ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ МАЙ­БУ­ТНЬО­ГО

Landlord - - ЗМІСТ -

На­ві­що «Ала­на­еко» по­ча­ла ви­ро­бля­ти біо­па­ли­во з во­до­ро­стей і ви­ро­щу­ва­ти са­лат у не­ва­го­мо­сті

Ком­па­нія «Ала­на­еко» бу­ла ство­ре­на у 2010 ро­ці. Са­ме то­ді ми­ко­ла­їв­ські ін­же­не­ри об’єд­на­ли­ся для роз­роб­ки ін­но­ва­цій­них рі­шень у сфе­рі ви­ро­щу­ва­н­ня ро­слин і мі­кро­ор­га­ні­змів. Пер­шою роз­роб­кою ком­па­нії ста­ла ба­ра­бан­на те­пли­ця — ав­то­ма­ти­зо­ва­ний ком­плекс з ви­ро­щу­ва­н­ня ро­слин в умо­вах шту­чно­го осві­тле­н­ня та ор­бі­тро­пі­зму (управ­лі­н­ня впли­вом гра­ві­та­цій­ної скла­до­вої на ро­сли­ни у про­це­сі ро­сту).

Це до­зво­ли­ло більш ніж втри­чі ско­ро­ти­ти енер­го­ви­тра­ти, у пів­то­ра ра­за збіль­ши­ти ко­ри­сну пло­щу, ско­ро­ти­ти спо­жи­ва­н­ня жи­виль­но­го роз­чи­ну і під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність йо­го за­сво­є­н­ня до 98,5%. У ре­зуль­та­ті за­галь­ний час ви­ро­щу­ва­н­ня то­го ж са­ла­ту ско­ро­тив­ся у пів­то­ра ра­за у по­рів­нян­ні з кла­си­чною ме­то­ди­кою.

Влі­тку 2017­го «Ала­на­еко» отри­ма­ла за­мов­ле­н­ня на роз­роб­ку ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ком­пле­ксу для ви­ро­щу­ва­н­ня мі­кро­во­до­ро­стей (хло­ре­ли). Ком­плекс по­ви­нен був ста­ти осно­вою аль­тер­на­тив­ної те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва біо­ди­зе­ля для одні­єї агро­ком­па­нії.

З олії хло­ре­ли «Ала­на­еко» отри­ма­ла біо­па­ли­во, схо­же за які­стю з рі­па­ко­вим. Але по­тен­ці­ал про­ду­ктив­но­сті по олії з оди­ни­ці пло­щі у во­до­ро­стей ви­явив­ся в со­тні ра­зів ви­щим. Та й зро­ста­ти во­ни мо­гли на зем­лях, не­при­да­тних для зем­ле­роб­ства. На жаль, слан­це­ва ре­во­лю­ція та зни­же­н­ня цін на на­фту сер­йо­зно ско­ро­ти­ли по­тік ін­ве­сти­цій у до­слі­дже­н­ня ви­ро­щу­ва­н­ня во­до­ро­стей з ме­тою їх пе­ре­роб­ки на біо­па­ли­во. Але в «Ала­на­еко» зна­йшли ін­ше за­сто­су­ва­н­ня су­спен­зії хло­ре­ли. Її ста­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як БАДИ для го­ду­ва­н­ня тва­рин.

Ви­я­ви­ло­ся, що до­бав­ки з хло­ре­лою до­зво­ля­ють різ­ко ско­ро­ти­ти па­діж мо­ло­дня­ка, збіль­ши­ти на­дої ко­рів і при­ріст при від­го­дів­лі би­чків, по­зба­ви­ти пта­хів від ба­га­тьох хво­роб, на кшталт аві­та­мі­но­зів і ту­бер­ку­льо­зу, ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на ве­т­пре­па­ра­ти.

Сьо­го­дні «Ала­на­еко» спіль­но з хол­дин­гом МХП пра­цює над ін­те­гра­ці­єю в те­хно­ло­гі­чний лан­цю­жок з ви­ро­щу­ва­н­ня брой­ле­рів мо­дуль­но­го ком­пле­ксу з ви­ро­бни­цтва су­спен­зії хло­ре­ли по­ту­жні­стю 960 л на до­бу.

«Для пар­тне­ра з Ла­твії, що за­йма­є­ться ви­ро­щу­ва­н­ням пле­мін­них те­лят, ми роз­ро­би­ли мо­дуль для ви­ро­бни­цтва су­спен­зії на ба­зі мор­сько­го кон­тей­не­ра, — за­зна­чає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Юрій Но­ві­ков. — На да­ний мо­мент йде про­цес під­го­тов­ки до сер­ти­фі­ка­ції ком­пле­ксу від­по­від­но до нор­ма­тив­них ви­мог ЄС».

мо­біль­на гі­дро­пон­на уста­нов­ка «єва»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.