НАЙМАСШТАБНІША ВИСТАВКА УКРА­Ї­НИ

З 26 ПО 29 ВЕ­РЕ­СНЯ У КРО­ПИВ­НИ­ЦЬКО­МУ ПРО­ЙШЛА VІ МІ­ЖНА­РО­ДНА АГРО­ПРО­МИ­СЛО­ВА ВИСТАВКА З ПОЛЬОВОЮ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ТЕ­ХНІ­КИ AGROEXPO 2018

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕ­ТРОВ

Під­сум­ки VІ Мі­жна­ро­дної агро­про­ми­сло­вої ви­став­ки Agroexpo 2018

Виставка бу­ла про­ве­де­на на ре­кор­дній для Укра­ї­ни пло­щі та увійшла до де­ся­тки най­біль­ших виставок Єв­ро­пи. Цьо­го ро­ку пло­ща ви­став­ко­во­го ком­пле­ксу зро­сла до 125 000 кв. м: від­кри­тий ви­став­ко­вий май­дан­чик — 102 300 кв. м, кри­тий па­віль­йон — 22 700 кв. м.

«Ко­ли ми го­во­ри­мо про АПК — ми го­во­ри­мо про ду­же ба­га­то ре­чей. І ме­ні ду­же при­єм­но, що са­ме Agroexpo від­дзер­ка­лює ті змі­ни, які від­бу­ва­ю­ться у ві­тчи­зня­но­му АПК. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, АПК Укра­ї­ни — це не тіль­ки про сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво. Це не ли­ше про за­без­пе­че­н­ня продовольчої без­пе­ки Укра­ї­ни, але це і про те­хно­ло­гії. АПК Укра­ї­ни — це і про пе­ре­роб­ку, хар­чо­ва про­ми­сло­вість роз­ви­ва­є­ться у нас ду­же швид­ко. Ме­ні ду­же при­єм­но, що Agroexpo має те­хно­ло­гі­чний на­прям і фо­кус у сво­їй ро­бо­ті. Agroexpo ста­ла place to be», — за­яви­ла під час офі­цій­но­го від­кри­т­тя ви­став­ки за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оль­га Тро­фім­це­ва.

Одна з го­лов­них осо­бли­во­стей Agroexpo — де­мон­стра­ція сіль­гос­птех­

ні­ки сві­то­вих та ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків без­по­се­ре­дньо у ро­бо­ті. На спе­ці­аль­но­му по­лі­го­ні для де­мо­по­ка­зів цьо­го ро­ку ком­па­нії­уча­сни­ці про­де­мон­стру­ва­ли 40 оди­ниць те­хні­ки.

«Я був при­су­тнім на Аgroexpo всі ро­ки. І див­ля­чись на її успіх, впев­не­ний, що у на­шо­му сіль­сько­му го­спо­дар­стві, у то­му чи­слі у сіль­сько­го­спо­дар­сько­му ма­ши­но­бу­ду­ван­ні, бу­де все га­разд.

Але нам по­трі­бно все ще пра­цю­ва­ти над брен­дом «зро­бле­но в Укра­ї­ні», — під­кре­слив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» Та­рас Ви­со­цький.

На ви­став­ці пра­цю­ва­ла і тра­ди­цій­на екс­по­зи­ція тва­рин­ни­цтва та пта­хів­ни­цтва. У двох спе­ці­а­лі­зо­ва­них па­віль­йо­нах бу­ли пред­став­ле­ні пле­мін­ні тва­ри­ни та пти­ця. За­галь­на пло­ща екс­по­зи­ції ста­но­ви­ла 2000 кв. м.

Цьо­го ро­ку ви­став­ко­ва зо­на ав­то­мо­бі­лів Autoland бу­ла роз­ши­ре­на з 5500 кв. м до 6500 кв. м. На ви­став­ці бу­ли пред­став­ле­ні ав­то­мо­бі­лі ві­до­мих сві­то­вих брен­дів. На спе­ці­аль­но­му май­дан­чи­ку про­во­див­ся тест­драйв по­за­шля­хо­ви­ків та кро­со­ве­рів, де ко­жен ба­жа­ю­чий зміг ви­про­бу­ва­ти но­вин­ки сві­то­во­го ав­то­про­му.

Окре­мим фе­є­ри­чним дій­ством на Agroexpo 2018 ста­ли Між­на­ро­дні зма­га­н­ня зі строн­гме­ну — етап Куб­ка сві­ту AGROEXPO strongman CUP 2018. У зма­га­н­нях взя­ли участь дев’яте­ро атле­тів з Укра­ї­ни, Поль­щі, Гру­зії, Ла­твії та Бі­ло­ру­сі. У під­сум­ко­во­му за­лі­ку пред­став­ни­ки Укра­ї­ни по­сі­ли дру­ге та тре­тє мі­сця.

Та­кож у рам­ках ви­став­ки про­тя­гом чо­ти­рьох днів три­вав «По­кров­ський яр­ма­рок». Го­сті на­со­ло­джу­ва­ли­ся ви­сту­па­ми на­ро­дних ко­ле­кти­вів, ку­шту­ва­ли най­кра­щі про­ду­кти від фер­мер­ських го­спо­дарств, а та­кож мо­гли при­дба­ти су­ве­ні­ри та ви­ро­би на­ро­дно­го ми­сте­цтва з усіх ку­то­чків Укра­ї­ни.

Ва­жли­вою скла­до­вою ви­став­ки бу­ла на­си­че­на ді­ло­ва про­гра­ма. У пер­ший день від­бу­ли­ся дві па­нель­ні дис­ку­сії Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства та Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни. Пер­ша па­нель­на дис­ку­сія про­йшла на те­му «Дер­жав­на під­трим­ка роз­ви­тку га­лу­зей АПК Украї­ ни», у якій взя­ли участь Оль­га Тро­фім­це­ва, Та­рас Ви­со­цький, го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк, за­сту­пник го­ло­ви — ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту з про­ми­сло­во­го роз­ви­тку Ана­то­лій Гір­шфельд, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Сер­гій Та­ру­та. Дру­га па­нель­на дис­ку­сія про­йшла на те­му «Пер­спе­кти­ви роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня для агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу». Дру­гий день про­гра­ми вклю­чав Че­твер­ту на­ціо­наль­ну аграр­ну кон­фе­рен­цію «Міль­йон з ге­кта­ра». На тре­тій день від­був­ся ре­сто­ран­но­го­тель­ний фо­рум Му­ні­ци­паль­но­го ін­ве­сти­цій­но­го фо­ру­му TIME to INVEST.

«Успіх агро­се­кто­ра мо­жли­вий при одно­ча­сно­му по­ту­жно­му роз­ви­тку про­ми­сло­во­сті. Ми не мо­же­мо під­хо­ди­ти до роз­ви­тку агро­се­кто­ра ха­о­ти­чно. По­трі­бна си­стем­на дер­жав­на під­трим­ка та сти­му­лю­ю­чі пра­ви­ла гри, які за­да­ють ве­ктор цьо­го роз­ви­тку. Нам тре­ба пи­ша­ти­ся не тим, скіль­ки си­ро­ви­ни ми екс­пор­ту­ва­ли до ін­ших кра­їн, а екс­пор­том про­ду­кції гли­бо­кої агро­пе­ре­роб­ки, хар­чо­про­му то­що. Я вже не ка­жу про ком­пле­ксний роз­ви­ток ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня», — за­зна­чив під час па­нель­ної дис­ку­сії Га­ла­сюк.

Виставка про­хо­ди­ла під па­тро­на­том Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни та Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни. За­га­лом за чо­ти­ри дні ви­став­ку від­ві­да­ли по­над 35 000 від­ві­ду­ва­чів. Кіль­кість екс­по­нен­тів — 592 ком­па­нії.

ВИСТАВКА AGROEXPO 2018 УВІЙШЛА ДО ДЕ­СЯ­ТКИ НАЙ­БІЛЬ­ШИХ ВИСТАВОК ЄВ­РО­ПИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.