ру­дзи з Бра­зи­лії. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що у 2019/2020 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці він зросте одра­зу на 7 млн т — до 30 млн т.

У Бра­зи­лії зби­ра­ють по два вро­жаї ку­ку­ру­дзи, пер­ший з яких пов­ні­стю йде на вну­трі­шні по­тре­би кра­ї­ни — у хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті, ско­тар­стві та ви­ро­бни­цтві ета­но­лу. А ось дру­гий, який са­мі

бра­зиль­ці на­зи­ва­ють «ма­лим вро­жа­єм» (safrinha), екс­пор­ту­є­ться. Але са­ме цей вро­жай біль­ше по­тер­пає від по­го­дних умов у пе­рі­од ве­ге­та­ції ро­слин. Крім то­го, бра­зиль­ські фер­ме­ри, орі­єн­ту­ю­чись на по­то­чну кон’юн­кту­ру, по­стій­но змі­ню­ють пло­щі під safrinha. Вна­слі­док цих двох фа­кто­рів ва­ло­вий збір дру­го­го вро­жаю має ци­клі­чний ха­ра­ктер. На­при­клад, пі­сля се­зо­ну 2017/2018 ро­ків, ко­ли Бра­зи­лія експортувала 31 млн т ку­ку­ру­дзи, у 2018/2019 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці екс­порт ма­ї­су з кра­ї­ни впав до 23 млн т. А у 2016/2017 Бра­зи­лія вза­га­лі по­ста­ви­ла на сві­то­вий ри­нок всьо­го 14 млн т куль­ту­ри.

Та­ким чи­ном, ці дві ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ські кра­ї­ни у 2019/2020 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці су­мар­но мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти май­же 60 млн т зер­на ку­ку­ру­дзи. Для по­рів­ня­н­ня: за ін­фор­ма­ці­єю Мі­жна­ро­дної ра­ди по зер­ну, два остан­ні мар­ке­тин­го­ві ро­ки гло­баль­на тор­гів­ля ку­ку­ру­дзою ста­но­вить 156–157 млн т (за ін­фор­ма­ці­єю USDA — 160–163 млн т). Та це ще не всі «при­єм­но­сті», які мо­жуть при­йти до ві­тчи­зня­но­го агро­се­кто­ра з­за Атлан­ти­чно­го оке­а­ну че­рез рік. Тор­го­вель­на вій­на, яку за­ті­я­ли США і Ки­тай, як ві­до­мо, сто­су­є­ться і сві­то­во­го со­є­во­го рин­ку (вве­де­н­ня КНР мита на сою із США) і мо­же сут­тє­во впли­ну­ти на за­галь­ний гло­баль­ний ба­ланс зер­на. Аме­ри­кан­ські ана­лі­ти­ки вже про­ра­ху­ва­ли, що, ско­рі­ше за все, за не­спри­я­тли­во­го сце­на­рію фер­ме­ри США бу­дуть ви­му­ше­ні за­мі­сти­ти у сі­во­змі­ні сою на ку­ку­ру­дзу. І, схо­же, спра­ва та­ки до цьо­го ді­йде — адже стро­ки за­ку­пів­лі на­сі­н­ня, до­брив і за­со­бів за­хи­сту ро­слин на на­сту­пний се­зон вже на­сту­па­ють і на­бли­жа­є­ться час прийня­т­тя рі­ше­н­ня. Якщо до 1 бе­ре­зня на­сту­пно­го ро­ку дві су­пер­дер­жа­ви на вла­дна­ють свої су­пе­ре­чки, про­цес на­бу­де не­зво­ро­тно­го ха­ра­кте­ру і ви­ро­бни­цтво ку­ку­ру­дзи у США зросте одра­зу на 38 млн т. Оскіль­ки для по­треб вну­трі­шньо­го рин­ку фер­ме­ри ви­ро­щу­ють куль­ту­ру за дов­го­стро­ко­ви­ми кон­тра­кта­ми, пра­кти­чно увесь до­да­тко­вий об­сяг бу­де за­про­по­но­ва­ний на екс­порт. Вже цьо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку екс­порт зер­на ма­ї­су зі Шта­тів ста­но­ви­ти­ме близь­ко 62–63 млн т (онов­ле­ний про­гноз USDA). З до­да­тко­вим вро­жа­єм ця ци­фра зро­стає до 100 млн т.

Тоб­то те­о­ре­ти­чно, у ви­пад­ку «іде­аль­но­го штор­му», кра­ї­ни аме­ри­кан­сько­го кон­ти­нен­ту змо­жуть у 2019/2020 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці за­до­воль­ни­ти весь по­пит ім­пор­те­рів ку­ку­ру­дзи, не за­ли­ша­ю­чи мі­сця на рин­ку ін­шим по­ста­чаль­ни­кам. Що­прав­да, та­кий сце­на­рій ма­ло­ймо­вір­ний — адже ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ські ла­ти­фун­ди­сти та­кож бу­дуть ді­я­ти з огля­дом на США. І в ра­зі на­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзя­них площ у США біль­ше ріл­лі у Бра­зи­лії та Ар­ген­ти­ні бу­де від­ве­де­но під сою для за­до­во­ле­н­ня по­пи­ту з бо­ку Ки­таю.

Але вже зро­зумі­ло, що укра­їн­ським агра­рі­ям май­бу­тньої ве­сни до­ве­де­ться ви­рі­шу­ва­ти не­лег­ке пи­та­н­ня що­до пла­ну­ва­н­ня по­сі­вів зер­но­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.